Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh và cách sử dụng đầy đủ nhất

IELTS Vietop IELTS Vietop
24.06.2022

Trong tiếng Anh có một cấu trúc ngữ pháp tương tự để ta nêu lên ý kiến, đề xuất, đó chính là cấu trúc Suggest. Với bài viết hôm nay, IELTS Vietop sẽ cung cấp đến cho các bạn những cách sử dụng cũng như bài tập đầy đủ nhất, giúp bạn nắm chắc hơn về cấu trúc ngữ pháp này. Hãy cùng xem qua nhé!

1. Suggest là gì?

Suggest là gì?
Suggest là gì?

Trong tiếng Anh, suggest /sə(ɡ)ˈjest/ là động từ mang nghĩa là “đề nghị” hoặc “đề xuất”. Do đó, cấu trúc suggest thường được dùng để diễn đạt khi muốn đưa ra một lời khuyên, lời đề nghị, gợi ý gián tiếp, hoặc cũng có thể để nói chung chung không ám chỉ người cụ thể nào trong những tình huống trang trọng.

Đón xuân vui - Khui quà khủng - Giảm 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

Cấu trúc Suggest
Cấu trúc Suggest

2.1. Cấu trúc 1

Đề xuất một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó

S + suggest + V-ing + …

Với động từ -ing đi theo sau động từ suggest, ta đề xuất một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

E.g.: I suggested going swimming this weekend. (Tôi đề xuất đi bơi vào cuối tuần này.)

2.2. Cấu trúc 2

Đề xuất một thứ gì, điều gì cho ai đó

S+ suggest + Noun/Noun phrase

Ở đây, danh từ hoặc cụm danh từ sẽ được dùng làm tân ngữ của động từ suggest. 

E.g.: They suggested measures to overcome current difficulties. (Họ đề xuất các biện pháp để vượt qua khó khăn hiện tại.)

*Lưu ý: Nếu muốn đề cập đến “người nhận lời đề nghị” thì ta dùng cấu trúc – to.

E.g.: They suggested measures to overcome current difficulties to us. (Họ đề xuất cho chúng tôi các biện pháp để vượt qua khó khăn hiện tại.)

2.3. Cấu trúc 3

Đề xuất một hành động với đối tượng cụ thể

S + suggest + that-clause

Trong tình huống không trang trọng, ta có thể bỏ “that” ra khỏi mệnh đề, tuy nhiên mệnh đề vẫn được gọi là that – clause.

E.g.:

 • He suggested (that) my car should be serviced. (Anh ấy đề nghị (rằng) xe của tôi nên được bảo dưỡng.)
 • The specialist suggested that children should not eat too much sugar. (Chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ ăn quá nhiều đường.)

Một vài lưu ý:

Trong trường hợp dùng mệnh đề “that” thì động từ đi theo sau nó sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu và không có “to”

E.g.: The doctor suggests that the boy eat fewer sweets. (Bác sĩ đề nghị cậu bé ít ăn ngọt lại.)

→ Chủ ngữ là “the boy” –  số ít, nhưng động từ “eat” ở nguyên mẫu và không có “to” ở trước.

Ta không nói The doctor suggests that the boy eats fewer sweets hay The doctor suggests that Alain to eat fewer sweets.

Trong trường hợp phủ định, ta thêm “not” vào trước động từ.

E.g.: The doctor suggests that the boy not eat sweets. (Bác sĩ đề nghị cậu bé không ăn đồ ngọt.)

2.4. Cấu trúc 4

Đưa ra gợi ý

S+ suggest + Wh-questions word

Wh-questions là những câu hỏi bắt đầu bằng các từ: what, when, where, who, whom, which, whose, why và how. Chúng được sử dụng để hỏi về những tính chất cụ thể, thời gian, địa điểm, con người, v.v.

E.g.: Could you suggest where I might be able to buy a nice sweater for Mark? (Bạn có thể gợi ý nơi tôi có thể mua một chiếc áo len đẹp cho Mark không?).

Xem thêm:

3. Cách dùng cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc Suggest trong tiếng Anh
Cách dùng cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

3.1. Cách dùng cấu trúc Suggest + gerund

 • Được dùng chủ yếu trong các tình huống trang trọng, được dùng để nói chung chung không nhắc đến một người cụ thể nào.

E.g.: Why suggest going to Hoi An in September when the city is in the rainy season? (Sao lại khuyên đến Hội An vào tháng chín khi thành phố đang trong mùa mưa?)

 • Cũng có thể dùng nhằm nhấn mạnh điều mình muốn đề nghị, chứ không phải dùng để nhấn mạnh người thực hiện hành động trong đề nghị đó

E.g.: Tom also suggests going with his friends to the party. ( Tom cũng khuyên nên đi với bạn của anh ấy đến buổi tiệc.).

 • Trong các trường hợp, người nói hoặc người viết muốn tránh ám chỉ người đọc có vấn đề, đôi khi sử dụng vài lời đề nghị có thể làm cho người nghe xấu hổ với cấu trúc Suggest + gerund.

E.g.: He suggests planning ahead for the next meeting . (Anh ấy đề nghị nên lập kế hoạch trước cho cuộc họp tiếp theo.) 

Lưu ý: Trong các ví dụ trên, người nói tránh dùng cấu trúc “I suggest (that) you…” vì không muốn ngụ ý rằng chính người đọc là người bị ảnh hưởng bởi vấn đề đang đề cập đến. Điều này có thể khiến người đọc cảm thấy khó chịu.

Thông thường, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh suggest + gerund được sử dụng trong văn viết vì văn viết thường trang trọng hơn văn nói.

3.2. Cách dùng cấu trúc Suggest that S + V

 • Cấu trúc này được dùng khi muốn khuyên trực tiếp một người hoặc nhóm người cụ thể.

E.g.: The teacher suggested that I finish the exam in 15 minutes. (Giáo viên đề nghị tôi hoàn thành bài kiểm tra trong 15 phút).

 • Đối với trường hợp sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với cấu trúc Suggest that S + V (tôi đang định đề nghị…), được hiểu là người nói đang muốn đề nghị một điều gì đó hoặc muốn giải thích tại sao mình lại có lời khuyên hoặc lời đề nghị như vậy.

E.g.: I am suggesting that my students do something to stop litter in the classroom, but I don’t yet have a good idea. (Tôi đang định đề nghị học sinh của tôi làm việc gì đó để ngừng việc vứt rác trong lớp học, nhưng tôi chưa có ý tưởng nào tốt).

 • Cấu trúc Suggest này cũng dùng để đề cử hoặc tiến cử người phù hợp với một chức vụ hoặc đề cập một vật có thể dùng cho mục đích, tình huống nào đó với cấu trúc Suggest sth/sb for sth.

E.g.: Simon suggested Jenny as the marketing director. (Simon đề cử Jenny cho chức vụ giám đốc tiếp thị.) 

4. Bài tập cấu trúc Suggest

Bài tập cấu trúc Suggest
Bài tập cấu trúc Suggest

4.1. Bài tập

Bài tập 1: Make suggestions using the structures “suggest + V-ing” or “suggest (that) + clause”

 1. You are walking in town with a friend and you feel tired, (take/ taxi)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Joanna has got a toothache. (go/ dentist)
 • I suggest ______________________________________.
 1. You and your friend don’t know what to do this weekend. (have/ picnic/ the park)
 • I suggest ______________________________________.
 1. There are some cracks in the pipe in Mr. Ha’s bathroom. (get/ plumber/ fit/ new pipe)
 • I suggest ______________________________________.
 1. You and your brother feel very bored at the moment. (watch/ comedy/ television)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Sandra is leaving her bike outside the bookstore. (lock/ her bike/ carefully)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Your friend wants to improve his pronunciation. (speak/ English/ friends/ watch/ English TV programs)
 • I suggest ______________________________________.
 1. There’s an exam tomorrow. Neither you nor Rachel have done any work for it. (do/ some revision)
 • I suggest ______________________________________.

Xem thêm: Câu đề nghị là gì?

Bài tập 2: Rewrite these sentences using the “suggest” structure

 1. “Do you know any good restaurants in this town?”

“Can you suggest _______________________________?

 1. “I wouldn’t call him if I were you.”, Kathy says to Linn.

Kath suggests _______________________________.

 1. I think that we should learn that Chinese course.”, said Lisa.

Lisa suggested _______________________________.

 1. How about having a picnic next week?”, said Danny.

Danny suggested _______________________________.

 1. “Don’t forget to turn off the light before leaving!”, said I.

I suggested that we _______________________________.

 1. “Why don’t we book a trip to New York?”, said Tom.

Tom suggested _______________________________.

4.2. Đáp án

Bài tập 1

 1. I suggest that you take a taxi.
 2. I suggest that Joanna go to the dentist.
 3. I suggest you and your friend have a picnic in the park.
 4. I suggest Mr Ha get the plumber to fix the new pipe.
 5. I suggest you and your friend watch a comedy on television.
 6. I suggest that Sandra should lock her bike carefully.
 7. I suggest that your friend should speak English with his friends and watch English TV programs.
 8. I suggest you and Rachel do some revision for the exam tomorrow.

Bài tập 2

 1. “Can you suggest some good restaurants in this town?”
 2. Kathy suggests that Linn not call him.
 3. Lisa suggested learning that Chinese course.
 4. Danny suggested having a picnic next week.
 5. I suggested that we should turn off the light before leaving.
 6. Thomas suggested booking a flight to New York.

Qua bài viết tổng hợp kiến thức trên, hy vọng IELTS Vietop đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa cũng như cách ứng dụng cấu trúc Suggest trong tiếng Anh. Chúc các bạn học thật tốt! Đừng quên theo dõi các các bài viết mới về chủ đề ngữ pháp bạn nhé.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra