Tổng hợp các bài tập phát âm s z iz có đáp án chi tiết

Trang Đoàn Trang Đoàn
29.08.2023

Khi chuyển các danh từ số nhiều sang số ít hoặc sử dụng các động từ theo ngôi số ít, chúng ta cần thêm s hoặc es. Việc không hiểu rõ cách phát âm s es z có thể làm cho việc giao tiếp với người bản ngữ trở nên không tự tin. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách phát âm và các bài tập phát âm s z iz để bạn có thể thực hành.

1. Cách phát âm s z iz chuẩn nhất

Cách phát âm s es z chuẩn quốc tế
Cách phát âm s es z chuẩn quốc tế

1.1. Cách phát âm s

Hướng dẫn phát âm

Âm s là một âm không thanh, tức là không có tiếng rung từ dây thanh quản. Đây là cách phát âm của âm s:

 • Đặt lưỡi phía sau răng cửa trên (răng cửa mặt trên).
 • Không làm rung tiếng lưỡi hoặc dây thanh quản.
 • Thở ra khỏi miệng qua khoảng không ràng buộc giữa lưỡi và răng cửa trên.

Các trường hợp phát âm s

S được phát âm là s 

 • Khi các động từ thêm s kết thúc bằng f, k, p, t và gh.
  • Laugh (læf) – Laughs (læfs)
  • Speak (spiːk) – Speaks (spiːks)
  • Help (help) – Helps (helps)
 • Khi s là chữ cái đầu của một từ
  • Sun (sʌn)
  • Song (sɒŋ)
  • Snake (sneɪk)
 • Khi s đứng đầu nhưng lại được phát âm là ʃ
  • Sugar (ʃʊɡər)
  • Sure (ʃʊr)
  • Shout (ʃaʊt)
 • Khi s nằm trong từ và không nằm giữa hai nguyên âm
  • Fast (fæst)
  • Task (tæsk)
  • Desk (desk)

C được phát âm là s khi đứng trước i, e hoặc y

 • City (sɪti): Thành phố
 • Center (sɛntər): Trung tâm
 • Cycle (saɪkəl): Chu kỳ
 • Cement (sɪˈmɛnt): Xi măng
 • Cyclone (saɪklon): Áp thấp nhiệt đới

1.2. Cách phát âm z

Hướng dẫn phát âm âm z

Âm z là một âm thanh thanh, tức là có tiếng rung từ dây thanh quản nên được phát âm như sau:

 • Đặt lưỡi phía sau răng cửa trên (răng cửa mặt trên).
 • Làm rung tiếng lưỡi và dây thanh quản để tạo ra âm thanh.
 • Thở ra qua miệng.

Ví dụ từ: zoo (zuː), zebra (ziːbrə), lazy (leɪzi).

Âm z thường xuất hiện khi động từ hoặc danh từ số ít thêm s ở cuối để tạo danh từ số nhiều, như cats (kæts) hoặc dogs (dɒɡz).

Các trường hợp phát âm z

S được phát âm là z 

 • Khi đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ u, io,  ia
  • Museum (mjuːˈziːəm)
  • Rescue (reskjuː)
  • Lose (luːz)
  • Rise (raɪz)
  • Music (mjuːzɪk)
 • Khi ở tận cùng từ một âm tiết và sau là một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc một phụ âm không phải f, k, p, t và gh
  • Basis (beɪsɪs)
  • Dress (drɛs)
  • Excuse (ɪkˈskjuːz)
  • Moss (mɒs)
  • Chorus (kɔːrəs)

X được phát âm là z 

 • Box (bɒks)
 • Fix (fɪks)
 • Axis (æksɪs)
 • Exam (ɪɡˈzæm)
 • Luxury (lʌkʃəri)

1.3. Cách phát âm iz

Hướng dẫn phát âm âm iz

Âm iz là âm thanh mà chúng ta thường nghe khi thêm đuôi -s vào cuối một danh từ số ít để tạo danh từ số nhiều. Dưới đây là cách phát âm của âm iz:

 • Đặt lưỡi phía sau răng cửa trên (răng cửa mặt trên).
 • Làm rung tiếng lưỡi và dây thanh quản để tạo ra âm thanh.
 • Thở ra qua miệng.

Âm iz thường xuất hiện khi thêm s vào cuối các danh từ số ít kết thúc bằng các âm sau:

 • s
 • z
 • ʃ (âmm sh)
 • tʃ (âm ch)
 • dʒ (âm j)

Eg:

 • Cats (kæts)
 • Dogs (dɒɡz)
 • Wishes (wɪʃɪz)
 • Churches (tʃɜːrtʃɪz)
 • Judges (dʒʌdʒɪz)

Lưu ý rằng cách phát âm âm iz thường chỉ xuất hiện khi thêm s vào cuối từ để tạo danh từ số nhiều và không phải trong tất cả các trường hợp.

Các trường hợp phát âm iz

Khi các động từ thêm s kết thúc bằng các âm: z, s,ʃ, ʒ, tʃ, dʒ.

 • Chooses (tʃuːzɪz)
 • Passes (pæsɪz)
 • Washes (wɒʃɪz)
 • Rushes (rʌʃɪz)
 • Judges (dʒʌdʒɪz)

Khi các từ mà kết thúc bằng một nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

 • Waves (weɪvz)
 • Lives (lɪvz)
 • Robes (roʊbz)
 • Gloves (ɡlʌvz)
 • Wolves (wʊlvz)

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Các trường hợp đặc biệt của phát âm s es

Cách phát âm es trong tiếng Anh
Cách phát âm es trong tiếng Anh
 • Danh từ houses sau khi thêm hậu tố s sẽ có cách phát âm là haʊ.zɪz thay vì haʊ.sɪz. 
 • Để phân biệt cách phát âm s và es, cần dựa vào âm tiết cuối cùng trong phiên âm, khác với chữ cái cuối cùng của từ.

Eg: 

Danh từ: box (bɒks)

 • Hậu tố thêm vào: boxes (bɒksɪz)
 • Giải thích: Khi thêm es vào cuối danh từ box, chúng ta phát âm s là ɪz do x ở cuối từ là ks, và es cùng với s tạo thành ɪz.

Danh từ: church (tʃɜːrtʃ)

 • Hậu tố thêm vào: churches (tʃɜːrtʃɪz)
 • Giải thích: Khi thêm es vào cuối danh từ church, chúng ta phát âm es là ɪz do ch ở cuối từ đã được phát âm là ʧ và es tạo thành ɪz.

Xem thêm:

3. Mẹo nhỏ ghi nhớ cách phát âm số nhiều s, es và sở hữu s

Cách đơn giản để nắm vững các trường hợp phát âm này là hãy ghép các âm tiết trên thành một câu hoặc một cụm từ quen thuộc thật dễ nhớ.

 • Với trường hợp phát âm là s (kết thúc bằng các âm f, t, k, p, θ): Thảo phải khao phở Tuấn.
 • Với trường hợp phát âm là iz (kết thúc bằng các âm s, z, ∫, t∫, dʒ, ʒ): Sóng giờ chưa sợ gió giông.

4. Bài tập phát âm s z iz trong tiếng Anh

Bài tập phát âm s z iz trong tiếng Anh
Bài tập phát âm s z iz trong tiếng Anh

Bài tập 1: Chọn từ có cách phát âm ed khác so với những từ còn lại

 1. A. played B. watched C. helped D. pushed
 2. A. devoted B. divided C. suggested D. learned
 3. A. finished B. missed C. lived D. hoped
 4. A. tried B. opened C. added D. lived
 5. A. breathed B. seated C. heated D. wanted
 6. A. guided B. managed C. started D. chatted
 7. A. threatened B. answered C. promised D. traveled
 8. A. invented B. completed C. surrounded D. risked
 9. A. liked B. involved C. believed D. happened
 10. A. collected B. moved C. lasted D. shouted
 11. A. wanted B. disappointed C. looked D. needed
 12. A. helped B. played C. passed D. hoped
 13. A. worked B. stayed C. installed D. improved
 14. A. intended B. decided C. dedicated D. dangered
 15. A. cleaned B. educated C. referred D. delayed
 16. A. looked B. laughed C. solved D. finished
 17. A. raided B. admired C. afforded D. collected
 18. A. supposed B. closed C. delayed D. visited
 19. A. married B. enjoyed C. finished D. explored
 20. A. selected B. failed C. deleted D. faded

Bài tập 2: Từ có cách phát âm s hoặc es khác với những từ còn lại

 1. A. misses  B. stops  C. teaches  D. rises
 2. A. plays   B. smells  C. cooks  D. boils
 3. A. watches  B. hits  C. snacks  D. prevents
 4. A. comes  B. appears  C. boils  D. washes
 5. A. commands  B. turns  C. cuts  D. schools
 6. A. trains  B. stamps  C. mans  D. closes
 7. A. buses  B. boxes  C. eats  D. watches
 8. A. caps  B. bags  C. stops  D. wants
 9. A. exists  B. claims  C. warns  D. lives
 10. A. hopes  B. looks  C. cuts  D. stays
 11. A. meets  B. shops  C. trucks  D. goods
 12. A. inventions  B. lives  C. kicks  D. knows
 13. A. coughs  B. figures  C. bosses  D. wishes
 14. A. finds  B. mouths  C. mopes  D. chips
 15. A. sings   B. speaks  C. gains  D. opens
 16. A. soups  B. cuts  C. boys  D. wreaths
 17. A. laughs  B. misses  C. ploughs  D. signs
 18. A. engages  B. strikes  C. paths  D. mopes
 19. A. reaches  B. watches  C. girls  D. teaches
 20. A. works  B. begins  C. develops  D. shops

Bài tập 3: Tìm từ có phát âm khác so với những từ còn lại

 1. A. played  B. watched  C. helped  D. pushed
 2. A. devoted  B. divided  C. suggested  D. learned
 3. A. finished  B. missed  C. lived  D. hoped
 4. A. tried  B. opened  C. added  D. lived
 5. A. breathed  B. seated  C. heated  D. wanted
 6. A. guided  B. managed  C. started  D. chatted
 7. A. threatened  B. answered  C. promised  D. traveled
 8. A. invented  B. completed  C. surrounded  D. risked
 9. A. liked  B. involved  C. believed  D. happened
 10. A. collected  B. moved  C. lasted  D. shouted

Bài tập 4: Xác định cách phát âm s z iz của những từ sau

 1. Stops
 2. Cooks
 3. Watches
 4. Eat
 5. Bag
 6. Exists
 7. Girls
 8. Speaks
 9. Boys
 10. Signs

Xem thêm:

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 1. D. pushed
 2. D. learned
 3. D. hoped
 4. D. lived
 5. B. seated
 6. D. chatted
 7. C. promised
 8. A. invented
 9. B. involved
 10. C. lasted
 11. D. needed
 12. C. passed
 13. C. installed
 14. C. dedicated
 15. B. educated
 16. C. solved
 17. A. raided
 18. C. delayed
 19. B. enjoyed
 20. B. failed

Đáp án bài tập 2

 1. B. stops
 2. B. smells
 3. A. watches
 4. B. appears
 5. B. turns
 6. B. stamps
 7. D. watches
 8. C. stops
 9. A. exists
 10. B. looks
 11. B. shops
 12. B. lives
 13. B. figures
 14. A. finds
 15. B. speaks
 16. B. cuts
 17. B. misses
 18. A. engages
 19. B. watches
 20. A. works

Đáp án bài tập 3

 1. D. pushed
 2. D. learned
 3. C. lived
 4. D. lived
 5. B. seated
 6. D. chatted
 7. B. answered
 8. A. invented
 9. D. happened
 10. C. lasted

Đáp án bài tập 4

 1. /iz/
 2. /z/
 3. /s/
 4. /iz/
 5. /s/
 6. /z/
 7. /iz/
 8. /z/
 9. /s/
 10. /iz/

Như vậy, bài viết đã tổng hợp lại cách phát âm và các bài tập phát âm s z iz, giúp bạn có thể hiểu rõ hơn các cấu trúc này. Hy vọng những nội dung IELTS Vietop chia sẻ trên đây hữu ích cho bạn, giúp bạn tự tin giao tiếp với người nước ngoài hơn.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra