[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - IELTS 8.5 Overall

GV tại IELTS Vietop.

Đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ bar chart trong IELTS Writing task 1 và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý về chủ đề “Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries than the other workers in a company.” trong IELTS Writing task 2.

Vậy ý tưởng để triển khai dạng đề thi này như thế nào? Hãy cùng thầy phân tích chi tiết đề bài và giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024 qua các phần sau:

 • Phân tích đề và lập dàn ý.
 • Các bài mẫu theo band điểm.
 • Tổng hợp từ vựng và cấu trúc ghi điểm cho bài thi viết.

Nào! Cùng bắt đầu học thôi!

IELTS Writing task 1

The charts below show the protein and calorie intakes of people in different parts of the world.

(Các biểu đồ dưới đây cho thấy lượng protein và lượng calo tiêu thụ của người dân ở các nơi khác nhau trên thế giới.)

Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 23/03/2024
Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 23/03/2024

Bước 1: Lập dàn ý

Đoạn tổng quan:

 • People in all examined countries generally did not meet ideal protein and calorie consumption levels.
 • North Americans consumed more than recommended amounts of both protein and calories, while Latin Americans were closest to the suggested calorie intake.
Thân bài 1Thân bài 2
– Recommended protein intake is under 70 units.
– North America exceeded this recommendation with an average of 80 units.
– Latin Americans consumed less protein but had similar patterns to North Americans, with higher intake of other types of protein compared to animal protein.
– India and East Africa had relatively similar protein consumption levels around 30 units, with balanced intake of animal and other types of protein.

– Recommended calorie intake is under 3000 calories.
– North Americans consumed significantly more calories, averaging 3500.
– Latin Americans were slightly below the recommended intake.
– East Africa and India consumed significantly fewer calories, averaging around 2200 to 2000 units.

Bước 2: Hoàn thành bài luận

Bài mẫu 1:

The bar charts give information about protein and calorie consumption in India, East Africa, Latin America and North America. 

Overall, people in all of the countries examined generally did not consume the amounts of protein and calorie considered to be ideal, with North Americans consuming more than both amounts recommended, and an exception being recorded among Latin Americans, who consumed nearly the suggested calorie intake. 

In terms of average protein intake, it was advisable that the average amount of protein eaten was a little under 70 units, and North America was the only country that exceeded that amount suggested, with 80 units of protein being consumed in this country. Although people in Latin America ate less protein in comparison to the ideal protein intake, averaging at 45 units, somewhat similar patterns can be observed between Latin America and North America, with the amount of other kinds of protein being three times as high as that of animal protein, at 32 and 62 units for the former type, and 13 and 18 units for the latter one. Meanwhile, the consumption levels of protein in India and East Africa were relatively the same, hovering around 30 units and notably, their intake of animal protein and other types of protein were balanced, with each accounting for 15 units. 

With regard to average calorie intake, the amount of calories one was advised to consume was a little under 3000 calories, and again North Americans did not adhere to this as their dietary choices were high in calories (3500 calories) when compared to the ideal calorie intake. By comparison, the calorie-consuming number among Latin Americans was just minimally lower compared to the level of consumption suggested, whereas far fewer calories were eaten by people from East Africa and India (2200 as opposed to 2000 units).

Nếu bạn chưa rõ trình độ hiện tại, bạn có thể than gia thi thử IELTS tại Vietop hoàn toàn miễn phí để nhận được lộ trình học phù hợp.

Bài mẫu 2:

The charts illustrate the amount of protein and calories consumed by citizens from India, East Africa, Latin America, and North America. Overall, it can be seen that North America had the highest protein and calorie intakes while the lowest place belonged to India.

In terms of protein consumption, North America consumed 80 units, which was 11 units higher than the ideal intake level, with 62 units sourced from animal protein. In contrast, Latin America’s protein intake was nearly half of North America’s, totaling 45 units, of which 70% were from animal sources. Meanwhile, India recorded the lowest protein intake at 28 units, with animal protein accounting for only 13 units, and other proteins contributing 15 units. East Africa’s protein consumption totaled 31 units, evenly distributed between animal and other protein sources.

Regarding calorie intake, North America led with approximately 3500 calories, exceeding the ideal figure by 600 calories. Latin America followed with 2900 calories, 100 calories below the ideal intake. East Africa consumed 2200 calories, while India had the lowest average intake of 2000 calories, which was 900 calories below the ideal amount.

Xem thêm:

Bước 3: Từ vựng

Intake
/ˈɪn.teɪk/
(noun). lượng tiêu thụ (trong ăn uống)
E.g.: They dropped a thousand calories intake a day. (Họ đã giảm một nghìn calo mỗi ngày.)
Consumption
/kənˈsʌmp.ʃən/
(noun). sự tiêu thụ
E.g.: We can live with lower energy consumption. (Chúng ta có thể sống với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.)
Distribute
/ˈdɪs.trɪ.bjuːt/
(verb). phân bổ
E.g.: The books will be distributed free to local schools. (Sách sẽ được phân phát miễn phí cho các trường học địa phương.)
Evenly/
ˈiː.vən.li/
(adverb). (phân bổ) đồng đều, bằng nhau
E.g.: Divide the mixture evenly between the baking pans. (Chia đều hỗn hợp vào các khay nướng.)
Exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). trội hơn
E.g.: The final cost should not exceed $5,000. (Chi phí cuối cùng không được vượt quá 5.000 USD.)

Mẫu câu sử dụng trong bài:

S1 + V + Số liệu S1, which + be + Số chênh lệch + higher/ lower than + S2 + with + Số liệu S2.

E.g.: Vietnam exported 10.000 tons of rice, which was 300 tons higher than Thailand with 700 tons. (Việt Nam đã xuất khẩu 10.000 tấn gạo, nhiều hơn 300 tấn so với Thái Lan chỉ có 700 tấn.)

S1 + be + half of + S2, Ving + số liệu S1.

E.g.: The number of employees in Department A is half of that in Department B, totaling 50 people. (Số lượng nhân viên của phòng ban A bằng 1 nửa phòng ban B, tổng cộng là 50 người.)

S1 + V + Số liệu S1, while S2 + have + the (lowest/ highest) Noun of + Số liệu.

E.g.: Soccer players from Team A scored 15 goals, while players from Team B have the highest number of assists in the league. (Các cầu thủ của Đội A đã ghi được 15 bàn thắng, trong khi các cầu thủ của Đội B có số lần kiến tạo cao nhất giải đấu.)

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

IELTS Writing task 2

Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries than the other workers in a company. To what extent do you agree or disagree?

(Một số người cho rằng việc các quản lý cấp cao có mức lương cao hơn nhiều so với những công nhân khác trong công ty là điều tốt. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Bước 1: Phân tích đề

 • Từ khoá: Good thing, senior managers, much higher salaries, other workers 
 • Câu hỏi: Ở đây đề bài yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm đồng tính hay phản đối, và Vietop sẽ theo hướng đồng tình nhé. 

Bước 2: Lập kế hoạch cho bài luận

Thân bài 1Thân bài 2
Topic Sentence: Opponents of higher salaries for senior managers may argue that such a disparity could be perceived as unequal and unfair.
Supporting Ideas:
– Low-income earners may work longer hours and engage in physically demanding jobs but earn significantly less than senior managers.
– This perceived inequality could lead to demotivation and lower levels of staff morale and retention.
– However, this argument is not convincing as senior managers have typically invested considerable effort, time, and money in education and experience to reach their positions.
Topic Sentence: Providing higher salaries to senior managers can serve as a strong motivator for subordinates to develop themselves and climb the corporate ladder.
Supporting Ideas:
– Employees understand that greater experience and expertise lead to higher earning potential.
– Senior managers bear immense responsibilities that significantly impact business development and profitability.
– Competitive salaries for senior managers can ensure employee loyalty and attract talented individuals to the organization, benefiting the business as a whole.

Bước 3: Hoàn thành bài luận

Bài mẫu 1:

It is argued by some that experienced employees holding management positions should be allowed to earn more competitive salaries in comparison to their counterparts in the same workplace. Although opponents of this idea may have certain valid points to argue against that school of thought, I believe that such an initiative should be implemented.

On the one hand, those opposing the idea that senior managers should have far higher earnings may justify their position by saying that such a vast disparity could be perceived as unequal and unfair. This sense of inequality and unfairness may result from the fact that low-income earners often work far longer hours and engage in physically demanding jobs, but they just earn a fraction of superiors’ income. In the long term, this could undermine employees’ morale and lead to lower levels of staff motivation and retention, when these employees of lower levels feel underappreciated. However, these lines of reasoning might not be convincing given the fact that such a perceived inequality cannot be justified, for the reason that in order to reach that position, the majority of these senior managers have to exert great effort, demonstrate perseverance as well as invest huge amounts of money and time in pursuing education and knowledge. As a result, they should be entitled to earn lucrative incomes compared to staff who do not have that same level of commitment. 

Another point worth mentioning is that rather than the feelings of demotivation mentioned earlier, such a salary structure instead serves as a strong motivator for subordinates to focus on developing themselves so as to be able to climb the corporate ladder thanks to their accumulated experience and expertise. This is because they understand that the more experienced and skillful they are, the higher their earning potential is. Moreover, there is no denying that employees of senior ranks, particularly chief executive officers, have to bear immense responsibilities and tasks that can significantly affect the development and profitability of a business, and as a result, it is plausible to say that their salaries should be commensurate with their enormous contribution. Finally, such a remuneration package could not only help ensure that experienced employees remain loyal to the organization, but also potentially help attract more talented people in the labor market into its workforce, thus further benefiting the whole business. 

In conclusion, while there are certain points of view regarding the opinion that there should not be a huge difference in terms of income between managers and other employees with less authority and power, I am of the opinion that these viewpoints are misplaced, and instead considering the fundamental and irreplaceable part of seniors in a company’s success and sustainability , the potential incentives for less experienced staff to upgrade themselves and the attraction of other gifted workers, offering competitive salaries to senior managers is a sensible policy for any businesses to adopt.

Bài mẫu 2:

In contemporary society, employee salaries are a matter of great importance. Some people think that the salaries of senior managers should be higher than those of others in a company. I totally agree with this view due to the compelling reasons for it.

Obviously, there are a host of reasons to support the given view; nevertheless, I would present two of the most widely accepted ones. Firstly, all the experience and knowledge that a manager has gained during their career should deserve a better salary level compared to that of other juniors or intermediates. Before becoming a manager, they had to sacrifice their time, and effort to learn or undergo almost all lower positions. Therefore, these senior managers can take more responsibility for supervising the process in order to help the business achieve better outcomes. Secondly, it is undeniable that the more pressure senior managers get, the higher wages they should get. For example, the juniors or intermediates can have a chance to make mistakes while working, otherwise, it can be unacceptable in terms of being a manager. Therefore, managers have to face much pressure with higher responsibility which can make them get more stressed or suffer from other mental health diseases and earn more money on medicine or treatment. 

On the other hand, nothing is free from objection. Paying higher salaries only to senior managers can be unequal to other workers who are getting efficient work performance and contributing to enormous business achievements. Their effort plays a vital role in making a higher profit for the business; therefore, their salary rate should meet their efficient performance. If not, these high-quality employees can lose their motivation to move forward towards high achievements.

In conclusion, it could be seen that the given view has both reasons to agree and disagree with, to a certain extent. However, I agree with the perspective that the workforce of senior managers should be paid a better income than other lower positions for two reasons mentioned above.

Cấu trúc sử dụng trong bài:

Cấu trúc câu với mệnh đề quan hệ đứng sau chủ ngữ:

S + (that + S + V + O) + V + O

E.g.: The fact that she completed the project surprised everyone. (Việc cô ấy hoàn thành dự án khiến mọi người bất ngờ.)

Cấu trúc sử dụng chủ ngữ giả:

It + be + Adj + that + Clause

E.g.: It is undeniable that climate change poses significant threats to our planet’s ecosystems. (Không thể phủ nhận rằng biến đổi khí hậu gây ra những mối đe dọa đáng kể cho hệ sinh thái của hành tinh chúng ta.)

Cấu trúc câu giới thiệu vấn đề trong phần intro:

In contemporary society,  Noun + be + a matter of great importance.

E.g.: In contemporary society, environmental sustainability is a matter of great importance. (Trong xã hội hiện đại, sự bền vững của môi trường là một vấn đề hết sức quan trọng.)

Xem thêm:

Bước 4: Từ vựng

VocabularyMeaning in Vietnamese
disparitysự chênh lệch, sự khác biệt
earn a fraction ofkiếm được một phần nhỏ của
undermine employees’ moralelàm suy giảm tinh thần của nhân viên
lucrative incomethu nhập hấp dẫn, lợi nhuận lớn
level of commitmentmức độ cam kết
climb the corporate ladderthăng tiến trong cơ cấu tổ chức công ty
accumulated experience and expertisekinh nghiệm và chuyên môn tích lũy
be commensurate withtương xứng với

Gap-fill exercise:

 1. The ___________ in salaries between the CEO and the entry-level employees was quite noticeable.
 2. Entry-level employees often only ___________ what their managers make, despite working long hours.
 3. Continuous criticism and micromanagement can ___________ within a team, leading to decreased productivity.
 4. The tech industry is known for offering ___________ to experienced developers and engineers.
 5. Employees with a high ___________ are more likely to succeed in leadership roles.
 6. She’s determined to ___________ and become a senior manager within the next five years.
 7. Through years of hard work, she has ___________ in her field, making her an expert in software development.
 8. Salaries should ___________ the level of responsibility and contribution to the company.

Answers:

 • disparity
 • earn a fraction of
 • undermine employees’ morale
 • lucrative income
 • level of commitment
 • climb the corporate ladder
 • accumulated experience and expertise
 • be commensurate with

Vừa rồi, thầy đã hoàn thành giải đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024. Các bạn đã nắm được cách trả lời cho dạng bài bar chart và dạng agree & disagree trong IELTS Writing.

Dưới đây là một số bước mà bạn cần lưu ý khi làm dạng bài này:

 • Xác định dạng đề và hướng làm bài.
 • Take note các thông tin quan trọng của đề bài.
 • Lập dàn ý dựa trên những phân tích trước.

Bên cạnh đó, các bạn nên thường xuyên theo dõi bộ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2024 mới nhất của IELTS Vietop để cập nhật những đề thi IELTS sớm nhất.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h