Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Talk about your dream job English teacher – Speaking sample & vocabulary

Hương Ngọc
Hương Ngọc
15.05.2024

Nghề giáo viên tiếng Anh luôn mang trong mình sức hút đặc biệt, là ước mơ của biết bao bạn trẻ. Dạy tiếng Anh không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà còn là chắp cánh cho những ước mơ bay xa, là góp phần mở ra cánh cửa tri thức và hội nhập quốc tế cho thế hệ tương lai.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề talk about your dream job English teacher trong Speaking. Mình sẽ cung cấp những bài mẫu ấn tượng về nghề giáo viên tiếng Anh cùng những từ vựng hữu ích và cấu trúc câu chặt chẽ giúp bài nói thêm cụ thể và sinh động.

Hãy cùng khám phá những bí quyết để chinh phục chủ đề này và ghi điểm ấn tượng với ban giám khảo!

1. Bài mẫu chủ đề talk about your dream job English teacher

6 bài mẫu dưới đây sẽ dẫn dắt bạn qua hành trình đầy cảm hứng của nghề giáo viên tiếng Anh, từ bài tổng quan về sứ mệnh cao cả đến các bài mẫu chi tiết về việc dạy các nhóm học sinh đặc thù.

1.1. Bài mẫu 1 – Talk about your dream job English teacher

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu 1 – Talk about your dream job English teacher dưới đây:

Have you ever dreamt of a job that allows you to ignite a passion for learning in others? Well, for me, becoming an English teacher, whether at a language center or a school, ticks all the boxes. It’s the perfect blend of intellectual stimulation and the joy of witnessing personal growth.

As an English teacher, my primary role would be to facilitate the learning of the English language, equipping students with the tools they need to communicate effectively. This could involve teaching general English skills, preparing students for exams like the IELTS, or even focusing on specialized communication skills for business or specific professions. Every day would be a new challenge, keeping me on my toes and constantly seeking out new and innovative ways to engage my students.

The qualifications for this job go beyond just having a strong grasp of the English language. While a degree in English or a TEFL certificate is essential, possessing excellent communication and interpersonal skills is equally important. A passionate and enthusiastic teacher can make all the difference in a student’s learning journey.

So, why do I think this is the perfect job for me? It’s not just about the intellectual challenge; it’s about the impact I can have. Being an English teacher allows me to share my love for language and empower others to connect with the world on a whole new level.

Từ vựng ghi điểm:

Ignite
/ɪɡˈnaɪt/
(verb). khơi dậy
E.g.: A good English teacher can ignite a love for language in their students. (Một giáo viên giỏi có thể khơi dậy tình yêu ngôn ngữ trong học sinh của họ.)
Intellectual stimulation
/ɪn.təlˈek.tʃu.əl stɪm.jəˈleɪ.ʃən/
(noun). sự kích thích trí tuệ
E.g.: Teaching English provides intellectual stimulation through exploring different texts and ideas. (Việc dạy tiếng Anh mang lại sự kích thích trí tuệ thông qua việc khám phá các văn bản và ý tưởng khác nhau.)
Primary
/ˈpraɪ.mer.i/
(adjective). chính, chủ yếu
E.g.: My primary goal as an English teacher is to improve students’ communication skills. (Mục tiêu chính của tôi khi làm giáo viên tiếng Anh là cải thiện kỹ năng giao tiếp của học sinh.)
Facilitate
/fəˈsɪl.ɪ.teɪt/
(verb). tạo điều kiện, thuận lợi
E.g.: I aim to facilitate a learning environment where students feel safe to express themselves. (Tôi nhằm tạo một môi trường học tập nơi học sinh cảm thấy an toàn để thể hiện bản thân.)
Keep sb on toes
/kiːp ˈsʌmbədi ɒn toʊz/
(phrase). giữ ai đó trong tình trạng sẵn sàng, cảnh giác
E.g.: An innovative curriculum keeps both students and teachers on their toes. (Một chương trình giảng dạy sáng tạo giữ cho cả học sinh và giáo viên trong tình trạng sẵn sàng, cảnh giác.)
Innovative
/ˈɪn.ə.veɪ.tɪv/
(adjective). sáng tạo
E.g.: Utilizing innovative methods in teaching can greatly enhance student engagement. (Việc sử dụng các phương pháp sáng tạo trong giảng dạy có thể tăng cường đáng kể sự tham gia của học sinh.)
Qualification
/kwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/
(noun). trình độ chuyên môn, bằng cấp
E.g.: Proper qualifications are essential for teaching English effectively. (Các bằng cấp phù hợp là thiết yếu để dạy tiếng Anh một cách hiệu quả.)
Grasp
/ɡrɑːsp/
(verb). nắm bắt, hiểu biết
E.g.: Students often admire a teacher’s grasp of complex linguistic theories. (Học sinh thường ngưỡng mộ khả năng nắm bắt các lý thuyết ngôn ngữ phức tạp của giáo viên.)
Interpersonal skill
/ɪn.təˈpɜː.sən.əl skɪl/
(noun). kỹ năng giao tiếp
E.g.: Effective interpersonal skills are crucial for engaging students in discussions. (Kỹ năng giao tiếp hiệu quả rất quan trọng để thu hút học sinh tham gia vào các cuộc thảo luận.)
Passionate
/ˈpæʃ.ən.ət/
(adjective). đam mê
E.g.: I am passionate about using English to empower students worldwide. (Tôi đam mê sử dụng tiếng Anh để trao quyền cho học sinh trên toàn thế giới.)
Enthusiastic
/ɪn.θjuˈzjæs.tɪk/
(adjective). nhiệt tình
E.g.: Her enthusiastic approach makes learning English exciting for everyone. (Cách tiếp cận nhiệt tình của cô ấy làm cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị cho mọi người.)

Dịch nghĩa:

Bạn có bao giờ mơ về một công việc cho phép bạn thắp lên ngọn lửa đam mê học hỏi cho người khác? Đối với tôi, trở thành giáo viên tiếng Anh, ở trung tâm ngoại ngữ hay trường học, đều đáp ứng mọi yêu cầu. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kích thích trí tuệ và niềm vui chứng kiến sự phát triển cá nhân.

Là giáo viên tiếng Anh, vai trò chính của tôi là hướng dẫn việc học tiếng Anh, trang bị cho học sinh những công cụ cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc dạy các kỹ năng tiếng Anh tổng quát, chuẩn bị cho học sinh các kỳ thi như IELTS, hoặc thậm chí tập trung vào các kỹ năng giao tiếp chuyên biệt cho doanh nghiệp hoặc các nghề cụ thể. Mỗi ngày sẽ là một thử thách mới, giúp tôi luôn năng động và không ngừng tìm kiếm những cách thức mới và sáng tạo để thu hút học sinh.

Bằng cấp cho công việc này không chỉ dừng lại ở việc nắm vững tiếng Anh. Trong khi bằng cấp về tiếng Anh hoặc chứng chỉ TEFL là cần thiết, thì việc sở hữu các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giữa các cá nhân xuất sắc cũng không kém phần quan trọng. Một giáo viên nhiệt tình và say mê có thể tạo nên sự khác biệt trong hành trình học tập của học sinh.

Vậy, tại sao tôi nghĩ đây là công việc hoàn hảo dành cho mình? Nó không chỉ đơn thuần là về thách thức trí tuệ; đó là về tác động mà tôi có thể tạo ra. Trở thành giáo viên tiếng Anh cho phép tôi chia sẻ tình yêu ngôn ngữ của mình và giúp cho người khác kết nối với thế giới ở một tầm cao hoàn toàn mới.

1.2. Bài mẫu 2 – Talk about your dream job English teacher 

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu 2 – Talk about your dream job English teacher dưới đây:

Honestly, my dream job isn’t your typical classroom setting. I’ve always envisioned myself as an early childhood English teacher, working with those little bundles of energy in a preschool or learning center. It might sound surprising, but I think sparking a love for language in children at that young age is incredibly rewarding.

Now, these wouldn’t be your intense grammar drills or IELTS prep classes. It’s all about making learning fun and interactive. We’d be singing catchy songs, playing games, and reading colorful stories, all in English of course! It’s about building a foundation for communication, exposing them to new vocabulary, and fostering a sense of curiosity for different cultures.

There’s something truly magical about a child’s enthusiasm. Their little minds are like sponges, soaking up everything around them. I find immense joy in igniting their creativity when they grasp a new concept. It’s more than just teaching English; it’s about opening doors to a whole new world of possibilities, and that’s what makes this dream job so perfect for me.

Từ vựng ghi điểm:

Envision
/ɪnˈvɪʒ.ən/
(verb). hình dung, tưởng tượng
E.g.: I envision a classroom where every student is actively engaged. (Tôi hình dung một lớp học nơi mọi học sinh đều tham gia tích cực.)
Bundle of energy
/ˈbʌn.dəl əv ˈen.ər.dʒi/
(phrase). người đầy năng lượng và sức sống
E.g.: She is a bundle of energy, always ready with exciting new teaching methods. (Cô ấy là một nguồn năng lượng, luôn sẵn sàng với những phương pháp giảng dạy mới thú vị.)
Curiosity
/kjʊə.riˈɒs.ɪ.ti/
(noun). sự tò mò
E.g.: Curiosity drives their desire to learn English, making my job as a teacher very rewarding. (Sự tò mò thúc đẩy mong muốn học tiếng Anh của họ, làm cho công việc giáo viên của tôi trở nên rất bổ ích.)
Immense
/ɪˈmens/
(adjective). to lớn, mênh mông
E.g.: The immense satisfaction of watching students grow is why I love teaching. (Sự hài lòng to lớn khi chứng kiến ​​học sinh phát triển là lý do tại sao tôi yêu thích công việc giảng dạy.)

Dịch nghĩa:

Thành thật mà nói, công việc mơ ước của tôi không phải là một lớp học thông thường. Tôi luôn hình dung mình là một giáo viên tiếng Anh mầm non, làm việc với những em bé tràn đầy năng lượng tại một trường mầm non hoặc trung tâm học tập. Nghe có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi nghĩ việc khơi dậy tình yêu ngôn ngữ ở trẻ em ngay từ khi còn nhỏ là điều vô cùng bổ ích.

Đây sẽ không phải những bài tập ngữ pháp căng thẳng hay các lớp luyện thi IELTS. Tất cả là về việc biến việc học trở nên thú vị và tương tác. Chúng tôi sẽ hát những bài hát hay, chơi trò chơi và đọc những câu chuyện đầy màu sắc, tất nhiên là bằng tiếng Anh! Mục tiêu là xây dựng nền tảng giao tiếp, giúp trẻ tiếp xúc với vốn từ mới và nuôi dưỡng sự tò mò về các nền văn hóa khác nhau.

Có một điều gì đó thực sự kỳ diệu về sự nhiệt tình của trẻ em. Trí tưởng tượng của chúng giống như những miếng bọt biển, thấm hút mọi thứ xung quanh. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng khi kích thích khả năng sáng tạo của các em và khi các em nắm bắt được một khái niệm mới. Nó không chỉ đơn thuần là dạy tiếng Anh; đó là về việc mở ra cánh cửa đến một thế giới đầy những khả năng mới, và là điều khiến công việc mơ ước này trở nên hoàn hảo đối với tôi.

1.3. Bài mẫu 3 – Talk about your dream job English teacher 

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu 3 – Talk about your dream job English teacher dưới đây:

For as long as I can remember, I’ve been fascinated by languages. But my dream job isn’t just about linguistics; it’s about igniting a passion for communication in young minds. That’s why I see myself as an elementary school English teacher.

Sure, there are tests like IELTS on the horizon, but at this stage, it’s all about creating a strong foundation. We’d be diving into interactive activities, from role-playing scenarios to crafting engaging presentations. 

My goal would be to foster a love of learning, where students feel comfortable making mistakes and experimenting with the language. It’s about building confidence alongside their vocabulary and grammar skills.

This isn’t just a career path; it’s a chance to shape young minds. Seeing the lightbulb moment when a student grasps a complex concept, or the excitement in their eyes when they express themselves clearly in English – that’s what truly motivates me. It’s about empowering them to connect with the wider world, and that’s why being an elementary school English teacher is my perfect job.

Từ vựng ghi điểm:

Linguistics 
/lɪŋˈɡwɪs.tɪks/
(noun). ngôn ngữ học
E.g.: Studying linguistics has prepared me to address the complexities of teaching English. (Việc học ngôn ngữ học đã chuẩn bị cho tôi để giải quyết các vấn đề phức tạp khi giảng dạy tiếng Anh.)
Role-playing scenario 
/ˈroʊl ˌpleɪ.ɪŋ ˈsen.ə.ri.oʊ/
(phrase). kịch bản giả lập vai
E.g.: Role-playing scenarios in class help students practice English in real-life situations. (Kịch bản giả lập vai trong lớp học giúp học sinh luyện tập tiếng Anh trong các tình huống thực tế.)
Lightbulb moment
/ˈlaɪt.bʌlb ˈmoʊ.mənt/
(phrase). khoảnh khắc ngộ ra
E.g.: Every teacher cherishes the lightbulb moment when a student finally understands a difficult concept. (Mọi giáo viên đều trân trọng khoảnh khắc ngộ ra khi một học sinh cuối cùng hiểu một khái niệm khó.)

Dịch nghĩa:

Theo những gì tôi nhớ, tôi đã bị ngôn ngữ cuốn hút. Nhưng công việc mơ ước của tôi không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ; đó là về việc khơi dậy niềm đam mê giao tiếp trong tâm trí trẻ thơ. Đó là lý do tại sao tôi thấy mình trở thành một giáo viên tiếng Anh tiểu học. Hãy tưởng tượng một lớp học rộn ràng với những khuôn mặt tò mò, háo hức học hỏi những từ mới và khám phá thế giới thông qua lăng kính tiếng Anh.

Chắc chắn, sẽ có những bài kiểm tra như IELTS trong tương lai, nhưng ở giai đoạn này, tất cả là về việc tạo ra một nền tảng vững chắc. Chúng tôi sẽ tham gia vào các hoạt động tương tác, từ các tình huống đóng kịch đến việc tạo ra các bài thuyết trình hấp dẫn. Mục tiêu của tôi là nuôi dưỡng niềm yêu thích học hỏi, nơi học sinh cảm thấy thoải mái khi mắc lỗi và thử nghiệm với ngôn ngữ. Đó là về việc xây dựng sự tự tin cùng với vốn từ và kỹ năng ngữ pháp của chúng.

Đây không chỉ là một con đường sự nghiệp; đó là cơ hội để hình thành những bộ óc non trẻ. Chứng kiến ​​khoảnh khắc bừng sáng khi một học sinh nắm bắt được một khái niệm phức tạp, hay sự phấn khích trong ánh mắt các em khi thể hiện rõ ràng bằng tiếng Anh – đó là điều thực sự thúc đẩy tôi. Đó là về việc giúp chúng kết nối với thế giới rộng lớn hơn, và là lý do tại sao trở thành giáo viên tiếng Anh tiểu học là công việc hoàn hảo của tôi.

Xem thêm:

1.4. Bài mẫu 4 – Talk about your dream job English teacher

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu 4 – Talk about your dream job English teacher dưới đây:

My dream job isn’t your typical stand-and-deliver classroom setting. I envision myself as a secondary school or high school English teacher, where the focus shifts from basic grammar to critical thinking and communication skills. 

At this stage, students are developing their own unique voices. My role wouldn’t just be about teaching grammar rules; it would be about equipping them with the tools to navigate the complexities of the English language. We’d be delving into thought-provoking literature, analyzing current events, and even exploring the intricacies of film and music. The goal is to help them articulate their ideas with clarity and precision, preparing them for the academic and professional world that awaits them.

Teaching English at this level goes beyond textbooks and tests. It’s about empowering students to use language as a powerful tool. Witnessing a student find their voice, confidently presenting their research, or participating in a heated debate – that’s what truly excites me. It’s about helping them become well-rounded individuals with the ability to connect with the world around them. That’s why I see myself thriving as a secondary/ high school English teacher.

Từ vựng ghi điểm:

Stand-and-deliver classroom 
/stænd ənd dɪˈlɪvər ˈklæs.ruːm/
(phrase). lớp học truyền thống
E.g.: I prefer interactive teaching over the traditional stand-and-deliver classroom style. (Tôi thích phương pháp giảng dạy tương tác hơn là phong cách lớp học truyền thống.)
Critical thinking 
/ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ/
(noun). tư duy phản biện
E.g.: Promoting critical thinking in students is essential for their academic and personal growth. (Thúc đẩy tư duy phản biện ở học sinh là thiết yếu cho sự phát triển học thuật và cá nhân của họ.)
Navigate 
/ˈnæv.ɪ.geɪt/
(verb). điều hướng, lèo lái
E.g.: Teachers need to effectively navigate through different teaching strategies to find what works best. (Giáo viên cần điều hướng hiệu quả qua các chiến lược giảng dạy khác nhau để tìm ra điều gì tốt nhất.)
Thought-provoking literature 
/ˈθɔːt ˌproʊ.voʊ.kɪŋ ˈlɪt.rə.tʃər/
(phrase). văn học khiến người đọc phải suy nghĩ
E.g.: I include thought-provoking literature in my lessons to enhance students’ analytical skills. (Tôi bao gồm văn học khiến người đọc phải suy nghĩ trong các bài học của mình để nâng cao kỹ năng phân tích của học sinh.)
Intricacy 
/ˈɪn.trɪ.kə.si/
(noun). sự phức tạp
E.g.: The intricacy of English grammar can be challenging for new learners. (Sự phức tạp của ngữ pháp tiếng Anh có thể là thách thức đối với những người mới học.)
Articulate 
/ɑːrˈtɪk.jʊ.lət/
(verb). diễn đạt rõ ràng
E.g.: An effective English teacher must articulate concepts clearly to ensure students understand. (Một giáo viên tiếng Anh hiệu quả phải diễn đạt các khái niệm một cách rõ ràng để đảm bảo học sinh hiểu.)
Precision 
/prɪˈsɪʒ.ən/
(noun). sự chính xác
E.g.: Precision in language use is critical when teaching advanced levels of English. (Sự chính xác trong sử dụng ngôn ngữ là rất quan trọng khi giảng dạy các cấp độ tiếng Anh nâng cao.)
Well-rounded individuals 
/wel ˈraʊn.dɪd ˈɪn.dɪ.vɪ.dʒu.əlz/
(phrase). những cá nhân toàn diện
E.g.: Our goal is to develop well-rounded individuals who excel not only in English but in all aspects of their lives. (Mục tiêu của chúng tôi là phát triển những cá nhân toàn diện, không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn xuất sắc trong mọi khía cạnh của cuộc sống.)

Dịch nghĩa:

Công việc mơ ước của tôi không phải là kiểu đứng lớp và thuyết giảng thông thường. Tôi hình dung mình là một giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, nơi trọng tâm chuyển từ ngữ pháp cơ bản sang kỹ năng tư duy phản biện và giao tiếp. 

Ở giai đoạn này, học sinh đang phát triển giọng nói độc đáo của riêng mình. Vai trò của tôi không chỉ là dạy các quy tắc ngữ pháp; đó là về việc trang bị cho chúng những công cụ để giải quyết những phức tạp của tiếng Anh. Chúng tôi sẽ đi sâu vào văn học kích thích tư duy, phân tích các sự kiện hiện tại, và thậm chí khám phá sự phức tạp của phim ảnh và âm nhạc. Mục tiêu là giúp các em bày tỏ ý tưởng một cách rõ ràng và chính xác, chuẩn bị cho thế giới học thuật và nghề nghiệp đang chờ đợi các em.

Dạy tiếng Anh ở cấp độ này vượt ra ngoài sách giáo khoa và bài kiểm tra. Đó là về việc giúp cho học sinh sử dụng ngôn ngữ như một công cụ mạnh mẽ. Chứng kiến một học sinh tìm thấy tiếng nói của mình, tự tin trình bày nghiên cứu, hoặc tham gia vào một cuộc tranh luận sôi nổi – đó là điều thực sự khiến tôi phấn khích. Đó là về việc giúp chúng trở thành những cá nhân toàn diện với khả năng kết nối với thế giới xung quanh. Đó là lý do tại sao tôi thấy bản thân sẽ thành công khi trở thành giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở/ trung học phổ thông.

1.5. Bài mẫu 5 – Talk about your dream job English teacher 

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu 5 – Talk about your dream job English teacher dưới đây:

My dream job might surprise you. It’s not about teaching wide-eyed youngsters, but rather being an English teacher for adults, maybe at a language school or a community program. The idea of helping people from all walks of life bridge communication gaps and unlock new opportunities through English is incredibly inspiring.

Every adult learner comes with a unique set of goals. Some might be yearning to connect with family abroad, while others might be driven by career aspirations. My role would be to create a dynamic learning environment that caters to these diverse needs. We’d be delving into real-world scenarios, from navigating business meetings to discussing current events. 

Teaching English to adults goes beyond grammar drills. It’s about fostering a lifelong love of learning. Witnessing a student overcome their initial hesitation and confidently express themselves in English is what makes teaching adults so rewarding for me.

Từ vựng ghi điểm:

Yearning to 
/ˈjɜːrn.ɪŋ tuː/
(phrase). khao khát làm điều gì
E.g.: I have a yearning to teach, which drives my daily efforts to improve my skills. (Tôi khao khát được dạy học, điều này thúc đẩy nỗ lực hàng ngày của tôi để cải thiện kỹ năng.)
Career aspiration 
/kəˈrɪər ˌæs.pəˈreɪ.ʃən/
(noun). khát vọng nghề nghiệp
E.g.: My career aspiration to become a senior English teacher is what motivates me to excel. (Khát vọng nghề nghiệp trở thành giáo viên tiếng Anh cấp cao là điều thúc đẩy tôi phát triển.)
Initial 
/ɪˈnɪʃ.əl/
(adjective). ban đầu
E.g.: Despite my initial hesitation, I found that teaching English was my true calling. (Mặc dù ban đầu tôi có chút do dự, tôi đã phát hiện ra rằng giảng dạy tiếng Anh là thiên chức thực sự của mình.)
Hesitation 
/hez.ɪˈteɪ.ʃən/
(noun). sự do dự, ngập ngừng
E.g.: Overcoming my hesitation in public speaking has improved my teaching effectiveness. (Việc vượt qua sự ngập ngừng khi nói trước công chúng đã cải thiện hiệu quả giảng dạy của tôi.)

Dịch nghĩa:

Công việc mơ ước của tôi có thể khiến bạn bất ngờ. Nó không phải là dạy cho những đứa trẻ ngây thơ, mà là trở thành giáo viên tiếng Anh cho người lớn, có thể tại một trường dạy tiếng Anh hoặc một chương trình cộng đồng. Ý tưởng giúp mọi người từ các tầng lớp xã hội khác nhau vượt qua rào cản giao tiếp và mở ra những cơ hội mới thông qua tiếng Anh thực sự truyền cảm hứng cho tôi.

Mỗi học viên người lớn đều có những mục tiêu riêng biệt. Một số người có thể khao khát kết nối với gia đình ở nước ngoài, trong khi những người khác có thể được thúc đẩy bởi hoài bão nghề nghiệp. Vai trò của tôi sẽ là tạo ra một môi trường học tập năng động đáp ứng những nhu cầu đa dạng này. Chúng tôi sẽ đào sâu vào các tình huống thực tế, từ điều hướng các cuộc họp kinh doanh đến thảo luận về các sự kiện hiện tại.

Giảng dạy tiếng Anh cho người lớn không chỉ đơn thuần là luyện ngữ pháp. Đó là về việc nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời. Chứng kiến học sinh vượt qua sự ngần ngại ban đầu và tự tin thể hiện bản thân bằng tiếng Anh là điều khiến việc dạy cho người trưởng thành trở nên ý nghĩa với tôi.

1.6. Bài mẫu 6 – Talk about your dream job English teacher 

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu 6 – Talk about your dream job English teacher dưới đây:

I envision myself as a business English teacher, working with professionals who are eager to hone their communication skills. I love classrooms filled with driven individuals, all working towards the same goal: Advancing their careers through confident and clear English communication. The idea of helping them navigate the global business landscape with greater ease is incredibly motivating.

These students wouldn’t be your average language learners. They’d come with a strong foundation in English but might struggle with specific industry jargon or nuances of business communication

My role would be to create a dynamic and practical curriculum that addresses their specific needs. We’d be delving into case studies, crafting persuasive presentations, and even simulating business negotiations. The goal is to equip them with the linguistic tools they need to excel in their professional environments.

For me, teaching business English goes beyond rote learning. It’s about fostering confidence and fluency in real-world scenarios. The true reward lies in witnessing a student deliver a compelling presentation with newfound clarity or confidently participate in a brainstorming session.

Từ vựng ghi điểm:

Hone 
/hoʊn/
(verb). mài giũa, trau dồi
E.g.: I constantly hone my teaching methods to ensure they meet the needs of all students. (Tôi liên tục mài giũa phương pháp giảng dạy của mình để đảm bảo chúng đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.)
Average language learner 
/ˈæv.ər.ɪdʒ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈlɜːrn.ər/
(phrase). người học ngôn ngữ mức trung bình
E.g.: I specialize in techniques that help average language learners excel. (Tôi chuyên về các kỹ thuật giúp người học ngôn ngữ mức trung bình xuất sắc.)
Industry jargon 
/ˈɪn.də.stri ˈdʒɑːr.ɡən/
(noun). biệt ngữ ngành nghề
E.g.: Understanding industry jargon is essential for teaching business English effectively. (Việc hiểu biệt ngữ ngành nghề là thiết yếu để giảng dạy tiếng Anh thương mại một cách hiệu quả.)
Nuances of business communication 
/ˈnjuː.ɑːnsɪz əv ˈbɪz.nɪs kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/
(phrase). những nét tinh tế của giao tiếp kinh doanh
E.g.: Teaching the nuances of business communication helps students handle real-world scenarios. (Giảng dạy những nét tinh tế của giao tiếp kinh doanh giúp học sinh xử lý các tình huống thực tế.)
Curriculum 
/kəˈrɪk.jə.ləm/
(noun). chương trình giảng dạy
E.g.: Developing a robust curriculum is key to fostering a comprehensive learning experience. (Phát triển một chương trình giảng dạy vững chắc là chìa khóa để nuôi dưỡng trải nghiệm học tập toàn diện.)
Business negotiation 
/ˈbɪz.nɪs ˌneɡ.əˈteɪ.ʃən/
(noun). đàm phán kinh doanh
E.g.: As part of our course, we conduct role-plays on business negotiation to prepare students for corporate environments. (Là một phần của khóa học, chúng tôi tiến hành các hoạt động đóng vai về đàm phán kinh doanh để chuẩn bị cho học sinh vào môi trường doanh nghiệp.)
Compelling 
/kəmˈpel.ɪŋ/
(adjective). hấp dẫn, thuyết phục
E.g.: Compelling lessons capture students’ interest and enhance their learning motivation. (Những bài học hấp dẫn thu hút sự quan tâm của học sinh và tăng cường động lực học tập của họ.)

Dịch nghĩa:

Tôi hình dung mình trở thành giáo viên tiếng Anh thương mại, đồng hành cùng những chuyên gia mong muốn trau dồi kỹ năng giao tiếp. Tôi yêu thích những lớp học với những cá nhân đầy nhiệt huyết, cùng hướng đến mục tiêu chung: Thăng tiến sự nghiệp thông qua giao tiếp tiếng Anh tự tin và rõ ràng. Ý tưởng giúp họ dễ dàng điều hướng bối cảnh kinh doanh toàn cầu là điều vô cùng thúc đẩy tôi.

Những học viên này sẽ không giống những người học tiếng Anh thông thường. Họ có nền tảng tiếng Anh vững chắc nhưng có thể gặp khó khăn với thuật ngữ chuyên ngành hoặc những sắc thái tinh tế trong giao tiếp thương mại.

Vai trò của tôi sẽ là xây dựng một chương trình học năng động và thiết thực, đáp ứng các nhu cầu cụ thể của họ. Chúng tôi sẽ đi sâu vào các nghiên cứu tình huống, xây dựng các bài thuyết trình thuyết phục và thậm chí mô phỏng các cuộc đàm phán kinh doanh. Mục tiêu là trang bị cho họ những công cụ ngôn ngữ cần thiết để xuất sắc trong môi trường chuyên nghiệp.

Đối với tôi, dạy tiếng Anh thương mại không chỉ đơn thuần là học thuộc lòng. Đó là về việc nuôi dưỡng sự tự tin và trôi chảy trong các tình huống thực tế. Phần thưởng thực sự nằm ở việc chứng kiến học viên đưa ra một bài thuyết trình hấp dẫn với sự rõ ràng mới mẻ hoặc tự tin tham gia vào một buổi thảo luận sôi nổi.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Từ vựng cho chủ đề talk about your dream job English teacher

Việc nắm vững từ vựng phù hợp sẽ thể hiện chính xác và hiệu quả về công việc trong mơ của mình. Trong phần này, mình sẽ cung cấp cho bạn những từ và cụm từ cần thiết để miêu tả công việc giáo viên tiếng Anh mơ ước.

Từ vựng chủ đề talk about your dream job english teacher
Từ vựng chủ đề talk about your dream job english teacher

2.1. Từ vựng chủ đề

Mỗi từ vựng trong danh sách được chọn lọc kỹ lưỡng để phù hợp với chủ đề talk about your dream job English teacher. Bạn sẽ tìm thấy những từ thích hợp để diễn đạt những khía cạnh khác nhau của nghề nghiệp này.

Từ vựngPhiên âmLoại từNghĩa của từ
Passionate/ˈpæʃ.ən.ət/AdjectiveĐam mê
Educator/ˈedʒ.ʊ.keɪ.tər/NounGiáo viên, Người giáo dục
Inspire/ɪnˈspaɪər/VerbTruyền cảm hứng
Curriculum/kəˈrɪk.jʊ.ləm/NounChương trình giảng dạy
Innovative/ˈɪn.ə.veɪ.tɪv/AdjectiveSáng tạo
Motivate/ˈmoʊ.tɪ.veɪt/VerbKhích lệ, Động viên
Bilingual/ˌbaɪˈlɪŋ.ɡwəl/AdjectiveSong ngữ
Pedagogy/ˈped.ə.ɡɒdʒ.i/NounPhương pháp giáo dục
Engagement/ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/NounSự tham gia, Sự tương tác
Proficiency/prəˈfɪʃ.ən.si/NounTrình độ thành thạo
Methodology/ˌmeθ.əˈdɒl.ə.dʒi/NounPhương pháp luận
Flexible/ˈflek.sɪ.bəl/AdjectiveLinh hoạt
Collaborative/kəˈlæb.ə.rə.tɪv/AdjectiveCó tính cộng tác
Resourceful/rɪˈsɔːrs.fəl/AdjectiveGiàu tài nguyên, Khéo léo
Empathetic/ˌem.pəˈθet.ɪk/AdjectiveĐồng cảm
Communicative/kəˈmjuː.nɪ.kə.tɪv/AdjectiveCó khả năng giao tiếp tốt
Adaptive/əˈdæp.tɪv/AdjectiveCó khả năng thích nghi
Interactive/ˌɪn.təˈræk.tɪv/AdjectiveTương tác
Enthusiastic/ɪn.θjuˈzjæs.tɪk/AdjectiveNhiệt tình
Dedication/ˌded.ɪˈkeɪ.ʃən/NounSự cống hiến

Xem thêm:

2.2. Một số cụm từ chủ đề

Các cụm từ được giới thiệu ở đây sẽ giúp bạn mô tả một cách sinh động và cụ thể về công việc giáo viên tiếng Anh.

 • Cultivate a passion for learning: Nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi.
 • Foster an inclusive classroom environment: Tạo dựng một môi trường lớp học bao dung.
 • Implement differentiated instruction: Áp dụng giảng dạy phân hóa.
 • Enhance linguistic capabilities: Nâng cao khả năng ngôn ngữ.
 • Employ innovative teaching methodologies: Sử dụng các phương pháp giảng dạy sáng tạo.
 • Engage with diverse learning styles: Tương tác với nhiều cách học khác nhau.
 • Advocate for educational equity: Ủng hộ công bằng giáo dục.
 • Harness technology to improve engagement: Ứng dụng công nghệ để cải thiện sự tham gia.
 • Contribute to curriculum development: Đóng góp phát triển chương trình học.
 • Adapt to evolving educational trends: Thích nghi với các xu hướng giáo dục đang thay đổi.

Xem thêm: 199+ idioms thông dụng giúp bạn không “out” khi giao tiếp tiếng Anh

3. Cấu trúc và mẫu câu sử dụng cho chủ đề talk about your dream job English teacher

Bằng cách sử dụng những cấu trúc và mẫu câu hiệu quả, bạn sẽ dễ dàng thể hiện niềm đam mê, lý tưởng và những phẩm chất cần thiết của một giáo viên tiếng Anh, ghi điểm ấn tượng với ban giám khảo.

Cấu trúc sử dụng cho chủ đề talk about your dream job english teacher
Cấu trúc sử dụng cho chủ đề talk about your dream job English teacher

3.1. Cấu trúc chủ đề

Các cấu trúc câu được trình bày sẽ hỗ trợ bạn trong việc xây dựng bài nói một cách có tổ chức. Sử dụng chúng để đưa ra các luận điểm mạnh mẽ về sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn.

Mục đíchCấu trúcVí dụ
Diễn đạt mục tiêu nghề nghiệpS + aim/ intend/ plan + to-infinitiveI aim to inspire my students not only to learn English but to appreciate its cultural aspects as well. (Tôi mong muốn truyền cảm hứng cho học sinh của mình không chỉ học tiếng Anh mà còn biết đánh giá cao các khía cạnh văn hóa của nó.)
Mô tả trách nhiệm nghề nghiệpS + be + responsible for + V-ing/ nounAs an English teacher, I am responsible for developing innovative lesson plans that engage all learners. (Là một giáo viên tiếng Anh, tôi có trách nhiệm phát triển các kế hoạch bài học sáng tạo để thu hút tất cả các học viên.)
Thể hiện khả năng cá nhânS + have a knack for + V-ing/ nounI have a knack for connecting with students from diverse backgrounds, which helps in teaching English effectively. (Tôi có năng khiếu kết nối với học sinh đến từ nhiều nền tảng khác nhau, điều này giúp ích trong việc dạy tiếng Anh một cách hiệu quả.)

3.2. Mẫu câu chủ đề

Những mẫu câu này được thiết kế để giúp bạn minh họa các ý tưởng của mình khi nói về công việc trong mơ làm giáo viên tiếng Anh. 

Mục đíchMẫu câu
Diễn tả đam mê nghề nghiệpMy passion for English literature and language drives my ambition to become an English teacher.
Nói về tầm quan trọng của giáo dụcI believe that education is a tool for empowerment, and as an English teacher, I intend to empower my students by enhancing their language skills.
Mô tả kỹ năng đặc biệtI have excellent communication skills and a proven ability to make complex grammatical concepts easy to understand.
Thể hiện mục tiêu giảng dạyI aim to create a classroom environment where students feel encouraged to participate and express their ideas freely.
Liên hệ kinh nghiệm cá nhânDrawing on my experiences studying abroad, I plan to bring a global perspective to my teaching methods.
Đề cập đến sự phát triển nghề nghiệpIn the long term, I see myself leading a department and influencing curriculum development to incorporate more interdisciplinary content.

Xem thêm các chủ đề Speaking khác:

4. Download bài mẫu

Bạn đang ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh và muốn ghi điểm ấn tượng trong bài thi Speaking? Hãy tải ngay bài đọc talk about your dream job English teacher với 6 bài mẫu chi tiết cùng từ vựng và cấu trúc về chủ đề, giúp bạn nắm bắt trọn vẹn sứ mệnh cao cả của nghề giáo viên tiếng Anh!

5. Kết bài

Như vậy, mình đã cung cấp cho bạn đầy đủ bài mẫu chi tiết về chủ đề talk about your dream job English teacher trong bài thi Speaking. Hy vọng những bài mẫu chi tiết, từ vựng và ngữ pháp hiệu quả sẽ khiến bạn thêm tự tin chinh phục chủ đề này và ghi điểm ấn tượng với ban giám khảo.

Chìa khóa thành công nằm ở việc luyện tập thường xuyên và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Bạn nên tránh mắc những lỗi sai phổ biến như lỗi ngữ pháp, lỗi phát âm, và thiếu sự mạch lạc trong bài nói.

Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề trong phần bình luận bên dưới! Ngoài ra, bạn hãy theo dõi những bài viết khác để cập nhật và ôn luyện về các chủ đề Speaking mới nhất tại chuyên mục IELTS Speaking sample của IELTS Vietop nhé!

Tài liệu tham khảo:

 • How to become an English teacher (with skills and salary): https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-become-english-teacher – Truy cập ngày 12-05-2024. 
 • What are the requirements to teach English in Vietnam?: https://www.internationalteflacademy.com/blog/requirements-for-teaching-english-in-vietnam – Truy cập ngày 12-05-2024. 

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h