[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - IELTS 8.5 Overall

GV tại IELTS Vietop.

Đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024 là sự xuất hiện lại của dạng bài bar chart (biểu đồ cột), một trong những dạng phổ biến nhất trong task 1. Cụ thể đề thi IELTS Writing task 1 và task 2 như sau:

 • Đề IELTS Writing task 1: The chart below shows the number of films produced by five countries in three years. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
 • Đề IELTS Writing task 2 thuộc dạng đề Opinion với chủ đề Taxation, cụ thể: Some people believe that they should be able to keep all the money they earn, and should not have to pay tax to the state. To what extent do you agree or disagree?

Các bạn hãy cùng thầy phân tích số liệu ở biểu đồ cột và đưa ra quan điểm cá nhân về việc đồng ý hay không đồng ý với ý kiến được nêu ra trong câu hỏi thông qua các bài mẫu theo từng band điểm trong bài viết giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024 sau!

1. IELTS Writing task 1

The chart below shows the number of films produced by five countries in three years. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
(Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng phim được sản xuất bởi năm quốc gia trong ba năm. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn lọc và báo cáo những đặc điểm chính và thực hiện so sánh khi cần thiết.)
Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 01/06/2024
Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 01/06/2024

1.1. Bước 1: Phân tích đề

 • Dạng biểu đồ: Biểu đồ cột có sự thay đổi theo thời gian.
 • Topic: Số lượng phim được sản xuất.
 • Place: 5 quốc gia A,B,C,D và E.
 • Number of factors: 3 (3 năm).
 • Time: 2007, 2008 và 2009.
 • Tense: Thì quá khứ đơn.

1.2. Bước 2: Lập dàn ý

Introduction: Paraphrase đề bài.

Overview:

 • Country A consistently produced the highest number of films each year.
 • While countries B, C, and E experienced an upward trend in movie production, countries A and D saw a decline over the same period.
Body paragraph 1Body paragraph 2
Countries A and D:
– Country A produced 87 films in both 2007 and 2008, before experiencing a slight decline to 80 films in 2009.
– Country D’s film production started at 15 films in 2007, dropped significantly to 9 films in 2008, and then rose slightly to 12 films in 2009.
Countries B, C, and E:
– Country B saw a notable increase in film production, rising from 50 films in 2007 to 70 films in 2009. 
– Country C’s film output increased from 8 films in 2007 to 13 films in 2008, and continued to grow to 17 films in 2009.
– Country E also showed a gradual increase in production, with the number of films rising from 9 in 2007 to 11 in 2009.

Xem thêm:

1.3. Bước 3: Bài mẫu

1.3.1. Bài mẫu band 5.0+

The bar chart gives information about movie production in five different countries (A to E) from 2007 to 2009.

Overall, country A had by far the highest figures in all three years. There was an increase in countries B, C, and E, while the opposite trend was true for countries A and D.

The number of films produced in country A started at 87 films in 2007 and 2008, after which it experienced a decline to 80 films in 2009. In country D, around 15 films were made in 2007. The figures fell to 9 films in 2008, before ending the period at 12 films in 2009.

However, the opposite trend could be seen in other countries. The number of movies in country B witnessed a rise, from 50 films in 2007 to 70 movies in 2009. Similarly, 8 films were made in country C in 2007, with an increase to 13 films in 2008 and a final growth to 17 movies in 2009. As for country E, the figures saw a rise from 9 movies in 2007 to 11 movies in 2009.

Hiểu rõ các dạng đề trong IELTS Writing để có chiến thuật ôn tập hiệu quả cũng là bước quan trọng trong kế hoạch ôn luyện IELTS.

Nếu bạn đang cần xây dựng lại nền tảng và cải thiện các kỹ năng IELTS – tham khảo ngay khoá học IELTS 3.0 – 5.0 tại IELTS Vietop. Khoá học giúp bạn xác định đúng tư duy học IELTS, phương pháp học hiệu quả để tự tin vận dụng kiến thức thật trong đời sống thực tế. Tham khảo ngay!

1.3.2. Bài mẫu band 7.0+

The bar chart illustrates the number of films produced by five countries, labeled A to E, over a three-year period from 2007 to 2009.

Overall, country A consistently produced the highest number of films each year. While countries B, C, and E experienced an upward trend in movie production, countries A and D saw a decline over the same period.

Country A produced 87 films in both 2007 and 2008, before experiencing a slight decline to 80 films in 2009. In contrast, country D’s film production started at 15 films in 2007, dropped significantly to 9 films in 2008, and then rose slightly to 12 films in 2009.

Conversely, countries B, C, and E exhibited a positive trend. Country B saw a notable increase in film production, rising from 50 films in 2007 to 70 films in 2009. Similarly, country C’s film output increased from 8 films in 2007 to 13 films in 2008, and continued to grow to 17 films in 2009. Country E also showed a gradual increase in production, with the number of films rising from 9 in 2007 to 11 in 2009.

Xem thêm: Khoá học IELTS Online – Giúp bạn tối ưu ½ chi phí & thời gian, tự tin đạt band điểm IELTS mục tiêu.

1.4. Cấu trúc

1.4.1. Câu phức với While

While + S + V + O, S + V + O.

E.g.: While more families owned 1 and 2 or more cars, the percentage of families with no car fell considerably. (Trong khi ngày càng nhiều gia đình sở hữu 1 hoặc 2 xe trở lên, tỷ lệ gia đình không có xe đã giảm đáng kể.)

1.4.2. Cấu trúc câu so sánh nhất

S + V+ the highest Noun.

E.g.: Country A consistently produced the highest number of films each year. (Nước A liên tục sản xuất số lượng phim nhiều nhất mỗi năm.)

1.4.3. Mệnh đề quan hệ rút gọn 

S + V +O, V_ing + O hoặc S + V + O, V_ed/ V_pp + O.

E.g.: There was a significant increase in the percentage of families owning one car, reaching the same peak as no-car families in 1971, followed by a slight decline. (Có một sự gia tăng đáng kể trong tỷ lệ các gia đình sở hữu một xe, đạt đỉnh tương tự như các gia đình không có xe vào năm 1971, theo sau là một sự giảm nhẹ.)

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. IELTS Writing task 2

Some people believe that they should be able to keep all the money they earn, and should not have to pay tax to the state. To what extent do you agree or disagree?
(Một số người tin rằng họ nên được giữ toàn bộ số tiền họ kiếm được và không phải đóng thuế cho nhà nước. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ở mức độ nào?)

2.1. Bước 1: Phân tích đề

 • Dạng bài: Opinion (Đưa ra quan điểm cá nhân về việc đồng ý hay không đồng ý với ý kiến được đưa ra.)
 • Từ khóa: Should be able to keep all the money they earn, should not pay tax to the state, agree or disagree.
 • Phân tích yêu cầu: Câu hỏi yêu cầu bạn đưa ra quan điểm về việc một số người tin rằng họ nên được giữ tất cả thu nhập họ kiếm được thay vì đóng thuế cho chính phủ. Để trả lời câu hỏi này, bạn cần xem xét các lợi ích và bất lợi của hành động giữ lại tất cả thu nhập và không đóng thuế cho chính phủ. Với dạng đề này, người viết có thể có 3 cách đi bài như sau:
  • Hoàn toàn đồng ý.
  • Hoàn toàn không đồng ý.
  • Đồng ý/ không đồng ý một phần. 

2.2. Bước 2: Lập dàn ý (band 7+)

Introduction: Viết lại đề bài theo cách khác và đưa ra quan điểm cá nhân.
Body paragraph 1: People should be able to keep all their money.
– Main idea 1: They know best how to allocate their resources.
+ Supporting idea: Having more money in their pockets enables them to afford the necessities and luxuries they desire.
– Main idea 2: If individuals are allowed to retain their earnings, they are likely to invest in their personal development —> Lead to increased productivity and innovation.
–Link to body 2: However, this viewpoint overlooks the pivotal role that taxation plays in sustaining the fabric of our society.
Body paragraph 2: People should pay tax to the state.
– Main idea 1: Taxes are indispensable for the provision of essential public services and infrastructure.
+ Supporting idea: Governments rely on tax revenue to fund vital amenities such as roads, schools, and hospitals, which are crucial for our collective well-being —> Taxes enable the government to maintain a functioning healthcare system.
– Main idea 2: Taxes also facilitate the financing of education, which is essential for the development of human capital and the growth of the economy. 
+ Supporting idea: If individuals were not obliged to pay taxes, these essential services would likely be severely depleted, resulting in a decline in our quality of life.
In conclusion: Viết lại mở bài theo cách khác và khẳng định lại quan điểm cá nhân. Tóm tắt các main idea đã viết trong 2 đoạn thân bài.

Xem thêm:

2.3. Bước 3: Bài mẫu

2.3.1. Bài mẫu band 5.0+

Some people think that they should be allowed to keep all the earnings they make and not to pay any tax to the state. I partly agree with this idea because there are both good and bad sides to it.

On the one hand, if people keep all the money they earn, they will have more to spend on their needs and wants. This could make them happier and more motivated to work harder. For example, if someone works hard and earns a lot of money, they might feel it is unfair to give a big part of it to the government. They might want to use that money to buy a nice house or go on a vacation. Also, some people think the government does not always use the tax money well, and there might be corruption or waste.

On the other hand, taxes are important because they help pay for things that everyone needs, like roads, schools, and hospitals. If people do not pay taxes, the government will not have enough money to provide these services. For instance, if there are no taxes, schools might not have enough teachers, and hospitals might not have enough doctors or medicine. This could make life harder for everyone, especially for poor people who cannot afford private services.

In conclusion, while it might seem good to keep all the money one earns, taxes are needed to support important public services. Without taxes, it would be difficult to have a good quality of life for everyone. Therefore, I think people should pay taxes, even though it is not always easy.

2.3.2. Bài mẫu band 7.0+

The notion that individuals should retain all their earnings and not contribute to the state through taxation is a contentious issue. While some argue that paying taxes is an unnecessary burden, others believe that it is a vital civic duty. In this essay, I will argue that, despite the appeal of having more disposable income, paying taxes is essential for the well-being of society as a whole.

On the one hand, some individuals contend that they should be allowed to keep all their hard-earned money, as they know best how to allocate their resources. This perspective is understandable, as having more money in their pockets enables them to afford the necessities and luxuries they desire. Moreover, if individuals are allowed to retain their earnings, they are likely to invest in their personal development, which could lead to increased productivity and innovation. However, this viewpoint overlooks the pivotal role that taxation plays in sustaining the fabric of our society.

On the other hand, taxes are indispensable for the provision of essential public services and infrastructure that benefit everyone. Governments rely on tax revenue to fund vital amenities such as roads, schools, and hospitals, which are crucial for our collective well-being. For instance, taxes enable the government to maintain a functioning healthcare system, which ensures that citizens have access to quality medical care when they need it most. Furthermore, taxes also facilitate the financing of education, which is essential for the development of human capital and the growth of the economy. If individuals were not obliged to pay taxes, these essential services would likely be severely depleted, resulting in a decline in our quality of life.

In conclusion, while it may seem appealing to retain all our earnings, I believe that the benefits of taxation far outweigh the costs. By contributing to the state, we are investing in our collective future and ensuring that our society functions smoothly. Ultimately, it is our civic duty to pay taxes, as they are essential for the provision of public goods and services that enhance our quality of life.

Xem thêm:

2.4. Từ vựng

Từ vựngNghĩa
A contentious issue
/ə kənˈtɛnʃəs ˈɪʃu/      
(noun phrase). một vấn đề gây tranh cãi
E.g.: The decision to build a new highway through the town has become a contentious issue among the residents.
(Quyết định xây dựng một con đường cao tốc mới qua thị trấn đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong số cư dân.)
Allocate their resources
/ˈæləˌkeɪt ðɛr rɪˈsɔrsɪz/ 
(verb + noun). phân bổ tài nguyên của họ
E.g.: Companies must carefully allocate their resources to maximize profits. 
(Các công ty phải cẩn thận phân bổ tài nguyên của họ để tối đa hóa lợi nhuận.)
Personal development
/ˈpɜrsənəl dɪˈvɛləpmənt/   
(noun phrase). sự phát triển cá nhân
E.g.: Reading books on various subjects is crucial for personal development.
(Đọc sách về các chủ đề khác nhau là rất quan trọng cho sự phát triển cá nhân.)
Vital amenities
/ˈvaɪtəl əˈmɛnɪtiz/      
(noun phrase). tiện ích thiết yếu
E.g.: Access to clean water and electricity are vital amenities that everyone should have. (Tiếp cận với nước sạch và điện là những tiện ích thiết yếu mà mọi người nên có.)
Maintain a functioning healthcare system
/meɪnˈteɪn ə ˈfʌŋkʃənɪŋ ˈhɛlθˌkɛr ˈsɪstəm/        
(verb + noun). duy trì một hệ thống chăm sóc sức khỏe hoạt động hiệu quả
E.g.: It is important to maintain a functioning healthcare system to ensure the well-being of citizens. 
(Điều quan trọng là duy trì một hệ thống chăm sóc sức khỏe hoạt động hiệu quả để đảm bảo sức khỏe của công dân.)
Facilitate the financing of education
/fəˈsɪləˌteɪt ðə fəˈnaɪnʌnsɪŋ əv ˌɛʤəˈkeɪʃən/    
(verb + noun). tạo điều kiện cho việc tài trợ giáo dục
E.g.: Government policies should facilitate the financing of education to make it accessible to all. 
(Chính sách của chính phủ nên tạo điều kiện cho việc tài trợ giáo dục để làm cho nó trở nên tiếp cận được với tất cả mọi người.)
Ultimately
/ˈʌltɪmətli/
(adverb). cuối cùng
E.g.: Ultimately, the success of the project depends on the team’s dedication and hard work.
(Cuối cùng, sự thành công của dự án phụ thuộc vào sự cống hiến và làm việc chăm chỉ của nhóm.)

2.5. Cấu trúc

2.5.1. Cấu trúc câu phức với While

While + S + V + O, S + V + O.

E.g.: While I am a big fan of playing video games, my best friend is fond of watching movies. (Trong khi tôi rất thích chơi trò chơi điện tử, bạn thân của tôi lại thích xem phim.)

2.5.2. Mệnh đề quan hệ rút gọn

S + V + O, V_ing + O.

E.g.: Online games can impact children’s eyes, leading to a reduction in their health. (Trò chơi trực tuyến có thể ảnh hưởng đến mắt của trẻ em, dẫn đến sức khỏe của chúng suy giảm.)

2.5.3. Mệnh đề quan hệ với Which làm chủ ngữ

S + V + O, which + V + O.

E.g.: Doing exercise can help people maintain good health, which is crucial for them to live happier lives. (Tập thể dục có thể giúp mọi người duy trì sức khỏe tốt, điều này rất quan trọng để họ sống cuộc sống hạnh phúc hơn.)

2.5.4. Cấu trúc câu điều kiện (If) loại 1 và loại 2

Loại 1 (Có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai): 

S + V (hiện tại đơn) + O, S + V (tương lai đơn) + O.

E.g.: If it rains tomorrow, I will take an umbrella with me. (Nếu trời mưa ngày mai, tôi sẽ mang ô theo.)

Loại 2 (Không thể xảy ra ở hiện tại và tương lai): 

S + V (quá khứ đơn) + O, S + would + V + O.

E.g.: If I won the lottery, I would buy a new car. (Nếu tôi trúng xổ số, tôi sẽ mua một chiếc xe mới.)

Xem thêm bài giải mẫu các đề thi:

Thầy đã vừa cùng các bạn hoàn thành giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024 task 1 và task 2 với dạng đề bar chart và dạng bày tỏ quan điểm agree or disagree.

Sau khi cùng thầy học cách phân tích và giải bài mẫu, các bạn cảm thấy đề thi hôm nay có khó không? Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có thể bình luận bên dưới bài viết, thầy sẽ giúp bạn giải đáp nhanh chóng.

Để có thể nắm bắt xu hướng ra đề IELTS Writing trong thời gian tới, các bạn có thể theo dõi bộ đề tổng hợp IELTS Writing năm 2024 mà thầy và đội ngũ biên tập viên IELTS Vietop đã tổng hợp trong thời gian qua. Bên cạnh đề thi còn có các bài giải mẫu chi tiết, bạn có thể truy cập để ôn tập hiệu quả nhé.

Chúc bạn luyện thi IELTS thành công!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h