Phân biệt Although Despite In spite of trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
20.04.2023

Phân biệt Although Despite In spite of trong tiếng Anh. Đây là những liên từ chỉ sự tương phản mang nghĩa là “mặc dù”. Tuy các từ này mang nghĩa giống nhau nhưng chúng lại có cách sử dụng khác biệt nhau trong câu. Ở bài viết này, IELTS Vietop sẽ đưa ra tổng quan về cấu trúc Although, Despite, In spite of trong tiếng Anh. Các bạn cùng tham khảo nhé! 

Nội dung chính

1. Điểm giống nhau của cấu trúc Although Despite In spite of

Điểm chung của các liên từ này là đều diễn đạt ý nghĩa “mặc dù…”. 

Chi tiết hơn, hai nhóm liên từ này cho thấy mối tương quan mà bất kể sự tồn tại của trạng thái A như thế nào, trạng thái B cũng không bị ảnh hưởng.

E.g:  

 • Although/ Though/ Even though she had a headache, she went to work. ⟶ Dù cô ấy bị đau đầu, cô ấy đã đi làm. 
 • Despite/ In spite of her headache, she went to work. ⟶ Bất chấp cơn đau đầu của cô ấy, cô ấy đã đi làm.

Phân tích: Hai câu trên dù có cấu trúc khác nhau và ý nghĩa khi dịch ra cũng có chút khác biệt về mặt từ ngữ nhưng đều diễn tả việc sự tồn tại của một tình trạng – “cô ấy đau đầu” cũng không làm ảnh hưởng đến một tình trạng khác – “cô ấy đi làm”.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Điểm khác nhau của cấu trúc Although Despite In spite of trong tiếng Anh

Sự khác biệt giữa nhóm liên từ although – though – even though và nhóm despite – in spite of nằm ở cấu trúc câu khi ta sử dụng chúng. Hãy cùng tìm hiểu sau đây nhé!

Phân biệt Although Despite In spite of trong tiếng Anh
Phân biệt Although Despite In spite of trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc Although, Though, Even though

Although, Though và Even though dùng để nối hai mệnh đề trong một câu phức. Chúng có thể được dùng trong hai cấu trúc như sau:

Cấu trúc 1:   

Although/ Though/ Even though + mệnh đề 1, mệnh đề 2.

E.g: 

 • Although Emily lives far from the company, she is never late for work.
 • Though they don’t really like him, they always treat him nicely
 • Last week, even though my boss gave me lots of tasks, I didn’t feel stressed.

Cấu trúc 2:   

Mệnh đề 1, + though/ even though + mệnh đề 2.

Lưu ý: Although thường không được dùng trong cấu trúc này. 

E.g: 

 • They always treat him nicely, though they don’t really like him.
 • Last week, I didn’t feel stressed, even though my boss gave me lots of tasks.

2.2. Cấu trúc Despite, In spite of

Không giống như although, though và even though, hai liên từ despite và in spite of không nối hai mệnh đề trong một câu phức mà nối một cụm danh từ hoặc v-ing với một mệnh đề trong một câu phức. 

Cấu trúc 1:   

Despite/ In spite of + (cụm) danh từ/ v-ing, mệnh đề.

E.g: 

 • Despite the heavy rain, he went out to find her.
 • Despite having a sore throat, she won that singing competition.
 • In spite of his bad attitude, he got the position.
 • In spite of studying hard, John didn’t pass that exam.

Cấu trúc 2:   

Mệnh đề + despite/ in spite of + (cụm) danh từ/ v-ing.

E.g: 

 • He went out to find her despite the heavy rain.
 • He got the position in spite of his bad attitude.
 • John didn’t pass that exam in spite of studying hard.

Xem thêm:

Cách dùng Despite, In spite of, Although, Though, Even though trong IELTS

Luyện tập các bài tập Because và Because of, Though và Although

3. Cách chuyển từ cấu trúc Although sang In spite of 

Nếu muốn chuyển đổi từ câu dùng although, though hoặc even though sang câu dùng despite hoặc in spite of, ta sẽ chỉ thay đổi mệnh đề bắt đầu bằng although, though hoặc even though còn mệnh đề còn lại gần như luôn giữ nguyên.

Việc thay đổi mệnh đề chứa although, though hoặc even though như thế nào cũng phụ thuộc vào dạng ban đầu của nó. 

Ta có 8 trường hợp thường gặp như sau:

Cách chuyển từ cấu trúc Although sang In spite of 
Cách chuyển từ cấu trúc Although sang In spite of 

3.1. Chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau

Lúc này, đối với mệnh đề chứa although, though hay even though, ta sẽ bỏ chủ ngữ và biến động từ thành dạng V-ing. 

Lưu ý, nếu chủ ngữ là tên riêng, ta cần chuyển tên riêng này sang mệnh đề còn lại.

E.g: 

 • Although/ Though/ Even though she didn’t have much money, she bought the doll for her daughter. ⟶ Despite/ In spite of not having much money, she bought that doll for her daughter.
 • Although/ Though/ Even though David lives near the company, he always goes to work late.  ⟶ Despite/ In spite of living near the company, David always goes to work late. 

3.2. Mệnh đề chứa although, though, even though có dạng (cụm) danh từ + be + tính từ

Lúc này, ta bỏ be và đẩy tính từ lên trước danh từ

E.g:

 • Although/ Though/ Even though the weather was bad, they went out.⟶ Despite/ In spite of the bad weather, they went out.
 • Although/ Though/ Even though her family is rich, she is very modest. ⟶ Despite/ In spite of her rich family, she is very modest.

3.3. Mệnh đề chứa although, though, even though đại từ nhân xưng có dạng (I, we, you, he, she, it và they)/ (cụm) danh từ + be + tính từ

Nếu chủ ngữđại từ nhân xưng, ta biến đại từ nhân xưng thành tính từ sở hữu tương ứng. Nếu chủ ngữ là một (cụm) danh từ, ta sử dụng sở hữu cách. Sau đó, ta biến tính từ thành danh từ. 

E.g:

 • Although/ Though/ Even though she is unfriendly, they like her. ⟶ Despite/ In spite of her unfriendliness, they like her.
 • We love our parents, even though/ though they are strict.  ⟶ We love our parents despite/ in spite of their strictness.
 • Although/ Though/ Even though his mother is impatient, he loves her. ⟶ Despite/ In spite of his mother’s impatience, he loves her.

3.4. Mệnh đề chứa although, though hay even though có dạng đại từ nhân xưng (I, we, you, he, she, it và they)/ (cụm) danh từ + động từ + trạng từ

Lúc này, nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng, ta biến đại từ nhân xưng thành tính từ sở hữu tương ứng. Nếu chủ ngữ là một (cụm) danh từ, ta sử dụng sở hữu cách ’s. Sau đó, ta biến động từ thành danh từ và biến trạng từ thành tính từ rồi để lên trước danh từ. 

E.g:

 •  Although/ Though/ Even though he behaved badly, she forgave him. ⟶ Despite/ In spite of his bad behavior, she forgave him.
 • Although/ Though/ Even though her boyfriend drove carelessly, she was calm. ⟶ Despite/ In spite of her boyfriend’s careless driving, she was calm.

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

3.5. Mệnh đề chứa although, though hay even though có dạng there + be + (cụm) danh từ

Lúc này, ta sẽ bỏ there + be. 

E.g:

 • Although/ Though/ Even though there were lots of people in the room, it was very quiet there. ⟶ Despite/ In spite of lots of people in the room, it was very quiet there.
 • I’m still healthy, though/ even though there is a problem with my lifestyle. ⟶ I’m still healthy despite/ in spite of a problem with my lifestyle.

3.6. Mệnh đề chứa although, though hay even though có dạng it + be + tính từ diễn tả thời tiết

Lúc này, ta sẽ bỏ tobe, biến tính từ thành danh từ và thêm ‘the’ đằng trước danh từ. 

E.g:

 • Yesterday, we went to the zoo, though/ even though it was rainy. 
 • ⟶ Yesterday, we went to the zoo despite/ in spite of the rain.

3.7. Mệnh đề chứa although, though hay even though có dạng (cụm) danh từ + be + V3/ Ved (bị động)

Lúc này, ta biến V3/Ved thành danh từ, thêm ‘the’ phía trước và ‘of’ phía sau. (Cụm) danh từ làm chủ ngữ ban đầu sẽ được chuyển xuống sau ‘of’.

E.g:

 • Although/ Though/ Even though dishwashers were invented, many people still have to wash the dishes themselves.
 • ⟶ Despite/ In spite of the invention of dishwashers, many people still have to wash the dishes themselves.

3.8. Cách đơn giản nhất: Thay although, though hoặc even though bằng despite hoặc in spite of vào, sau đó thêm the fact that và giữ nguyên mệnh đề phía sau.

E.g:

 • Although/ Though/ Even though I don’t have many friends, I never feel lonely.  
 • ⟶ Despite/ In spite of the fact that I don’t have many friends, I never feel lonely. 

4. Bài tập phân biệt Although Despite In spite of trong tiếng Anh

Bài tập phân biệt Although Despite In spite of trong tiếng Anh
Bài tập phân biệt Although Despite In spite of trong tiếng Anh

Exercise 1: Điền although – though – even though và despite – in spite of vào chỗ thích hợp

 1. ………………… the fact that she has lots of money, she is very modest.
 2. My younger sister didn’t choose that job ………………… the salary was high.
 3. ………………… having a broken leg, she took part in the competition.
 4. We didn’t go camping that day ………………… the nice weather.
 5. His mother didn’t let him go out ………………… he had done his homework.
 6. ………………… working very hard, he lost his job.
 7. Lots of people trust him ………………… his dishonesty.
 8. He never hangs out with his friends ………………… the fact that he has lots of free time.
 9. ………………… not enjoying playing sports, he plays basketball twice a week.
 10. ………………… my best friend’s father is very strict, she loves him a lot.

Exercise 2: Chuyển từ câu chứa although, though hoặc even though sang câu dùng despite hoặc in spite of. Một số câu có thể có nhiều hơn một cách chuyển đổi

 1. Even though he doesn’t know how to cook, he tries to cook every day.
  ⟶ Despite……………………………………………………………
 2. Everybody likes him, though he is unfriendly.
  ⟶……………………………… in spite of………………………
 3. Yesterday, although it was stormy, all of my co-workers went to work.
  ⟶ Yesterday, despite……………………………………………..
 4. She doesn’t earn much money, even though she works very hard.
  ⟶ ……………despite…………………………………………….
 5. Although the song was very loud, the baby didn’t wake up.
  ⟶ In spite of……………………………………………………
 6. Even though that young guy behaves impolitely, they invites him to lots of events.
  ⟶ Despite………………………………………………………….
 7. She decided to buy the house, even though the neighborhood was very noisy.
  ⟶ …………………………………… in spite of………………
 8. Last month, they bought that car, though the design was old- fashioned.
  ⟶ …………………………… despite ………………..
 9. Even though Alex thought carefully while doing that exam, she made lots of mistakes.
  ⟶ In spite of……………………………………………………
 10. We don’t enjoy eating at that restaurant, even though the servers are nice.
  ⟶ …………………… in spite of ………………………………….

Trên đây là tổng hợp kiến thức về phân biệt Although Despite In spite of trong tiếng Anh. IELTS Vietop hy vọng rằng bài viết này đã mang đến những kiến thức hữu ích cho bạn.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cách phân biệt Although và But trong bài viết của IELTS Vietop.

Xem ngay: Phân biệt Although và But

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và hẹn gặp bạn trong các bài viết sắp tới!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra