Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Describe a place where air is polluted – IELTS Speaking part 2, part 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
10.09.2023

Describe a place where air is polluted là dạng đề bài thường hay xuất hiện trong kỳ thi IELTS. Để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Environment (Môi trường). Hôm nay, Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking Part 2, IELTS Speaking Part 3: Describe a place where air is polluted.

1. Từ vựng về chủ đề Environment

Từ vựng thi THPT Quốc Gia - Chủ đề Weather and Environment
Từ vựng về chủ đề Environment
Từ vựngPhiên âmÝ nghĩa
A marine ecosystem/məˈriːn/ /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/hệ sinh thái dưới nước
Biodegradable/ˌbaɪəʊdɪˈɡreɪdəbəl/có thể phân hủy
Catalyze (for)/ˈkæt̬.əl.aɪz/xúc tác (cho)
Compostable/kɒmˈpɒs.tə.bəl/có thể phân hủy thành phân hữu cơ
Contaminate groundwater/ the soil/ food/ cropslàm ô nhiễm nguồn nước ngầm/ đất/ thực phẩm/ mùa màng
Contamination/kənˈtæm.ɪ.neɪt/sự nhiễm độc
Damage/ˈdæm.ɪdʒ/phá hủy
Deforestation/diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/nạn phá rừng
Degrade ecosystems/dɪˈɡreɪd , ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/làm suy thoái hệ sinh thái
Deplete natural resources/dɪˈpliːt//ˌnætʃ.ər.əl rɪˈzɔː.sɪz/làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
Disposable/dɪˈspəʊ.zə.bəl/có thể tái sử dụng
Easily recyclable/ˈiː.zəl.i ; ˌriːˈsaɪ.klə.bəl/có thể dễ dàng tái chế
Efficacious/ˌef.ɪˈkeɪ.ʃəs/ hiệu quả
Endangered/ɪnˈdeɪn.dʒəd/bị đe dọa
Environmentally-friendly/ɪn.vaɪ.rənˌmen.təl.i ˈfrend.li/thân thiện với môi trường
Excessivequá mức
Exhaust gas/ɪɡˈzɔːst, ɡæs/khí thải gas
Exploit/ɪkˈsplɔɪt/khai thác
Fossil fuels/ˈfɒs.əl ˌfjʊəl/nhiên liệu hóa thạch 
Fresh/pure/freʃ/ /pjʊər/trong lành
Greenhouse/ˈɡriːn.haʊs/hiệu ứng nhà kính
Habitat destruction /ˈhæb.ɪ.tæt/ /dɪˈstrʌk.ʃən/phá hủy môi trường sống tự nhiên
Illegal dumping/ɪˈliː.ɡəl, ˈdʌm.pɪŋ/xả rác trái quy định
Intensive farming/ɪnˌten.sɪv ˈfɑː.mɪŋ/canh tác quá mức
Log forests/lɒɡ; ˈfɒr.ɪst/chặt phá rừng
Offset CO2 emissions/ɒfˈset , iˈmɪʃ.ən/làm giảm lượng khí thải carbon/ CO2
Over-abuse/ˈəʊ.vər ; əˈbjuːz/lạm dụng quá mức
Overgrazing/ˌəʊ.vəˈɡreɪ.zɪŋ/chăn thả quá mức
Overpopulation/ˌəʊ.vəˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/dân số quá lớn
Poisonous/ˈpɔɪ.zən.əs/độc hại
Pollution/pəˈluː.ʃən/sự ô nhiễm/ quá trình ô nhiễm
Preserve biodiversity/prɪˈzɜːv/ /ˌbaɪ.əʊ.daɪˈvɜː.sə.ti/bảo tồn sự đa dạng sinh học
Produce pollution/ CO2/ greenhouse (gas) emissionstạo ra sự ô nhiễm/ khí CO2/ khí thải nhà kính
Raise awareness/reɪz ; əˈweə.nəs/nâng cao nhận thức
Solar panel/ˌsəʊ.lə ˈpæn.əl/tấm năng lượng mặt trời
Sustainable/səˈsteɪnəbəl/bền vững
Tackle/ cope with/ˈtæk.əl/ ; giải quyết
The ozone layer/ˈəʊ.zəʊn ˌleɪ.ər/tầng ozon
Threaten natural habitats/ˈθret.ən//ˈnætʃ.ər.əl ˈhæb.ɪ.tæt/đe dọa môi trường sống tự nhiên

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. IELTS Speaking part 2: Describe a place where air is polluted

Describe a place where air is polluted
Describe a place where air is polluted

2.1. Đề bài

Describe a place where air is polluted. You should say:
Where the place is
When you visited it
Why the air was not good
And explain how you felt about the place

Để có thể làm tốt đề bài này, thí sinh nên bám sát các đề xuất mà đề bài đưa ra, tránh lan man, không hiệu quả. Mở đầu bài nói, thí sinh cần giới thiệu trực tiếp địa điểm bị ô nhiễm không khí là nơi nào.

Theo tình hình chung hiện nay, ở Việt Nam nói riêng và thế giới chung, nhiều tỉnh, thành phố bị ô nhiễm không khí nặng nề, nên thí sinh sẽ có đa dạng lựa chọn và thông tin.

Tiếp đó, thí sinh cần chia sẻ thời điểm bạn ghé thăm địa điểm đó, có thể triển khai theo hướng mô tả bối cảnh và các điều kiện khác của địa điểm. Thí sinh nên sử dụng thì quá khứ đơn để tường thuật lại chuyến đi nhé.

Ngoài ra, thí sinh cần giải thích rõ hơn lý do không khí ở đây không được tốt. Hãy dành phần nhiều thời gian cho câu hỏi này, bởi nó là nội dung chính và trọng tâm của đề bài.

Cuối cùng, thí sinh nêu cảm nhận về địa điểm. Thí sinh có thể đề xuất một số phương pháp để giúp cho tình trạng ô nhiễm không khí bớt nghiêm trọng hơn.

2.2. Sample 1: Hanoi

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

It makes me feel a little sad to admit this, but when I see the cue card, Hanoi where I was born and raised is the first city that comes to mind. Since I was born and raised in this city, I can attest to the fact that air pollution is a major concern.

Consider the sky as an example. Even on the sunniest summer days, we rarely see a pristine blue sky above our heads. Instead, we typically only see a grayish sky filled with smog. I’m not exaggerating, but there were times when the city was shrouded in fog. It’s safe to say that Hanoi is now completely covered with air pollution, especially in the places where daily traffic jams occur.

As you can hardly see someone without a mask on the busy streets of Hanoi, you know, to avoid dangerous substances and micro particles, this is becoming worse. All of these measures are taken to prevent us from developing respiratory illnesses while residing in such an environment; some individuals even have air purifiers at home. 

I think our government is making every effort to improve the situation so that the future generation will be able to breathe much healthier air. 

Bài dịch

Tôi cảm thấy hơi buồn khi thừa nhận điều này, nhưng khi tôi nhìn thấy thẻ gợi ý, Hà Nội – nơi tôi sinh ra và lớn lên – là thành phố đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Vì tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố này, tôi có thể chứng thực rằng ô nhiễm không khí là một mối quan tâm lớn.

Lấy bầu trời làm ví dụ. Ngay cả trong những ngày hè nắng chói chang nhất, chúng ta hiếm khi nhìn thấy bầu trời trong xanh tinh khôi trên đầu; thay vào đó, chúng ta thường chỉ nhìn thấy bầu trời xám xịt đầy sương khói. Tôi không phóng đại, nhưng đã có lúc thành phố bị bao phủ bởi sương mù. Có thể nói rằng Hà Nội hiện đang bị ô nhiễm không khí hoàn toàn, đặc biệt là ở những nơi xảy ra ùn tắc giao thông hàng ngày.

Vì bạn khó có thể nhìn thấy ai đó không đeo khẩu trang trên đường phố đông đúc của Hà Nội, bạn biết đấy, để tránh các chất nguy hiểm và các hạt vi mô, điều này đang trở nên tồi tệ hơn. Tất cả các biện pháp này được thực hiện để ngăn chúng ta phát triển các bệnh về đường hô hấp khi sống trong một môi trường như vậy; một số cá nhân thậm chí còn có máy lọc không khí ở nhà.

Tôi nghĩ rằng chính phủ của chúng ta đang nỗ lực hết sức để cải thiện tình hình để thế hệ tương lai có thể hít thở bầu không khí trong lành hơn nhiều.

Vocabulary Highlights

 • Attest (v): chứng thực
 • Pristine blue sky (n): bầu trời xanh tinh khôi
 • A grayish sky (n): bầu trời xám xịt
 • Smogon): khói bụi
 • Exaggerate (v): phóng đại
 • Shroud in fog: bao phủ trong sương mù
 • Dangerous substances (n): chất nguy hiểm
 • Micro particles (n): hạt vi mô
 • Respiratory illnesses (n): bệnh đường hô hấp
 • Air purifiers (n): máy lọc không khí

2.3. Sample 2: Shijiazhuang

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

Well, everyone who lives in a city undoubtedly has a worst nightmare about pollution. The city with the worst air quality that I have visited is Shijiazhuang in the Hebei province. It’s apparent that the trip was difficult back then. Let’s say that last summer, my parents took me on a vacation to Beijing. Dad had to meet a customer on the way, so we stopped halfway in Shijiazhuang. My mother and I were left at the hotel to wait while dad met the customer.

Our hotel was located in an industrial neighborhood that was surrounded by sizable manufacturing facilities and tall chimneys that were spewing heavy, dusty smoke. We were concerned that if we opened the window, the air would choke us because it was polluted by factory fumes. The visibility was low, and the sky was murky and smoky. There were barely a few hurriedly moving individuals wearing masks in the streets. After being shocked by the ridiculous air conditioning, we quickly departed the city.

It is the most contaminated location I have ever been. It helped me understand that our world will turn into hell if we don’t stop emitting waste air. I thus hope that the government will implement measures to enhance the quality of the air. They must have taken action right away, I’m certain of it. Because, quite honestly, the level of pollution there was horrendous, making even surviving a challenge.

Bài dịch

Chà, tất cả những người sống trong một thành phố chắc chắn đều gặp ác mộng tồi tệ nhất về ô nhiễm. Thành phố có chất lượng không khí tồi tệ nhất mà tôi đã đến thăm là Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc. Rõ ràng là chuyến đi lúc đó rất khó khăn. Mùa hè năm ngoái, bố mẹ tôi đưa tôi đi nghỉ ở Bắc Kinh. Bố phải gặp một khách hàng trên đường nên chúng tôi dừng lại giữa chừng ở Thạch Gia Trang. Tôi và mẹ bị bỏ lại ở khách sạn để chờ bố gặp khách hàng.

Khách sạn của chúng tôi nằm trong một khu công nghiệp được bao quanh bởi các cơ sở sản xuất lớn và những ống khói cao đang phun ra khói bụi dày đặc. Chúng tôi lo ngại rằng nếu chúng tôi mở cửa sổ, không khí sẽ làm chúng tôi ngạt thở vì nó bị ô nhiễm bởi khói nhà máy. Tầm nhìn thấp, bầu trời âm u và đầy khói. Chỉ có một vài người di chuyển vội vã đeo mặt nạ trên đường phố. Sau khi bị sốc bởi cái điều hòa lố bịch, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi thành phố.

Đó là nơi ô nhiễm nhất mà tôi từng đến. Nó giúp tôi hiểu rằng thế giới của chúng ta sẽ biến thành địa ngục nếu chúng ta không ngừng thải ra khí thải. Do đó, tôi hy vọng rằng chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng không khí. Họ phải hành động ngay lập tức, tôi chắc chắn về điều đó. Bởi vì, thành thật mà nói, mức độ ô nhiễm ở đó rất khủng khiếp, khiến cho việc sống sót cũng trở thành một thách thức.

Vocabulary Highlights

 • An industrial neighborhood (n): một khu công nghiệp
 • Manufacturing facilities (n): cơ sở sản xuất
 • Chimneys (n): ống khói
 • Spew heavy, dusty smoke (v): phun ra khói bụi dày đặc
 • Choke (v): nghẹt thở
 • Murky (adj): âm u
 • Smoky (adj): ám khói
 • Horrendous (adj): khủng khiếp

Xem thêm:

3. IELTS Speaking part 3: Describe a place where air is polluted

IELTS Speaking part 3 Describe a place where air is polluted
IELTS Speaking part 3 Describe a place where air is polluted

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 3 của IELTS Vietop nhé:

3.1. What kinds of pollution are serious in your country?

Oh, I hardly know where to begin considering how badly polluted Vietnam is from all sides. The most concerning development, though, is our country’s recent world record for air pollution, which requires all inhabitants to wear masks whenever they are outside.

This is partially caused by the industrialization process, which increases the amount of exhaust gasses released since more energy needs to be burned. The traffic jams that occur during rush hours in large cities should also be mentioned because they contribute to both increased air and noise pollution. It is not an exaggeration to state that living here is like dying, although slowly, as a result of all of these impacts. 

 • Industrialization process (n): quá trình công nghiệp hóa

(Dịch: Ồ, tôi hầu như không biết bắt đầu từ đâu khi xem xét mức độ ô nhiễm của Việt Nam từ mọi phía. Tuy nhiên, sự phát triển đáng lo ngại nhất là kỷ lục thế giới gần đây của nước ta về ô nhiễm không khí, yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang bất cứ khi nào họ ra ngoài.

Điều này một phần là do quá trình công nghiệp hóa làm tăng lượng khí thải do cần đốt cháy nhiều năng lượng hơn. Ùn tắc giao thông xảy ra trong giờ cao điểm ở các thành phố lớn cũng cần được đề cập đến vì chúng góp phần làm tăng ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Không ngoa khi nói rằng sống ở đây giống như chết, mặc dù từ từ, do hậu quả của tất cả những tác động này.)

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

3.2. In what ways can air pollution be reduced effectively?

Effective air pollution reduction is possible in a number of ways. To lessen the pollutants that cause air pollution, governments, companies, and people can all take action. For instance, tighter rules for business and transportation can aid in the reduction of emissions. Encouragement of alternative energy sources like solar and wind power can also aid in the reduction of emissions.

Another method of mitigating air pollution is to encourage the use of public transportation and lessen the number of vehicles on the road. Last but not least, people may lessen their personal contribution to air pollution by buying eco-friendly products, saving energy, and using less fossil fuels.

 • Mitigate (v): làm giảm
 • Eco-friendly products (n): sản phẩm thân thiện với môi trường

(Dịch: Giảm ô nhiễm không khí hiệu quả có thể thực hiện được bằng một số cách. Để giảm bớt các chất ô nhiễm gây ô nhiễm không khí, các chính phủ, công ty và mọi người đều có thể hành động. Ví dụ, các quy tắc chặt chẽ hơn đối với kinh doanh và giao thông vận tải có thể giúp giảm lượng khí thải. Khuyến khích các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời và gió cũng có thể hỗ trợ giảm phát thải.

Một phương pháp khác để giảm thiểu ô nhiễm không khí là khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng và giảm số lượng phương tiện trên đường. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mọi người có thể giảm bớt ô nhiễm không khí bằng cách mua các sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng ít nhiên liệu hóa thạch hơn.)

3.3. Do you think the wind has any effect on pollution? How?

By assisting in the dispersion of pollutants and moving them away from inhabited areas, wind can contribute to the reduction of air pollution. Pollutants are mixed and diluted by air movement throughout the atmosphere, which lowers their concentration in the air.

In some circumstances, wind can also move contaminants from one place to another, making air pollution a national or even international problem. However, in general, wind can assist in the reduction of air pollution by dispersing it from inhabited regions and lowering its concentration in the atmosphere.

 • Dispersion (n): phân tán
 • Diluted (adj): loãng
 • Contaminants (n): chất gây ô nhiễm
 • Concentration (n): nồng độ

(Dịch: Bằng cách hỗ trợ phân tán các chất ô nhiễm và di chuyển chúng ra khỏi các khu vực có người ở, gió có thể góp phần làm giảm ô nhiễm không khí. Các chất ô nhiễm được trộn lẫn và pha loãng bởi sự chuyển động của không khí trong bầu khí quyển, làm giảm nồng độ của chúng trong không khí.

Trong một số trường hợp, gió cũng có thể di chuyển chất gây ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác, khiến ô nhiễm không khí trở thành vấn đề quốc gia hoặc thậm chí quốc tế. Tuy nhiên, nói chung, gió có thể hỗ trợ giảm ô nhiễm không khí bằng cách phân tán nó khỏi các khu vực có người ở và giảm nồng độ của nó trong khí quyển.)

3.4. Why do people throw waste material on roads?

Just because they are unconcerned. Those folks are clueless when it comes to maintaining clean streets or preserving the environment. They may believe that it is a waste of effort to look for a trash can because they can simply throw their rubbish on the ground, where it will eventually be picked up by a street sweeper, for example. People may also believe that since roads are not their private property, they are not responsible for keeping them clean.

 • Clueless (adj): không biết gì
 • Street sweeper (n): người quét đường
 • Property (n): tài sản

(Dịch: Chỉ vì họ vô tâm. Những người đó không biết gì khi nói đến việc duy trì đường phố sạch sẽ hoặc bảo vệ môi trường. Họ có thể tin rằng việc tìm kiếm thùng rác là một sự lãng phí công sức vì họ có thể đơn giản vứt rác xuống đất, chẳng hạn, cuối cùng rác sẽ được người quét đường nhặt lên. Mọi người cũng có thể nghĩ rằng vì đường sá không phải là tài sản riêng của họ nên họ không có trách nhiệm giữ gìn chúng sạch sẽ.)

3.5. How can the government encourage people to keep their city clean?

For me, keeping garbage cans in all public spaces and at a safe distance from roadways is what’s most crucial. In order for individuals to easily dispose of their waste in the proper location, the government should ensure that it does not take them a long time to locate a trash can.

Additionally, the government ought to invest more funds in educating the populace about the value of maintaining a clean environment. They ought to provide some illustrations of the ailments that people could contract if their surroundings are unclean.

 • Dispose of (v): loại bỏ
 • Populace (n): quần chúng

(Dịch: Đối với tôi, đặt thùng rác ở tất cả các không gian công cộng và ở khoảng cách an toàn với lòng đường là điều quan trọng nhất. Để các cá nhân dễ dàng vứt rác thải vào đúng nơi quy định, chính phủ cần đảm bảo rằng họ không mất nhiều thời gian để tìm được thùng rác.

Ngoài ra, chính phủ nên đầu tư nhiều tiền hơn vào việc giáo dục người dân về giá trị của việc duy trì một môi trường trong sạch. Họ phải đưa ra một số minh họa về những bệnh tật mà người ta có thể mắc phải nếu môi trường xung quanh họ ô uế.)

3.6. Do you think it is a good idea or bad idea to relocate factories far from cities?

Well, I believe it would be incredible. You know, cities are already so crowded, so if additional industries are built here, the overcrowding and pollution issues would only become worse.

Instead, these issues will be largely resolved if more factories are relocated to rural areas. In addition, tiny towns have significantly cheaper living expenses than large cities, which will improve the quality of life for manufacturing workers. Even more money can be saved by them. So that is unquestionably a good idea.

 • Overcrowding (adj): đông
 • Living expenses (n): chi phí sinh hoạt

(Dịch: Vâng, tôi tin rằng nó sẽ tuyệt vời. Bạn biết đấy, các thành phố đã quá đông đúc, vì vậy nếu các ngành công nghiệp bổ sung được xây dựng ở đây, vấn đề quá tải và ô nhiễm sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Thay vào đó, những vấn đề này sẽ được giải quyết phần lớn nếu có nhiều nhà máy được chuyển đến khu vực nông thôn. Ngoài ra, các thị trấn nhỏ có chi phí sinh hoạt rẻ hơn đáng kể so với các thành phố lớn, điều này sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của công nhân sản xuất. Họ thậm chí có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vì vậy, đó chắc chắn là một ý tưởng tốt.)

Xem ngay: Khóa học IELTS Speaking – Online và Offline cùng giáo viên IELTS 8.0+ Speaking

3.7. What can individuals do to protect our environment?

Among the many things people may do to protect the environment are the following:

 • When you’re not using an appliance, turn it off.
 • Avoid using disposable items to prevent garbage creation by recycling and separating your biodegradable and non-biodegradable waste.
 • Reduce your use of water and power.
 • Use a fuel-efficient vehicle, or walk or ride a bike if you’re only commuting a short distance.

Consider the millions of additional people who could transform their lifestyles by performing just these few simple things. It may progressively alter things.

 • Biodegradable (adj): phân hủy sinh học
 • Fuel-efficient (adj): tiết kiệm nhiên liệu

(Dịch: Trong số rất nhiều điều mọi người có thể làm để bảo vệ môi trường là:

 • Khi bạn không sử dụng một thiết bị, hãy tắt nó đi.
 • Tránh sử dụng các vật dụng dùng một lần để ngăn chặn việc tạo ra rác bằng cách tái chế và phân loại rác thải có thể phân hủy sinh học và không phân hủy được.
 • Giảm việc sử dụng nước và điện.
 • Sử dụng phương tiện tiết kiệm nhiên liệu hoặc đi bộ hoặc đi xe đạp nếu bạn chỉ đi lại một quãng đường ngắn.

Hãy xem xét hàng triệu người khác có thể thay đổi lối sống của họ chỉ bằng cách thực hiện một vài điều đơn giản sau. Nó có thể dần dần thay đổi mọi thứ.)

3.8. Why should the government be involved in environmental protection?

Even when every individual puts up their best effort to conserve the environment, if nothing is done on a large scale, then it simply cannot be done. Government intervention, in my opinion, is unquestionably important. In order to try to protect the environment, the government can enact many policies, such as those requiring recycling and pressuring all factories to produce less waste than they currently do. Individuals can then gradually become involved in these policies as well. 

 • Put up sb’s best effort to V: nỗ lực hết sức để
 • Be done on a large scale: được thực hiện trên quy mô lớn
 • Intervention (n): sự can thiệp

(Dịch: Ngay cả khi mỗi cá nhân nỗ lực hết sức để bảo vệ môi trường, nếu không làm gì trên quy mô lớn thì đơn giản là không thể làm được. Theo tôi, sự can thiệp của chính phủ là vô cùng quan trọng. Để cố gắng bảo vệ môi trường, chính phủ có thể ban hành nhiều chính sách, chẳng hạn như chính sách yêu cầu tái chế và gây áp lực buộc tất cả các nhà máy sản xuất ít chất thải hơn mức hiện tại. Sau đó, các cá nhân cũng có thể dần dần tham gia vào các chính sách này.)

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Describe a place where air is polluted. Bên cạnh về chủ đề Describe a place where air is polluted – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2, Part 3, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, Part 2, Part 3 ở Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra