Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh: Cấu trúc, cách dùng và bài tập chi tiết

Trang Đoàn
Trang Đoàn
22.04.2023

Tương tự như các đại từ Who, Whom, Which, Whose, trạng từ quan hệ được dùng khi muốn nối hai câu bắt đầu bằng mệnh đề quan hệ. Những trạng từ này được sử dụng để thay thế giới từ hoặc đại từ. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách sử dụng và ví dụ chi tiết của loại từ này trong bài viết dưới đây của IELTS Vietop nhé!

1. Trạng từ quan hệ là gì?

Các trạng từ như Where, When, Why được dùng để cung cấp thông tin về người, địa điểm hay hiện tượng được gọi là trạng từ quan hệ.

Chúng có chức năng bổ sung thông tin cho câu tường thuật và nối các mệnh đề để tránh lặp lỗi trong câu.

Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh Cấu trúc, cách dùng và bài tập chi tiết
Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh Cấu trúc, cách dùng và bài tập chi tiết

Chúng có thể kết nối một danh từ hoặc một đại từ với một mệnh đề quan hệ.

Mặc dù trạng từ quan hệ có thể được sử dụng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu, nhưng trạng từ tương đối không thể được sử dụng làm chủ ngữ. Chúng thường thay trạng ngữ chỉ không gian và thời gian nên không dùng được với động từ hoặc tạo thành câu.

E.g:

 • The place where we spend our holiday was really beautiful. 
 • The last time when I saw her, she looked very beautiful. 
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Cách sử dụng của trạng từ quan hệ

Trạng từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc hai mệnh đề lại với nhau. Chức năng của chúng là thay thế danh từ chỉ thời gian, địa điểm, lý do và giới thiệu đề quan hệ theo sau đó

 • Dùng trạng từ where để thay thế cho các danh từ như: place, street, there, here
 • Dùng trạng từ when để thay thế cho các danh từ: time, period, day, month,…
 • Dùng trạng từ why  để thay thế cho danh từ reason.

3. Cấu trúc sử dụng trạng từ quan hệ

Cấu trúc sử dụng trạng từ quan hệ
Cấu trúc sử dụng trạng từ quan hệ

Cấu trúc với trạng từ quan hệ: 

N + relative adverbs

E.g 1:

 • That is the restaurant. We met for the first time in that place. → That is the restaurant where we met for the first time. (Đó là nhà hàng nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên).
 • She remembers the day. She first met him that day. → She remembers the day when she first met him. (Cô ấy nhớ ngày đó là khi cô ấy gặp anh ấy lần đầu tiên).

Cấu trúc sau đây bạn có thể sử dụng khi cần sự trang trọng trong giao tiếp:

N + giới từ (in/on/at) + which

E.g 1:

 • That is the restaurant where we met for the first time. → That is the restaurant in which we met for the first time. 
 • She remembers the day when she first met him. → She remembers the day in which she first met him.

4. Những trạng từ quan hệ phổ biến trong tiếng Anh

4.1. Trạng từ when

Trạng từ When dùng để nối hai mệnh đề bổ sung thông tin về thời gian diễn ra hành động với nghĩa là lúc nào, khi nào.

Cấu trúc:

Danh từ (chỉ thời gian) + When + S + Động từ…

E.g: 

 • Do you remember the time when we first meet? (Bạn có nhớ thời gian khi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?)
 • Weekend is the time when I spend all day on my bed. (Cuối tuần là thời gian khi mà tôi dành cả ngày trên giường của mình).

4.2. Trạng từ where

Trạng từ Where được dùng trong câu mệnh đề quan hệ với ý nghĩa là ở đâu, chỗ nào. Trạng từ này được sử dụng để bổ sung ý nghĩa về địa điểm diễn ra hành động được nhắc đến trong câu. 

Cấu trúc: 

Danh từ (chỉ nơi chốn) + Where + S + Động từ…

E.g: 

 • Do you remember the place where we went last summer holiday? (Bạn có nhớ địa điểm nơi mà chúng ta đã đi vào kỳ nghỉ hè trước không?)
 • I want to take a trip to Đà Nẵng city where I can visit the Golden Bridge. (Tôi muốn có một chuyến du lịch đến thành phố Đà Nẵng nơi mà tôi có thể ghé thăm cây cầu Vàng).

4.3. Trạng từ why

Khi muốn cung cấp một thông tin và làm rõ lý do mà hành động, sự việc trong câu xảy ra, bạn có thể liên kết hai câu đơn với trạng từ quan hệ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng “for which” để thay thế cho “why” khi muốn diễn đạt theo cách trang trọng hơn.

Cấu trúc: 

Danh từ (chỉ lý do) + Why + S + Động từ…

E.g: 

 • Can you tell me why we should agree with your idea for our final project? (Bạn có thể nói cho tôi tại sao chúng tôi nên đồng ý với ý kiến của bạn cho kế hoạch cuối cùng này?)
 • I have no idea why he chose to go to the cinema instead of watching it at home. (Tôi không hiểu tại sao anh ấy chọn đi ra ngoài rạp xem phim thay vì xem chúng ở nhà)

Xem thêm:

Trạng từ liên kết (Connecting adverbs)

Bảng chữ cái tiếng Anh

5. Bài tập trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Lưu ý khi viết conclusion trong IELTS Writing task 2
Bài tập trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng

Câu hỏiCâu trả lời
1. She bought all the books__________were needed for the next exam.A. that             B. what
C. those          D. who
2. He is talking about the author________book is one of the best-sellers this year.A. which        B. whose
C. that            D. who
3. This is the university __________ Linda went to last year.A. when         B. where
C. why           D. which
4.  It was winter _________ John went on vacation.A. where        B. when
C. why           D. that
5. Tell your teacher __________ you didn’t get homework completed.A. where        B. when
C. why            D. who
6. He wants to know _________ you didn’t go to the party last night.A. where         B. when
C. which         D. why
7. This is the village in________my family and I have lived for over 18 years.A. which         B. that
C. whom        D. where
8. My mother,________everyone admires, is a famous teacher.A. where        B. whom
C. which         D. whose
9. The woman,________was sitting in the meeting hall, didn’t seem friendly to us at all.A. who            B. whom
C. where         D. when
10. We’ll come in May__________the schools are on holiday.A. that          B. where
C. which       D. when
11. The woman with__________I have been working is very friendly.A. who         B. that
C which        D. whom
12. What was the name of the boy ________passport was stolenA. whose      B. who 
C. which       D. when
13. The beach  ________ we spent our holiday was really beautiful.A. what         B. who 
C. where       D. which
14. The last time ________ Jack saw her, she looked very beautiful.A. when        B. who 
C. where       D. which
15. I bought a car ________is very nice.A. who          B. whose
C. whom       D. that


Exercise 2: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

1. Astronomers will never forget this day. They found a new constellation that day.

→ …………………………………………………………………….

2. The children often go for picnics on Sundays. They have a lot of free time then.

→ ……………………………………………………………………………….

3. He doesn’t know the reason. You didn’t go to the party last night for that reason.

→ ………………………………………………………………………………….

4. Do you remember the place? We went on holiday there last year.

→ ……………………………………………………………………………….

Đáp án

Exercise 1:

1. A2. A3. B4. B5. C
6. D7. A8. B9. A10. D
11. D12. A13. C14. A15. D


Exercise 2: 

1. Astronomers will never forget this day when they found a new constellation.

2. The children often go for picnics on Sundays when they have a lot of free time.

3. He doesn’t know the reason why you didn’t go to the party last night.

4. Do you remember the place where we went last year?

Như vậy qua việc tổng hợp kiến thức và luyện tập nhanh với bài tập này của IELTS Vietop, chắc chắn sẽ đã có thêm những hiểu biết về trạng từ quan hệ. Hãy luyện tập chăm chỉ để ngày càng cải thiện trình tiếng Anh của mình bạn nhé. Ngoài ra, bạn có thể luyện tập thêm các kiến thức ngữ pháp khác tại chuyên mục IELTS Grammar của IELTS Vietop nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h