[Download-PDF] INSIDE READING 570 Academic Word list

Bạn có biết tinh túy của các bài IELTS Reading đều nằm gói gọn trong 570 từ của Academic Word List? Hay nói cách khác, bạn chỉ cần học 570 từ này, bạn sẽ có thể hiểu gần như toàn bộ các bài IELTS Reading!

Headwords

Other words in the family.

Definition*

abandon

abandoned, abandoning, abandonment, abandons, e.g.

abandon

abstract

abstraction, abstractions, abstractly, abstracts, e.g.

abstract

access

accessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessible

access

academy

academia, academic, academically, academics, academies, e.g.

academy

accommodate

accommodated, accommodates, accommodating, accommodation

accommodate

accompany

accompanied, accompanies, accompaniment, accompanying, unaccompanied

accompany

accumulate

accumulated, accumulating, accumulation, accumulates

accumulate

accurate

accuracy, accurately, inaccuracy, inaccuracies, inaccurate

accurate

achieve

achievable, achieved, achievement, achievements, achieves, achieving

achieve

acknowledge

acknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgements

acknowledge

acquire

acquired, acquires, acquiring, acquisition, acquisitions

acquire

adapt

adaptability, adaptable, adaptation, adaptations, adapted, adapting, adaptive, adapts

adapt

adequate

adequacy, adequately, inadequacies, inadequacy, inadequate, inadequately

adequate

adjacent

adjacent

adjust

adjusted, adjusting, adjustment, adjustments, adjusts, readjust, readjusted, readjusting, readjustment, readjustments, readjusts

adjust

administrate

administrates, administration, administrations, administrative, administratively, administrator, administrators

administrate

adult

adulthood, adults

adult

advocate

advocacy, advocated, advocates, advocating

advocate

affect

affected, affecting, affective, affectively, affects, unaffected

affect

aggregate

aggregated, aggregates, aggregating, aggregation

aggregate

aid

aided, aiding, aids, unaided

aid

albeit

albeit

allocate

allocated, allocates, allocating, allocation, allocations

allocate

alter

alterable, alteration, alterations, altered, altering, alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered

alter

alternative

alternatively, alternatives

alternative

ambiguous

ambiguities, ambiguity, unambiguous, unambiguously

ambiguous

amend

amended, amending, amendment, amendments, amends

amend

analogy

analogies, analogous

analogy

analyse

analysed, analyser, analysers, analyses, analysing, analysis, analyst, analysts, analytic, analytical, analytically

analyse

Các bạn tải bản PDF để xem đầy đủ nhé!

Để tiện cho việc tra phát âm và thêm nghĩa các từ khác nhau hoặc cụm từ đi kèm, bạn tham khảo tại link: Cambridge Dictionary

Bạn có thể tải ứng dụng học 570 Academic Vocabularies trực tiếp trên điện thoại để tiện việc học:

Ngoài ra bạn tham khảo thêm ứng dụng iMemento Deluxe để chép và học mỗi ngày.

Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy hữu ích nhé.

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận