Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bỏ túi 100 câu bài tập Thì hiện tại đơn có đáp án ngay

IELTS Vietop
IELTS Vietop
27.07.2022

Có thể bạn chưa biết, thì Hiện tại đơn là thì đầu tiên mà bất cứ bạn học tiếng Anh nào cũng đều trải qua của 12 thì trong tiếng Anh. Vì là thì ngữ pháp cơ bản nhất và có sự liên kết đến các thì động từ khác nên thì hiện tại đơn cần phải được ghi nhớ kỹ càng.

Ngày hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop sẽ giúp bạn tổng hợp lại kiến thức tổng quan cũng như cung cấp 100 câu bài tập Thì hiện tại đơn!

100 câu bài tập Thì hiện tại đơn

Tổng quan về thì Hiện tại đơn

Cấu trúc và dấu hiệu nhận biết của thì Hiện tại đơn

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)
Cấu trúc động từ to beKhẳng định: S + am/is/are + O.
Phủ định: S + am/is/are not + O.
Nghi vấn: Am/is/are + S + O?
Cấu trúc động từ thườngKhẳng định: S + V(s/es) + O.
Phủ định: S + don’t/doesn’t + V(nguyên thể) + O.
Nghi vấn: Do/Does + S + V(nguyên thể) + O?
Dấu hiệu nhận biếtTrạng từ chỉ tần suất: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day, every week, every month (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).
Các động từ thể hiện sự yêu – ghét: Love (yêu), Like (thích) = enjoy = fancy, Hate (ghét), Dislike (không thích)

Xem thêm:

Bài tập viết lại câu thì hiện tại đơn

Bài tập thì hiện tại đơn câu khẳng định

Cách dùng thì Hiện tại đơn

HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)VÍ DỤ
Dùng để miêu tả một sự thật hiển nhiên.Water freezes at 0 degrees. (Nước đóng băng lúc 0 độ)
Diễn tả một hành động hay sự việc xảy ra lâu dài hoặc gần như vĩnh viễn.I live in Vietnam. (Tôi sống ở Việt Nam.)
Nói về tương lai, sử dụng sau một số trạng từ như: when, until, as soon as,…He’ll do his housework when he gets home. (Anh ấy sẽ làm việc nhà khi anh ấy về đến nhà.)
Diễn tả một thói quen hàng ngày.I go to school at 7 a.m everyday. (Hàng ngày tôi đi học lúc 7 giờ sáng.)
Diễn tả một lịch trình, thời gian biểu, kế hoạch đã biết trước.The plane leaves at 9a.m. (Máy bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ sáng.)

Xem ngay:

Phân biệt Thì hiện tại đơn và Thì hiện tại tiếp diễn

Quy tắc thêm s/es trong Thì hiện tại đơn và cách phát âm

Sau khi ôn lại lý thuyết tổng quan của thì Hiện tại đơn, các bạn hãy cùng Vietop áp dụng vào thực hành 100 câu bài tập dưới đây nhé!

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

100 câu bài tập Thì hiện tại đơn

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. I often ______ (go) to the cinema on Sundays.
 2. ______ (she/play) hockey every week?
 3. They ______ (watch) TV every evening.
 4. ______ (he/be) a teacher?
 5. You ______ (find) the weather here hot.
 6. ______ (they/be) on the plane?
 7. Lisa ______ (drive) to work every day.
 8. Why ______(you/be) in Japan?
 9. I ______ (not/play) the violin very often.
 10. It ______ (not/be) too cold in the South of Vietnam.
 11. The ice ______(melt) when it’s outside the fridge.
 12. She ______(come) from Korea.
 13. We ______(not/be) so late.
 14. ______(the cat/eat) fish?
 15. He ______ (play) basketball twice a week.
 16. Tommy rarely ______ (go) out with his family.
 17. They always ______ (teach) me new things.
 18. Linda ______(be) a teacher.
 19. David and Jeremy ______(swim) three times a month.
 20. How often ______(you/go) to school?
 21. Daniel ______ (fly) to London once a year.
 22. She never ______ (do) her housework.
 23. Liz ______ (try) to help her family.
 24. Timmy ______ (watch) this music show every night.
 25. Mr Brown ______(wash) the floor and Mrs Brown ______(wash) the dishes.
 26. How ______ (Taylor/fix) her car?
 27. How ______ (you/get dressed) when you go to work?
 28. What time ______(she/get up)?
 29. ______ (he/shave) often?
 30. Lux and Clove ______(not eat) meat.
 31. We ______ (not give up).
 32. ______ (he/smoke)?
 33. The bus ______ (come) at 7p.m.
 34. ______ (they/ not rest) enough?
 35. ______(your mother/bake) cakes? They ______(smell) good.
 36. I ______(love) eating ice-creams.
 37. She ______(be) such a beautiful girl.
 38. You really ______(need) to sleep.
 39. I ______(not speak) Chinese very often.
 40. Emily ______ (appear) very happy.

Xem thêm:

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài tập câu bị động

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần

Bài 2: Choose the correct verb from the list below to complete the following sentences. Put the verb in the correct form of Present Simple.

visit   go tell work     like     hate     play live help be

want agree know smell   boil      fall       freeze      speak   hear   sell

 1. I ______ working. I don’t want to go to work.
 2. London ______ in England.
 3. Water ______ at 100 degrees.
 4. She often ______ to church on Sundays.
 5. Mary ______ down her bike.
 6. David doesn’t ______ clearly about her.
 7. This ______ bad.
 8. They ______ their family once a month. 
 9. I just ______ them about this once.
 10. We ______ hard.
 11. I ______ eating grape candies. They taste sweet.
 12. Water ______ at 0 degrees.
 13. They ______ English.
 14. He ______ fruits and eggs.
 15. She ______ some sounds strange.
 16. I ______ to go out with my friends.
 17. You ______ the piano very well.
 18. I ______ in Vietnam.
 19. You ______ me a lot.
 20. They ______ with me.

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He / go to work / bike / every day.
 2. I / not / think / you’re right.
 3. You / do your homework?
 4. She / have / some milk / for / breakfast / the morning.
 5. They / practice speaking Spanish / everyday?
 6. You / read this book / twice a month.
 7. He / not / watch music shows.
 8. She / dance often?
 9. Where / you / come from?
 10. He / not / drink too much wine.
 11. How / they / travel to Japan?
 12. We / not / like / eat / salad.
 13. you / speak Vietnamese?
 14. What / you / buy in the supermarket?
 15. They / be / foreigners.
 16. When / she / study?
 17. Why / they / always water the plants?
 18. What / your mother / usually cook?
 19. I / not / wash the dishes / the evening.
 20. he / teach / in S.O.S village?
 21. They / not / work / late / on Mondays.
 22. It / hurt?
 23. Isabella / love / listen to K-pop.
 24. We / go / home / at 8 p.m.
 25. Mike / not run / very fast.
 26. They / play / a lot.
 27. He / live / a big apartment?
 28. Why / Alice / sleep so late?
 29. How many / students / your class / have?
 30. What time / she / go to school?
 31. Cars / have / wheels.
 32. I / not believe / you.
 33. He / study Japanese / at a night class.
 34. He / go skiing / every winter.
 35. They / walk to the station / every day.
 36. Where / she / often go / on Tuesdays?
 37. Sarah / say / this / all the time.
 38. We / be / number one!
 39. The baby / cry / every night.
 40. Why / they / not seem / so happy?

Đáp án

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. go
 2. Does she play
 3. watch
 4. Is he
 5. find
 6. Are they
 7. drives
 8. are you
 9. don’t play
 10. is not
 11. melts
 12. comes
 13. are not
 14. Does the cat eat
 15. plays
 16. goes
 17. teach
 18. is
 19. swim
 20. do you go
 21. flies
 22. does
 23. tries
 24. watches
 25. washes – washes
 26. does Taylor fix
 27. do you get dressed
 28. does she get up
 29. Does he shave
 30. don’t eat
 31. don’t give up
 32. Does he smoke
 33. comes
 34. Don’t they rest
 35. Does your mother bake – smell
 36. love
 37. is
 38. need
 39. don’t speak
 40. appears

Bài 2: Choose the correct verb from the list below to complete the following sentences. Put the verb in the correct form of Present Simple.

 1. hate
 2. is
 3. boils
 4. goes
 5. falls
 6. know
 7. smells
 8. visit
 9. tell
 10. work
 11. like
 12. freezes
 13. speak
 14. sells
 15. hears
 16. want
 17. play
 18. live
 19. help
 20. agree

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He goes to work by bike everyday.
 2. I don’t think you’re right.
 3. Do you do your homework?
 4. She has some milk for breakfast in the morning.
 5. Do they practice speaking Spanish everyday?
 6. You read this book twice a month.
 7. He doesn’t watch music shows.
 8. Does she dance often?
 9. Where do you come from?
 10. He doesn’t drink too much wine.
 11. How do they travel to Japan?
 12. We don’t like eating salad.
 13. Do you speak Vietnamese?
 14. What do you buy in the supermarket?
 15. They are foreigners.
 16. When does she study?
 17. Why do they always water the plants?
 18. What does your mother usually cook?
 19. I don’t wash the dishes in the evening.
 20. Does he teach in S.O.S village?
 21. They don’t work late on Mondays.
 22. Does it hurt?
 23. Isabella loves listening to K-pop.
 24. We go home at 8 p.m.
 25. Mike doesn’t run very fast.
 26. They play a lot.
 27. Does he live in a big apartment?
 28. Why does Alice sleep so late?
 29. How many students does your class have?
 30. What time does she go to school?
 31. Cars have wheels.
 32. I don’t believe you.
 33. He studies Japanese at a night class.
 34. He goes skiing every winter.
 35. They walk to the station every day.
 36. Where does she often go on Tuesdays?
 37. Sarah says this all the time.
 38. We are number one!
 39. The baby cries every night.
 40. Why don’t they seem so happy?

Thực hành thêm bài tập:

Lý thuyết và Bài tập bị động Thì hiện tại đơn có đáp án

Bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Bài tập Thì hiện tại đơn với động từ To be từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

Bài tập chia động từ thì hiện tại đơn

Hy vọng rằng 100 câu bài tập Thì hiện tại đơn trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc, dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng của thì Hiện tại đơn (Present Simple Tense). Chúc các bạn chinh phục thành công thì Hiện tại đơn nói riêng và môn tiếng Anh nói chung!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

5 thoughts on “Bỏ túi 100 câu bài tập Thì hiện tại đơn có đáp án ngay”

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h