12 thì trong tiếng Anh: Dấu hiệu nhận biết, cách dùng và bài tập mới nhất

Cố vấn học thuật

GV. Nguyễn Huy Hoàng - Overall

GV tại IELTS Vietop.

12 thì trong tiếng Anh là một chủ đề quan trọng và phức tạp. Việc hiểu và sử dụng chính xác các thì là một yếu tố quan trọng để xây dựng một câu chuyện hoặc một bài văn mạch lạc. Trong tiếng Anh, có nhiều loại thì khác nhau như quá khứ đơn, hiện tại đơn, tương lai đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn, tương lai tiếp diễn và còn nhiều loại khác nữa.

Dưới đây là bài giới thiệu toàn diện về 12 thì trong Tiếng Anh, các bạn cùng xem và ứng dụng vào việc học IELTS nhé.

1. Thì hiện tại đơn (present simple)

1.1. Định nghĩa

Thì hiện tại đơn là dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một hành động lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục, khả năng.

1.2. Công thức thì hiện tại đơn

Loại câu

Động từ thường

Động từ tobe

Câu khẳng định

S + V(s/es) + O

S + is/am/are + N/Adj

Câu phủ định

S + do/does + not + V(inf) + O

S + is/am/are + not + N/Adj

Câu nghi vấn

Do/does + S + V(inf) + O?

 Is/am/are + S+ N/Adj?

1.3. Cách dùng thì hiện tại đơn

 • Thì hiện tại đơn dùng để biểu đạt một chân lý cũng như sự thật hiển nhiên.

Example: The sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở hướng đông.)

 • Thì hiện tại đơn dùng để biểu đạt một thói quen hay hành động được lặp đi lặp lại.

Example: I usually get up at 8 .AM. (Tôi thường ngủ dậy vào lúc 8 giờ sáng.)

 • Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả lịch trình, thời gian biểu, chương trình.

Example: The train leaves at 7 A.M tomorrow. (Tàu sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng mai.)

1.4. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn

Câu sử dụng thì hiện tại đơn thường chứa một số trạng từ tần suất sau: “never”, “rarely”, “seldom”, “sometimes”, “often”, “usually”, “always”.

1.5. Bài tập thì hiện tại đơn

Cho dạng đúng của động từ trong mỗi câu sau.

 1. My mom always …………………………..delicious meals. (make)
 2. Charlie…………………………..eggs. (not eat)
 3. Susie………………………….shopping every week. (go)
 4. ………………………….. Minh and Hoa ………………………….. to work by bus every day? (go)
 5. ………………………….. your parents …………………………..with your decision? (agree)
 6. Where……………………..he………………………from? (come)
 7. Where ………………………….. your father …………………………..? (work)
 8. Jimmy …………………………… usually ………………………….. the trees. (not water)
 9. Who …………………………..the washing in your house? (do)
 10. They ………………………….. out once a month. (eat)
 11. It (be)………………a fact that smartphone (help)………………..us a lot in our life.
 12. I often (travel)………………..to some of my favorite destinations every summer.
 13. Our Math lesson usually (finish)…………………….at 4.00 p.m.
 14. The reason why Susan (not eat)……………….meat is that she (be)…………a vegetarian.
 15. People in Ho Chi Minh City (be)………..very friendly and they (smile)………………a lot.
 16. The flight (start)………………..at 6 a.m every Thursday.
 17. Peter (not study)…………………………very hard. He never gets high scores.
 18. I like oranges and she (like)……………..apples.
 19. My mom and my sister (cook)…………………….lunch every day.
 20. They (have)…………………breakfast together every morning.

Đáp án:

 1. makes
 2. doesn’t eat
 3. goes
 4. do…go
 5. Do…agree
 6. does…come
 7. does…work
 8. doesn’t usually water
 9. does
 10. eat
 11. is, helps
 12. travel
 13. finishes
 14. doesn’t eat, is
 15. are, smile
 16. starts
 17. doesn’t study
 18. likes
 19. cook
 20. have

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous)

2.1. Định nghĩa

Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense) dùng để diễn tả hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại, đang diễn ra và vẫn còn kéo dài ở hiện tại.

2.2. Cấu trúc Thì hiện tại tiếp diễn

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + is/am/are + V-ing +O

Câu phủ định

S + is/am/are + not + V-ing +O

Câu nghi vấn

Is/am/are + S + V-ing + O?

2.3. Cách dùng Thì hiện tại tiếp diễn

 • Dùng để biểu đạt hành động đang diễn ra và kéo dài ở thời điểm nói.

Example: She is playing badminton now. (Hiện tại, cô ấy đang chơi cầu lông.)

 • Dùng để diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải diễn ra ngay lúc nói.

Example: She is finding a job. (Cô ấy đang tìm kiếm một công việc.)

 • Dùng để diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại.

Example: At nine o’clock we are usually having breakfast. (Chúng tôi thường ăn sáng vào lúc 9 giờ.)

Example: What are you doing tomorrow? (Ngày mai bạn dự định sẽ làm gì?)

 • Dùng để diễn tả một cái gì mới, đối lập so với tình trạng trước đó.

Example: These days most people are using email instead of writing letters. (Ngày nay hầu hết mọi người sử dụng email thay vì viết thư tay.)

 • Dùng để diễn tả cái gì đó thay đổi tốt hơn.

Example: My English is improving. (Tiếng Anh của tôi đang được cải thiện.)

2.4. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại tiếp diễn

 • Thường kèm theo các trạng từ chỉ thời gian như “now”, “at the moment”.
 • Chú ý một số động từ rất ít khi dùng trong thì hiện tại tiếp diễn: want, prefer, love, dislike, hate, see, hear, taste, feel, understand, imagine, believe, remember, belong to, need, forget, include, have.

2.5. Bài tập Thì hiện tại tiếp diễn

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. My grandfather ______ collecting stamps.

A. is loving          B. are loving           C. loves

2. She ______ her friends at a bar right now.

A. waiting           B. is waiting           C. waits

3. Stephen is a writer. He ______ a short story about a dragon.

A. is writing       B. writes                  C. are writing

4. I never ______ home late.

A. come            B. is coming            C. am coming

5. My boss ______ high heels to work.

A. doesn’t wear           B. aren’t wearing           C. don’t wear

6. She usually ______ much.

A. doesn’t talk           B. don’t talk           C. isn’t talking

7. This spaghetti ______ awful.

A. tastes           B. is tasting           C. taste

8. I ______ he is a good man.

A. thinks           B. think           C. am thinking

9. I ______ for Christine. Do you know where she is?

A. am looking           B. look           C. is looking

10. Kate ______ a cup of coffee every morning.

A. is drinking           B. drinks           C. drink

Đáp án:

 1. C. loves
 2. B. is waiting
 3. A. is writing
 4. A. come
 5. A. doesn’t wear
 6. A. doesn’t talk
 7. A. tastes
 8. B. think
 9. A. am looking
 10. B. drinks

Xem thêm:

3. Thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense)

3.1. Định nghĩa

Thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense) dùng để diễn tả sự việc, hành động diễn ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai.

3.2. Cấu trúc Thì hiện tại hoàn thành

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + have/has +V(v3/ed) +O

Câu phủ định

S + have/has + not + V(v3/ed) +O

Câu nghi vấn

Have/has + S + V(v3/ed) + O?

3.3. Cách dùng Thì hiện tại hoàn thành

 • Dùng để biểu đạt một hành động diễn ra trong quá khứ và vẫn kéo dài ở hiện tại cũng như tương lai. Có thể đi kèm theo các từ như: this morning/ this evening/ today,…

Example: I have been a teacher since 2018. (Tôi đã là một giáo viên từ năm 2018.)

 • Dùng để diễn tả một hành động vừa xảy ra.

Example: We have just eaten. (Chúng tôi vừa mới ăn xong.)

 • Dùng để nói về hành động đã diễn ra trong quá khứ nhưng không nói rõ về thời gian xảy ra.

Example: My friend has lost my hat. (Bạn tôi đã làm mất mũ của tôi.)

 • Dùng để diễn đạt kinh nghiệm, trải nghiệm.

Example: She has never been to Australia. (Cô ấy chưa bao giờ tới nước Úc.)

3.4. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại hoàn thành

3.5. Bài tập Thì hiện tại hoàn thành

Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.

 1. He (be)…………. at his computer for seven hours.
 2. She (not/have) ……………any fun a long time.
 3. My father (not/ play)……….. any sport since last year.
 4. I’d better have a shower. I (not/have)………. one since Thursday.
 5. I don’t live with my family now and we (not/see)…………. each other for five years.
 6. I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.
 7. She (finish) ………….… reading two books this week.
 8. How long…….. (you/know)………. each other?
 9. ……….(You/ take)………… many photographs?
 10. He (eat)………………. at the King Power Hotel yet?
 11. They (live) ………….here all their life..
 12. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.
 13. I (buy)…………. a new carpet. Come and look at it.
 14. She (write)………….. three books about her wild life.
 15. We (finish) ……………………one English course.

Đáp án:

 1. has been
 2. hasn’t had
 3. hasn’t played
 4. haven’t had
 5. haven’t seen
 6. have…realized
 7. has finished
 8. have…known
 9. Have you taken
 10. Has he eaten
 11. have lived
 12. has…left; has left/ left
 13. have bought
 14. has written
 15. have finished

Xem thêm:

4. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous tense)

4.1. Định nghĩa

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (thì Present perfect continuous) là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp tục ở hiện tại, có thể tiếp diễn trong tương lai hay đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại ở hiện tại.

4.2. Cấu trúc Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + have/has + been + V-ing +O

Câu phủ định

S + have/has + not + been + V-ing +O

Câu nghi vấn

Have/has + S + been + V-ing + O?

4.3. Cách dùng Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Dùng để nhấn mạnh tính liên tục của sự việc nào đó bắt đầu từ quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại.

Example: We’ve been waiting for him all day. (Chúng tôi đã đợi anh ấy cả ngày.)

 • Diễn tả hành động vừa kết thúc với mục đích nêu lên tác dụng và kết quả của hành động ấy.

Example: I am exhausted because I have been working all day. (Tôi kiệt sức bởi vì tôi đã làm việc cả ngày)

4.4. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Một số từ thường xuất hiện trong thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: recently, since, for, lately, up until now, all day/week, for a long time.

4.5. Bài tập Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. We are waiting for the bus. We started waiting for 10 minutes.

We ….. for 10 minutes.

2. I’m learning English. I started classes in October.

I ….. since October.

3. Hai is working in London. He started working there on 20 July.

……. since 20 July.

4. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago.

……. for years.

Đáp án:

 1. have been waiting
 2. have been learning English
 3. he has been working there
 4. they’ve been going there

Xem thêm: Bài tập Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

5. Thì quá khứ đơn (past simple tense)

5.1. Định nghĩa

Thì quá khứ đơn (Past simple) là thì dùng để diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

5.2. Cấu trúc Thì quá khứ đơn

Loại câu

Động từ thường

Động từ tobe

Câu khẳng định

S + V(2/ed) + O

S + was/were + N/Adj

Câu phủ định

S + did + not + V(inf) + O

S + was/were + not + N/Adj

Câu nghi vấn

Did + S + V(inf) + O?

 Was/were + S+ N/Adj?

5.3. Cách dùng Thì quá khứ đơn

 • Thì quá khứ đơn dùng để biểu đạt một hành động xảy ra và đã chấm dứt trong quá khứ.

Example: I went to eat with him 5 days ago. (Tôi đi ăn với anh ấy vào 5 ngày trước.)

 • Thì quá khứ đơn diễn tả hành các hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ ở một thời điểm xác định.

Example: She came home, cooked and cleaned. (Cô ấy đã về nhà, nấu ăn và lau dọn.)

 • Diễn tả thói quen trong quá khứ. 

Example: I used to go swimming with neighbor friends when I was young. (Lúc nhỏ tôi đã từng đi bơi với các bạn hàng xóm)

Example: If you studied hard, you could pass the entrance examination. (Nếu bạn học hành chăm chỉ, thì bạn đã đậu kỳ thi đại học)

5.4. Dấu hiệu nhận biết Thì quá khứ đơn

Một số từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn: ago, last month, last night, last week, last year, yesterday…

5.5. Bài tập Thì quá khứ đơn

Cho dạng đúng của những từ trong ngoặc sau để tạo thành một bài IELTS Speaking part 2 có nghĩa.

I can remember many happy events of my life and out of those, I would like to talk about the event that I can still remember vividly. It (1-be)_________ indeed an exhilarating event and that was regarding my success in the board final exam. The moment I (2-hear)__________ that I had been awarded a scholarship for my performance in the board exam, I (3-become)___________ the happiest man in the world. This (4-be)________ truly a felicitous moment for me as it is something I was looking forward to very eagerly and the news (5-make)_________ my parents quite happy and proud. I would like to thank you for letting me talk about this event.

I (6-wait) ___________almost a month with great anxiety for my result. I (7-start)______________ speculating so many things and many of them were negative. I could hardly stop thinking about my upcoming result during this period. The result was highly important and my college admission was dependent on it. I could not sleep well the night before the result publishing day. I think it is common for students to worry about their results, especially for important exams, and I was familiar with this type of concern. However, I have to admit that I had been more worried about it than other exam results I can remember.

The result was published at around 11.00 am and I (8-find)_________ that I did exceptionally well. I was so relieved and happy that I was on cloud nine. Then I hurriedly returned home and gave the news to my parents. They were very happy. My father, who barely expresses his emotions (9-be)__________ also very pleased, and my mother called a few of our relatives to share the good news. I felt excited, happy and relieved. At that time I was about 15 years old. It (10-happen)__________ in our hometown called (… say the name of your hometown…). It was so pleasant an event that I still remember every bit of it.

Đáp án:

 1. was
 2. heard
 3. became
 4. was
 5. made
 6. waited
 7. started
 8. found
 9. was
 10. happened

Xem thêm:

6. Thì quá khứ tiếp diễn (past continuous tense)

6.1. Định nghĩa

Thì quá khứ tiếp diễn (past continuous tense) là thì được sử dụng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật, sự việc diễn ra trong quá khứ có tính chất kéo dài.

6.2. Cấu trúc Thì quá khứ tiếp diễn

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + was/were + V-ing +O

Câu phủ định

S + was/were + not + V-ing +O

Câu nghi vấn

Was/were + S + V-ing +O?

6.3. Cách dùng Thì quá khứ tiếp diễn

 • Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để biểu đạt một hành động đang diễn ra ngay tại một thời điểm trong quá khứ.

Example: I was watching a movie at 7 o’clock yesterday. (Tôi đang xem phim lúc 7 giờ hôm qua.)

 • Thì này còn dùng để diễn tả các hoạt động xảy ra đồng thời với nhau trong quá khứ.

Example: While I was cooking he was playing games. (Trong khi tôi đang nấu ăn thì anh ấy đang chơi games.)

 • Diễn tả một hành động đang xảy ra bị xen vào bởi hành động khác.

Example: I was eating when I heard the phone ring. (Khi tôi đang ăn thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại.)

6.4. Dấu hiệu nhận biết Thì quá khứ tiếp diễn

Trạng từ chỉ thời gian và một khoảng hay mốc thời gian trong quá khứ thường xuất hiện trong dạng câu này: in + năm trong quá khứ, at + thời điểm quá khứ, in the past

6.5. Bài tập Thì quá khứ tiếp diễn

Chia động từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn để hoàn thành đoạn văn sau

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1…………………………. to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun.

My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful black.

He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) ………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. me that his name was John. He (stay) 9…………………………. with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant.

The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Đáp án:

 1. went
 2. Was swimming
 3. Was drinking
 4. Saw
 5. Was
 6. beat
 7. Asked
 8. Told
 9. stayed
 10. Had

Tham khảo:

7. Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)

Cách dùng thì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành

7.1. Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) là thì diễn tả một hành khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành, còn hành động nào xảy ra sau thì dùng quá khứ đơn.

7.2. Cách dùng Thì quá khứ hoàn thành

 • Thì quá khứ hoàn thành dùng để biểu đạt một hành động đã kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ.

Example: The plane had left by the time he arrived at the airpot.(Máy bay đã rời đi trước khi anh ấy tới sân bay.)

 • Thì này diễn tả một hành động chấm dứt trước một hành động khác trong quá khứ.

Example: Before she goes to bed, she has finished her work. (Trước khi cô ấy đi ngủ, cô ấy đã hoàn thành xong công việc.)

Example: If he had arrived early, he wouldn’t have been late for the trip. (Nếu anh ấy đến sớm, anh ấy đã không bị trễ chuyến đi.)

 • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.

Example: While Ellen was reading book, Tom was watching television. (Trong khi Ellen đang đọc sách thì Tom đang xem TV)

7.3. Cấu trúc Thì quá khứ hoàn thành

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + had + V(v3/ed) +O

Câu phủ định

S + had + not + V(v3/ed) +O

Câu nghi vấn

Had + S+ V(v3/ed) +O?

7.4. Dấu hiệu nhận biết Thì quá khứ hoàn thành

Một số từ hay có trong câu thì quá khứ hoàn thành: By the time, until then, before, prior to that time after, as soon as.

7.5. Bài tập Thì quá khứ hoàn thành

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. They (come) …………….. back home after they (finish) ………………… their work.
 2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.
 3. Before he (go) ………………………….. to bed, he (read) ………………………… a novel.
 4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.
 5. When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….
 6. Before she (listen) ………………….. to music, she (do)……………………. homework.
 7. Last night, Peter (go) ………………….. to the supermarket before he (go) ………………… home.

Đáp án:

 1. came – had finished
 2. had met
 3. went – had read
 4. hadn’t worn
 5. had started
 6. listened – had done
 7. had gone – went

Xem thêm:

8. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

8.1. Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là dùng để diễn tả hành động, sự việc đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động cũng xảy ra trong quá khứ.

8.2. Cách dùng Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn đạt một hành động xảy ra kéo dài trước hành động khác ở quá khứ.

Example: Caryln was walking 3 kilometers a day before she got sick. (Caryln đã đi bộ 3 kilomet mỗi ngày trước khi cô ấy bị ốm.

 • Dùng để diễn đạt một hành động đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ.

Example: She was still thinking about it before I mentioned it. (Cô ấy vẫn đang nghĩ về điều đó trước khi tôi đề cập tới.)

8.3. Cấu trúc Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + had + been + V-ing +O

Câu phủ định

S + had not + been + V-ing +O

Câu nghi vấn

Had + S+ been + V-ing + O?

8.4. Dấu hiệu nhận biết Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thường có các từ sau trong câu: before, after, by the time, until then, prior to that time

8.5. Bài tập Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. It was very noisy next door. Our neighbors……………………(have) a party.
 2. We were good friends. We……………..(know) each other for years.
 3. John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he ………….. (walk) so fast
 4. Sue was sitting on the ground. She was out of breath. She …………………….. (run)
 5. When I arrived, everybody was sitting around the table with their mouths full. They ……………….. (eat)
 6. When I arrived, everybody was sitting around the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They ………………..(eat)
 7. Jim was on his hands and knees on the floor. He ……………… (look) for his contact lens.
 8. When I arrived, Kate ……………. (wait) for me. She was annoyed with me because. I was late and she ……………… (wait) for a long time.
 9. I was sad when I sold my car. I ………………. (have) it for a long time.
 10. We were extremely tired at the end of the journey. We ……………. (travel) for more than 24 hours.

Đáp án:

 1. were having
 2. had known
 3. was walking
 4. had been running
 5. were eating
 6. had been eating
 7. was looking
 8. was waiting … had been waiting
 9. had had
 10. had been traveling

Xem thêm:

9. Thì tương lai đơn – Simple future tense

Thì tương lai đơn – Future Present
Thì tương lai đơn – Future Present

9.1. Định nghĩa

Thì tương lai đơn (Simple future tense) là thì diễn tả một hành động không có dự định trước và quyết định tự phát ngay tại thời điểm nói.

9.2. Cách dùng Thì tương lai đơn

 • Biểu đạt một dự đoán trong tương lai dựa vào suy nghĩ bản thân, không có căn cứ xác định.

Example: I think it will rain. (Tôi nghĩ trời sẽ mưa.)

 • Biểu đạt dự định nảy ra ngay lúc nói

Example: She will bring coffee to you. (Cô ấy sẽ mang cà phê đến cho bạn.)

 • Dùng trong các câu nói có tính hăm dọa, đề xuất hay đảm bảo.

Example: I won’t help him anymore. (Tôi sẽ không giúp đỡ anh ấy nữa.)

 • Dùng trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I.

Example: If you don’t hurry, you will be late.

9.3. Cấu trúc Thì tương lai đơn

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + will/shall + V-inf +O

Câu phủ định

S + will/shall + not + V-inf +O

Câu nghi vấn

Will/shall + S + V-inf +O?

9.4. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Câu ở thì tương lai đơn thường có các từ: next year, next month, next week, tomorrow, in + mốc thời gian trong tương lai

9.5. Bài tập thì tương lai đơn

Hoàn thành các câu sau bằng từ trong ngoặc:

 1. The film ……………… at 12 am. (to end)
 2. Taxes ……………… next year. (to increase)
 3. I ……………… your email address. (not/to remember)
 4. Why ……………… me your bike? (you/not/to lend)
 5. ……………… the window, please? She can’t reach. (you/to open)
 6. The restaurant was terrible! I ……………… there again. (not/to eat)
 7. Rooney ……………… his teacher for help. (not/to ask)
 8. I ……………… to help you. (to try)
 9. Where is your ticket? The train ……………… any hour. (to arrive)
 10. While the dog’s away, the mice ……………… (to play)

Đáp án:

 1. The film will end at 12 am.
 2. Taxes will increase next year.
 3. I will not remember your email address.
 4. Why will you not lend me your bike?
 5. Will you open the window, please? She can’t reach.
 6. The restaurant was terrible! I will not eat there again.
 7. Rooney will not ask his teacher for help.
 8. I will try to help you.
 9. Where is your ticket? The train will arrive any hour.
 10. While the dog’s away, the mice will play.

Xem thêm:

10. Thì tương lai tiếp diễn – Future continuous tense

10.1. Định nghĩa

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense) là thì diễn tả hành động, sự việc diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

10.2. Cách dùng Thì tương lai tiếp diễn

 • Diễn đạt một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Example: She will be waiting for you when the plane lands. (Cô ấy sẽ đợi bạn khi máy bay hạ cánh.)

 • Diễn đạt hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian ở tương lai.

Example: My parents are going to England so I will be staying with them for the next 3 weeks. (Ba mẹ tôi sẽ đi Anh vì vậy tôi sẽ ở với ông bà trong 3 tuần tới.)

10.3. Cấu trúc Thì tương lai tiếp diễn

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + will/shall + be + V-ing +O

Câu phủ định

S + will/shall + not + be + V-ing +O

Câu nghi vấn

Will/shall + S + be + V-ing +O?

10.4. Dấu hiệu nhận biết Thì tương lai tiếp diễn

Thường hay xuất hiện các cụm từ sau: next year, next month, next week, tomorrow, in + mốc thời gian trong tương lai, in the future, soon.

10.5. Bài tập Thì tương lai tiếp diễn

Hoàn thành câu dùng từ gợi ý đã cho

 1. They / be / play / soccer / time / tomorrow / their classmates.
 2. It / seem / her / that / she / be / study / abroad / time / she / graduate / next year.
 3. The kids / be / live / London / for / 3 months / because / visit / their uncle’s house.
 4. Lucas / be / do / homework / 7 p.m / tomorrow evening / so / I / not / ask / him / go out.
 5. Henry and I / not / be / have / lunch / together / when / she / come / tomorrow.

Đáp án:

 1. They will be playing soccer at that time tomorrow with classmates.
 2. It seems to her that she will be studying abroad by the time she graduates next year.
 3. The kids will be living in London for 3 months because of their visit to their uncle’s house.
 4. Lucas will be doing his homework at 7 p.m. tomorrow evening, so I don’t ask him to go out.
 5. Henry and I will not / won’t be having lunch together when she comes tomorrow.

Xem thêm: Bài tập Thì tương lai tiếp diễn

11. Thì tương lai hoàn thành – Future perfect tense

11.1. Định nghĩa

Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense) dùng để diễn tả một hành động sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

11.2. Cách dùng Thì tương lai hoàn thành

 • Được dùng để mô tả về một hành động đã chấm dứt trước một hành động khác trong tương lai.

Example: I will finish the work by 12 o’clock. (Tôi sẽ hoàn thành công việc trước 12 giờ.)

 • Còn dùng để diễn đạt về một hành động hoàn thành trước một mốc thời gian tương lai.

Example: When I return, I will finish the rest of the work. (Khi trở về, tôi sẽ hoàn thành nốt phần việc còn lại.)

11.3. Cấu trúc Thì tương lai hoàn thành

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + will/shall + have + V(v3/ed) +O

Câu phủ định

S + will/shall + not + have + V(v3/ed) +O

Câu nghi vấn

Will/shall + S + have + V(v3/ed) +O?

11.4. Dấu hiệu nhận biết Thì tương lai hoàn thành

Thường có các cụm từ sau trong câu: by the time, by the end of + mốc thời gian trong tương lai, by…

11.5. Bài tập Thì tương lai hoàn thành

Chia động từ trong ngoặc theo thì tương lai hoàn thành

 1. I (leave) ……………….. by six.
 2. (you / finish) ……………….. the report by the deadline?
 3. When (we / do) everything?
 4. She (finish) ……………….. her exams by then, so we can go out for dinner.
 5. You (read) ……………….. the book before the next class.
 6. She (not / finish) ……………….. work by seven.

Đáp án:

 1. will have left
 2. will you have finished
 3. will we have done
 4. will have finished
 5. will have read
 6. won’t have finished

Xem thêm: Bài tập Thì tương lai hoàn thành

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (future perfect continuous tense)

12.1. Định nghĩa

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (future perfect continuous tense) là thì dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian của sự việc, hành động đang diễn ra trong tương và sẽ kết thúc trước sự việc, hành động khác.

12.2. Cách dùng Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • Dùng để diễn tả về một sự việc hành động đã xảy ra trong quá khứ và sẽ hoàn thành trước một khoảng thời gian nào đó trong tương lai.

Example: Until the end of this year, she will work at the company for 8 years. (Cho đến cuối năm nay, cô ấy sẽ làm việc tại công ty được 8 năm.)

12.3. Cấu trúc Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Loại câu

Cấu trúc

Câu khẳng định

S + will/shall + have been + V-ing +O

Câu phủ định

S + will/shall + not + have been + V-ing +O

Câu nghi vấn

Will/shall + S + have been + V(v3/ed) +O?

12.4. Dấu hiệu nhận biết Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trong câu thường có các từ như: by then, for + khoảng thời gian, by/before + mốc thời gian tương lai, by the time…

12.5. Bài tập Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

 1. Your uncle (get) pregnant for 5 days?
 2. My sister (write) this novel for 10 months by the end of this month.
 3. He (work) for this company for 10 years by the end of this year.
 4. I (do) my homework for 8 hours by the time my mother gets home from work.
 5. My mother (cook) dinner for 5 hours by the time our guests arrive at my house
 6. By this time next month, we (go) _____ to school for 8  years.
 7. By Christmas, I (work) _____ in this company for 6 years.
 8. They (build) _____ a supermarket by November next year.
 9. By the end of next year, Hannah (work) _____ as a French teacher for 5 years.
 10. She (not, do) _____ gymnastics when she gets married to Frank.
 11. How long you (study) _____ when you graduate?
 12. He (work) _____ for this office for 15 years by the end of this year.
 13. My grandmother (cook) _____ dinner for 3 hours by the time we come home.

Đáp án:

 1. will your sister have been getting
 2. will have been writing
 3. will have been working
 4. will have been doing
 5. will have been cooking
 6. will have been going
 7. will have been working
 8. will have been building
 9. will have been working
 10. won’t have been doing
 11. How long will you have been studying
 12. will have been working
 13. will have been cooking

Tham khảo: Bài tập Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

13. Mẹo ghi nhớ 12 thì trong tiếng Anh

Tiếng Anh có các ký hiệu và công thức phổ biến, nhưng việc ghi nhớ tất cả các thì tiếng Anh không phải là điều dễ dàng. Thực hiện theo các mẹo này để ghi nhớ các thì tiếng Anh cơ bản.

13.1. Bảng các thì trong tiếng Anh – Tóm tắt

Bảng tóm tắt 12 thì trong Tiếng Anh
Bảng tóm tắt 12 thì trong Tiếng Anh

13.2. Nhớ động từ dùng trong các thì trong tiếng Anh

Mỗi thì có một cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng khác nhau. Để ghi nhớ điều này, cần nắm rõ quy tắc của từng thì, như vậy khi học xong 12 thì cơ bản trong tiếng Anh, bạn sẽ không bị nhầm lần nữa.

Các động từ ở thì hiện tại và các trợ động từ được chia ở cột đầu tiên của bảng động từ bất quy tắc.

Đối với thì quá khứ, cả động từ và trợ động từ đều được chia nhỏ theo cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc.

Thì tương lai cần có từ “will” trong câu và động từ có hai dạng là “to be” và “verb-ing”.

13.3. Nhớ công thức các thì trong tiếng Anh dựa trên tên gọi

Tiếng Anh có rất nhiều lý thuyết về thì rất khó để ghi nhớ các công thức tiếng Anh. Cách ghi nhớ các thì và chữ cái tiếng Anh. Kiểm tra các mẹo dưới đây.

Bước 1: Viết tên của bạn. Bạn phải nhớ cấu trúc.

 • Ví dụ: Quá khứ – Hoàn thành – Tiếp diễn

Bước 2: Nhìn tên thì vừa viết theo thứ tự từ phải qua trái – Tiếp diễn: cần có to be và V-ing. Hãy viết V-ing xuống trước tiên sau đó mới xét đến to be.

Bước 3:

Nhìn sang bên trái có “Hoàn thành”. Ở thể hoàn thành cần có have/has/had và động từ chia ở dạng V3, do đó to be cũng ở dạng V3 (been).

Bạn có cấu trúc:… been + V-ing.

Bước 4:

Để xác định have/has/had, bạn nhìn tiếp về phía bên trái có “Quá khứ”. Động từ quá khứ chia ở dạng V2 (quá khứ), có had thỏa mãn.

Từ đó, bạn có cấu trúc: Had + been + V-ing

Sau đó, bổ sung thêm chủ ngữ và tân ngữ, bạn sẽ nhận được cấu trúc hoàn chỉnh của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

S + had + been + V-ing + O

13.4. Thực hành và luyện tập

Khi nói đến tiếng Anh nói chung và các thì nói riêng, việc luyện tập lặp đi lặp lại là vô cùng quan trọng.

Học lý thuyết kỹ đến đâu, nếu không nỗ lực thì sẽ quên rất nhanh.

Làm bài tập về các thì sau mỗi bài học. Khi bạn hiểu được 12 thì của tiếng Anh, bạn sẽ không gặp khó khăn gì nữa.

13.5. Vẽ khoảng thời gian sử dụng thì

Khi tổng hợp các thì trong tiếng Anh, hãy vẽ các mốc thời gian tương tự để xác định các khoảng thời gian và ngày tháng cụ thể hơn. Các bạn hãy ôn tập kĩ kiến thức trên và điền vào các phần còn thiếu theo mốc thời gian sau.

các thì trong Tiếng Anh
Cách chia thì trong tiếng Anh – Chia các thì tiếng Anh theo mốc thời gian để dễ ghi nhớ và cách dùng

13.6. Sử dụng sơ đồ tư duy học tất cả thì trong tiếng Anh

Bản đồ tư duy đã được chứng minh là một phương pháp học tập rất hiệu quả để ghi nhớ. Nếu bạn có thể sử dụng phương pháp ghi nhớ các mẫu này, bạn sẽ rất giỏi tiếng Anh.

13.7. Tìm một trung tâm tiếng Anh để học thật hiệu quả

Nếu việc tự học gặp khó khăn, hãy tìm một trung tâm uy tín để tiếp thu kiến thức. Giáo viên sẽ giúp bạn hiểu sâu vấn đề, và sự có mặt của các bạn cùng lớp sẽ không còn khiến việc học trở nên nhàm chán.

IELTS VIETOP hiện nay được nhiều học viên công nhận là trung tâm Anh ngữ uy tín và đáng tin cậy. Với đội ngũ giáo viên chất lượng và chương trình học bài bản, IELTS VIETOP tự hào đã giúp hàng chục nghìn người học và làm chủ tiếng Anh, từ đó tự tin hơn trong học tập, công việc và cuộc sống. Khi đến với IELTS VIETOP, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với những gì mà chúng tôi mang lại. Tiếng Anh sẽ không còn là môn học mà là đam mê tìm tòi, khám phá và học hỏi.

14. Bài tập về 12 thì trong tiếng Anh có đáp án

Để thành thạo các thì cơ bản trong tiếng Anh và cấu trúc các thì trong tiếng Anh, hãy cùng luyện tập ngay bài tập cách sử dụng 12 thì dưới đây nhé!

Bài tập 1. Chia các động từ sau đây ở thì phù hợp

 1. I (do) … my homework at the moment.
 2. They (go) … out now.
 3. This room (smell) … terrible.
 4. He (go) … on a business trip tomorrow
 5. He (always sleep) … in class.

Đáp án

 1. am doing
 2. are going
 3. smells
 4. is going
 5. is always sleeping

Bài tập 2. Chia các động từ sau sao cho đúng.

 1. Trang (write) … that essay yesterday.
 2. My dad (take) … me to the zoo last weekend.
 3. Linh (be) … a good-looking girl at our college but now she isn’t.
 4. I (get) … up at six this morning and walked to school.
 5. We (watch) … Aquaman on the day it was released.

Đáp án

 1. wrote
 2. took
 3. was
 4. got
 5. watched

Bài tập 3. Tìm lỗi sai và sửa

 1. They took my pencils, ripped my books and then laugh at me.
 2. Susie goes out 4 hours ago and hasn’t come back, I’m worried.
 3. Honey, have you seen my white shirt anywhere? Our daughter need it for a school project.
 4. How did I met your mother? Well, we were both running late for work that day and then we was bumped into each other.
 5. Stop! You being hurting yourself!
 6. By the time I came, she is no where to be seen.
 7. This song is so good that I have been listening to it since 4 hours.

Đáp án

 1. laugh -> laughed
 2. goes -> went
 3. need -> needs
 4. was bumped -> bumped
 5. being hurting -> are hurting
 6. is -> was
 7. since -> for

Bài tập 4. Chia thì với các từ cho sẵn trong ngoặc

 1. My grandfather never (fly) … in an airplane, and he has no intention of ever doing so.
 2. In all the world, there (be) … only 14 mountains that (reach) … above 8,000 meters.
 3. When I (come) …., she (leave) …. for Nha Trang 10 minutes ago.
 4. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) … at the airport, Mary (wait) … for me.
 5. I (visit) … my uncle’s home regularly when I (be) … a child.
 6. David (wash) … his hands. He just (repair) … the TV set.
 7. The car (be) … ready for him the time he (come) … tomorrow.
 8. When we (arrive) … in London tonight, it probably (rain) ….
 9. London (change) … a lot since we first (come) … to live here.
 10. On arriving at home I (find) … that she just (leave) … a few minutes before.

Đáp án

 1. has never flown
 2. are – read
 3. came – had left
 4. arrive – will be waiting
 5. visited – was
 6. is washing – has just repaired
 7. will have been – comes
 8. arrive – will probably be raining
 9. has changed – came
 10. found – had just left

Xem thêm bài tập:

Bảng tổng hợp 12 thì trong Tiếng Anh này sẽ giúp bạn dễ nhớ hơn và sử dụng một cách hiệu quả việc chia thì trong các bài thi IELTS.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h