Bài tập câu điều kiện loại 1 có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
07.08.2022

Câu điều kiện loại 1 với mệnh đề “If” là một dạng câu điều kiện cơ bản được sử dụng thường xuyên không chỉ trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày mà còn trong cả văn viết. Vậy chúng ta hãy cùng cùng Trung tâm luyện thi IELTS Vietop ôn luyện qua các bài tập câu điều kiện loại 1 dưới đây nhé!

Bài tập câu điều kiện loại 1

Tổng quan về câu điều kiện loại 1

Cấu trúc

MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆNMỆNH ĐỀ CHÍNH
If + S + V-s/es (hiện tại đơn),S + will/must/can/may/should/ought to + V(nguyên thể) + O.

Cách dùng

CÁCH DÙNGVÍ DỤ
Diễn tả dự đoán về một sự việc, một hành động có thể xảy ra trong tương lai.If she stays up late, she will be tired.(Nếu cô ấy thức muộn, cô ấy sẽ mệt.)
Cảnh báo hoặc đe dọa.If you continue doing that, I will call the police. (Nếu bạn cứ tiếp tục làm thế, tôi sẽ gọi cảnh sát.)
Dùng để gợi ý một điều gì đó.If you want to buy a birthday cake, I will help you.(Nếu bạn muốn mua một chiếc bánh sinh nhật, tôi sẽ giúp bạn.)

Xem thêm: Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal Verbs) trong IELTS Writing

Lưu ý

 1. Cấu trúc Unless:
Unless + S + V-s/es, S + will (not) + V(nguyên thể) + O.
= If S don’t/doesn’t V(nguyên thể), S + will (not) + V(nguyên thể) + O.

E.g: Unless you study hard, you will fail the test. = If you don’t study hard, you will fail the test. (Nếu bạn không học hành chăm chỉ, bạn sẽ trượt bài kiểm tra)

 1. Có thể sử dụng thì hiện tại đơn ở cả hai mệnh đề trong trường hợp thể hiện một hành động này tiếp diễn theo sau một hành động khác:
If + S + V-s/es, S + V-s/es + O.

E.g: If she earns any money, she spends it. (Nếu cô ấy làm ra đồng nào thì sẽ tiêu đồng ấy.)

 1. Có thể dùng thì tương lai trong mệnh đề điều kiện:
If + S + will + V(nguyên thể), S + will + V(nguyên thể) + O.

E.g: If you will wait a few minutes, I will help you. (Nếu bạn chờ một vài phút, tôi sẽ giúp bạn.)

 1. Có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại hoàn thành trong mệnh đề điều kiện “IF”:
If + S + am/is/are + V-ing, S + will + V(nguyên thể) + O.
If S + have/has + V(p2), S + will + V(nguyên thể) + O.

E.g: If they’re expecting a lot of customers, the supermarket will need a nice decoration. (Nếu họ đang mong muốn có nhiều khách hơn, siêu thị cần có một sự trang trí đẹp mắt.)

 1. Sử dụng thì tương lai tiếp diễn hoặc tương lai hoàn thành trong trường hợp có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh sự liên tục, trạng thái diễn ra của hành động hoặc tình trạng hoàn thành của hành động:
If + S + V-s/es, S + will be V-ing + O.
If + S + V-s/es, S + will have V(p2) + O.

E.g: If we go home early, we will be watching TV together. 

(Nếu chúng tôi về nhà sớm, chúng tôi sẽ cùng xem TV.)

 1. Thể hiện sự đồng ý, cho phép:
If + S + V-s/es, S + can + V(nguyên thể) + O.

E.g: If it’s sunny tomorrow, we can go to the beach. 

(Nếu mai trời nắng, chúng ta có thể đi biển.)

Tham khảo: Cách sử dụng cấu trúc “So”, “Too”, “Either”, “Neither” trong tiếng Anh

 1. Thể hiện gợi ý, đề nghị, sự khuyên nhủ:
If S + V-s/es, S + would like to/must/have to/should + V(nguyên thể) + O.

E.g: If you want to get a high score, you should study hard. 

(Nếu bạn muốn đạt điểm cao, bạn cần học hành chăm chỉ.)

Tham khảo: Một số cấu trúc câu đề nghị trong tiếng Anh thông dụng nhất

 1. Với câu mệnh lệnh, ta có thể ẩn chủ ngữ ở mệnh đề chính:
If + S + V-s/es, V(nguyên thể) + O.

E.g: If you are hungry, eat this cake. (Nếu bạn đói, hãy ăn chiếc bánh này.)

Xem thêm:

Câu điều kiện đặc biệt: Lý thuyết và bài tập vận dụng

Đảo ngữ câu điều kiện: lý thuyết và bài tập vận dụng có đáp án

Nắm chắc câu điều kiện loại 4 chỉ trong 5 phút kèm bài tập

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập câu điều kiện loại 1 có đáp án

công thức câu điều kiện loại 1

Bài 1: Fill in the blank with the right form

 1. If I ______(go) out tonight, I ______(go) with my friends.
 2. If you ______(stay) up late, you ______(be) exhausted.
 3. If I ______(not meet) him today, I ______(phone) him.
 4. If Mary ______(come), they ______(be) happy.
 5. If we ______(continue) staying here, we ______(be) late.
 6. If we ______(go) on holiday this summer, we ______(visit) Tokyo.
 7. If it ______(rain) too much, he ______(stay) at home.
 8. If the baby ______(eat) all the candies, he ______(feel) sick.
 9. If my family ______(not want) to go out, I ______(cook) for dinner.
 10. The coffee ______(taste) bad unless you ______(add) the milk.
 11. We ______(not win) the match unless he ______(play) with us.
 12. If the weather ______(be) nice, we ______(have) a picnic.
 13. She ______(be) surprised if her ex-boyfriend ______(get) married.
 14. I ______(come) early if I ______(not have) anything to do.
 15. He ______(buy) a new car if he ______(have) enough money.
 16. If you ______(not come) with me, I ______(not go) to her birthday party.
 17. If Lisa ______(forget) doing homework, the teacher ______(give) her a low mark.
 18. If we ______(recycle) more, we ______(help) our planet.
 19. Unless it ______(be) so expensive, I ______(buy) it.
 20. Unless they ______(wear) coats, they ______(feel) cold.

Bài 2: Choose the correct answer

 1. ______ (they/be) happy if they ______(do) that?
 • Will be – do
 • Will they be – do
 • Are they – will do
 1. Unless we ______(start) now, we ______(not finish) the lesson on time.
 • start – won’t finish
 • will start – don’t finish
 • starts – won’t finish
 1. Your mother ______(feel) happy if you ______(give) her some flowers.
 • feels – give
 • will feel – give
 • will feel – gives
 1. Peter ______(take) a taxi if it ______(rain).
 • will take – rains
 • takes – rains
 • takes – will rain
 1. If he ______(go) to the bar, he ______(listen) to the loud music.
 • go – will listen
 • goes – listens
 • goes – will listen
 1. The lesson ______(begin) as soon as you ______(be) ready.
 • will begin – are
 • will begin – will be
 • begins – are
 1. If my brother ______(study abroad), I ______(feel) lonely without him.
 • studies abroad – feel
 • studies abroad – will feel
 • study abroad – will feel
 1. If I ______(go) to the supermarket, I ______(buy) some potatoes.
 • will go – buy
 • go – will buy
 • go – buy
 1. His parents ______(be) angry if he ______(smoke).
 • are – smokes
 • are – will smoke
 • will be – somes
 1. If you ______(be) thirsty, ______(drink) some water.
 • are – will drink
 • will be – drink
 • are – drink
 1. What ______(happen) if you ______(not go) to school tomorrow?
 • happens – don’t go
 • will happen – don’t go
 • will happen – doesn’t go
 1. If he ______(not hurry up), he ______(be) late.
 • won’t hurry up – will be
 • don’t hurry up – will be
 • doesn’t hurry up – will be
 1. If you ______(eat) too much, you ______(be) fat.
 • eat – will be
 • eat – are
 • will eat – are
 1. They ______(not know) the truth unless you ______(tell) them.
 • don’t know – tell
 • won’t know – tell
 • won’t know – tells
 1. If she ______(get) a haircut, she ______(look) better.
 • gets – looks
 • will get – looks
 • gets – will look

Bài 3: Rewrite with the same meaning

 1. If you don’t do this now, you will regret it.
 2. I will feel bored if my best friend doesn’t come to the party with me.
 3. We won’t talk to her if she doesn’t apologize.
 4. The baby will cry louder if they don’t give him some toys.
 5. If she doesn’t promise to come back home early, her father won’t let her go.
 6. If we don’t buy a good map, we will be lost.
 7. If Mary doesn’t have enough money, she won’t buy that car.
 8. You can’t have many job opportunities if you don’t have an IELTS degree.
 9. If you don’t eat less, you can’t lose weight.
 10. If he doesn’t speak Korean, he can’t transcript those Korean books.

Bài 4: Rewrite sentences using words given

 1. If / we / not / go shopping / soon / we / be / late.
 2. If Sarah / not be / ready / by 8 a.m / I / go / without her.
 3. If / you / send / your mother / this letter / it / come / to / her / tomorrow.
 4. She / get / the / job / if / she / do / well / in / interview.
 5. They / not miss / the flight / if they / be / in a hurry.
 6. He / learn / quickly / if / he / practice / frequently.
 7. If / it / rain / they / postpone / the match.
 8. You / not be able to sleep / if / you watch / this horror movie.
 9. I / go / shopping / with / my mother / if / I / have / time.
 10. If / you / be / hungry / eat / something.

Bài 5: Complete the first conditional sentences. Use the present simple or the will form of the verbs in brackets.

 1. If I ______(study) hard, I ______(improve) my English.
 2. Theresa ______(go) to Japan if she ______(get) a cheap flight.
 3. If her boyfriend ______(not call) today, she ______(leave) him.
 4. If the phone ______(ring), ______(you/answer) it?
 5. What ______(you/do) if you ______(not find) your wallet?
 6. He ______(find) a part time job if he ______(keep) looking.
 7. If you ______(feel) unwell tomorrow, ______(take) a rest.
 8. If they ______(not tell) us, we ______(keep) asking.
 9. ______(you/let) me go if I ______(promise) to come back early?
 10. He ______(eat) some popcorn if he ______(feel) hungry.

Xem thêm các dạng ngữ pháp:

Đáp án

Bài 1: Fill in the blank with the right form

 1. go – will go
 2. stay – will be
 3. don’t meet – will phone
 4. comes – will be
 5. continue – will be
 6. go – will visit
 7. rains – will stay
 8. eats – will feel
 9. don’t want – will cook
 10. will taste – add
 11. won’t win – plays
 12. is – will have
 13. will be – gets
 14. will come – don’t have
 15. will buy – has
 16. don’t come – won’t go
 17. forgets – will give
 18. recycle – will help
 19. is – will buy
 20. wear – will feel

Bài 2: Choose the correct answer

 1. Will they be – do
 2. start – won’t finish
 3. will feel – give
 4. will take – rains
 5. goes – will listen
 6. will begin – are
 7. studies abroad – will feel
 8. go – will buy
 9. will be – smokes
 10. are – drink
 11. will happen – don’t go
 12. doesn’t hurry up – will be
 13. eat – will be
 14. won’t know – tell
 15. gets – will look

Bài 3: Rewrite with the same meaning

 1. Unless you do this now, you will regret it.
 2. I will feel bored unless my best friend comes to the party with me.
 3. We won’t talk to her unless she apologizes.
 4. The baby will cry louder unless they give him some toys.
 5. Unless she promises to come back home early, her father won’t let her go.
 6. Unless we buy a good map, we will be lost.
 7. Unless Mary has enough money, she won’t buy that car.
 8. You can’t have many job opportunities unless you have an IELTS degree.
 9. Unless you eat less, you can’t lose weight.
 10. Unless he speaks Korean, he can’t transcript those Korean books.

Bài 4: Rewrite sentences using words given

 1. If we don’t go shopping soon, we will be late.
 2. If Sarah isn’t ready by 8 a.m. I will go without her.
 3. If you send your mother this letter, it will come to her tomorrow.
 4. She will get the job if she does well in the interview.
 5. They won’t miss the flight if they are in a hurry.
 6. He will learn quickly if he practices frequently.
 7. If it rains, they will postpone the match.
 8. You won’t be able to sleep if you watch this horror movie.
 9. I will go shopping with my mother if I have time.
 10. If you are hungry, eat something.

Bài 5: Complete the first conditional sentences. Use the present simple or the will form of the verbs in brackets.

 1. study – will improve
 2. will go – gets
 3. doesn’t call – will leave
 4. rings – will you answer
 5. will you do – don’t find
 6. will find – keeps
 7. feel – take
 8. don’t tell – keep
 9. Will you let – promise
 10. will eat – feels

Xem thêm:

Bài tập câu điều kiện 1, 2 và 3 – Conditional Sentences type 1, 2 and 3

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

Tổng hợp bài tập câu điều kiện có đáp án mới nhất

Trên đây là kiến thức tổng quan và một số dạng bài tập câu điều kiện loại 1. Không chỉ ôn luyện kiến thức, các bạn nhớ cả thực hành với bài tập thường xuyên để làm quen hơn với dạng câu điều kiện này nhé. Chúc các bạn đạt điểm cao câu điều kiện nói riêng và môn tiếng Anh nói chung!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra