Bài tập câu bị động trong tiếng Anh có đáp án

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
18.02.2023

Câu bị động là một dạng cấu trúc cơ bản mà các bạn học ngữ pháp Tiếng Anh đều phải nắm chắc. Dạng bài này xuất hiện nhiều trong các kỳ thi quan trọng của các bạn học sinh, sinh viên. Hãy cùng Vietop tìm hiểu về lý thuyết và các bài tập câu bị động trong tiếng Anh hay qua bài viết sau đây các bạn nhé!

Lý thuyết của câu bị động cần nắm

Cấu trúc chung:

S + be + V (cột 3)/ PP

Ví dụ:

Câu ở dạng chủ động:

She bought a new bike last week.

→ A new bike was bought by her last week. (Chuyển đổi thành dạng bị động)

Hướng dẫn cách chuyển đổi câu chủ động sang bị động

 • Bước 1: Xác định: S, V, O ở trong câu và động từ trong câu đang ở thì nào.
 • Bước 2: Chuyển đổi O ở câu chủ động thành S ở câu bị động.
 • Bước 3: Chuyển đổi S ở câu chủ động thành “by” O  ở câu bị động.
 • Bước 4: Chuyển đổi V chính của câu chủ động thành be V cột 3 hoặc PP ở câu bị động.
câu bị động trong Tiếng Anh

Cấu trúc câu bị động 12 thì trong Tiếng Anh

ThìCông thứcVí dụ 
Hiện tại đơnS + am/is/are + V3/PPThe car is cleaned every morning.
Hiện tại tiếp diễnS + am/is/are + being V3/PPHis bike is being repaired now.
Quá khứ đơnS + was/were + V3/PPThese flowers were bought yesterday.
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + being + V3/PPThe door was being opened before she came.
Hiện tại hoàn thànhS + have/has been + V3/PPMy house has been painted for 2 weeks. 
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnS + have/has + been + being V3/PPThe red T-shirt has been being looked for by my sister.
Quá khứ hoàn thànhS + had been + V3/PPThis work had been finished by them.
Quá khứ hoàn thành tiếp diễnS + had been + being V3/PPThe door had been knocking since they came in.
Tương lai đơnS + will + be V3/PPThe goods will be sold in 5 months.
Tương lai tiếp diễnS + will + be + being V3/PPThe dog will be being fed by them at 8 p.m tomorrow.
Tương lai hoàn thànhS + will + have + been V3/PPThis homework will have been done by 2 p.m.
Tương lai hoàn thành tiếp diễnS + will + have + been + being V3/PPThe guitar will have been being played when they come at 7 p.m.

Một số lưu ý khi chia câu bị động cần nhớ

 • Khi chủ ngữ ở trong câu chủ động là: People, someone, anyone, everyone thì chúng ta có thể lược bỏ chúng ở trong câu bị động.

Ví dụ:

Someone turned on the light in my room.

The light in my room was turned on.

 • Khi chủ ngữ trong câu chủ động chỉ người hoặc vật mà trực tiếp gây ra hành động đó thì chuyển S thành “by O”.

Ví dụ:

She cut the cake at her birthday party.

The cake is being cut by her at her birthday party. 

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập câu bị động trong Tiếng Anh

Sau đây là một số bài tập để các bạn có thể ôn tập lại kiến thức của câu bị động.

Bài tập câu bị động trong Tiếng Anh

Exercise 1: Choose the correct answer

1. A girl feeds the cats.

The cats ________________________

A. are fed

B. were fed by a girl

2. A woman opened the window.

The window _____________________

A. was opened

B. is broken by a woman

3. Everybody has made a mistake.

A mistake _______________________

A. was made

B. has been made

4. Somebody is going to meet her.

She _____________________________

A. is going to be met

B. was going to be loved by somebody

5. We are helping our brother.

Our brother ________________

A. are being helped by us

B. are being helped

6. Pam will drive the bus.

The bus ____________________

A. will have been driven

B. will be driven by Pam

7. My father is watering these trees.

These trees ___________________

A. are being watered

B. is being watered by my father

8. She will pay the bill in 3 months.

The bill__________________

A. pay in 3 months

B. will be paid in 3 months by her

Đáp án:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. A
 5. B
 6. B
 7. B
 8. B

Exercise 2: Change the following sentences into passive voice.

1. Do they play the piano here?

……………………………………………………………………………

2. Will she invite him to her wedding party?

……………………………………………………………………………

3. Has Tommy done the work?

……………………………………………………………………………

4. Does the teacher give some exercises?

……………………………………………………………………………

5. Have they finished their homework?

……………………………………………………………………………

6. The waiter brought me this fish.

……………………………………………………………………………

7. Their friends send these books to them.

……………………………………………………………………………

8. My grandmother told me this story when I visited her last year.

……………………………………………………………………………

9. Thanh ordered this bus ticket for his brother.

……………………………………………………………………………

10. They didn’t show her the cameras.

……………………………………………………………………………

11. He showed his ticket to the airline agent.

……………………………………………………………………………

12. She lends his sister her new shoes.

……………………………………………………………………………

13. She left her relatives four million pounds.

……………………………………………………………………………

14. The assistant handed the box to the customer.

……………………………………………………………………………

15. The board awarded the second prize to the reporter.

……………………………………………………………………………

Đáp án

1. Is the piano played here?

2. Will he be invited to her wedding party?

3. Has the work been done by Tommy?

4. Are some exercises given by the teacher?

5. Has their homework been finished?

6. This fish was brought to me (by the waiter).

7. These books are sent to them (by their friends).

8. This story was told to me (by my grandmother) when I visited her last year.

9. This bus ticket was ordered for Thanh’s brother.

10. The cameras weren’t shown to her.

11. His ticket was shown to the airline agent (by him).

12. Her new shoes are lent to his sister (by her).

13. Four million pounds was left to her relatives (by her).

14. The box was handed to the customer (by the assistant).

15. The second prize was awarded to the reporter (by the board).

Exercise 3. Give the correct form of the word in brackets.

1. The war ……………………………….. next month. (declare)

2. Her homework ……………………………….. by tomorrow afternoon. (must do)

3. This house …………………………………  since she was a child. (not paint)

4. Smoking ………………………………..  in this restaurant. (not allow)

5. After all the flights …………………………., they checked in at the airport hotel. (CANCEL)

6. The bike ……………………..…. for over two weeks. (not wash)

7. She ………………………. a new phone last week. (give)

8. This song ………………………………..by the Beatles in 1967. (write)

9. The earth …………………………… if people try hard enough to do something (can save)

10. The bridge ……………………………….. at the moment. (build)

Đáp án

1. will be declared

2. must be done

3. hasn’t been painted

4. is not allowed

5. had been canceled

6. hasn’t been washed

7. was given

8. was written

9. can be saved

10. are being built

Exercise 4: Change the following sentences into the passive voice.

1. The waiter brings her this dish.

………………………………………………………………………………………………

2. My friends send these postcards to me.

………………………………………………………………………………………………

3. Her mother told me this story when I visited her last week.

………………………………………………………………………………………………

4. Tom ordered this bus ticket for his mother.

………………………………………………………………………………………………

5. He showed his ticket to the airline agent.

………………………………………………………………………………………………

6. Linda baked this cake last week.

………………………………………………………………………………………………

7. We are going to buy an apartment next week.

………………………………………………………………………………………………

8. Have you sent Christmas gifts to your family?

………………………………………………………………………………………………

Đáp án 

1. This dish is brought to her by the waiter.

2. These postcards are sent to me by my friends.

3. I was told this story by my mother when I visited her last week.

4. This bus ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. His ticket was shown to the airline agent.

6. This cake was baked by Linda last week.

7. An apartment is going to be bought next week.

8. Have Christmas gifts been sent to your family?

Bài viết trên là tổng hợp những kiến thức cơ bản kèm theo các bài tập câu bị động trong tiếng Anh để các bạn có thể nắm vững kiến thức. Mong rằng những chia sẻ trên của Vietop sẽ giúp các bạn có thể học tốt hơn!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra