Lý thuyết và bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án

ngocdo
07.08.2022

Câu điều kiện là cấu trúc nâng cao trong ngữ pháp tiếng Anh, nhiều người gặp nhầm lẫn không chỉ giữa các loại câu điều kiện mà còn giữa cách viết lại chúng. Vậy làm thế nào để bạn có thể chinh phục được kiến thức này? Các bạn hãy cùng IELTS Vietop ôn tập và làm bài tập viết lại câu điều kiện dưới đây.

viết lại câu điều kiện

Tổng quan về câu điều kiện

Định nghĩa 

Câu điều kiện được dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đấy chỉ xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có 2 phần (2 mệnh đề):

 • Mệnh đề (MĐ) nêu điều kiện (còn được gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện
 • Mệnh đề nêu kết quả là mệnh đề chính

Cấu trúc 

Loại câu điều kiệnÝ nghĩa Công thức 
Loại 0Diễn tả chân lý, sự thật trong cuộc sống If + S + V (s/es), S+ V (s/es) hoặc câu mệnh lệnh
Loại 1 Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc ở tương laiIf + S + V (s/es), S + can/will/shall…… + V(nguyên thể)
Loại 2 Điều kiện không có thật ở hiện tạiIf + S + V2/ Ved, S + could/ would/ should…+ V(nguyên thể)
Loại 3 Điều kiện không có thật trong quá khứIf + S + had + V3/Ved, S + could/ would… + have + V3/Ved
Kết hợp Diễn tả những sự việc trái ngược với sự thật đã xảy ra trong quá khứ và giả định kết quả nếu những điều này thực sự đã xảy ra.If + S + had + V3/Ved, S + would + V(nguyên thể) 

*Lưu ý: Trong mệnh đề If ở câu điều kiện loại 2, động từ tobe luôn chia là “were”

E.g.:

 • If it rains, I will stay at home. (Nếu trời mưa thì tôi sẽ ở nhà)
 • If I were you, I would study abroad. (Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ du học)
 • If I had wings, I could fly. (Nếu tôi có cánh thì tôi có thể bay được)

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách dạng bài viết lại câu điều kiện

Viết lại câu dùng IF

Cách nhận dạng đó là người ta để các liên từ nối giữa 2 vế câu như: so, that’s why, because.

Mẹo làm bài:

 • Cả 2 câu đều chia thì tương lai thì dùng loại 1 (không phủ định)

E.g.: I will travel to Paris. I will buy a lipstick for you. (Tôi sẽ đi du lịch đến Paris. Tôi sẽ mua cho bạn 1 thỏi son)

        = If I travel to Paris, I will buy you a lipstick for you. (Nếu tôi du lịch đến Paris, tôi sẽ mua cho bạn một thỏi son môi)

 • Một bên hiện tại, một bên tương lai / hiện tại thì dùng loại 2 (phủ định)

E.g.: I go to bed late. I will feel tired tomorrow. (Tôi đi ngủ muộn. Tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi vào ngày mai)

        = If I didn’t go to bed late, I won’t feel tired tomorrow. (Nếu tôi không đi ngủ muộn thì tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi vào ngày mai)

 • Nếu có quá khứ trong đó thì dùng loại 3 (phủ định)

E.g.: He didn’t study hard. He failed the test. (Anh ý không chăm học. Anh ý đã rớt bài kiểm tra)

         = If he had studied hard, he could have passed the test. (Nếu anh ý chăm học thì anh ấy có thể đỗ được bài kiểm tra)

* Lưu ý: 

 • Phủ định là câu có not thì chúng ta dùng không có not và ngược lại
 • Nếu có because thì để if ngay vị trí because

E.g.: I can’t go out because it is sunny. (Tôi không thể đi ra ngoài vì trời nắng)

       =  If it weren’t sunny, I could go out. (Nếu trời không nắng thì tôi có thể đi ra ngoài được) 

 • Nếu có so, that’s why thì để if ngược với vị trí của chúng.

E.g.: He don’t have driving license. He can’t drive car. (Anh ta không có bằng lái xe. Anh ta không thể lái oto được)

       = If he had a driving license, he could drive car. (Nếu anh ta có bằng lái xe thì anh ta có thể lái xe oto)

Viết lại câu với Unless

Ta chỉ cần hiểu đơn giản: Unless = If …not . Nghĩa là “unless” sẽ thế vào chữ “if” bỏ not và giữ nguyên vế sau. 

E.g.: If you don’t have experience, you can’t get a job. (Nếu bạn không có kinh nghiệm, bạn sẽ không có công việc)

 = Unless you have experience, you can’t get a job. 

       I can’t let you in if you don’t get the password =  I can’t let you in unless you get the password. (Tôi không để bạn vào nếu bạn không nhập mật khẩu)

Viết lại câu có có cấu trúc “ without” sang “if” 

Tương tự như Unless thì without cũng mang nghĩa là nếu không thì, vì thế mà ta cũng dùng if… not để làm.

E.g.: Without your help, I couldn’t pass the exam. (Không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không thể đỗ được bài kiểm tra)

= If you didn’t help me, I couldn’t pass the exam. (Nếu bạn không giúp tôi thì tôi không thể đỗ được bài kiểm tra)

Without sunlight, trees won’t grow up. (Nếu không có anh mặt trời, cây không thể phát triển)

= If there is no sunlight, trees won’t grow. 

Viết lại câu đổi từ Or, otherwise sang dùng if

Cấu trúc dạng này thường là: Câu mệnh lệnh yêu cầu + or/ otherwise + S + will …

Cách làm: chúng ta sẽ bắt đầu bằng “ If you don’t ….” (bỏ or hoặc otherwise)

E.g.: Shut up, or you can’t understand the lesson. (Im lặng hoặc bạn sẽ không thể hiểu được bài giảng)

 = If you don’t shut up, you can’t understand the lesson. (Nếu bạn không im lặng thì bạn sẽ không thể hiểu được bài giảng)

      Hurry up, otherwise you will miss the train. (Nhanh lên hoặc là bạn sẽ lỡ chuyến tàu).

= If you don’t hurry, you’ll miss the train. (Nếu bạn không nhanh lên thì bạn sẽ lỡ chuyến tàu)

Viết lại câu đổi từ “But for” sang if

Cách làm: dùng if it weren’t for thế cho but for,phần còn lại giữ nguyên

E.g.: But for your car, I would be late for the class. (Nếu không có ôtô của bạn, tôi sẽ trễ buổi học) 

= If it weren’t for your car, I would be late for the class. 

    But for your direction, I would be lost. (Nếu không có chỉ dẫn của bạn, tôi sẽ bị lạc)

= If it weren’t for your direction, I would be lost.  

Bài tập viết lại câu điều kiện kèm đáp án

công thức câu điều kiện

Bài 1:

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 

1. She feels lonely because she is an only child.

→ If …………………………………………………….

2. Tim drinks too much alcohol every day, that’s why he has a lot of stomach problems. 

→ If …………………………………………………….

3. I didn’t have breakfast, so I am hungry now.

→ If …………………………………………………….

4. The weather won’t rain. We will go camping.

→ If …………………………………………………….

5. She loses weight quickly because she does exercise regularly.

→ If …………………………………………………….

6. Jane didn’t help me, so I didn’t respect her a lot.

→ If …………………………………………………….

7. Hurry up, or you will miss the train.

→ If …………………………………………………….

8. He will go out with his friends. He will pass the exam.

→ If …………………………………………………….

9. Without your help, I couldn’t find the way to school. 

→ If …………………………………………………….

10. But for her busyness, she would come to the class.

→ If …………………………………………………….

11. Shut up, otherwise, you can’t follow the lesson.

→ If …………………………………………………….

12. But for the rain, we would have a good picnic.

→ If …………………………………………………….

13. Unless he apologizes to me, I won’t talk to him.

→ If …………………………………………………….

14. She wasn’t sick. She couldn’t take part in the activity.

→ If …………………………………………………….

15. She doesn’t like spicy food, so she doesn’t eat any food at the party.

→ If …………………………………………………….

Đáp án

1. If she weren’t an only child, she wouldn’t feel lonely.

2. If Tim didn’t drink too much alcohol, he wouldn’t have a lot of stomach problems. 

3. If I had had breakfast, I wouldn’t be hungry now.

4. If the weather rains, we won’t go camping.

5. If she did exercise regularly, she would lose weight quickly.

6. If Jane had helped me, I would have respected him a lot.

7. If you don’t hurry, you will miss the train. 

8. If he passes the exam, he will go out with his friends.

9. If you didn’t help me, I couldn’t find the way to school.

10. If it weren’t for her busyness, she would come to the class.

11. If you don’t shut, you can’t follow the lesson. 

12. If it weren’t for the rain, we would have a good picnic.

13. If he doesn’t apologize to me, I won’t talk to him.

14. If she had been sick, she couldn’t have taken part in the activity.

15.  If she likes spicy food, she would eat some food at the party.

Bài 2

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 

1. If it weren’t for rain, we would go to the movies. 

→ But for …………………………………..

2. If you didn’t help me, I couldn’t find a job.

→ Without …………………………………………………….

3. If he didn’t submit the project, he wouldn’t graduate.

→ Unless …………………………………………………….

4. If it weren’t for his sickness, he would take part in the party.

→ But for …………………………………………………….

5. I will see you there if you do not call to say you are not coming.

→ Unless …………………………………………………….

Đáp án 

1. But for rain, we would go to the movies.

2. Without your help, I couldn’t find a job.

3. Unless he submited the project, he wouldn’t graduate.

4. But for his sickness, he would take part in the party.

5. Unless you call to say you are coming, I will see you there.

Bài 3

Chia động từ trong ngoặc

1. If I meet him, I …………………(call) him immediately.

2. If I …………………(be) you, I would save money for the next trip.

3. If it …………………(rain) heavy, the plane will be delayed.

4. If my parents …………………(be) millionaires, I could study abroad.

5. Lisa will feel happy if his brother …………………(appear) suddenly at the party.

6. If you …………………(lend) me money, I can buy a new phone.

7. If you …………………(submit) the project on time, you would have graduated.

8. He would never have known this secret if his mother…………………. (not reveal) it so soon.

9. Unless she did aerobics regularly, she ……………….(not lose) weight.

10. If all students had used smartphones in class, they ………………(distract) easily. 

Đáp án  

1. will call      2. were          3. rains         4. were         5. appears             6. lend      

7. had submitted     8. hadn’t revealed     9. wouldn’t lose   10. would have distracted 

Bài 4

Chọn đáp án đúng 

1. If the bus is late, we ……………to the office on foot.

A. go              B. would go              C. will go                     D. would have gone.

2. If he didn’t play video games to much, he …………… nearsighted.

A. will be         B. wouldn’t be           C. would be             D. is

3. If the class ……………full, we need to find another.

A. is               B. was              C. were              D. had been

4. If he ……………up late, he ………… to school late.

A. doesn’t get/ won’t go   B. got/ would go      C. get/ will go     D. didn’t get/ wouldn’t go 

5. If you …………… any money, I would lend you.

A. didn’t have           B. don’t have            C. had                 D. have

6. I would tell you a story if we ……………time.

A. have                    B. had                    C. don’t have              D. didn’t have 

7. If he had a lot of money, he ……………worry about the tuition fees.

A. will                       B. x                       C. would                       D. wouldn’t 

8. If he had been more careful, he ……………have an accident.

A. won’t                   B. would                 C. wouldn’t have had      D. x

9. If I eat on schedule, I ……………more healthier.

A. am                      B. will be                  C. would be                   D. would have been

10. If he didn’t come, I ……………disappointed.

A. will be                  B. wouldn’t be            C. x                          D. would be

Đáp án 

1. C          2. B            3. A         4. D       5. A      6. B         7. D          8. C      9. B    10. DD

Vậy là bài học “Viết lại câu điều kiện” đã kết thúc. IELTS Vietop cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt buổi học này. Chúc các bạn học tập vui vẻ và đồng hành cùng chúng tôi trong những bài học sắp tới. 

Bài viết liên quan:

so sánh nhất
Cấu trúc, cách dùng so sánh nhất (Superlative) trong tiếng Anh
So sánh cũng là một dạng biện pháp tu từ liên tưởng giúp chúng ta miêu tả sự vật, sự việt một cách sinh động và dễ hình dung nhất. Đồng thời biện pháp này còn tạo điểm nhấn...
Bài tập Danh động từ trong tiếng Anh
Bài tập Danh động từ trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
Danh động từ tiếng Anh thường được các bạn học biết đến như là các động từ thêm đuôi -ing. Tuy nhiên, dạng ngữ pháp này vẫn thường khiến các bạn học “rối não” khi không nắm rõ các...
cấu trúc Have/get something done
Cách dùng cấu trúc Have/get something done kèm bài tập vận dụng
Trong tiếng Anh, nếu ta muốn nhắc đến việc nhờ vả ai đó làm gì cho mình thì khi đó cấu trúc Have/get something done sẽ được dùng đến. Tuy nhiên, mặc dù thường xuyên xuất hiện trong giao...
cau-truc-it-high-time
Nắm vững cấu trúc It’s high time chỉ trong 15 phút
Học tiếng Anh thì điều quan trọng là hiểu đúng cấu trúc ngữ pháp và dùng đúng để có một câu hoàn chỉnh nhất. Cấu trúc tiếng Anh rất đa dạng, hôm nay, hãy cùng khám phá một cấu...
Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Luyện tập với Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có đáp án
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là một trong những thì rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó được áp dụng khá phổ biến và rộng rãi trong cuộc sống và tiếng Anh hằng ngày. Ở...
Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành
So sánh Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành
Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous và thì tương lai hoàn thành – Future Perfect là hai trong số các thì cơ bản của tiếng Anh, xuất hiện khá nhiều trong các bài thi từ kiểm tra...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0