Tổng hợp Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

Quỳnh Châu Quỳnh Châu
11.07.2022

Thì tương lai đơn (will) và tương lai gần (be going to) trong tiếng Anh tuy phổ biến nhưng lại dễ khiến nhiều bạn nhầm lẫn khi sử dụng. Với bài viết ngày hôm nay, Vietop sẽ cùng các bạn ôn lại những điểm khác nhau giữa thì tương lai đơn và tương lai gần thông qua một số bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần nhỏ. Mời các bạn tham khảo qua nhé!

Tổng quan về thì tương lai đơn và tương lai gần

TƯƠNG LAI ĐƠN (WILL)TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)
Công thức to beKhẳng định: S + will + be + …
Phủ định: S + won’t/will not + be + …
Nghi vấn: Will + S + be + …? 
Khẳng định: S + be + going to be + …
Phủ định: S + be not + going to be + …
Nghi vấn: Be + S + going to be + …
Công thức động từ thườngKhẳng định: S + will + V + …
Phủ định: S + won’t/will not + V + …
Nghi vấn: Will + S + V + …? 
Khẳng định: S + be going to + V + …
Phủ định: S + be not going to + V + …
Nghi vấn: Be + S + going to + V …? 
Cách dùngDiễn tả một hành động sẽ tiến hành trong tương lai nhưng không có kế hoạch từ trước (quyết định ở thời điểm nói).
Ý kiến cá nhân về một điều xảy ra trong tương lai (không có bằng chứng) hoặc một yêu cầu, lời mời hoặc hứa hẹn.
Diễn tả một hành động sẽ tiến hành trong tương lai nhưng đã có kế hoạch từ trước.
Diễn tả một điều sắp xảy ra dựa vào bằng chứng hiện tại.
Ví dụWe are out of milk? I will buy some.(Ta hết sữa rồi ư? Tôi sẽ mua một ít.)

I think it will be a nice day tomorrow. (Tôi nghĩ mai sẽ là một ngày đẹp trời.)

Will you close the door? (Bạn sẽ đóng cửa chứ?)
I know we are out of milk. I am going to buy some. (Tôi biết ta đã hết sữa. Tôi sẽ đi mua một ít.)

Look at the sky. It’s going to rain soon. (Nhìn trời kìa. Trời sẽ mưa sớm thôi.)

Xem thêm các dạng ngữ pháp:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng chữ cái tiếng Anh

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

Bài 1: Fill in the blank with Will or Be going to in its correct form

 1. Have you got any plans for tomorrow?
 • Yes, I _________ visit my grandparents.
 1. Why is she learning Spanish?
 • She _________  travel to Spain.
 1. We are thirsty.
 • Wait here. I _________  get some water.
 1. Meat or fish?
 • I _________ have some fish, please.
 1. What do you want the keys for?
 • I _________ close the door.
 1. If you don’t take a taxi, you _________ arrive on time.
 2. Why do you want so many oranges?
 • I _________  make an orange juice.
 1. Oh! I haven’t got enough money to pay!
 • Don’t worry. I _________ lend you some.
 1. We need one more player.
 • _________ you play with us tomorrow?
 1. Why are you switching on the TV?
 • I _________ watch a football match.

Bài 2: Choose the correct answer

 1. I feel dreadful; I ____ be sick.
 • am going to
 • will
 • both (cả 2 đều dùng được)
 1. Tonight, I ____ stay in- I’ve rented a video.
 • am going to
 • will
 • both
 1. If you have any problems, don’t worry; I ____ help you.
 • am going to
 • will
 • both
 1. I completely forgot about it. Give me a moment; I ____ do it now.
 • am going to
 • will
 • both
 1. Look at those clouds- it ____ rain any minute now.
 • is going to
 • will
 • both
 1. The weather forecast says it ____ snow tomorrow.
 • is going to
 • will
 • both
 1. That’s the phone- I ____ answer it.
 • am going to
 • will
 • both
 1. Thanks for the offer, but I’m OK; Shane ____ help me.
 • is going to
 • will
 • both
 1. Where are you going?
 • I am going to see a friend.
 • I’ll see a friend.
 1. Tea or coffee?
 • I’m going to have tea, please.
 • I’ll have tea, please.

Bài 3: Complete the sentences using Will or Be going to in its correct form

 1. Philipp __________  15 next Wednesday. (to be)
 2. They __________ a new computer. (to get)
 3. I think my mother __________ this CD. (to like)
 4. Paul’s sister __________ a baby. (to have)
 5. They __________ at about 4 in the afternoon. (to arrive)
 6. Just a moment. I __________  you with the bags. (to help)
 7. In 2025 people __________ more hybrid cars. (to buy)
 8. Marvin __________ a party next week. (to throw)
 9. We __________ to Venice in June. (to fly)
 10. Look at the clouds! It __________ soon. (to rain)

Bài 4: Choose the correct answer

 1. ‘I haven’t got my phone.’ ‘That’s OK. I’ll lend/I am going to lend you mine.’
 2. It’s Julia’s birthday next week, so we’ll buy/we’re going to buy her some flowers.
 3. Will you lend me £10? I promise I’ll give/I am going to give it back to you tomorrow.
 4. We’ll have/We’re going to have a barbecue tomorrow. It’s all planned, so I hope it won’t rain.
 5. ‘Jim’s starting university tomorrow.’ ‘What will he/is he going to study?’
 6. You won’t like/you are not going to like that film. It’s very frightening. Let’s choose another one.
 7. Do you think they’ll like/you are going to like the presents we got for them?
 8. Look! The coach will leave/is going to leave! Run or we’ll miss it.

Xem thêm:

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 5: Fill in the blank with Will or Be going to in its correct form

1. A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

2. A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the shop then.

3. A: Why do you need to borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

4. A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

5. A: Are you going to John’s party tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

6. A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

7. (The phone rings)

A: I __________________ get it!

8. A: Are you ready to order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

9. A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go to the library. I’ve been planning to study

 all day.

10. A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures. 

Đáp án

Bài 1

 1. am going to
 2. is going to
 3. will
 4. will
 5. am going to
 6. won’t
 7. am going to
 8. will
 9. Will
 10. am going to

Bài 2

 1. am going to
 2. am going to
 3. will
 4. will
 5. is going to
 6. both
 7. will
 8. both
 9. I am going to see a friend.
 10. I’ll have tea, please.

Bài 3

 1. Philipp will be 15 next Wednesday.
 2. They are going to get a new computer.
 3. I think my mother will like this CD.
 4. Paul’s sister is going to have a baby.
 5. They will arrive at about 4 in the afternoon.
 6. Just a moment. I will help you with the bags.
 7. In 2025 people will buy more hybrid cars.
 8. Marvin is going to throw a party next week.
 9. We are going to fly to Venice in June.
 10. Look at the clouds! It is going to rain soon.

Bài 4

 1. I’ll lend
 2. we’re going to buy
 3. I’ll give
 4. We’re going to have
 5. is he going to
 6. won’t like
 7. They’ll like
 8. is going to leave

Xem thêm: Bài tập thì tương lai tiếp diễn

Bài 5

1. A: There’s no milk.

B: I know. I’m going to get some from the shop.

2. A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the shop then.

3. A: Why do you need to borrow my suitcase?

B: I’m going to visit my mother in Scotland next month.

4. A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

5. A: Are you going to John’s party tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

6. A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going to work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

7. (The phone rings)

A: I’ll get it!

8. A: Are you ready to order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

9. A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I’m going to go to the library. I’ve been planning to study all day.

10. A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going to put up some pictures. 

Hy vọng sau khi hoàn thành các bài tập trên, các bạn đã củng cố được kiến thức về cách phân biệt thì tương lai đơn (will) và tương lai gần (be going to) trong ngữ pháp tiếng Anh để sử dụng chúng thành thạo hơn. Chúc các bạn học tốt!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra