Tổng hợp bài tập thì tương lai tiếp diễn có đáp án

IELTS Vietop IELTS Vietop
11.07.2022

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense) là một trong 12 thì thông dụng và gần gũi đối với những bạn học và sử dụng tiếng Anh. Với bài viết hôm nay, hãy cùng Vietop ôn tập lại về Thì tương lai tiếp diễn qua phần tổng quan cũng như làm các bài tập Thì tương lai tiếp diễn dưới đây nhé!

1. Tổng quan về thì tương lai tiếp diễn

Tổng quan về thì tương lai tiếp diễn
Tổng quan về thì tương lai tiếp diễn

1.1. Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc Thì tương lai tiếp diễn
Cấu trúc Thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc của Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense) như sau:

 • Khẳng định: S + will + be + V-ing
 • Phủ định: S + will + not + be + V-ing
 • Nghi vấn Yes/No: Will + S + be + V-ing
 • Nghi vấn Wh-: Wh- + will + S + be + V-ing

Chú ý: will = ‘ll (trừ câu trả lời Yes) và will not = won’t

E.g.:

 • Sheldon will be eating the cake later. (Sheldon sẽ ăn bánh sau.)
 • I will not be working tomorrow. (Tôi sẽ không làm việc vào ngày mai.)
 • Will you be doing laundry tonight? (Bạn sẽ giặt quần áo tối nay chứ?)
 • Who will be waiting for John at the railway station? (Ai sẽ đợi John ở nhà ga?)

1.2. Cách dùng thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense) được dùng khi ta muốn:

Diễn tả một hành động sẽ xảy ra, kéo dài liên tục trong tương lai.

E.g.: They will be waiting for the train when I speak to them tomorrow. (Ngày mai khi tôi nói chuyện với họ thì họ sẽ đang chờ tàu.)

Diễn tả một hành động, sự việc sẽ đang diễn ra ở một thời điểm cụ thể hay một khoảng thời gian trong tương lai.

E.g.: I will be having dinner at 7 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ăn tối vào lúc 7 giờ tối mai.)

Diễn tả một hành động, sự việc đang xảy ra trong tương lai thì có một hành động, sự việc khác xen vào. Hành động, sự việc xen vào được chia ở thì hiện tại đơn.

E.g.: Henry will be waiting for you when the meeting ends. (Henry sẽ chờ anh khi cuộc họp kết thúc.)

Diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai đã có trong lịch trình, thời gian biểu định trước.

E.g.: After his holiday, Alain will be preparing for the exam for 3 months. (Sau kỳ nghỉ của mình, Alain sẽ chuẩn bị cho kỳ thi trong 3 tháng.)

Diễn tả những hành động song song với nhau nhằm mô tả một không khí, khung cảnh tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

E.g.: When I arrive at Susan’s birthday party this evening, everybody is going to be celebrating. (Khi tôi đến bữa tiệc sinh nhật của Susan vào tối nay, mọi người sẽ đang ăn mừng.)

Kết hợp với “still” để chỉ những hành động đã xảy ra hiện tại và được cho là sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai.

E.g.: Tomorrow morning, Tom is still going to be struggling with his homework. (Đến sáng ngày mai, Tom sẽ vẫn đang mắc kẹt với bài tập về nhà của cậu ta.)

Dùng để yêu cầu/hỏi một cách lịch sự về một thông tin nào đó ở tương lai.

E.g.: Will Alice be going to the party tonight? (Liệu Alice có đến bữa tiệc tối nay không?)

1.3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn

Ta nhận biết thì tương lai tiếp diễn khi trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm thời điểm xác định.

 • At + giờ + thời gian trong tương lai (at 10 o’clock tomorrow,…)
 • At this time + thời gian trong tương lai. (at this time next week, …)
 • In + năm trong tương lai (in 2023, in 2045,…)
 • In the future (trong tương lai)

E.g.: At this time next week, I will be going to the cinema with my boyfriend. (Vào thời điểm này tuần sau, tôi sẽ đang đi xem phim với bạn trai của mình.)

Hoặc khi trong câu có “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

Ngoài ra khi trong câu có sử dụng các động từ chính như expect” hay “guess” thì câu cũng thường được chia ở thì tương lai tiếp diễn. Đây cũng là dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn hay gặp trong các bài thi.

E.g.: I guess that Alex will be going to the zoo at this time tomorrow. (Tôi đoán là Alex sẽ đang đi thảo cầm viên vào giờ này ngày mai.)

Xem thêm các dạng ngữ pháp:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng chữ cái tiếng Anh

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bài tập thì tương lai tiếp diễn

Bài tập thì tương lai tiếp diễn
Bài tập thì tương lai tiếp diễn

2.1. Bài 1: Put the verbs in brackets into the gaps to form positive or negative sentences in Future Continuous

 1. We ____________ this time tomorrow. (to work)
 2. James ____________ soon. (to come)
 3. Emily ____________ her homework when I call. (not / to do)
 4. They ____________ dinner at 7 pm tomorrow. (not / to have)
 5. This time next week, I ____________ to Venice. (to fly)
 6. Liam ____________ his suitcase at 6 pm tomorrow. (not / to pack)
 7. This time on Monday, we ____________ in the Alps. (to ski)
 8. At midnight my neighbors ____________ fireworks. (to set off)
 9. Students ____________ trees near the school this time on Saturday. (to plant)
 10. I ____________ at 10 pm tonight. (not / to sleep)
 11. My family ____________ board games the whole evening. (to play)
 12. Andrew ____________ emails from 11 am till 3 pm tomorrow. (to answer)
 13. From now on, I ____________ you with your homework. (not / to help)
 14. Professor Richards ____________ a lecture at 2 pm on Wednesday. (to give)
 15. At 4 pm Charlotte ____________ you in a taxi. (to wait for)

2.2. Bài 2: Fill in the verbs in brackets to make Yes/No or WH- questions. Use the Future continuous

 1. ____________ we ____________ in the office at 6 o’clock tomorrow? (to sit)
 2. ____________ he ____________ meeting at 6 o’clock tomorrow? (to have)
 3. ____________ you ____________, when I come? (to relax)
 4. ____________ Jason ____________ home at this time tomorrow? (to drive)
 5. What ____________ we ____________ at midnight? (to watch)
 6. Where ____________ the football fans ____________, when the match finishes? (to go)
 7. What ____________ your granny ____________ at this time tomorrow? (to plant)
 8. Where ____________ they ____________ at 8 o’clock tomorrow? (to relax)

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

2.3. Bài 3: Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets (Future Continuous or Future Perfect)

 1. ___________  (you / retire) by the time you’re 60?
 2. Next year, I ___________  (study) maths at university.
 3. Hurry up! The film ___________ (start) soon.
 4. There won’t be anyone in the office. Everyone ___________ (go) home.
 5. Julie ___________ (not work) this time next week. She’ll be on holiday!
 6. I’m only halfway through my homework. I ___________ (not finish) it before the teacher arrives.
 7. Do you think that Liam ___________ (fix) the car by tomorrow?
 8. Don’t phone me before 8 o’clock, we ___________ (have) dinner.

Xem thêm:

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

2.4. Bài 4: Write down the correct form of the verb given in the bracket to make a sentence into the Future Continuous tense.

 1. The tourists____________the french language. (speak)
 2. He ___________ her hand tightly. (hold)
 3. _____ she _________  her dinner this time? (eat)
 4. They ____________ anything in this noise place. (not/hear)
 5. What _____ he _____________ today? (play)
 6. She __________ from Japan tonight. (come)
 7. They _____________ their homework. (do)
 8. We ___________ in the swimming pool. (swim)
 9. The patient ___________ a single word. (not/say)
 10. Indian army ___________ him at the border. (send)
 11. They _________ together. (not/fight)
 12. This bird _____________ so high in the sky. (not/fly)
 13. She __________ something to her little brother. (give)
 14. He ______________ this dress for the gathering ceremony. (not/wear)
 15. What _____ you _________ for an essay competition? (write)

2.5. Bài 5: Choose the correct answer

 1. I ________ during rush hour.
 •  will be driving
 •  will have drive
 •  will be drive
 1. He will not be _____ the bus today.
 •  take
 •  taken
 •  taking
 1. They ________ the cottage that weekend.
 •  using
 •  ‘ll be using
 •  ‘re be using
 1. Nigel _____ be coming to the picnic.
 •  won’t
 •  won’t not
 •  willn’t
 1. Where ________ sleeping?
 •  you be
 •  will you
 •  will you be
 1. We’ll be ________ the news at 10pm.
 • watch
 • watching
 • to watch
 1. I’ll try my best to spot you. What ________ wearing?
 •  will you
 •  will
 •  will you be
 1. Don’t forget your snow pants. It ________ by the time you get to school.
 •  will snowing
 •  is snowing
 •  will be snowing
 1. At noon tomorrow, I ________ on a beach somewhere.
 •  ‘ll be relaxing
 •  relax
 •  will being relax
 1. Sorry, I can’t. I ________ my daughter to work at that time.
 •  will be taking
 •  ‘ll take
 •  won’t be take

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 2

Cấu trúc After + ving

Cấu trúc Recommend

2.6. Đáp án

Bài 1

 1. will be working
 2. will be coming
 3. won’t be doing
 4. won’t be having
 5. will be flying
 6. won’t be packing
 7. will be skiing
 8. will be setting off
 9. will be planting
 10. won’t be sleeping
 11. will be playing
 12. will be answering
 13. won’t be helping
 14. will be giving
 15. will be waiting for

Bài 2

 1. Will – be sitting
 2. Will – be having
 3. Will – be relaxing
 4. Will – be driving
 5. will – be watching
 6. will – be going
 7. will – be planting
 8. will – be relaxing

Bài 3

 1. Will you have retired
 2. ‘ll be studying
 3. will be starting
 4. will have gone
 5. won’t be working
 6. won’t have finished
 7. will have fixed
 8. ‘ll be having

Bài 4

 1. The tourists will be speaking the French language. (speak)
 2. He will be holding her hand tightly. (hold)
 3. Will she be eating her dinner this time? (eat)
 4. They won’t be hearing anything in this noisy place. (not/hear)
 5. What will he be playing today? (play)
 6. She will be coming from Japan tonight. (come)
 7. They will be doing their homework. (do)
 8. We will be swimming in the swimming pool. (swim)
 9. The patient will not be saying a single word. (not/say)
 10. Indian army will be sending him to the border. (send)
 11. They will not be fighting together. (not/fight)
 12. This bird won’t be flying so high in the sky. (not/fly)
 13. She will be giving something to her little brother. (give)
 14. He will not be wearing this dress for the gathering ceremony. (not/wear)
 15. What will you be writing for an essay competition? (write)

Bài 5

 1. Will be driving
 2. Taking
 3. ‘ll be using
 4. Won’t
 5. Will you be
 6. Watching
 7. Will you be
 8. Will be snowing
 9. ‘ll be relaxing
 10. Will be taking

Hy vọng sau khi ôn lại kiến thức cũng như hoàn thành các bài tập thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense), IELTS Vietop đã giúp các bạn nắm vững hơn về cách sử dụng thì này trong tiếng Anh. Chúc các bạn học thật tốt và hãy chờ đón những bài viết ngữ pháp tiếng Anh tiếp theo từ chúng mình nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra