Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bài mẫu topic Communication IELTS Speaking part 2, 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
28.10.2022

Communication là một chủ đề rất hay gặp trong bài thi IELTS Speaking. Hôm nay, Vietop mời các bạn cùng tham khảo qua phần bài mẫu IELTS Speaking Part 2, 3 và một số từ vựng liên quan topic Communication nhé!

Từ vựng topic Communication IELTS Speaking

Dưới đây, Vietop giới thiệu đến bạn một số từ vựng cần thiết cho chủ đề Communication.

Từ vựng topic Communication IELTS Speaking
Từ vựng topic Communication IELTS Speaking
Từ vựngIPAÝ nghĩa
Body language ˈbɒdi ˈlæŋgwɪʤ ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ
Breakthrough ˈbreɪkˌθruː bước đột phá
Chat room ʧæt ruːm phòng chat (trên mạng)
Communicate kəˈmjuːnɪkeɪt giao tiếp
Communication breakdown kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈbreɪkˌdaʊn giao tiếp không thành công
Communication channel kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈʧænl kênh giao tiếp
Cooperation kəʊˌɒpəˈreɪʃən sự hợp tác
Cultural difference ˈkʌlʧərəl ˈdɪfrəns khác biệt văn hoá
Cyber world ˈsaɪbə wɜːld thế giới ảo, thế giới trên mạng
Cyberbullying ˈsaɪbəˌbʊliɪŋ bắt nạt qua mạng
Face-to-facefeɪs-tuː-feɪstrực tiếp (trái nghĩa với trên mạng)
Impact ˈɪmpækt ảnh hưởng
Influenceˈɪnflʊənscảm hứng
Interactˌɪntərˈækttương tác
Intrapersonalˌɪntrəˈpɜːsnlnằm trong suy nghĩ một người
Landline phoneˈlændlaɪn fəʊnđiện thoại bàn
Language barrierˈlæŋgwɪʤ ˈbærɪərào cản ngôn ngữ
Message boardˈmɛsɪʤ bɔːddiễn đàn trên mạng
Multilingualˌmʌltɪˈlɪŋgwəlthành thạo nhiều thứ tiếng
Multimediaˌmʌltɪˈmiːdɪəđa phương tiện
Netiquetteˈnet̬.ɪ.ketphép lịch sự khi giao tiếp trên mạng
Non-verbal languagenɒn-ˈvɜːbəl ˈlæŋgwɪʤngôn ngữ không dùng lời nói
Pamphletˈpæmflɪttờ rơi, tờ bướm
Passionˈpæʃənsự đam mê
Positiveˈpɒzətɪvtích cực
Propagandaˌprɒpəˈgændəsự tuyên truyền
Relationshiprɪˈleɪʃənʃɪpmối quan hệ
Smart phonesmɑːt fəʊnđiện thoại thông minh
Snail mailsneɪl meɪlthư gửi qua đường bưu điện, thư chậm
Social mediaˈsəʊʃəl ˈmiːdiəmạng xã hội
Stutterˈstʌtənói lắp
Tabloid ˈtæblɔɪd báo lá cải
Telepathytɪˈlɛpəθithần giao cách cảm
Texttɛkstvăn bản, tin nhắn văn bản
To surf the webtuː sɜːf ðə wɛblướt web
Verbal languageˈvɜːbəl ˈlæŋgwɪʤngôn ngữ dùng lời nói
Video conferenceˈvɪdɪəʊ ˈkɒnfərənshội họp qua mạng có hình ảnh
Virtualˈvɜːtjʊəlảo, tạo bởi công nghệ vi tính
Wireless networkˈwaɪəlɪs ˈnɛtwɜːkkết nối không dây

Một số idioms liên quan chủ đề Communication:

 • Get the wrong end of the stick: hiểu lầm ý của đối phương
 • Be in the dark about something: không biết một vấn đề, một điều gì đó
 • Give someone your word: hứa hẹn với ai đó
 • Keep someone in the dark about something: giấu ai một vấn đề, một điều gì đó
 • Keep something under wraps: giữ bí mật nào đó, không cho ai biết
 • Lay/put your cards on the table: thẳng thắn nói ra suy nghĩ, không giấu diếm

Tham khảo:

Bài mẫu topic Birthdays IELTS Speaking part 1

Bài mẫu topic Environment IELTS Speaking Part 1, 2 & 3

Tổng hợp Idioms for IELTS speaking giúp bạn đạt band 7.0

Bài mẫu Topic Communication – IELTS Speaking Part 1

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài mẫu topic Communication IELTS Speaking part 2

Bài mẫu Topic Communication - IELTS Speaking
Tham khảo bài mẫu Topic Communication – IELTS Speaking Part 1,2,3

Mời mọi người nghe Audio Topic Communication – Part 2 tại đây nhé!

Describe your favourite way to communicate with someone.

You should say

 • What it is
 • How you use it to communicate with others
 • For how long you have been using this method
 • And explain why you prefer to use this way to communicate with others.

Although today thanks to the development of technology, we have countless different ways of communicating, when it comes to one way that I like to keep in touch with others, using a smartphone will be the first thing that springs into my mind.

 • Countless (adj): vô số
 • To keep in touch (v): giữ liên lạc

Owning a cell phone these days is like being able to connect to almost the entire world around you. When someone calls me, I can see the information of the caller and answer them by simply tapping on the phone’s tactic screen. And vice versa, whenever I want to call someone, I just need to dial their number or choose from the phone directory. Furthermore, we can send and receive texts on our phones – which also serves as a good way of communicating with others and is easy like a piece of cake.

 • A cell phone (n) = a mobile phone
 • Tactic screen (n): màn hình cảm ứng
 • Vice versa: ngược lại
 • A piece of cake (idiom): vô cùng đơn giản, dễ như ăn bánh

The reason why I prefer using a mobile phone is mostly that it is easily accessible, has the ability to connect to the Internet and also includes other necessary applications, as well as offers effective communication such as texting and even making a video call. Not to mention that a mobile phone is portable since it can easily fit in bags or pockets. Therefore it is always my most convenient method for communication on both personal and official matters.

 • Accessible (adj): có thể truy cập, sử dụng
 • Effective (adj): hiệu quả
 • Not to mention: ấy là còn chưa nói đến 
 • Portable (adj): có thể xách tay, mang đi được
 • Personal matter (n): việc tư
 • Official matter (n): việc công

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Bài mẫu topic Communication IELTS Speaking part 3

Mời mọi người nghe Audio Topic Communication – Part 3 tại đây nhé!

1. Why are social networks so popular nowadays? 

To my mind, the reasons why the popularity of social networks such as Facebook, Twitter, Instagram or Reddit has rapidly increased over the past few years are those sites provide us with an opportunity to meet new people around the world, share our interests and hobbies and some professional social networks even help people in establishing their brand online. Those online communities have truly contributed to our spiritual and material lives.

 • To my mind: theo ý tôi
 • Rapidly (adv) = quickly
 • An opportunity (n): cơ hội
 • To establish (v): thành lập
 • To contribute (v): đóng góp, cống hiến
 • Spiritual and material lives (n): đời sống tinh thần và vật chất

2. Which is better – face-to-face communicating or texting/emailing?

It would heavily depend on the situation. If it’s a friend, a relative or a work-related matter that requires immediate discussion, then a face-to-face chat or video call would be preferred. But when we are getting to know someone or have to face a minor issue at work, then messaging would be better since this format gives a person time to think of an appropriate response.

 • Situation (n): trường hợp, tình huống
 • Immediate (adj): ngay lập tức
 • Minor (adj): nhỏ, không đáng kể
 • To message (v) = to text
 • Format (n): dạng, định dạng

Luyện tập IELTS Speaking với bài mẫu IELTS Speaking part 1IELTS Speaking part 2 nhé!

3. In what industries do you think communication is a necessary skill?

In all professions, I must say. Since we are living in a society, people, therefore, have to speak publicly on a frequent basis in order to prove their ability in their study or their work. Thus communicating with others is one of the most important necessary skills.

 • Profession (n): nghề nghiệp, lĩnh vực chuyên môn
 • To live in a society (v): sống trong một cộng đồng, xã hội
 • On a frequent basis: hằng ngày

Xem ngay:

Bài mẫu topic Transportation IELTS Speaking part 1

Bài mẫu Staying up late IELTS Speaking Part 1

Cách trả lời IELTS Speaking Part 3 trong các tình huống khó

IELTS vocabulary topic Social Issues band 7+

Trên đây là bài mẫu và từ vựng cho phần IELTS Speaking Part 2 và 3 Topic Communication – giao tiếp. Vietop hy vọng đã có thể giúp các bạn tham khảo được thêm nhiều từ vựng và ý tưởng để chuẩn bị tốt hơn cho chủ đề này. Chúc các bạn học luyện thi IELTS tốt!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra