Tổng hợp bài tập câu điều kiện có đáp án mới nhất

IELTS Vietop IELTS Vietop
14.06.2022

Câu điều kiện là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng khi học tiếng Anh đặc biệt là khi luyện thi IELTS. Với bài viết ngày hôm nay, Vietop xin gửi đến các bạn phần kiến thức tổng quát cũng như bài tập câu điều kiện.

Ôn tập cấu trúc các loại câu điều kiện

Cấu trúc các loại câu điều kiện
Cấu trúc các loại câu điều kiện

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện dùng để nói về sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If clauseMain clause
S + V1 / V s(es)      (don’t / doesn’t + V)S + will / can/ may + V       (won’t / can’t + V)

E.g.: If you don’t work hard, you won’t pass this entrance examination. (Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào này.)

If it doesn’t rain, I will go to school. (Nếu trời không mưa, tôi sẽ đi học.)

Tham khảo:

Thì hiện tại đơn (Simple Present) và cách dùng thì hiện tại đơn trong bài thi IELTS

Thì tương lai đơn – Future Present

Bảng chữ cái tiếng Anh

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện dùng để nói về sự việc không đúng, hoặc không có thật ở hiện tại.

If clauseMain clause
S + V-ed / V2 (didn’t + V)To be: were / weren’tS + would / could / should (+not) + V

E.g.: If I were rich, I would buy a car. (Nếu tôi giàu có, tôi sẽ mua một chiếc ô tô.)

If I were you, I would tell the truth. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói sự thật.)

Tham khảo:

Thì quá khứ đơn (Simple Past) – Tất tần kiến thức và bài tập có đáp án

Cách dùng cấu trúc Would better, Had better trong tiếng Anh

Cấu trúc would rather trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện dùng để nói về sự việc không có thật trong quá khứ (thường dùng để bày tỏ sự nuối tiếc, hối hận)

If clause Main clause
S + had + P.P / V3     (hadn’t + P.P / V3)S + would / could / should + have + P.P / V3     (wouldn’t / couldn’t + have + P.P / V3)

E.g.: If I had known the answer, I would have told you. (Nếu tôi biết câu trả lời, tôi đã nói với bạn rồi.)

Xem thêm:

Thì Quá khứ hoàn thành trong Tiếng Anh – Past Perfect

Cách dùng cấu trúc could have, should have, would have chính xác nhất

Cách dùng don’t và doesn’t

Những cách khác để diễn đạt câu điều kiện

Unless = If ….not

E.g.: If you don’t work hard, you can’t earn enough money for living. (Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không thể kiếm đủ tiền để trang trải.)

= Unless you work hard, you can’t earn enough money for your living. (Trừ khi bạn làm việc chăm chỉ, bạn không thể kiếm đủ tiền để trang trải.)

Without: không có = if … not

E.g.: Without water, life wouldn’t exist. (Thiếu nước, sự sống sẽ không tồn tại.)

= If there is no water, life wouldn’t exist. (Nếu không có nước, sự sống sẽ không tồn tại.)

Lưu ý

Bạn có thể diễn tả câu điều kiện mà không cần dùng if hay unless bằng cách đảo ngữ.

E.g.:

Were I rich, I would help you. 

= If I were rich, I would help you. (Nếu tôi giàu có, tôi sẽ giúp bạn.)

Had I known her, I would have made friends with her. 

= If I had known her, I would have made friends with her. (Nếu tôi biết cô ấy, tôi sẽ kết bạn với cô ấy.)

Ta có thể kết hợp điều kiện 2 và điều kiện 3 trong một câu, đây sẽ được gọi là “If trộn” hoặc “Câu điều kiện trộn”

E.g.: If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be so tired now. (Nếu đêm qua tôi không thức khuya thì bây giờ tôi đã không mệt mỏi như vậy.)

You wouldn’t be so hungry if you had had breakfast this morning. (Bạn sẽ không đói như vậy nếu bạn ăn sáng sáng nay.)

Đôi khi thì hiện tại đơn được dùng cho cả hai mệnh đề của câu điều kiện để diễn tả một sự thật hiển nhiên; nó được gọi là zero conditional.

E.g.: If we don’t water these flowers, they die. (Nếu ta không tưới hoa, chúng sẽ chết.)

Mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 1 có thể là một câu đề nghị hoặc lời mời.

E.g.: If you see James at the meeting, please tell him I say hi. (Nếu bạn gặp Peter tại cuộc họp, gửi lời chào anh ấy giùm tôi.)

If you are free now, have a cup of tea with me. (Nếu bây giờ bạn rảnh, hãy uống một tách trà với tôi.)

Xem thêm:

Câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh kèm bài tập vận dụng

Câu điều kiện đặc biệt: Lý thuyết và bài tập vận dụng

Đảo ngữ câu điều kiện: lý thuyết và bài tập vận dụng có đáp án

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập câu điều kiện

Bài tập câu điều kiện
Bài tập câu điều kiện

Bài tập

Bài tập 1: Choose the correct answer

1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

    A.  hadn’t B. hadn’t been C.  wouldn’t be D.  wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for work.

    A.  wouldn’t have been  B. would have been C.  wouldn’t be D.  would be

3. If I _____, I would express my feelings.

    A.  were asked B. would ask C.  had been asked D.  asked

4. If _____ as I told her, she would have succeeded.

    A.  she has done B. she had done C.  she does D.  she did

5. Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

    A.  stole B. have stolen C.  were to steal D.  steal

6. You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ to her.

    A.  would have been / hadn’t lied B.  would be / didn’t lie

    C. will be / don’t lie D.  would be / hadn’t lied

7. John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

    A.  would invest B. invested C.  had invested D.  invests

8.   She wouldn’t have given them all that money if we _____ her to.

    A.  wouldn’t advise B.  won’t advise C. hadn’t advised D.  didn’t advise

9. If the tree hadn’t been so high, he _____ it up to take his kite down.

    A.  could have climbed B. climb C.  is climbing D.  climbed

10. If the wall weren’t so high, he _____ it up to take his ball down.

    A.  climbed B. could climb C.  is climbing D.  climb

Bài tập 2: Rewrite these sentences

 1. She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there.
 • ___________________________.
 1. I don’t have a spare ticket. I can’t take you to the concert.
 • ___________________________.
 1. The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to water them so they didn’t grow.
 • ___________________________.
 1. They don’t understand the problem. They won’t find a solution.
 • ___________________________.
 1. Carol didn’t answer the phone because she was studying.
 • ___________________________.
 1. Kathy is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.
 • ___________________________.
 1. He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car.
 • ___________________________.
 1. The flats are not clearly numbered, so it is very difficult to find anyone.
 • ___________________________.
 1. I don’t know her email address, so I can’t tell you
 • ___________________________.
 1. She works in the evening. She has no time to play with her children
 • ___________________________.

Bài tập 3: Fill in the blank 

 1. Unless you (tell) __________________ the truth, I won’t help you.
 2. You’ll get pneumonia if you (not change) _________________ your wet clothes.
 3. If I had known that you couldn’t eat octopus, I (not buy) _________________ it.
 4. If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able to see it.
 5. She (be) _________________able to walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.
 6. I (bring) _________________ you some beer if I had known that you were thirsty.
 7. If you had touched that electric cable, you (be) _________________ electrocuted.
 8. If the story hadn’t been true, the newspaper (not print) _________________ it.
 9. I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.
 10. Dan (arrive) _________________ safe if he drove slowly.

Đáp án

Bài tập 1: 1B; 2A; 3A; 4B; 5D; 6A; 7B; 8C; 9A; 10B

Bài tập 2: 

 1. If she knew someone in London, she would live there.
 2. If I had a spare ticket, I could take you to the concert.
 3. If the children water the seeds, they will grow.
 4. If they understand the problem, they will find a solution.
 5. If Carol hadn’t been studying, she would have answered the phone.
 6. If Kathy had gotten some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.
 7. If he could park near his office, he would come by car.
 8. If the flats were clearly numbered, it would not be difficult to find any one
 9. If I knew her email address , I would tell you.
 10. If she didn’t work in the evening, she would have time to play with her children.

Bài tập 3:

 1. tell; 
 2. don’t change
 3. wouldn’t have bought
 4. hung;
 5. would be
 6. would have brought
 7. would have been
 8. wouldn’t have printed
 9. wouldn’t buy
 10. would drive

Xem thêm:

Lý thuyết và bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

Hệ thống bài tập Câu điều kiện nâng cao có đáp án

Với phần tổng quát kiến thức cùng bài tập trên, Vietop hy vọng đã có thể giúp các bạn luyện tập và nắm rõ hơn về các loại câu điều kiện trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt và hãy cùng đón chờ những bài viết tiếp theo từ Vietop nhé! Và nếu bạn đang luyện thi IELTS thì có thể tham khảo khóa học IELTS cấp tốcIELTS 1 kèm 1học IELTS online của Vietp hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhé.

4 thoughts on “Tổng hợp bài tập câu điều kiện có đáp án mới nhất”

  • đây là câu điều kiện hỗn hợp, vế đầu đang nói về chuyện quá khứ (ĐK loại 3), nhưng vế sau lại đang nói về thực trạng trong hiện tại (ĐK Loại 2) bạn nhé ^^

   Reply

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra