Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật trong tiếng Anh kèm đáp đán

Quỳnh Châu
11.08.2022

Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng Luyện thi IELTS Vietop xem lại những phần thông tin quan trọng nhất về câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh và làm một số bài tập trắc nghiệm câu tường thuật để củng cố kiến thức về loại câu rất phổ biến này nhé!

bài tập trắc nghiệm câu tường thuật

Tổng quát về câu tường thuật

Trong tiếng Anh ta có 2 loại câu, đó là câu trực tiếp và câu gián tiếp.

Câu trực tiếp – Direct Speech thể hiện lại chính xác lời nói của người nào đó và nằm giữa dấu ngoặc kép (trích dẫn).

E.g.: “I always walk to school.” Linda said. (“Tôi luôn đi bộ đến trường.” Linda nói.)

→ Câu gián tiếp – Indirect Speech, hay còn gọi là câu tường thuật – Reported Speech, là loại câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp. 

E.g.: Linda said that she always walked to school. (Linda nói rằng cô ấy luôn đi bộ đến trường.)

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ngôi và thì trong câu tường thuật

bai tap trac nghiem cau tuong thuat 1

Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.

E.g.: “I like listening to music.” Helen says.

=> Helen says that she likes listening to music.

Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.

E.g.: “I like listening to music.” Helen said.

=> Helen said that she liked listening to music.

Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu và Tính từ sở hữu)

Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ của mệnh đề tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba

I  →  he / she                    

Me →   him / her                

My →  his / her

We → they                        

Us  → them                        

Our  → their

Ngôi thứ hai: (You, your)

Xét ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp, ta thường đổi dựa vào túc từ (tân ngữ – object) của mệnh đề tường thuật.

Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên

Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn

DIRECTINDIRECT
Now
Here
This
These
Today
Tonight
Yesterday
Last year
Tomorrow
Next month
Ago
Then
There
That
Those
That day
That night
The day before / the previous day
The year before / the previous year
The following day / the next day / the day after
The following month / the next month / the month after
Before

Thay đổi về thì trong câu

chuyển đổi thì trong câu tường thuật
chuyển đổi thì trong câu tường thuật
DIRECT (trực tiếp)INDIRECT (gián tiếp)
Present Simple – V1 /Vs(es)
E.g.: “I always drink milk.”, Anna said.
Past Simple – V-ed / V2
E.g.: Anna said that she always drank coffee.
Present Continuous – am / is / are + V-ing
E.g.: “I am reading a book”, John told Anna.
Past Continuous – was / were + V-ing
E.g.: John told Anna that he was reading a book.
Present Perfect – have / has + P.P / V3
E.g.: “I have been to Tokyo.”, he told me.
Past Perfect – had + P.P / V3
E.g.: He told me that he had been to Tokyo.
Present Perfect Continuous – have / has been +V-ing
E.g.: They complained: “We have been waiting for days.”
Past Perfect Continuous –  had been + V-ing
E.g.: They complained that they had been waiting for days.
Past Simple – V2 / -ed
E.g.: “I arrived yesterday.”, he said.
Past Perfect – had + P.P / V3
E.g.: He said that he had arrived the day before.
Past Continuous – was / were + V-ing
E.g.: “We were living in Paris at that time.”, my parents told me.
Past Perfect Continuous – had been +V-ing
E.g.: My parents told me that they had been living in Paris at that time.
Past Perfect – had + P.P / V3
E.g.: “I had just closed the door.” She explained.
Past Perfect – had + P.P / V3
E.g.: She explained that she had just closed the door.
Simple future – will + V
E.g.: “I‘ll see you next month.” Kate told me.
Present conditional – would + V
E.g.: Kate told me that she would see me the following month.
Future Continuous  will be + V-ing
E.g.: She said, “I‘ll be staying at my grandma’s next Friday.”
Conditional continuous – would be + V-ing
E.g.: She said that she would be staying at her grandma’s next Friday.

Chú ý: Những modal verbs này không thay đổi: might, could, would, should, ought to

E.g.: She said, “I might bring a friend to the party tonight.” 

=> She said that she might bring a friend to the party that night.

Bây giờ, Vietop mời các bạn cùng làm những bài tập trắc nghiệm nhỏ dưới đây về câu tường thuật – Reported Speech nhé!

Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật trong tiếng Anh

Choose the correct answer

 1. Julia said, “I may leave tomorrow.”

A. Julia said that she might leave the next day.

B. Julia said that she might leave tomorrow.

C. Julia asked if she should leave the next day.

D. Julia informed me to leave tomorrow.

 1. He said, “Katherine is busy right now.”

A. He said Katherine was busy.

B. He informed that Katherine was busy then.

C. He said Katherine had been busy.

D. He informed me that Katherine is busy.

 1. My teacher told me, “You are suspended!.”

A. My teacher exclaimed that I am suspended.

B. My teacher exclaimed to me to suspend.

C. My teacher informed me that I was suspended.

D. My teacher exclaimed that I was suspended.

 1. He said, “I have been a great tutor.”

A. He said that he had been a great tutor.

B. He said that he was a great tutor.

C. He exclaimed that he was a great tutor.

D. He said that he has been a great tutor.

 1. Mr. Smith said, “We went for a trip to Japan.”

A. Mr. Smith said that they went for a trip to Japan.

B. Mr. Smith said that they were on a trip to Japan.

C. Mr. Smith said that they had gone for a trip to Japan.

D. Mr. Smith said they went for a trip to Japan.

 1. Anthony said, “I will take care of this matter.”

A. Anthony said that he would take care of that matter.

B. Anthony said that he will take care of that matter.

C. Anthony said that he would take care of that matter.

D. Anthony said that he will take care of that matter.

 1. “I am going out tonight.” My sister said.

A. My sister said that she was going out tonight.

B. My sister said that she was going out that night.

C. My sister said she was going out that night.

D. My sister said that she will be going out that night.

 1. The guard asked the man, “Who are you?”

A. The guard asked the man who he was.

B. The guard asked me who was I.

C. The guard asks me who he was.

D. The guard asked the man who I was.

 1. My friend said, “The concert ended yesterday.”

A. My friend said that the concert had ended yesterday.

B. My friend said that the concert ended the day before.

C. My friend said that the concert had ended the previous day.

D. My friend said that the concert ended already.

 1. My mom said, “Bring me a glass of water, please.”

A. My mom command me to bring her a glass of water.

B. My mom me to bring her a glass of water.

C. My mom asked me to brought her a glass of water.

D. My mom ordered me to bring her a glass of water.

 1. He said, “Let us have dinner here.”

A. He proposed that we had dinner there.

B. He asked if we wished to have dinner there.

C. He said that we should have dinner there.

D. He said that we had dinner there.

 1. The salesman said, “Are you interested in the scheme?”

A. The salesman said that if I was interested in the scheme.

B. The salesman said that if I were interested in the scheme.

C. The salesman asks if I am interested in the scheme.

D. The salesman asked me if I was interested in the scheme.

 1. She said, “Shut the door!”

A. She asked me whether I would shut the door.

B. She ordered me to shut the door.

C. She said that I should shut the door.

D. She shouted and said to shut the door.

 1. She said, “The train will be leaving soon.”

A. She said that the train would leave soon.

B. She said that the train is leaving.

C. She said that the train would be leaving soon.

D. She said that the train will leave soon.

 1. “Alas! It can’t be this bad.” Andy said.

A. Andy exclaimed with sorrow that that couldn’t be that bad.

B. Andy grieved that it couldn’t be that bad.

C. Andy said that it was really that bad.

D. Andy said with sorrow that that was bad.

 1. My teacher said, “The sun is a renewable energy source.”

A. My teacher said that the sun was a renewable energy source.

B. My teacher said that the sun is a renewable energy source.

C. My teacher told that the sun is a renewable energy source.

D. My teacher tells that the sun was a renewable energy source.

 1. The secretary said, “Is Mr. Brown in his office?”

A. The secretary said that if Mr. Brown was in his office.

B. The secretary enquired if Mr. Brown was in his office.

C. The secretary enquired that if Mr. Brown was in his office.

D. The secretary asked if Mr. Brown had been in his office.

 1. The policeman said, “Don’t cross the speed limit.”

A. The policeman said not to cross the speed limit.

B. The policeman asked if I would cross the speed limit.

C. The policeman forbade me to cross the speed limit.

D. The policeman asks if I had crossed the speed limit.

 1. Mr. Lee said, “I must attend the meeting.”

A. Mr. Lee said that he had to attend the meeting.

B. Mr. Lee said that it was must that he attend the meeting.

C. Mr. Lee said if he must attend the meeting.

D. Mr. Lee said that he would attend the meeting.

 1. She said, “What an astonishing view!”

A. She said that the view was astonishing.

B. She exclaimed that the view is astonishing.

C. She exclaimed with joy and said that the view was astonishing.

D. She exclaimed that the view was astonishing.

 1. My boss said that she ________ there at noon.

A. is going to be B. was going to be C. will be D. can be

 1. They asked me when _________.

A. did I arrive B. will I arrive C. I had arrived D. I can arrive

 1. The man said, “ I didn’t see her.” => The man said ____ her.

A. he had seen   B. I hadn’t seen C. she didn’t see    D. he hadn’t seen

 1. My dad said, “I watched TV last night.” => My dad said that he _______ TV the night before.

A. was watching B. watched C. had watched D. has watched

 1. The teacher told us that Columbus ________ America in 1492.

A. discovered B. had discovered C. was discovering D. would discover

 1. She said, “ I want to give up my job.” => She said that ______________.

A. she wants to give up her job

B. she wanted to give up my job

C. I wanted to give up her job

D. she wanted to give up her job

 1. Anna said: ”I have not seen Donald since last month .”

A. Mary said she has not seen Peter since the previous month. 

B. Mary said she had not seen Peter since the previous month.

C. Mary said she was not seen Peter since the previous month.

D. Mary said she doesn’t see Peter since the previous month

 1. “ I want to go on holiday but I don’t know where to go.” – said Thomas.

=> Thomas said that _________________________________________.

A. he wanted to go on holiday but he doesn’t know where to go.

B. he wants to go on holiday but he didn’t know where to go.

C. he wanted to go on holiday but he didn’t know where to go.

D. I wanted to go on holiday but I didn’t know where to go.

 1. “What will you do this evening, John?” Mark asked.

A. Mark asked John what he would do that evening.

B. Mark asked John what John did that evening.

C. Mark wanted to know what she and John would do that evening.

D. Mark wanted to know what John would do that evening.

 1. He said to them, “Don’t tell me such nonsense!”

A. He told them not to tell him such nonsense.   

B. He told them to tell him such nonsense.

C. He told them not to tell them such nonsense.  

D. He told them to tell them such a nonsense.

 1. “I don’t know what mom is doing,” said my sister.

A.  My sister said that she didn’t know what mom was doing.

B.  My sister said she doesn’t know what mom is doing.

C.  My sister said that I don’t know what mom is doing.

D. My sister said that she hasn’t known what mom was doing

 1. “I’ve been playing tennis a lot lately,” Kai said.

A. Kai said that I have been playing tennis a lot lately.        

B. Kai said that he has been playing tennis a lot lately.

C. Kai said that he had been playing tennis a lot lately.      

D. Kai said that she had been playing tennis a lot lately.

 1. The mother asked her son _______.

A. where he has been B. where he had been

C. where has he been D. where had he been

 1. The maid said, “I gave them the address.”

A. The maid asked whether she should have given the address to them.

B. The maid informed me that she had given the address to them.

C. The maid said that she would give them the address.

D. The maid said to give the address to them.

 1.  “Don’t make noise in the library.” The librarian said to us.

A. The librarian told us not to make noise in the library.

B. The librarian ordered us not to make noise in the library.

C. The librarian said to be quiet while in the library.

D. The librarian asks me to not make any noise.

 1. Jen says: “I like drawing sketches.”

A. Jen says that she liked drawing sketches.

B. Jen said that she has liked drawing sketches.

C. Jen says that she likes to draw sketches.

D. Jen said that she likes drawing sketches.

 1. The man said, “You can not park here!”

A. The man said that I may not park here.

B. The man said to me that I was unable to park here.

C. The man told me that I couldn’t park there.

D. The man forbade me to park here.

 1. She said she _______ collect the documents for me after work.

A. would B. did C. must D. had

 1. They said that they had been driving through the desert__________.

A. the previous day B. yesterday

C. the last day D. Sunday previously

 1. Liam told me that he _______ his best in the exam the _______ day.

A. had done / following B. will do / previous

C. would do/ following D. was going / previous

Đáp án

12345678910
ABDACCBDCB
11121314151617181920
ADBCABBCAD
21222324252627282930
BADDBDBCAA
31323334353637383940
ACDBACCAAC

Hy vọng sau khi điểm lại những kiến thức tổng quát và hoàn thành 40 câu trắc nghiệm trên, các bạn đã có thể nắm vững được cách sử dụng câu tường thuật – Reported Speech trong tiếng Anh. Vietop chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở các bài viết sau.

Bài viết liên quan:

Các cụm từ dễ gây nhầm lẫn với “used to”
Cấu trúc used to và cách dùng
Trong kì thi IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung, cấu trúc used to là một trong những cấu trúc rất thường gặp. Việc nắm vững cấu trúc cũng như cách dùng của cụm từ này sẽ giúp...
bài tập cấu trúc enough
Tổng hợp bài tập cấu trúc enough có đáp án
“Tôi đã ăn đủ no rồi” trong tiếng Anh nói như thế nào? Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay tới cấu trúc enough để diễn tả “full enough” đúng không? Cấu trúc enough là một cấu trúc khá phổ...
cấu trúc Must
Ghi nhớ cấu trúc Must trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng
Trong tiếng Anh, khi bạn muốn nói về điều gì đó bắt buộc phải làm, bạn sẽ sử dụng cấu trúc gì? Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cấu trúc Must. Ngoài việc nói về điều bắt...
Câu tường thuật trong tiếng Anh
Nắm vững Reported Speech – Câu tường thuật trong tiếng Anh
Câu tường thuật (Reported Speech) là một trong những trường điểm ngữ pháp cần thiết và quan trọng để đạt điểm cao trong các bài thi IELTS và cải thiện kỹ năng. Câu tường thuật giúp cho các bạn...
Câu điều kiện loại 2
Câu điều kiện loại 2: công thức, cấu trúc, bài tập vận dụng
Nằm trong chuỗi bài học về câu điều kiện – Conditional Sentences hay còn gọi là mệnh đề If – If Clauses, câu điều kiện loại 2 khá phổ biến nhưng có nhiều bạn vẫn còn gặp khó khăn...
cấu trúc So long as và As long as
Cách dùng cấu trúc So long as và As long as kèm bài tập vận dụng
Trong ngữ pháp tiếng Anh, có khá nhiều cấu trúc câu đặc biệt và nếu sử dụng chúng thì tiếng Anh của bạn trở nên phong phú hơn rất nhiều. Hôm nay hãy cùng Vietop khám phá một cụm...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0