Talk about badminton – Bài mẫu IELTS Speaking 

Talk about badminton là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Sports (Thể thao). Hôm nay, IELTS Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking: Talk about badminton.

1. Từ vựng và cấu trúc Talk about badminton

Từ vựng và cấu trúc Talk about badminton
Từ vựng và cấu trúc Talk about badminton
 • A football pitch /ə ˈfʊtˌbɔl pɪʧ/: Sân bóng đá.
 • A squash/tennis/badminton court /ə skwɑʃ/ˈtɛnəs/ˈbædˌmɪntən kɔrt/: Sân chơi ném đĩa/ tennis hoặc cầu lông.
 • Sport centre /spɔrt ˈsɛntər/: Trung tâm thể thao.
 • Swimming pool /ˈswɪmɪŋ pul/: Bể bơi.
 • To take possession of the ball /tu teɪk pəˈzɛʃən ʌv ðə bɔl/: Giữ bóng.
 • To blow the competition away /tu bloʊ ðə ˌkɑmpəˈtɪʃən əˈweɪ/: Chiến thắng dễ dàng.
 • To take a penalty /tu teɪk ə ˈpɛnəlti/: Phạt.
 • Break a record /breɪk ə ˈrɛkərd/: Phá vỡ kỷ lục.
 • To achieve a personal best /tu əˈʧiv ə ˈpɜrsɪnɪl bɛst/: Đạt kết quả tư nhân tốt nhất.
 • To get into shape = To keep fit /tu ɡɛt ˈɪntu ʃeɪp = tu kip fɪt/: Cơ thể trở cần phải cân đối, khỏe mạnh.
 • To build muscle /tu bɪld ˈmʌsəl/: Có cơ bắp.
 • Badminton racquet /ˈbædˌmɪntən ˈrækɪt/: Vợt cầu lông
 • Organize /ˈɔrɡəˌnaɪz/: Tổ chức
 • Victory /ˈvɪktəri/: Chiến thắng
 • I would like to talk about…..which is the sport that I particularly enjoy: Tôi muốn nói về… – môn thể thao mà tôi đặc biệt yêu thích
 • For me, …….is my all-time favorite sport: Đối với tôi, …là môn thể thao yêu thích suốt thời gian qua
 • I first knew about …….when I was a little kid: Lần đầu tôi biết đến… khi tôi còn nhỏ
 • I have been watching and practising……….for……….: Tôi đã xem và luyện tập… suốt…
 • I usually play ………in the……….: Tôi thường chơi… ở…
 • I would say…: Tôi sẽ nói rằng…
 • I think/ don’t think…: Tôi nghĩ là/Tôi không nghĩ là…
 • My guess is that…: Dự đoán của tôi là…:
 • It’s + something + that + V…: Đó là một điều mà…
 • I’m a (big) fan of/not a fan of…: Tôi là fan hâm hộ/không phải fan hâm mộ của…
 • Nothing is better than…: Không gì tốt hơn…
 • The best of all is…: Tốt nhất trong tất cả là…
 • What I like most about it is…: Điều tôi thích nhất là…
 • Like + V-ing/to + V = Enjoy + V-ing = Prefer + V-ing: Thích…

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Bố cục và dàn ý Talk about your favorite sport badminton

Talk about badminton - Bài mẫu IELTS Speaking 
Talk about badminton – Bài mẫu IELTS Speaking 

2.1. Giới thiệu về bộ môn thể thao cầu lông

 • A shuttlecock is hit over a high net in the racket sport of badminton by either two competing individuals (singles) or two competing pairs (doubles).
 • Badminton has ancient Indian roots and has grown to be a well-liked sport noted for its frantic and fierce gameplay.
 • Badminton is a terrific sport for staying active and enhancing physical health, whether it is practiced for fun or professionally. It also gives opportunity for social interaction and friendly competition.

Dịch:

 • Một quả cầu được đánh qua lưới cao trong môn thể thao dùng vợt cầu lông bởi hai cá nhân thi đấu (đơn) hoặc hai cặp thi đấu (đôi).
 • Cầu lông có nguồn gốc từ Ấn Độ cổ xưa và đã trở thành một môn thể thao được yêu thích nhờ lối chơi điên cuồng và khốc liệt.
 • Cầu lông là môn thể thao tuyệt vời để duy trì sự năng động và tăng cường sức khỏe thể chất, cho dù đó là luyện tập để giải trí hay luyện tập chuyên nghiệp. Nó cũng tạo cơ hội cho sự tương tác xã hội và cạnh tranh thân thiện.

2.2. Giới thiệu về luật quy định sân chơi cầu lông

 • A badminton court’s normal dimensions are 13.4 m x 6.1 m for doubles and 13.4 m × 5.18 m for singles. 
 • To ensure that players hit the shuttlecock precisely, the court’s surface must be marked with distinct boundary lines.

Dịch:

 • Kích thước thông thường của sân cầu lông là 13,4 m x 6,1 m đối với đánh đôi và 13,4 m x 5,18 m đối với đánh đơn.
 • Để đảm bảo người chơi đánh cầu chính xác, mặt sân phải được đánh dấu bằng các đường ranh giới rõ ràng.

2.3. Giới thiệu về quy định vật dụng thi đấu

 • Rackets for badminton must weigh no more than 100g and not exceed 68cm in length.
 • A shuttlecock’s diameter must be between 5 and 5.5 cm, its weight must not be more than 5.5 g, and it must be composed of goose feathers or a synthetic material.
 • The badminton net needs to be hung in the middle of the court at a height of 1.55 meters in the middle and 1.524 meters on either side.

Dịch:

 • Vợt cầu lông phải có trọng lượng không quá 100g và chiều dài không quá 68cm.
 • Đường kính của quả còn phải từ 5 đến 5,5 cm, trọng lượng không quá 5,5 g và phải được làm từ lông ngỗng hoặc chất liệu tổng hợp.
 • Lưới cầu lông cần được treo ở giữa sân ở độ cao 1,55 mét ở giữa và 1,524 mét hai bên.

2.4. Giới thiệu về cách tính điểm và luật chơi cơ bản

 • Each game in a match consists of three. The match is won by the first individual or team to win two games.
 • It takes 21 points to win a game. The game continues if the score is deadlocked at 20-20 until one person or team takes a 2-point lead. When the score reaches 29-29, the game is decided by who or which team scores the ensuing point.
 • In the next game, the winning player or team gets to serve first.
 • The server must launch the shuttlecock diagonally into the opposition’s service court to begin each rally.
 • Players hit the shuttlecock back and forth over the net after the serve. Only one hit is allowed on the shuttlecock before it crosses the net.
 • The rally is over and the opponent scores a point if the shuttlecock lands outside the lines, on the incorrect side of the net, contacts the ceiling, or touches the walls.
 • During play, players are not permitted to contact the net with their body or their racket.
 • Unless it occurs during the service, in which case the serve is deemed a fault, the rally continues if the shuttlecock hits the net and crosses over.
 • In doubles, each player must strike the shuttlecock once. When their score is equal, the serving team must serve from the right side of the court, and when their score is odd, they must serve from the left side.

Dịch:

 • Mỗi trò chơi trong một trận đấu bao gồm ba trận. Trận đấu sẽ thuộc về cá nhân hoặc đội đầu tiên thắng được hai ván.
 • Phải mất 21 điểm để giành chiến thắng một trò chơi. Trận đấu tiếp tục nếu tỷ số bế tắc là 20-20 cho đến khi một người hoặc đội dẫn trước 2 điểm. Khi tỷ số là 29-29, trận đấu sẽ được quyết định bởi ai hoặc đội nào ghi điểm tiếp theo.
 • Trong ván tiếp theo, người chơi hoặc đội chiến thắng sẽ được giao bóng trước.
 • Người giao cầu phải phóng quả cầu theo đường chéo vào phần sân giao bóng của đối phương để bắt đầu mỗi lượt đánh.
 • Người chơi đánh quả cầu qua lại trên lưới sau khi giao bóng. Chỉ được phép đánh một quả cầu trước khi nó đi qua lưới.
 • Trận đấu kết thúc và đối thủ ghi được một điểm nếu quả còn rơi ra ngoài vạch, về phía không đúng của lưới, chạm trần nhà hoặc chạm vào tường.
 • Trong khi thi đấu, người chơi không được phép chạm vào lưới bằng cơ thể hoặc vợt của mình.
 • Trừ khi nó xảy ra trong khi giao bóng, trong trường hợp đó quả giao bóng được coi là lỗi, quả cầu vẫn tiếp tục nếu quả còn chạm lưới và đi qua.
 • Trong đánh đôi, mỗi người chơi phải đánh cầu một lần. Khi số điểm bằng nhau thì đội giao bóng phải giao bóng từ bên phải sân, khi tỷ số lẻ thì phải giao bóng từ bên trái.

2.5. Giới thiệu về kỹ thuật chơi cầu lông

 • Players should maintain a loose yet firm grip on the racket handle.
 • The other fingers should wrap around the handle as the thumb is positioned on its broad surface.
 • After every shot, players should always aim to re-enter the center of the court.
 • Players should take a split stride or a lunge step when going forward.
 • Players should take a chase stride or a crossover step when traveling backward.
 • Players should employ a side shuffle or a scissor step to go sideways.

Dịch:

 • Người chơi nên duy trì cách cầm vợt lỏng lẻo nhưng chắc chắn.
 • Các ngón tay khác nên quấn quanh tay cầm khi ngón tay cái được đặt trên bề mặt rộng của nó.
 • Sau mỗi cú đánh, người chơi phải luôn cố gắng quay lại giữa sân.
 • Người chơi nên sải bước tách rời hoặc bước lao tới khi tiến về phía trước.
 • Người chơi nên thực hiện bước chạy chéo hoặc bước chéo khi di chuyển lùi.
 • Người chơi nên thực hiện bước xáo trộn bên hoặc bước cắt kéo để đi ngang.

2.6. Giới thiệu về lợi ích môn cầu lông

 • The cardiovascular benefits of badminton can help your heart and lungs.
 • Playing regularly helps improve muscular endurance, flexibility, and strength.
 • The fast movements and agility needed for the sport might help with reflexes and coordination.

Dịch:

 • Những lợi ích liên quan đến tim mạch của cầu lông có thể giúp ích cho tim và phổi của bạn.
 • Chơi cầu lông thường xuyên giúp cải thiện sức bền, tính linh hoạt và sức mạnh cơ bắp.
 • Các chuyển động nhanh và sự nhanh nhẹn cần thiết cho môn thể thao này có thể giúp tăng phản xạ và phối hợp.

2.7. Đánh giá về môn cầu lông

In conclusion, badminton is a well-liked activity that has many positive social, mental, and physical effects. The activity is a great method to keep active and enhance general health because it calls for a combination of ability, strategy, and fitness.

Any age or ability level can play badminton, and it offers opportunities for socializing, making new friends, and improving communication and collaboration skills. Badminton is a sport that can be enjoyed by anyone and has something to offer for everyone, whether it is played competitively or recreationally.

Dịch:

Tóm lại, cầu lông là một hoạt động được nhiều người yêu thích và có nhiều tác dụng tích cực về mặt xã hội, tinh thần và thể chất. Hoạt động này là một phương pháp tuyệt vời để duy trì sự năng động và nâng cao sức khỏe nói chung vì nó đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng, chiến lược và thể lực.

Mọi lứa tuổi hoặc trình độ khả năng đều có thể chơi cầu lông và nó mang lại cơ hội giao lưu, kết bạn mới cũng như cải thiện kỹ năng giao tiếp và hợp tác. Cầu lông là môn thể thao mà bất kỳ ai cũng có thể yêu thích và có thứ gì đó để cung cấp cho tất cả mọi người, cho dù đó là môn thể thao mang tính cạnh tranh hay giải trí.

Xem thêm:

3. IELTS Speaking part 2: Talk about badminton

IELTS Speaking part 2 Talk about badminton
IELTS Speaking part 2 Talk about badminton
Talk about badminton. You should say:
What is badminton?
How did you first know about it?
How often do you practise it?
And explain why it is your favourite sport.

3.1. Bài mẫu 1 – Talk about badminton

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 1 của IELTS Vietop nhé:

People from all over the world have long enjoyed the sport of badminton. I can vouch for the many advantages that badminton has to offer as a former player.

The physical demands of badminton include fast movements, agility, and endurance. It is a fantastic aerobic workout that can enhance the health of your heart and lungs as well as your muscles’ strength and flexibility. The activity is a great method to stay active and healthy because it may also aid with reflexes and coordination.

However, playing badminton has advantages beyond just physical fitness. Badminton play can be beneficial for one’s mental health. Through physical exercise and interpersonal connection, the sport can aid in lowering stress and anxiety levels. Additionally, it necessitates swift judgment and strategic thinking, which can increase concentration and focus.

Another social sport that can facilitate opportunities for networking and meeting new friends is badminton. Playing badminton, whether singles or doubles, helps improve communication and teamwork. It is a sport that individuals of all ages and ability levels may enjoy, and it is also an open and accessible pastime.

In conclusion, badminton is a sport that has a lot of positive social, psychological, and physical effects. It is a fantastic way to stay active, enhance general health, and have fun whether it is played competitively or recreationally. I strongly advise giving badminton a try if you haven’t already!

3.1.1. Bài dịch

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới từ lâu đã yêu thích môn thể thao cầu lông. Tôi có thể đảm bảo về nhiều lợi ích mà cầu lông mang lại với tư cách là một cựu vận động viên.

Yêu cầu thể chất của cầu lông bao gồm chuyển động nhanh, nhanh nhẹn và sức bền. Đây là một bài tập aerobic tuyệt vời có thể tăng cường sức khỏe của tim và phổi cũng như sức mạnh và tính linh hoạt của cơ bắp. Hoạt động này là một phương pháp tuyệt vời để duy trì sự năng động và khỏe mạnh vì nó cũng có thể hỗ trợ phản xạ và phối hợp.

Tuy nhiên, chơi cầu lông có những lợi ích không chỉ về thể lực. Chơi cầu lông có thể có lợi cho sức khỏe tinh thần của một người. Thông qua tập thể dục và kết nối giữa các cá nhân, môn thể thao này có thể giúp giảm mức độ căng thẳng và lo lắng. Ngoài ra, nó đòi hỏi khả năng phán đoán nhanh chóng và tư duy chiến lược, có thể làm tăng sự tập trung và tập trung.

Một môn thể thao xã hội khác có thể tạo cơ hội kết nối và gặp gỡ bạn bè mới là cầu lông. Chơi cầu lông dù là đơn hay đôi đều giúp cải thiện khả năng giao tiếp và tinh thần đồng đội. Đây là môn thể thao mà mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi trình độ đều có thể yêu thích và đây cũng là một trò tiêu khiển cởi mở và dễ tiếp cận.

Tóm lại, cầu lông là môn thể thao có nhiều tác dụng tích cực về mặt xã hội, tâm lý và thể chất. Đó là một cách tuyệt vời để duy trì hoạt động, tăng cường sức khỏe nói chung và tận hưởng niềm vui cho dù đó là trò chơi mang tính cạnh tranh hay giải trí. Tôi thực sự khuyên bạn nên thử chơi cầu lông nếu bạn chưa thử!

3.1.2. Vocabulary Highlights

 • Vouch (v): xác nhận
 • Agility (n): sự nhanh nhẹn
 • Endurance (n): sức chịu đựng
 • Reflex (n): phản xạ
 • Necessitate (v): đòi hỏi
 • Swift judgment: phán đoán nhanh chóng
 • Facilitate (v): tạo điều kiện

3.2. Bài mẫu 2 – Talk about badminton

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 1 của IELTS Vietop nhé:

Millions of people worldwide take part in the thrilling, quick-paced sport of badminton. I can vouch for the many advantages that badminton has to offer as someone who has played for a long time.

The fact that playing badminton gives you superb cardiovascular exercise is one of its main advantages. Quick movements, abrupt direction changes, and powerful jumps are all part of the sport, which can all cause your heart to race and your blood to start flowing. This can raise your general level of fitness and lower your risk of heart disease and other illnesses.

Badminton has many health advantages for the body, but it also has mental health advantages. Focus, concentration, and quick decision-making are necessary for the sport, all of which can enhance cognitive function and lower stress and anxiety levels. Additionally, badminton is a social activity that offers chances for networking and meeting new acquaintances, which can enhance your general happiness and well-being.

People of different ages and skill levels may play badminton, which is one of its great advantages. Whether you are a novice or an expert player, there is always room to grow your abilities and your style of play. Furthermore, you may play badminton year-round regardless of the weather because it is a flexible activity that can be played both indoors and outdoors.

In summary, badminton is a pleasant and thrilling sport that has numerous social, psychological, and physical advantages. Badminton is a great sport to play if you want to get fitter, feel less stressed, or just have fun. So why not give it a shot with a shuttlecock and a racket? How much you like it can surprise you!

3.2.1. Bài dịch

Hàng triệu người trên toàn thế giới tham gia môn thể thao cầu lông gay cấn, nhịp độ nhanh. Tôi có thể khẳng định rất nhiều lợi ích mà cầu lông mang lại với tư cách là một người đã chơi lâu năm.

Việc chơi cầu lông mang lại cho bạn một bài tập tim mạch tuyệt vời là một trong những lợi thế chính của nó. Chuyển động nhanh, thay đổi hướng đột ngột và nhảy mạnh đều là một phần của môn thể thao này, tất cả đều có thể khiến tim bạn đập nhanh và máu bắt đầu chảy. Điều này có thể nâng cao mức độ thể chất chung của bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh khác.

Cầu lông có nhiều lợi ích về mặt sức khỏe cho cơ thể nhưng nó cũng có những lợi ích về mặt tinh thần. Sự tập trung và ra quyết định nhanh chóng là cần thiết cho môn thể thao này, tất cả đều có thể nâng cao chức năng nhận thức và giảm mức độ căng thẳng và lo lắng. Ngoài ra, cầu lông là một hoạt động xã hội mang đến cơ hội kết nối và gặp gỡ những người quen mới, điều này có thể nâng cao hạnh phúc chung của bạn.

Mọi người ở các độ tuổi và trình độ kỹ năng khác nhau đều có thể chơi cầu lông, đây là một trong những lợi thế lớn của nó. Cho dù bạn là người mới chơi hay người chơi chuyên nghiệp, luôn có cơ hội để phát triển khả năng và phong cách chơi của bạn. Hơn nữa, bạn có thể chơi cầu lông quanh năm bất kể thời tiết vì đây là hoạt động linh hoạt có thể chơi cả trong nhà và ngoài trời.

Tóm lại, cầu lông là một môn thể thao thú vị và hấp dẫn, có nhiều lợi ích về mặt xã hội, tâm lý và thể chất. Cầu lông là môn thể thao tuyệt vời để chơi nếu bạn muốn trở nên khỏe mạnh hơn, cảm thấy bớt căng thẳng hơn hoặc chỉ để giải trí. Vậy tại sao bạn không thử chơi với một quả cầu và một cây vợt? Bạn thích nó đến mức nào có thể làm bạn ngạc nhiên!

3.2.2. Vocabulary Highlights

 • Quick-paced (adj): nhịp độ nhanh
 • Superb (adj): tuyệt vời
 • Cardiovascular (adj): tim mạch
 • Abrupt (adj): đột ngột
 • Cognitive function (n): khả năng nhận thức
 • Acquaintances (n): người quen
 • Novice (n): người mới vào nghề
 • Shuttlecock (n): quả cầu

3.3. Bài mẫu 3 – Talk about badminton

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 1 của IELTS Vietop nhé:

Millions of people around the world have fallen in love with badminton because it is an exhilarating and dynamic sport. I can vouch for the numerous advantages of playing badminton as a sport fan.

The capacity of badminton to improve physical fitness is one of its main advantages. The activity involves a lot of sprinting, jumping, and abrupt changes in direction, which might enhance agility, endurance, and cardiovascular health. Additionally, badminton uses a variety of muscle groups, which can aid in the growth of strength, flexibility, and coordination.

Badminton has benefits for mental health in addition to physical conditioning. The intense attention and concentration needed for the activity can lower stress and enhance cognitive function. Furthermore, playing badminton may be a social activity that offers chances to forge new friendships and solidify existing ones.

Badminton is another sport that is simple to pick up and available to players of all ages and abilities. A racket and a shuttlecock are all you need to start playing and getting better. It is a flexible activity that can be played both inside and outside, giving it a fantastic alternative all year long.

To sum up, badminton is an excellent activity that has a lot to offer for both physical and mental wellness. Badminton is a thrilling and enjoyable alternative that you may take advantage of for years to come if you’re looking to increase your health, reduce stress, or mingle with others. Why not try it out for yourself and decide for yourself? You never know you might find a new hobby!

3.3.1. Bài dịch

Hàng triệu người trên thế giới yêu thích cầu lông vì đây là môn thể thao sôi động và năng động. Tôi có thể bảo đảm về vô số lợi ích của việc chơi cầu lông với tư cách là một người hâm mộ thể thao.

Khả năng cải thiện thể lực của cầu lông là một trong những ưu điểm chính của nó. Hoạt động này bao gồm nhiều hoạt động chạy nước rút, nhảy và thay đổi hướng đột ngột, điều này có thể nâng cao sự nhanh nhẹn, sức bền và sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, cầu lông sử dụng nhiều nhóm cơ khác nhau, có thể hỗ trợ phát triển sức mạnh, tính linh hoạt và khả năng phối hợp.

Cầu lông có lợi ích cho sức khỏe tinh thần bên cạnh việc rèn luyện thể chất. Sự chú ý và tập trung cao độ cần thiết cho hoạt động có thể làm giảm căng thẳng và tăng cường chức năng nhận thức. Hơn nữa, chơi cầu lông có thể là một hoạt động xã hội mang lại cơ hội hình thành tình bạn mới và củng cố những tình bạn hiện có.

Cầu lông là một môn thể thao khác dễ học và dành cho người chơi ở mọi lứa tuổi và khả năng. Một cây vợt và một quả cầu là tất cả những gì bạn cần để bắt đầu chơi và tiến bộ hơn. Đây là một hoạt động linh hoạt có thể chơi cả trong nhà và ngoài trời, mang lại cho nó một sự thay thế tuyệt vời suốt cả năm.

Tóm lại, cầu lông là một hoạt động tuyệt vời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Cầu lông là một môn thể thao thay thế gay cấn và thú vị mà bạn có thể tận dụng trong nhiều năm tới nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng hoặc hòa nhập với người khác. Tại sao bạn không tự mình trải nghiệm và quyết định? Bạn không bao giờ biết được bạn có thể tìm thấy một sở thích mới!

3.3.2. Vocabulary Highlights

 • Exhilarating (adj): hồ hởi
 • Dynamic (adj): năng động
 • Solidify (v): củng cố
 • Mingle (v): hòa nhập

Xem thêm bài mẫu Speaking:

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Talk about badminton. Bên cạnh về chủ đề Talk about badminton – Bài mẫu IELTS Speaking, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, IELTS Speaking Part 2, IELTS Speaking Part 3 ở IELTS Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h