Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

The devil is in the details là gì? Áp dụng trong giao tiếp

Công Danh
Công Danh
22.11.2023

The devil is in the details là một thành ngữ nhắc nhở chú ý vào những điều nhỏ nhặt. Cùng IELTS Vietop tìm hiểu về thành ngữ này và cách áp dụng vào giao tiếp tiếng Anh qua bài viết sau.

1. The devil is in the details là gì?

The devil is in the details có nghĩa là đôi khi những điều nhỏ nhặt, chi tiết hoặc khó nhận biết có thể tạo ra sự phức tạp hoặc gây khó khăn trong việc thực hiện một công việc hoặc dự án.

The devil is in the details
The devil is in the details là gì?

Cụm từ này thường được sử dụng để nhấn mạnh rằng để thành công trong việc gì đó, người ta cần phải chú tâm đến những chi tiết nhỏ mà có thể bị bỏ qua hoặc xem nhẹ.

Eg 1:

 • A: I think we can finish this project in a week. Tớ nghĩ chúng ta có thể hoàn thành dự án này trong một tuần.
 • B: Well, don’t forget, the devil is in the details. We need to make sure everything is perfect. Vậy, đừng quên rằng, quá trình chăm sóc chi tiết rất quan trọng. Chúng ta cần đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.

Eg 2:

 • A: I’ll draft the proposal for the client. Tớ sẽ viết bản đề xuất cho khách hàng.
 • B: Great, but remember, the devil is in the details. Make sure to double-check all the numbers and information. Tốt, nhưng hãy nhớ, vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết. Hãy đảm bảo kiểm tra lại tất cả các con số và thông tin.

Eg 3:

 • A: I painted the room, and it looks great. Tớ đã sơn lại căn phòng, và nó trông rất tốt
 • B: That’s good, but remember, the devil is in the details. Did you paint all the edges and corners? Tốt vậy, nhưng hãy nhớ rằng, vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết. Sơn tất cả các cạnh và góc không?

Eg 4:

 • A: I’m almost done with the report for the meeting. Tớ gần hoàn thành báo cáo cho cuộc họp.
 • B: Great, just keep in mind that the devil is in the details. Let’s go through it together to catch any errors. Tốt vậy, chỉ cần ghi nhớ rằng, vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết. Chúng ta cùng kiểm tra lại để bắt lỗi nha.

Eg 5:

 • A: I’ve organized the event logistics. Tớ đã sắp xếp logistics cho sự kiện.
 • B: That’s a good start, but remember, the devil is in the details. Have you confirmed all the arrangements with the vendors? Đó là một bước khởi đầu tốt, nhưng hãy nhớ, vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết. Bạn đã xác nhận tất cả sắp xếp với các nhà cung cấp chưa?
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Nguồn gốc của thành ngữ The devil is in the details

Nguồn gốc chính xác của thành ngữ này có vẻ khá khó xác định, nhưng bản ghi chép sớm nhất được thực hiện vào cuối thập kỷ 1880, có liên hệ với Friedrich Wilhelm Nietzsche, một nhà triết học và nhà thơ nổi tiếng người Đức (1844-1900).

The devil is in the details
Nguồn gốc của thành ngữ The devil is in the details

Nietzsche được trích dẫn nói:

Der Teufel stecktim Detail, có nghĩa là The devil is in the details.

Có lẽ việc Nietzsche sử dụng cụm từ này là do ông muốn đùa giỡn với cụm từ gốc, “Chúa ẩn trong chi tiết,” biểu thị sự can thiệp của một thượng đế trong sự thành công của một công việc hoàn thành. “Ác quỷ ẩn trong chi tiết,” ngược lại, đưa ra một biểu đồ trái ngược: nó ngụ ý rằng khi mọi việc xảy ra tồi tệ, thường là do bỏ sót những chi tiết nhỏ.

Xem thêm:

3. Cách sử dụng Idiom The devil is in the details

The devil is in the details
Cách sử dụng Idiom The devil is in the details

3.1. Chú trọng đến chi tiết cụ thể

Chú trọng đến chi tiết của một điều gì đó.

Eg: When designing a new website, remember that the devil is in the details. Pay attention to font choices, color schemes, and user interface elements. Khi thiết kế một trang web mới, hãy nhớ rằng vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết. Hãy chú ý đến việc lựa chọn phông chữ, màu sắc và các yếu tố giao diện người dùng.

3.2. Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác

Đề cao việc kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Eg: Before submitting the financial report, make sure to review it thoroughly. The devil is in the details, and any mistakes can be costly. Trước khi nộp báo cáo tài chính, hãy đảm bảo kiểm tra kỹ. Chi tiết rất quan trọng, và bất kỳ sai sót nào cũng có thể tốn kém.

3.3. Chăm sóc chi tiết kỹ thuật hoặc thẩm mỹ

Chú trọng việc chăm sóc chi tiết kỹ thuật hoặc thẩm mỹ.

Eg: The chef emphasized that the devil is in the details when plating the dish. The presentation is just as important as the taste. Đầu bếp đã nhấn mạnh rằng vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết khi trang trí món ăn. Cách bài trí bằng một phần cũng quan trọng như mùi vị.

3.4. Quản lý dự án một cách cẩn thận

Cẩn thận khi quản lý một dự án để tránh xảy ra sai sót.

Eg: As the project manager, your role is to ensure that every aspect of the project is well-executed. Remember, the devil is in the details. Là quản lý dự án, vai trò của bạn là đảm bảo rằng mọi khía cạnh của dự án đều được thực hiện tốt. Hãy nhớ, chi tiết rất quan trọng.

3.5. Đảm bảo đúng quy trình và quy chuẩn

Đảm bảo mọi việc đều đúng quy trình và quy chuẩn.

Eg: In software development, adhering to coding standards is crucial. The devil is in the details, and following best practices can prevent errors. Trong phát triển phần mềm, tuân theo các quy tắc viết mã là rất quan trọng. Vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết, và tuân thủ các quy chuẩn có thể ngăn ngừa lỗi.

3.6. Chú ý đến tất cả khía cạnh

Cần chú ý đến chi tiết của mọi khía cạnh.

Example: When preparing for a job interview, remember that the devil is in the details. Research the company, practice your answers, and dress professionally. Khi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn việc làm, hãy nhớ rằng vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết. Nghiên cứu về công ty, luyện tập câu trả lời và mặc đẹp là điều quan trọng.

3.7. Kiểm tra và xác nhận mọi thông tin

Khuyến khích việc kiểm tra và xác nhận tính đúng đắn của tất cả thông tin.

Eg: Before publishing the research paper, the author must double-check all references and citations. The devil is in the details, and accuracy is paramount. Trước khi công bố bài báo nghiên cứu, tác giả cần kiểm tra lại tất cả các tham khảo và trích dẫn. Vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết, và độ chính xác là trên hết.

Xem thêm:

4. Cuộc hội thoại (Conversation) với The devil is in the details

The devil is in the details
Cuộc hội thoại (Conversation) với The devil is in the details
 • A: Hi, I’ve been working on the marketing campaign for our new product launch, and I think it’s coming along well. Xin chào, tớ đã làm việc trên chiến dịch tiếp thị cho việc ra mắt sản phẩm mới, và tớ nghĩ nó đang tiến triển tốt.
 • B: That’s great to hear! This campaign is essential for our success. However, remember that the devil is in the details. Have you reviewed all the copy, images, and target demographics carefully? Nghe tốt đấy! Chiến dịch này quan trọng cho sự thành công của chúng ta. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết. Bạn đã xem xét tất cả các đoạn văn bản, hình ảnh và đối tượng mục tiêu một cách cẩn thận chưa?
 • A: Yes, I’ve gone through the copy, and I think it’s persuasive. I’ve also selected images that are visually appealing and relevant. But I haven’t yet completed the detailed analysis of our target demographics. I’ll make sure to do that before finalizing the campaign. Có, tớ đã kiểm tra qua bản sao, và tớ nghĩ nó thuyết phục. Tớ cũng đã chọn các hình ảnh hấp dẫn mắt và có liên quan. Nhưng tớ vẫn chưa hoàn thành phân tích chi tiết về đối tượng mục tiêu của chúng ta. Tớ sẽ đảm bảo làm điều đó trước khi hoàn thiện chiến dịch.
 • B: That sounds like a good plan. As you know, the devil is in the details, especially when it comes to targeting the right audience. We want this campaign to be a big success, so let’s make sure we cover all the bases. Nghe có vẻ là một kế hoạch tốt. Như bạn biết, vấn đề quan trọng nằm ở chi tiết, đặc biệt là khi nói đến việc xác định đúng đối tượng mục tiêu. Chúng ta muốn chiến dịch này thành công lớn, nên hãy đảm bảo rằng chúng ta đã nắm chắc tất cả.

5. Những từ, cụm từ đồng nghĩa với thành ngữ The devil is in the details

Dưới đây là một số từ và cụm từ đồng nghĩa với The devil is in the details:

Từ đồng nghĩaÝ nghĩaVí dụ
The devil is in the detailsQuan trọng đến chi tiết, sự cẩn thậnDon’t underestimate the importance of attention to detail. The devil is in the details.
God is in the detailsChúa ẩn trong chi tiếtTake your time and remember that God is in the details when creating this artwork.
The nitty-grittyChi tiết chặt chẽLet’s get into the nitty-gritty of the project to make sure we cover everything.
The small things matterNhững điều nhỏ có ý nghĩaIn customer service, the small things matter, like a friendly greeting and a smile.
The details make the differenceChi tiết tạo sự khác biệtIn cooking, the choice of herbs and spices can make the difference in flavor.
Precision is keySự chính xác là quan trọngIn engineering, precision is key. Even a minor miscalculation can lead to problems.
The fine print mattersChữ in nhỏ quan trọngBefore signing the contract, read the fine print carefully. The fine print matters.
Attention to detail is crucialChú ý đến chi tiết là quan trọngIn graphic design, attention to detail is crucial. It’s the small things that count.

Xem thêm:

6. Những từ, cụm từ trái nghĩa với thành ngữ The devil is in the details

Dưới đây là một số từ và cụm từ trái nghĩa với The devil is in the details:

Từ trái nghĩaÝ nghĩaVí dụ
Big pictureTầm nhìn tổng thểWhile focusing on the big picture is important, sometimes the devil is not in the details; it’s in the broader strategy.
Simplicity is keySự đơn giản là quan trọngIn this design, simplicity is key. We should avoid overcomplicating things and remember that the devil isn’t in the details.
Don’t sweat the small stuffĐừng lo lắng về những điều nhỏ nhoiYou don’t need to worry about every tiny detail. Sometimes, it’s best to remember not to sweat the small stuff.
Bigger fish to fryCó cái bẫy lớn hơn để bắtWe have more significant issues to deal with right now. Let’s not get bogged down in the minutiae; there are bigger fish to fry.
General overviewTổng quanI just need a general overview of the project; I don’t need to delve into the specifics. The devil is not in the details for this initial meeting.
Keep it high levelGiữ mức độ tổng quanIn our presentation, let’s keep it high level and avoid getting lost in the specifics. The devil is not in the details here.

IELTS Vietop hy vọng đã giúp bạn hiểu thêm về thành ngữ The devil is in the details và cách sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy giúp những cuộc hội thoại thêm phần thú vị nhé!

Các bạn có thể bổ sung thêm vốn từ vựng, idiom của mình bằng việc truy cập vào chuyên mục IELTS Vocabulary của Vietop để tham khảo thêm nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h