Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/09/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
25.09.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 16/09/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé!

IELTS Writing task 1

The line graph shows the past and projected finances for a local authority in New Zealand. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Giải đề IELTS Writing ngày 16092023
Giải đề IELTS Writing ngày 16/09/2023

Bước 1: Lập dàn ý 

Đoạn tổng quan: Cơ quan địa phương đã trải qua một tình hình tài chính khá lành mạnh khi có sự tăng đáng kể cả về thuế và phí sử dụng dịch vụ của người dân, trong đó thuế luôn duy trì là nguồn thu chính, trong khi số tiền mà tổ chức vay mượn và các khoản trợ cấp và hỗ trợ tài chính duy trì ở mức thấp.

Thân bài 1Thân bài 2
Về hai nguồn thu, vào đầu giai đoạn, cơ quan đã tạo ra một doanh thu gần dưới 1500 triệu đô la, và mặc dù có một giai đoạn ổn định ban đầu trong năm 2003, thu nhập sau đó tăng mạnh, đạt đỉnh gần 2400 triệu đô la vào năm 2022. 
Các khoản phí mà người dân phải trả để tận hưởng các dịch vụ do cơ quan cung cấp cũng có khuynh hướng thay đổi tương tự như của doanh thu, mặc dù ở mức nhẹ hơn.
Dữ liệu tăng từ mức thứ hai ban đầu (1000 triệu đô la) lên khoảng 2000 triệu đô la vào năm cuối cùng.

Còn với hai lĩnh vực còn lại, số tiền vay mượn biến động liên tục trong suốt thập kỷ, với con số giảm đến mức gần 600 triệu đô la vào năm 2016 và đạt đỉnh vào khoảng 1500 triệu đô la vào năm 2020. 
Ngược lại, tiền mà dưới dạng trợ cấp và hỗ trợ tài chính thường thấp nhất, tăng từ dưới 500 triệu đô la vào năm 2012 lên mức cao nhất là khoảng 800 triệu đô la vào bốn năm sau.
Tuy nhiên, từ năm 2016 trở đi, nguồn tài trợ này dần giảm đi và đến năm cuối cùng, đã giảm xuống còn 500 triệu đô la.

Bước 2: Hoàn thành bài luận

The line graph gives information about the financial situation of a local authority in New Zealand over a 10-year period between 2012 and 2002.

Overall, the local authority experienced healthy finances as there were noticeable increases in both rates revenue and user charges, with the former consistently providing the main source of income, while the amount of money that the organization borrowed, and grants and subsidies remained significantly lower.

In terms of two sources of earnings, at the beginning of the period, the authority generated a revenue of just under $1500 million, and despite an initial 1-year period of stability in 2003, its rates revenue then rose substantially, reaching a high of close to $2400 million in 2022. Fees that are required to pay to enjoy the services offered by the authority also exactly mirrored revenue’s changing patterns, albeit at a slightly lower rate. Their data grew from second highest initially ($1000 million) to approximately $2000 million by the final year. 

As for the two remaining areas, borrowings fluctuated continually over the course of a decade, with their figures falling to a trough of nearly $600 million in 2016 and peaking at roughly $1500 million in 2020. In contrast, money in the form of grants and subsidies was generally the lowest, increasing from below $500 million in 2012 to its highest point of around $800 million four years later. However, from the year 2016 onwards, this funding gradually declined, and by the final year, had fallen to $500 million.

Bước 3: Từ vựng

VocabularyMeaning in Vietnamese
ConsistentlyMột cách đều đặn, liên tục
Source of incomeNguồn thu nhập
Generate revenuesTạo ra doanh thu
TroughĐáy (khi nói về biểu đồ)
Mirror (v)Phản ánh, tương tự

Now, here are some gap-fill exercises using these words/phrases:

1. The local authority ______________ remained the top position in terms of revenues. 

Answer: consistently

2. To maintain healthy finances, it’s crucial for a business to diversify its ________________.

Answer: source of income

3. The company’s ability to ________________ through various investments led to its financial success.

Answer: generate revenues

4. After a period of growth, the stock market experienced a sharp ________________ in 2020.

Answer: trough

5. The revenue from user charges seemed to ________________ the patterns of rates revenue on the graph.

Answer: mirror 

Bước 4: Cấu trúc ngữ pháp

“However, from the year 2016 onwards, this funding gradually declined, and by the final year, had fallen to $500 million.”

Trong câu “had fallen,” ngữ pháp “had” là một dạng của động từ have dùng để tạo ra thì quá khứ hoàn thành (past perfect tense) trong tiếng Anh. Thì này thường được sử dụng để chỉ sự kiện xảy ra trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Trong câu của bạn, “had fallen” (đã giảm) được sử dụng để chỉ sự giảm dần của tài trợ qua thời gian, bắt đầu từ năm 2016 và kéo dài đến năm cuối cùng. Điều này nghĩa là vào một thời điểm trong quá khứ (năm cuối cùng), tài trợ đã giảm xuống mức $500 triệu, và trước đó đã có một quá trình giảm dần xảy ra từ năm 2016. Thì quá khứ hoàn thành giúp xác định thứ tự thời gian của các sự kiện này trong quá khứ.

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

IELTS Writing task 2

Nowadays celebrities earn more money than politicians. What are the reasons for this? Is it a positive or negative development?

Bước 1: Phân tích đề 

  • Từ khoá: celebrities, more money, politicians 
  • Câu hỏi: Đây là dạng câu hỏi yêu cầu đưa ra nguyên nhân, và đưa ra ý kiến cá nhân đây là khuynh hướng phát triển tích cực hay tiêu cực. 

Bước 2: Lập kế hoạch cho bài luận

Thân bài 1Thân bài 2
Câu chủ đề: Sự chênh lệch thu nhập giữa các người nổi tiếng và chính trị gia chủ yếu là kết quả của cấu trúc lương họ khác biệt.
Ý kiến hỗ trợ: Chính trị gia thường nhận mức lương cố định do chính phủ quy định.
Thu nhập của các người nổi tiếng biến đổi và liên quan đến sự ảnh hưởng, thương hiệu cá nhân và các hợp đồng quảng cáo.
Các người nổi tiếng có thể tận dụng sự nổi tiếng của họ thông qua các dự án kinh doanh và hợp đồng quảng cáo, cả trong nước và quốc tế.
Các người nổi tiếng thường làm việc trong các lĩnh vực như giải trí, thể thao và thời trang, được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng, cho phép họ tích luỹ thu nhập đáng kể.
Chính trị gia, đối mặt với các vấn đề chính trị và xã hội phức tạp, không nhận được sự quan tâm của công chúng, dẫn đến thu nhập cố định hàng tháng.
Câu chủ đề: Sự chênh lệch thu nhập đáng kể giữa những người nổi tiếng và chính trị gia có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với xã hội.
Ý kiến hỗ trợ:
Tác động tích cực:
– Các người nổi tiếng giàu có thường đóng góp cho các hoạt động từ thiện, có lợi cho xã hội.
– Ngành công nghiệp giải trí, được thúc đẩy bởi các người nổi tiếng, tạo ra cơ hội làm việc và kích thích sự phát triển kinh tế.
Tác động tiêu cực:
– Sự chênh lệch thu nhập có thể làm mất lòng người ta trước việc theo đuổi sự nghiệp chính trị, có thể ảnh hưởng đến quản trị chính trị.
– Nó có thể khuyến khích tư duy vật chất và sự ngưỡng mộ không lành mạnh với lối sống xa xỉ của các người nổi tiếng.

Bước 3: Hoàn thành bài luận

Sample Essay 1 (Band 6.0)

In today’s society, there’s a noticeable trend where famous people earn much more money than those in politics. This income gap has various reasons and, in my view, has both advantages and disadvantages.

The main reason for the income difference between celebrities and politicians is their salary systems. Politicians typically receive fixed salaries set by the government, while celebrities’ incomes vary greatly based on their influence. Celebrities can make money through their personal brand, social media presence, and endorsements, both nationally and internationally. They often work in industries like movies, sports, and fashion, where there’s high demand from fans willing to spend on entertainment and merchandise. In contrast, political issues are complex and less appealing to the public, so politicians rely on their fixed salaries.

This income gap has positive and negative effects on society. On the positive side, wealthy celebrities often contribute to charitable causes, making a positive impact. Additionally, the entertainment industry generates jobs and revenue, benefiting the economy. On the downside, this difference may discourage people from pursuing political careers, potentially affecting effective governance. It might also promote materialism and admiration for luxurious celebrity lifestyles.

In conclusion, the income gap between famous individuals and politicians is mainly due to their salary structures, celebrity branding, and entertainment industry demand. While this benefits the financially disadvantaged and the economy, it may deter people from politics and encourage materialism.

Sample Essay (Band 8.0)

In our contemporary society, there has been a growing trend in which the amount of money earned by famous people is more significant in comparison to that of those working in politics. This enormous income gap could be attributed to a number of reasons, and in my opinion, is a mixed blessing. 

At root of the income disparity between celebrities and politicians is arguably their salary structures, which are fundamentally different. In other words, people working in political fields often have fixed salaries which are determined by government regulations, whereas those of celebrities vary a great deal based on the extent of their influence.

Indeed, famous people can leverage their personal brand, social media presence and fan base to launch their business or engage in lucrative celebrity endorsements, domestically and internationally. Such an enormous income gap could also stem from the fact that public figures frequently operate within sectors such as movies, sports, and fashion, all of which are driven by consumer demand.

People are ready to spend substantial sums on entertainment featuring their idols, be it for movie or concert tickets, merchandise or endorsements, thus enabling celebrities to earn substantial incomes. By contrast, political and social issues are generally of no interest to the public because of being complex and multifaceted, which explains why few citizens know the names of any politicians, and consequently they cannot earn any additional salaries besides the fixed monthly ones. 

A discrepancy between famous people and politicians in terms of earnings would have both positive and negative impacts on society. On the one hand, many wealthy celebrities tend to use some of their earnings to support charitable causes or engage in philanthropic activities, contributing to positive social impact. Moreover, from an economic perspective, by creating job opportunities and generating revenue, the entertainment industry would make a significant contribution to economic development.

On the other hand, one can deduce from this stark difference that engaging in politics might not be a worthwhile pursuit. Consequently, this could result in fewer individuals choosing a political career, while also fostering an unhealthy admiration for the luxurious lifestyles of celebrities. The former consequence might hinder government effectiveness and governance, while the latter could encourage a materialistic culture. 

In conclusion,  what lies at the core of the huge difference between famous individuals and politicians is their salary structures, the monetization of celebrities’ personal brand and the market demand of the entertainment industry. This phenomenon would benefit financially disadvantaged people and the economy, while also at the same time  weakening people’s interest in having a career in politics and promoting a materialistic mentality.

Bước 4: Từ vựng

VocabularyMeaning in Vietnamese
Income disparityChênh lệch thu nhập
A mixed blessingCó cả lợi và hại 
Leverage as a verbTận dụng, sử dụng
LucrativeLợi nhuận, có lợi
Celebrity endorsementQuảng cáo có người nổi tiếng
MultifacetedĐa chiều, đa khía cạnh
PhilanthropicNhân đạo, từ thiện
Worthwhile pursuitSự theo đuổi đáng giá
MaterialisticTư duy vật chất

Now, here are some gap-fill exercises using these words/phrases:

1. The ______________  between the rich and the poor in the country is a major social issue.

Answer: income disparity 

2. Having a lot of free time can be a ______________ because it gives you more leisure but can also lead to boredom.

Answer:  mixed blessing

3. She knows how to ______________ her skills to get the best opportunities in her career.

Answer: leverage

4. The entertainment industry can be very ______________ for those who become famous.

Answer: lucrative 

5. The actor’s ______________ of the product significantly boosted its sales.

Answer: celebrity endorsement

6. The issue is ______________, with various aspects that need to be considered.

Answer: multifaceted

7. The billionaire’s ______________ efforts have improved the lives of many underprivileged people.

Answer: philanthropic

8. Pursuing a career in medicine can be a ______________ if you have a passion for helping others.

Answer: worthwhile pursuit 

9. Some people are so ______________ that they prioritize possessions over relationships and experiences.

Answer: materialistic

Fill in the blanks with the appropriate words/phrases in the box.

Bước 5: Cấu trúc ngữ pháp

Such an enormous income gap could also stem from the fact that public figures frequently operate within sectors such as movies, sports, and fashion, all of which are driven by consumer demand. 

Cụm từ “all of which” trong câu này được sử dụng để làm rõ và mở rộng ý về các lĩnh vực mà các nhân vật nổi tiếng thường hoạt động. Trong trường hợp này, cụm từ này thường dùng để liệt kê hoặc đưa ra các thông tin bổ sung về một sự thật hoặc tình huống đã được đề cập trước đó trong câu.

Trong câu của bạn, “all of which” liệt kê các lĩnh vực mà các người nổi tiếng thường tham gia, bao gồm “movies, sports, and fashion.” Nó giúp người đọc hiểu rằng tất cả các lĩnh vực này đều có một điểm chung, đó là chúng đều được thúc đẩy bởi sự yêu cầu của người tiêu dùng.

Cụm từ này thường được sử dụng để tạo sự rõ ràng và toàn diện hơn cho câu, đặc biệt khi có nhiều thành phần hoặc yếu tố cần liệt kê.

Giai de IELTS Writing ngay 16092023 2 1
Giai de IELTS Writing ngay 16092023 1
Untitled
Giai de IELTS Writing ngay 16092023 3

Xem ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu chi tiết

Hy vọng bài giải đề IELTS Writing ngày 16/09/2023 đã cung cấp thêm cho bạn nhiều từ vựng, cấu trúc và ý tưởng để vận dụng cho bài viết của mình khi luyện thi IELTS. Chúc bạn thi IELTS tốt!

Ngoài ra, các bạn cần phải thường xuyên cập nhập lịch thi IELTS để có kế hoạch ôn thi IELTS phù hợp nhé!

Xem ngay: Khóa học IELTS Writing – Offline và Online cùng chuyên gia IELTS 8.5

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra