Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Aware là gì? Aware đi với giới từ gì? Cấu trúc aware trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
06.06.2023

Khi muốn nói về việc nhận thức một điều gì đó, người ta thường sử dụng aware. Tuy nhiên, rất ít người biết aware đi với giới từ gì. Hiểu được điều đó, IELTS Vietop sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng aware chính xác và chi tiết nhất, tổng hợp các giới từ đi với aware để bạn có thể ứng dụng vào các tình huống cụ thể.

1. Aware là gì?

Aware /əˈweə(r)/ có nghĩa là nhận thức, ý thức

Aware là một tính từ và thường được sử dụng để diễn tả sự nhận biết, hiểu biết hoặc sự nhạy bén đối với một vấn đề, tình huống hoặc thông tin cụ thể. 

Ví dụ:

 • I am aware of the importance of regular exercise for maintaining good health. (Tôi nhận thức về tầm quan trọng của việc tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe tốt.)
 • The parents were not aware of their child’s struggles at school until the teacher informed them. (Bố mẹ không nhận thức về khó khăn mà con họ đang gặp phải ở trường cho đến khi giáo viên thông báo.)
 • She became aware of the beautiful sunset as she walked along the beach. (Cô ấy nhận thức về bình minh đẹp khi cô đi dọc theo bãi biển.)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Aware đi với giới từ gì?

Trong tiếng Anh Aware đi với giới từ of trong cấu trúc câu be aware of và đi với giới từ about.

Aware đi với giới từ gì
Aware đi với giới từ gì

2.1. Aware of

Đây là giới từ phổ biến nhất đi với aware. 

Cấu trúc: Aware of + Noun/ Noun phrase/ Gerund
 • She is aware of the importance of education in achieving her goals. (Cô ấy nhận thức được sự quan trọng của giáo dục trong việc đạt được mục tiêu của mình.)
 • He is aware of the consequences of his actions on his relationships with others. (Anh ấy nhận thức được hậu quả của hành động của mình đối với mối quan hệ với người khác.)
 • They are aware of the benefits of maintaining a healthy lifestyle. (Họ nhận thức được lợi ích của việc duy trì lối sống lành mạnh.)

2.2. Aware about

Cấu trúc: Aware about + Noun/ Noun phrase/ Gerund

Ví dụ:

 • She is aware about the current economic situation. (Cô ấy nhận thức về tình hình kinh tế hiện tại.)
 • They are aware about the impact of social media on mental health. (Họ nhận thức về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm lý.)
 • He is aware about the advantages of learning a second language. (Anh ấy nhận thức về những lợi ích của việc học một ngôn ngữ thứ hai.)

Xem thêm:

Recommend là gì? Cấu trúc Recommend

Cách sử dụng cấu trúc remind trong tiếng Anh

Câu điều kiện loại 1

3. Cấu trúc Aware trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, aware thường được dùng với hai nghĩa:

 • Hiểu biết hoặc nhận ra điều gì đó.
 • Quan tâm và biết về điều gì đó và nghĩ rằng điều đó là quan trọng.
Cấu trúc Aware trong tiếng Anh
Cấu trúc Aware trong tiếng Anh

3.1. Aware mang nghĩa là hiểu biết hoặc nhận ra điều gì đó

Cấu trúc: 

 • Aware that + S + V (mệnh đề): nhận ra
 • Aware of + Danh từ/ Ving: nhận ra điều gì đó

Ví dụ:

 • She is aware that she needs to study harder for the upcoming exam. (Cô ấy nhận ra rằng cần phải học chăm chỉ hơn cho kỳ thi sắp tới.)
 • They are aware that their actions have consequences. (Họ nhận ra rằng hành động của họ có hậu quả.)
 • She is aware of the importance of regular exercise for her health. (Cô ấy nhận ra tầm quan trọng của việc tập thể dục đều đặn cho sức khỏe của mình.)
 • They are aware of the risks involved in the project. (Họ nhận ra những rủi ro liên quan đến dự án.)

3.2. Aware mang nghĩa là quan tâm và biết về điều gì đó và nghĩ rằng điều đó là quan trọng 

Cấu trúc: Trạng từ + aware

Ví dụ:

 • She is socially aware and actively participates in community service projects. (Cô ấy nhận thức về vấn đề xã hội và tham gia tích cực vào các dự án phục vụ cộng đồng.)
 • She is a self-aware individual who constantly reflects on her thoughts and actions. (Cô ấy là một người tự nhận thức, luôn suy ngẫm về suy nghĩ và hành động của mình.)
 • He became fully aware of his mistakes and took steps to correct them. (Anh ấy hoàn toàn nhận ra những sai lầm của mình và đã thực hiện biện pháp để sửa chữa.)

4. Các từ/ cụm từ liên quan đến Aware

4.1. Từ đồng nghĩa

 • Conscious: Nhận thức
 • Mindful: Chú ý, tỉnh táo
 • Informed: Được thông tin, biết
 • Cognizant: Nhận thức, hiểu biết
 • Attentive: Chăm chú, tập trung
 • Alert: Cảnh giác
 • Perceptive: Sắc bén, nhạy bén
 • Observant: Quan sát, tinh ý
 • Knowledgeable: Có kiến thức
 • Acquainted: Quen thuộc

4.2. Từ trái nghĩa

 • Unaware: Không nhận thức, không biết
 • Ignorant: Không hiểu biết, không thông thạo
 • Oblivious: Lãng quên, không nhớ
 • Clueless: Mơ hồ, không biết gì
 • Uninformed: Không được thông tin, không biết

4.3. Cụm từ chứa “aware”

 • Be aware of: Nhận thức về
 • Become aware of: Nhận ra, nhận thức được
 • Make aware: Làm cho nhận thức, thông báo
 • Stay aware: Giữ được nhận thức, không quên
 • Raise awareness: Nâng cao nhận thức
 • Self-aware: Tự nhận thức
 • Fully aware: Hoàn toàn nhận thức
 • Socially aware: Nhận thức xã hội

4.4. Family word (Từ cùng nguồn gốc)

 • Awareness: Nhận thức
 • Aware: Nhận thức, ý thức
 • Awarely: Một cách nhận thức, tỉnh táo
 • Awarefulness: Sự nhận thức, ý thức
 • Unawareness: Sự không nhận thức, không biết
 • Unaware: Không nhận thức, không biết
 • Awarement: Sự nhận thức, ý thức
 • Unawaredly: Một cách không nhận thức, không biết
 • Unawaredness: Sự không nhận thức, không biết
 • Awarelike: Tương tự nhận thức, tương tự ý thức

Xem thêm:

Cấu trúc When

Câu điều kiện loại 2

5. Một số lưu ý của Aware

 • “Aware” là một tính từ, nên thường được sử dụng để mô tả trạng thái hoặc tình trạng của người hoặc vật.
 • Nếu muốn diễn tả mức độ nhận thức sâu hơn, có thể sử dụng các từ bổ sung như “fully aware” (nhận thức hoàn toàn), “partially aware” (nhận thức một phần), “barely aware” (nhận thức rất ít) và cùng những từ tương tự.
 • Khi sử dụng “aware”, thường cần đi kèm với “of” để chỉ định đối tượng mà người ta nhận thức về.
 • Tính từ Aware có thể đi kèm với các động từ sau đây: be, seem, become, appear.

6. Phân biệt Aware of và Familiar with

Cả “Aware of” và “familiar with” đều được dùng để nói đến sự nhận biết hoặc hiểu biết về một điều gì đó. Tuy nhiên, chúng khác nhau ở mức độ hiểu biết:

Phân biệt Aware of và Familiar with
Phân biệt Aware of và Familiar with
 • Đối với aware of, cụm từ này được dùng để nói đến nhận thức, ý thức hoặc biết về sự tồn tại, thông tin, hoặc tình huống nào đó. Mọi thứ chỉ dừng ở việc biết đến nó chứ không hiểu sâu về vấn đề đó là gì.
 • Đối với familiar with, cụm từ dùng để diễn tả sự thân thuộc, quen đến mức thực sự hiểu rõ về vấn đề đó.

Do đó, xét về mức độ hiểu biết, familiar with được dùng khi hiểu biết rất rõ về vấn đề đó còn aware of chỉ là biết nhưng không hiểu sâu.

Ví dụ:

 • I am aware of the potential risks involved in this project. (Tôi nhận thức về các rủi ro tiềm năng trong dự án này.)
 • She is aware of the importance of time management. (Cô ấy nhận thức về tầm quan trọng của quản lý thời gian.)
 • I am familiar with the company’s policies and procedures. (Tôi quen thuộc với các chính sách và quy trình của công ty.)
 • He is familiar with different programming languages. (Anh ấy quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình khác nhau.)

Xem thêm:

This is the first time

Cấu trúc will

7. Bài tập aware đi với giới từ gì?

Bài tập 1: Nối 2 cột lại với nhau

1. We’re just making the publicA. nobody has done anything about it. 
2. As far as I’m aware,B. increasingly aware consumers
3. I am very much aware that C. aware of the issue.
4. Food manufacturers are dealing withD. not everyone agrees with me.

Bài tập 2: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng

 1. The woman is aware about being followed all her way home.
 2. The new English teacher has not been familiar to our whole class 6A yet.
 3. Nowadays, more and more people are aware at the importance of learning English.
 4. At that time, she was aware about being the most gorgeous girl in Nick’s party.
 5. My mother aware of the old age and she was totally sad.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau đây

1. At first, I thought he was calling me from a bar because I couldn’t … a word he said.

 • A. understand
 • B. aware of
 • C. aware about
 • D. familiar

2. They are … the fact that a solution must be found as soon as possible before things get worse.

 • A. understand
 • B. aware about
 • C. familiar in
 • D. cognizant

3. Before he … the situation, we should solve the problem.

 • A. familiar
 • B. aware of
 • C. is aware of
 • D. is familiar

4. No sooner had I been … causing a car accident, I fainted.

 • A. aware of
 • B. aware about
 • C. familiar with
 • D. know

5. Are you aware … falling in love with such a bad guy?

 • A. about
 • B. at
 • C. in
 • D. of

Bài tập 4: Viết lại câu với từ cho sẵn

 1. Inexperienced motorists aren’t aware of the risks on the road. (conscious of)
 2. This lecture makes pupils become familiar with their school. (understand)
 3. People in the community are aware about the importance of saving water. ( aware of)

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

Đáp án

Đáp án bài tập 1

 • 1. C
 • 2. A
 • 3. D
 • 4. B

Đáp án bài tập 2

 1. Aware about -> aware of
 2. Familiar to -> familiar with
 3. Aware at -> aware of/about
 4. Aware about -> aware of
 5. My mother aware → My mother is aware

Đáp án bài tập 3

 • 1. A
 • 2. B
 • 3. C
 • 4. A
 • 5. D

Đáp án bài tập 4

 1. Inexperienced motorists aren’t conscious of the risks on the road.
 2. This lecture makes pupils understand their school.
 3. People in the community are aware of the importance of saving water.

Xem thêm các bài tập khác:

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc aware cũng như xác định được aware đi với giới từ gì. Hy vọng những kiến thức và thông tin mà Vietop cung cấp có thể giúp bạn cải thiện tiếng Anh của mình, vận dụng được các từ vựng này vào thực tế nhé.

Bên cạnh đó, tại Vietop cũng đang có rất nhiều ưu đãi dành cho những bạn đăng ký các lớp học IELTS trong tháng này. Tham khảo ngay để không bỏ lỡ “cơ hội vàng” này nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra