Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao

An Bùi An Bùi
20.07.2022

Thì quá khứ đơn là một trong những thì cơ bản trong tiếng Anh. Hiểu và nắm rõ cách sử dụng của thì quá khứ đơn giúp bạn có thể áp dụng linh hoạt trong các kỳ thi, từ đó có điểm số cao hơn. Hiểu được điều đó, hôm nay trung tâm luyện thi IELTS Vietop đã tổng hợp giúp bạn những bài tập thì quá khứ đơn để thực hành và củng cố kiến thức về thì. Hãy đọc lý thuyết và làm bài tập dưới đây nhé.

bài tập Thì quá khứ đơn
Thì quá khứ đơn

Tóm tắt kiến thức thì quá khứ đơn

Định nghĩa và cách dùng

Thì quá khứ đơn là một trong 12 thì tiếng Anh, được dùng để diễn tả hành động đã diễn rakết thúc trong quá khứ. Mọi diễn biến và kết quả của hành động đó đều đã kết thúc trong quá khứ.

Để nói rõ hơn, thì quá khứ được dùng trong những trường hợp sau:

 • Diễn tả hành động đã diễn ra và đã hoàn tất trong quá khứ với thời gian cụ thể.

E.g.: Her parents took her to the dentist last Sunday. (Bố mẹ cô ấy đưa cô ấy tới nha sĩ vào chủ nhật tuần trước).

 • Diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ.

E.g.: When I was a student, I woke up early, had breakfast made by mom and then went to school. (Khi tôi còn là học sinh, tôi thường dậy sớm, ăn bữa sáng được nấu bởi mẹ tôi và sau đó đến trường).

 • Diễn tả một hành động xen vào một hành động khác đang diễn ra trong quá khứ.

E.g.: When we were waiting for the bus, it rained. (Khi chúng tôi đang đợi xe buýt thì trời mưa).

 • Được dùng trong câu điều kiện loại II để nói về điều kiện không có thật ở hiện tại.

E.g.: I would not be late for class if I had the bus ticket. (Tớ sẽ không bị muộn học nếu tớ có vé xe buýt).

 • Dùng trong điều ước không có thật ở hiện tại.

E.g.: My friend wishes we were in London now. (Bạn tôi ước bây giờ chúng tôi đang ở London).

 • Dùng trong một số cấu trúc:
It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng thời gian + since + thì quá khứ.

E.g.: It’s high time she prepared for her wedding. (Đã đến lúc cô ấy chuẩn bị cho lễ cưới của cô ấy rồi).

 • Câu hỏi có thể ở thì hiện tại hoàn thành những câu trả lời ở thì quá khứ.
công thức thì quá khứ đơn
Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn kèm đáp án chi tiết

E.g.: Have the polices arrested the thief? (Cảnh sát đã bắt được tên cướp chưa?).

Yes, they did. (Có, họ đã bắt được rồi).

 • Hành động xảy ra một cách rõ ràng ở một thời điểm nhất định ngay cả khi thời điểm này không được đề cập đến.

E.g.: The bus was 5 minutes late. (Xe buýt đã trễ 5 phút).

Xem ngay: Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

Cấu trúc

Thì quá khứ đơn
Câu khẳng địnhS + was/were/V-ed + …

E.g.: I was so tired waiting for the end of the movie. (Tôi đã rất mệt mỏi với việc chờ tới cuối phim).
Jonathan kept looking at the high man standing next to him. (Jonathan cứ nhìn người đàn ông cao đứng cạnh anh ấy).
Câu phủ địnhS + did not /  + V (nguyên thể) + …
S + was not /were not + …

E.g.: She didn’t join us for the party. (Cô ấy đã không tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi).
My uncle wasn’t young enough to apply for the job. (Bác tôi không đủ trẻ để ứng tuyển công việc).
*Lưu ý:
did not = didn’t
was not = wasn’t
were not = weren’t
Câu nghi vấnCâu không có từ để hỏi:
Did+ S + V (nguyên thể) ?
Was/Were + S + … ?
-> Trả lời: Yes, S + did/was/were. Hoặc: No, S + didn’t/wasn’t/weren’t.

Câu có từ để hỏi:
Từ để hỏi + did + S + V (nguyên thể)?
Từ để hỏi + was/were + S + … ?

E.g.: Did you ask him to go? (Bạn đã yêu cầu anh ta đi chưa?)
-> Yes, I did. (Rồi).
Was she trustful enough to keep the dog? (Cô ấy có đủ tin cậy để giữ chú chó không?)
-> Yes, she was (Có chứ).
Where did they meet each other? (Họ đã gặp nhau ở đâu?).

Dấu hiệu nhận biết

 • Yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, …
 • Những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).
 • Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn).
 • At, on, in + thời gian trong quá khứ (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)
 • When + mệnh đề chia thì quá khứ đơn: khi (when I was a kid,…)

Xem thêm các dạng ngữ pháp:

Thì hiện tại đơn

Bảng chữ cái tiếng Anh

Phrasal verb with of

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn kèm đáp án chi tiết

bài tập Thì quá khứ đơn
Bài tập Thì quá khứ đơn

Bài tập 1: Chia động từ ở thì quá khứ đơn

 1. I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. 
 2. A: ___________ Helen (drive)___________ to work? – B: Yes, she ___________.
 3. My neighbor (buy)___________ a new car last week. 
 4. They (go)___________ to Italy on their last summer holiday. 
 5.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.
 6. My family and I (see)___________ a comedy movie last night. 
 7. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water. 
 8. Suddenly, the animal jumped and (bite)___________ my hand. 
 9. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? 
 10. The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. 

Bài tập 2: Hoàn thành câu sau đúng dạng thì quá khứ đơn

 1. It/ be/ cloudy/ yesterday.
 2. In 1990/ we/ move/ to another city.
 3. When/ you/ get/ the first gift?
 4. She/ not/ go/ to the church/ five days ago.
 5. How/ be/ he/ yesterday?
 6. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?
 7. They/ happy/ last holiday?
 8. How/ you/ get there?
 9. I/ play/ football/ last/ Sunday.
 10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.

Bài tập 3: Chia động từ ở thì quá khứ đơn

 1. It was warm, so I took off my coat. (take).
 2. The film wasn’t very good. I didn’t enjoy it very much. (enjoy)
 3. I knew Sarah was very busy, so I ….. her (disturb)
 4. I was very tired, so I ….. the party early. (leave)
 5. The bed was very uncomfortable. I ….. very well (sleep)
 6. The window was open and a bird ….. into the room (fly)
 7. The hotel wasn’t very expensive. It ….. very much (cost)
 8. I was in a hurry, so I ….. time to phone you (have).
 9. It was hard carrying the bags. They ….. very heavy. (be)
 10. Last night, I …….. to bed so late. (go)

Bài tập 4: Hoàn thành câu với một trong các lựa chọn trong ô

didn’t feel         didn’t leave       didn’t pay        didn’t hear      didn’t buy       didn’t talk       didn’t like         didn’t open

1. Dean called the waiter, but the waiter …………. him.

2. When I was a young child, I really …………. chocolate.

3. I saw Sonia in the supermarket but we …………. .

4. Chrissie went home because she …………. well.

5. They cut off our telephone because we …………. our bill.

6. We arrived at the airport at six, but our flight …………. until twelve!

7. Alex spent all morning in the bookshop, but in the end he …………. anything.

8. I …………. a bank account until I got my first full-time job.

Bài tập 5: Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc sử dụng thì quá khứ đơn, một khẳng định và một phủ định

1. Dean ……………… (call) to the waiter, but the waiter ……………… (hear) him.

2. When I ……………… (be) a young child, I really ……………… (like) chocolate.

3. I ……………… (see) Sonia in the supermarket, but we ……………… (talk).

4. Chrissie ……………… (go) home because she ……………… (feel) well.

5. They ……………… (cut) off our telephone because we ……………… (pay) our bill.

6. We ……………… (arrive) at the airport at six, but our flight ……………… (leave) until twelve!

7. Alex ……………… (spend) all morning in the bookshop, but in the end he ……………… (buy) anything.

8. I ……………… (open) a bank account until I ……………… (get) my first full-time job.

Bài tập 6: Bài tập về thì quá khứ – Đọc những gì Laure nói về một ngày làm việc điển hình

Laure: I usually get up at 7 o’clock and have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to bed at about 11 o’clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t do yesterday.

She got up at 7 o’clock

1. She ….. a big breakfast

2. She …..

3. It ….. to get to work.

4. ….. at 8:45.

5. ….. lunch

6. ….. at 5 o’clock

7. ….. tired when ….. home.

8. ….. a meal yesterday evening

9. ….. out yesterday evening.

10. ….. at 11 o’ clock

11. ….. well last night.

Bài tập 7: Bài tập chia động từ quá khứ đơn

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to the country with their two dogs and ___  (play) together. Ben and Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs  (be) not there. So they ___  (call) them and ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them and ___  (take) them back. Charlie ___  (be) very happy to see them again. At lunch time Nick ___ (go) to the bikes and ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___  (play) football. Nick and Dave  ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài tập 8: Chuyển những câu sau sang câu phủ định và nghi vấn

1. Nam wrote an essay in Literature class this morning.

2. I watched TV yesterday morning.

3. Nam and you were in the English club last Tuesday

4. They ate noodles two hours ago.

5. We always had a nice time on Christmas holidays in the past.

6. My father decorated the Christmas tree.

7. She bought a new dress yesterday.

8. They were late for school.

9. Mr.Tam took his children to the museum last Sunday.

10. Hoa made a cushion for her armchair.

Xem thêm:

This is the first time

Cấu trúc will

Câu điều kiện loại 2

Bài tập 9: Lựa chọn và điền dạng đúng của từ

teach     cook     want     spend       ring

be     sleep     study     go     write

1. She…..out with her boyfriend last night.

2. Laura…..a meal yesterday afternoon.

3. Mozart…..more than 600 pieces of music.

4. I…..tired when I came home.

5. The bed was very comfortable so they…..very well.

6. Jamie passed the exam because he…..very hard.

7. My father…..the teenagers to drive when he was alive.

8. Dave…..to make a fire but there was no wood.

9. The little boy…..hours in his room making his toys.

10. The telephone…..several times and then stopped before I could answer it.

Bài tập 10: Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn để hoàn thành câu chuyện về Bạch Tuyết

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen (order) 3…………. a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase) 4………….her away instead, and she (take) 5…………. refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6………….with the dwarfs and took care of them and they (love) 7………….her dearly.

Then one day the talking mirror (tell) 8………….the evil queen that Snow White was still alive. She (change) 9………….herself into a witch and (make) 10………….a poisoned apple. She (go) 11…………. to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put) 12………….her into an everlasting sleep.

Finally, a prince (find) 13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) 14………….married and lived happily ever after.

Đáp án

Bài 1:

 1. ate 
 2. Did / drive / did 
 3. bought 
 4. went 
 5. Did / swim / didn’t 
 6. saw 
 7. did / drank 
 8. bit 
 9. did / get up 
 10. flew 

Bài 2:

 1. It was cloudy yesterday.
 2. In 1990, we moved to another city./ We moved to another city in 1990.
 3. When did you get the first gift?
 4. She did not go to the church five days ago./ She didn’t go to the church five days ago.
 5. How was he yesterday?
 6. Did Mr. and Mrs. James come back home and have lunch late last night?
 7. Were they happy last holiday?
 8. How did you get there?
 9. I played football last Sunday.
 10. My mother made two cakes four days ago.

Bài 3:

 1. took
 2. didn’t enjoy
 3. didn’t disturb
 4. left 
 5. didn’t sleep
 6. flew 
 7. didn’t cost
 8. didn’t have
 9. were
 10. went

Bài 4:

 1. didn’t hear
 2. didn’t like
 3. didn’t talk
 4. didn’t feel
 5. didn’t pay
 6. didn’t leave
 7. didn’t buy
 8. didn’t open

Bài 5:

 1. called / didn’t hear
 2. was / didn’t like
 3. saw / didn’t talk
 4. went / didn’t feel
 5. cut / didn’t pay
 6. arrived / didn’t leave
 7. spent / didn’t buy
 8. opened / didn’t get

Bài tập 6:

 1. Had
 2. She walked to work
 3. It tooks her half an hour
 4. She starts work
 5. She didn’t have any lunch
 6. She finished work
 7. She was tired when she got home
 8. She cooked
 9. She didn’t go
 10. She went to bed
 11. She slept

Bài tập 7:

 1. Talk
 2. Went
 3. Played
 4. Had
 5. Were
 6. Called
 7. Looked
 8. Found
 9. Took
 10. Was
 11. Went
 12. Fetched
 13. Played
 14. Won
 15. Rode

Xem thêm:

Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn có đáp án

Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm có đáp án

Lý thuyết và Bài tập thì quá khứ đơn với To be có đáp án

Bài tập 8:

 1. Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did Nam write an essay in Literature class this morning?
 2. I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?
 3. Nam and you were not in the English club last Tuesday – Were Nam and you in the English club last Tuesday?
 4. They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?
 5. We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?
 6. My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?
 7. She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?
 8. They were not late for school. – Were they late for school?
 9. Mr.Tam didn’t take his children to the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to the museum last Sunday?
 10. Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?

Bài tập 9:

 1. Went
 2. Cooked
 3. Wrote
 4. Was tired
 5. Slept
 6. Studied
 7. Saught
 8. Wanted
 9. Spent
 10. Rang

Bài tập 10:

 1. Was
 2. Married
 3. Ordered
 4. Chased
 5. Took
 6. Lived
 7. Loved
 8. Told
 9. Changed
 10. Made
 11. Went
 12. Put
 13. Found
 14. Were

Trên đây là phần kiến thức cơ bản và bài tập thì quá khứ đơn trong tiếng Anh mà IELTS Vietop cung cấp tới bạn đọc. Hy vọng sẽ hữu ích với bạn. Đừng quên ôn lại kiến thức và chăm chỉ làm bài tập để chinh phục trọn điểm phần ngữ pháp này trong các bài thi nhé. Vietop chúc bạn học tốt.

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra