IELTS Writing

Trọng tâm 10 buổi nâng 1.0 band.
Offline Online cùng chuyên gia IELTS 8.5

IELTS Writing là chương trình học được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho kỹ năng Writing nhằm giúp các bạn học viên đang thiếu từ 0.5 – 1.0 band đạt được điểm số IELTS mục tiêu chỉ trong 10 buổi học trọng tâm.

Vấn đề Bạn đang gặp phải:

 • Bạn học mãi không nâng được band IELTS Writing?
 • Bạn cần 6.5 IELTS Writing để hoàn thành điểm số mục tiêu?
 • Bạn cần người sửa và chấm bài chi tiết?

Vậy Bạn có tin: Chỉ 10 buổi nâng hẳn 1.0 Band IELTS Writing? Câu trả lời: HOÀN TOÀN CÓ THỂ với chương trình học 100% trọng tâm vào kỹ năng Writing cùng các chuyên gia IELTS tại Vietop.

1/

Đối tượng

 • Bạn chỉ đang còn thiếu 0.5 – 1.0 band score Writing là đủ điểm IELTS mục tiêu dự định.
 • Bạn đã nắm được các kỹ thuật làm bài thi IELTS Writing nhưng thường bị bí idea, loạn từ vựng vì quá nhiều topic để học,...
2/

Thông tin khóa học

 • Target đầu vào: Ít nhất 5.5 IELTS WRITING và đã có nghiên cứu - học qua IELTS.
 • Target đầu ra: 6.5+
 • Thời lượng:
  - 10 buổi học chính kết hợp sửa bài tập ở nhà và cho điểm.
  - 10 Practice tests (5 bài task 1, 5 bài task 2) bắt buộc sau khóa học ở dạng bài tập về nhà cho giáo viên sửa, góp ý chi tiết và cho điểm (phải hoàn thành trong vòng 3 tuần sau thời gian học chính thức).
 • Tổng thời lượng hoàn thành khóa học: 8 tuần (5 tuần học chính + 3 tuần hoàn thành bài và sửa bài sau khoá học).
 • Số buổi học trong tuần: 2 buổi/tuần, 2h/buổi
3/

Lộ trình khóa học IELTS Writing

Task 1

Module
Tên bài học
Trọng tâm ngôn ngữ
Trọng tâm IELTS
Mục tiêu bài học
“Tôi có thể…” và yêu cầu bắt buộc

1

Understanding Task

 • Lượng từ (quantifiers) căn bản 
 • Các cụm từ dùng để paraphrase phổ biến
 • Cấu trúc đề thi
 • Cấu trúc bài văn task 1 tiêu biểu
 • Mở bài (introduction)
 • Tổng quan (overview)
 • Tôi có thể viết được phần introduction hoàn chỉnh.
 • Tôi có thể viết được phần overview hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất 5 introduction và overview.

2

Timeline

 • Ngôn từ chỉ sự thay đổi theo thời gian 
 • Vị trí của số liệu trong câu
 • Liên từ chỉ thời gian
 • Liên từ chỉ sự giống nhau, ngược nhau và đồng thời
 • Cách miêu tả biểu đồ có yếu tố thời gian.
 • Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ thời gian hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng timeline.

3

Comparison

 • Ngôn ngữ so sánh hai đối tượng
 • Ngôn ngữ so sánh nhiều đối tượng
 • Cách miêu tả biểu đồ thuần so sánh (không có yếu tố thời gian)
 • Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ so sánh (không có thời gian) hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng comparison

4

Process

 • Câu bị động
 • Các động từ mô tả trong quy trình sản xuất
 • Cách miêu tả biểu đồ dạng quy trình (process)
 • Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ dạng quy trình hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng process.

5

Maps

 • Câu bị động
 • Cụm từ chỉ vị trí
 • Các trường hợp thay đổi của một bản đồ
 • Cách miêu tả biểu đồ dạng bản đồ (maps)
 • Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ dạng bản đồ hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng map.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Lượng từ (quantifiers) căn bản 
 • Các cụm từ dùng để paraphrase phổ biến
Trọng tâm IELTS
 • Cấu trúc đề thi
 • Cấu trúc bài văn task 1 tiêu biểu
 • Mở bài (introduction)
 • Tổng quan (overview)
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết được phần introduction hoàn chỉnh.
 • Tôi có thể viết được phần overview hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất 5 introduction và overview.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Ngôn từ chỉ sự thay đổi theo thời gian 
 • Vị trí của số liệu trong câu
 • Liên từ chỉ thời gian
 • Liên từ chỉ sự giống nhau, ngược nhau và đồng thời
Trọng tâm IELTS
 • Cách miêu tả biểu đồ có yếu tố thời gian.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ thời gian hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng timeline.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Ngôn ngữ so sánh hai đối tượng
 • Ngôn ngữ so sánh nhiều đối tượng
Trọng tâm IELTS
 • Cách miêu tả biểu đồ thuần so sánh (không có yếu tố thời gian)
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ so sánh (không có thời gian) hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng comparison
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Câu bị động
 • Các động từ mô tả trong quy trình sản xuất
Trọng tâm IELTS
 • Cách miêu tả biểu đồ dạng quy trình (process)
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ dạng quy trình hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng process.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Câu bị động
 • Cụm từ chỉ vị trí
 • Các trường hợp thay đổi của một bản đồ
Trọng tâm IELTS
 • Cách miêu tả biểu đồ dạng bản đồ (maps)
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết được một bài viết task 1 miêu tả biểu đồ dạng bản đồ hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 2 bài theo dạng map.

Task 2

Module
Tên bài học
Trọng tâm ngôn ngữ
Trọng tâm IELTS
Mục tiêu bài học
“Tôi có thể…” và yêu cầu bắt buộc

1

Understanding Task 2

 • Các loại liên từ tạo nên độ mạch lạc của đoạn văn
 • Cấu trúc đề thi
 • Cấu trúc bài văn task 2 tiêu biểu
 • Mở bài (introduction)
 • Tôi có thể viết được phần introduction hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 8 introduction.

2

Discuss both views and give your opinions

 • Từ vựng chủ đề công việc
 • Cách viết bài viết dạng phân tích hai quan điểm và đưa ý kiến riêng (discuss both views and give your opinion)
 • Tôi có thể viết một bài văn dạng phân tích hai quan điểm và đưa ý kiến riêng (discuss both views and give your opinion). 
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng discuss both views.

3

To what extent do you agree or disagree?

 • Từ vựng chủ đề tin tức
 • Cách viết bài viết dạng nêu quan điểm đồng ý – không đồng ý.
 • Tôi có thể viết một bài văn dạng nêu quan điểm đồng ý – không đồng ý.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng to what extent do you agree or disagree.

4

Pros and Cons

 • Từ vựng chủ đề quảng cáo
 • Cách viết bài viết dạng lợi và hại
 • Tôi có thể viết một bài văn dạng lợi và hại hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng Pros and Cons.

5

Causes – Problems – Solutions

 • Từ vựng chủ đề chính phủ và các vấn đề xã hội
 • Cách viết bài viết dạng Nguyên nhân – Vấn đề – Giải pháp
 • Tôi có thể viết một bài văn dạng Nguyên nhân – Vấn đề – Giải pháp hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng Causes – Problems – Solutions.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Các loại liên từ tạo nên độ mạch lạc của đoạn văn
Trọng tâm IELTS
 • Cấu trúc đề thi
 • Cấu trúc bài văn task 2 tiêu biểu
 • Mở bài (introduction)
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết được phần introduction hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 8 introduction.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng chủ đề công việc
Trọng tâm IELTS
 • Cách viết bài viết dạng phân tích hai quan điểm và đưa ý kiến riêng (discuss both views and give your opinion)
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết một bài văn dạng phân tích hai quan điểm và đưa ý kiến riêng (discuss both views and give your opinion). 
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng discuss both views.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng chủ đề tin tức
Trọng tâm IELTS
 • Cách viết bài viết dạng nêu quan điểm đồng ý – không đồng ý.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết một bài văn dạng nêu quan điểm đồng ý – không đồng ý.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng to what extent do you agree or disagree.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng chủ đề quảng cáo
Trọng tâm IELTS
 • Cách viết bài viết dạng lợi và hại
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết một bài văn dạng lợi và hại hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng Pros and Cons.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng chủ đề chính phủ và các vấn đề xã hội
Trọng tâm IELTS
 • Cách viết bài viết dạng Nguyên nhân – Vấn đề – Giải pháp
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết một bài văn dạng Nguyên nhân – Vấn đề – Giải pháp hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất được 1 bài theo dạng Causes – Problems – Solutions.

Giảng viên dạy IELTS Writing

Đặng Nguyễn Tri Thông
Huỳnh Trương Hồng Châu Long
Ngô Ngọc Như Toại
Lê Hoàng Minh Trí
Nguyễn Huy Hoàng
Hồ Thị Thuỳ Trang
Nguyễn Anh Nguyên
Võ Ngô Thanh Thảo
Đỗ Nguyễn Đăng Khoa
Tôn Thất Hiệp
Trần Hữu Lộc
Lý Mỹ Trinh
Nguyễn Thị Hồng Phượng
Trần Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Ngô Đăng Khôi
Đậu Văn Thắng
Nguyễn Hoài Vũ
Nguyễn Thái Hoà

Các khóa học IELTS tại Vietop

Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ
và cùng IELTS Vietop hoàn thành mục tiêu ngay bây giờ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.

In cooperation with

Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0