Tổng hợp bài tập cấu trúc enough có đáp án

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.06.2022

“Tôi đã ăn đủ no rồi” trong tiếng Anh nói như thế nào? Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay tới cấu trúc enough để diễn tả “full enough” đúng không? Cấu trúc enough là một cấu trúc khá phổ biến và dễ sử dụng trong tiếng Anh. Bài viết này, IELTS Vietop sẽ ôn lại cho các bạn cấu trúc của enough và các bài tập cấu trúc enough đi kèm.

1. Cách sử dụng cấu trúc enough

Enough trong tiếng Anh có nghĩa là “đủ”, được sử dụng trong câu để chỉ số lượng hay kích thước của một sự vật nào đó có vừa không, có đủ không.

E.g.: She has enough money to buy a car. (Cô ấy có đủ tiền để mua một chiếc ô tô).

Cách sử dụng cấu trúc enough
Cách sử dụng cấu trúc enough

1.1. Enough đứng sau tính từ (Adjectives) và trạng từ (Adverbs)

Cấu trúc: 

tính từ / trạng từ + enough 

E.g.:

 • Jenny is mature enough to decide where we should go or not. (Jenny đủ trưởng thành để quyết định chúng ta nên đi hay không).
 • The speaker is not loud enough. (Cái loa phát không đủ to).

1.2. Enough đứng trước danh từ

Cấu trúc: 

enough + danh từ 

E.g.: 

 • We have enough force to pull that gate. (Chúng ta có đủ lực để kéo cái cổng đó).
 • I have enough meat to make dumplings for dinner. (Tớ có đủ thịt để làm bánh bao cho bữa tối).

*Lưu ý: Chúng ta phải sử dụng “enough of” khi theo sau là một đại từ sở hữu.

E.g.: Not enough of my friends are coming to the cinema. (Bạn tôi không đến rạp chiếu phim đủ). 

1.3. Cấu trúc enough sử dụng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Mệnh đề chỉ kết quả là những mệnh đề bổ nghĩa cho mệnh đề chính bằng cách xác định kết quả.

Cấu trúc:

S + V + adj/adv + enough + (for somebody) + to + V (nguyên mẫu)
S + V + enough + noun + (for somebody) + to + V (nguyên mẫu)

E.g.: 

 • He is high enough to reach the bookshelf. (Anh ấy đủ cao để với tới giá sách).
 • John didn’t study hard enough to pass the exam. (John không học đủ chăm để vượt qua kỳ thi).

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bài tập cấu trúc enough

Bài tập cấu trúc enough
Bài tập cấu trúc enough

2.1. Bài tập

Bài tập 1. Hoàn thành câu với dạng đúng của cấu trúc “enough”.

1. John is 175cms tall. The shelf is 2 meters high. (tall)

John isn’t ……………………………………………………….

2. I’ve got 80 euros. The chair costs 100 euros. (money)

I haven’t got ……………………………………………………….

3. You need to be very intelligent to do this job. Steve isn’t very intelligent. (intelligent)

Steve isn’t ……………………………………………………….

4. I like the water to be very warm when I go swimming. (warm)

Today the water isn’t……………………………………………………….

5. You need 250 grams of sugar to make this cake. I’ve only got 100 grammes. (sugar)

I haven’t got ……………………………………………………….

6. You need to swim fast to win races. You can’t swim very fast. (fast)

You can’t swim ……………………………………………………….

7. I’m really busy today. I can’t go to the cinema. (time)

I don’t have  to go to the cinema.……………………………………………………….

8. This village won’t win the World Heritage award. It’s too dirty. (clean)

This village isn’t ……………………………………………………….

Bài tập 2. Hoàn thành câu với đáp án đúng

1. I didn’t run ………………….. to catch the bus.

 1. enough fast
 2. fast enough

2. She is ………………….. to know better.

 1. old enough
 2. enough old

3. We have bought …………………..

 1. milk enough
 2. enough milk

4. She was ………………… to lock the car.

 1. enough prudent
 2. prudent enough

5. He was ………………… to trust her.

 1. stupid enough
 2. enough stupid

6. Is it ………………… for you?

 1. enough warm
 2. warm enough

7. Have we got ………………… for buying the tickets?

 1. money enough
 2. enough money

8. Many tablet computers are ………………….. to put in your pocket.

 1. enough small
 2. small enough

9. We haven’t got ………………….

 1. chairs enough
 2. enough chairs

10. We haven’t got …………………. paint.

 1. enough blue
 2. blue enough

Bài tập 3. Chọn một trong những cụm từ chứa “enough” từ bảng dưới đây để hoàn thành câu.

big enoughclean enoughenough timeconvincingly enough well enoughenough experiencetall enoughwarm enoughenough peopleenough money
 1. I don’t think we have …………to go to the cinema now. It’s nearly 9pm.
 2. They didn’t want me in the police because I wasn’t ………… 
 3. If you can lend me £5, I will have …………to buy the CD.
 4. I know I don’t have ………… for the job so I won’t waste my time going for an interview.
 5. If ………… sign this petition, we can prevent them building the new road across that forest.
 6. She lost the match simply because she didn’t play …………
 7. Even if you use a greenhouse, it will never be ………… to grow bananas in this climate.
 8. The young girl limped ………… to make her parents believe that she couldn’t go to school.
 9. This theater isn’t ………… for the play to be performed here. We will need at least another 100 seats.
 10. Clean this room again Mary. It’s not ………… for hotel guests to use.

Bài tập 4. Nối những câu đơn thành câu ghép dưới đây sử dụng cấu trúc enough.

 1. She’s not old. She can’t get married yet.
 2. This coat isn’t strong. I can’t wear it in winter.
 3. That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.
 4. Are you very tall? Can you reach the top shelf?
 5. It’s not warm today. We can’t go outside.
 6. I’m not strong. I can’t lift this box.
 7. Tom doesn’t have money. He can’t pay his bills.
 8. This bed isn’t wide. Two people can’t sleep in the bed.
 9. The water wasn’t clean. We couldn’t swim in it.
 10. He wasn’t experienced. He can’t do that job.

2.2. Đáp án

Bài tập 1

 1. tall enough
 2. enough money
 3. intelligent enough
 4. warm enough
 5. enough sugar
 6. fast enough
 7. enough time
 8. clean enough

Bài tập 2 

 1. I didn’t run fast enough to catch the bus.
 2. She is old enough to know better.
 3. We have bought enough milk.
 4. She was prudent enough to lock the car.
 5. He was stupid enough to trust her.
 6. Is it warm enough for you?
 7. Have we got enough money for buying the tickets?
 8. Many tablet computers are small enough to fit in your pocket.
 9. We haven’t got enough chairs.
 10. We haven’t got enough blue paint.

Bài tập 3 

 1. enough time
 2. tall enough
 3. enough money
 4. enough experience
 5. enough people
 6. well enough
 7. warm enough
 8. convincing enough
 9. big enough
 10. clean enough

Bài tập 4 

 1. She is not old enough to get married.
 2. This coat isn’t strong enough to wear in winter.
 3. That chair isn’t strong enough for us to stand on.
 4. Are you tall enough to reach the top shelf?
 5. It is not warm enough for us to go outside.
 6. I am not strong enough to lift this box.
 7. Tom doesn’t have enough money to pay his bills.
 8. This bed is not wide enough for two people to sleep in.
 9. The water wasn’t clean enough for us to swim.
 10. He wasn’t experienced enough to do that job.

Trên đây là tổng hợp lý thuyết và bài tập về cấu trúc enough. Hãy luyện tập sử dụng thật nhiều để áp dụng cấu trúc này trong bài viết hoặc trong giao tiếp. IELTS Vietop chúc bạn thành công và đừng quên theo dõi những bài chia sẻ ngữ pháp tiếng Anh để học tập mỗi ngày nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra