Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách dùng dấu câu trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
17.04.2020

Trong bài viết tự học IELTS này IELTS Vietop sẽ chia sẻ cách dùng dấu câu trong tiếng Anh mà bạn cần chú ý. Cùng tìm hiểu nhé!

Sử dụng dấu câu chuẩn xác là một trong những tiêu chí đánh giá về ngữ pháp của IELTS Writing. Tuy nhiên, rất nhiều bạn chưa chú trọng về điều này mà chỉ dùng nó theo cách của Tiếng Việt, dẫn đến là dùng dấu câu sai vì cách dùng của một số dấu câu trong Tiếng Anh và Tiếng Việt khá khác nhau.

Cách dùng dấu câu đúng trong IELTS Writing
Cách dùng dấu câu đúng trong IELTS Writing

A. Dấu câu trong Tiếng Anh

Dấu câu trong Tiếng Anh có thể được chia làm 3 nhóm:

Nhóm
Dấu câu kết thúc câu1. Dấu chấm (period)
2. Dấu hỏi (question mark)
3. Dấu chấm than (exclamation point)
Dấu câu trong 1 câu4. Dấu phẩy (comma)
5. Dấu hai chấm (colon)
6. Dấu chấm phẩy (semicolon)
7. Dấu gạch ngang (dash)
8. Dấu ngoặc kép (quotation mark)
9. Dấu ba chấm (ellipsis)
10. Dấu ngoặc đơn (parentheses)
Dấu trong một từ11. Dấu nháy đơn (apostrophe)
12. Dấu gạch nối (hyphen)

Các lưu ý về dấu câu trong IELTS Writing:

 • Thực tế trong Tiếng Anh, có rất nhiều loại dấu câu nhưng trong IELTS Writing các bạn chỉ cần nắm vững cách sử dụng của dấu chấm (.) và dấu phẩy (,).
 • Dấu chấm câu rất quan trọng. Cuối mỗi câu hãy đặt một dấu chấm câu và viết hoa chữ đầu tiên câu tiếp theo. Nếu như không tuân theo điều này, các bạn sẽ bị điểm thấp.
 • Nếu các bạn muốn sử dụng các loại dấu câu như dấu chấm phẩy hoặc dấu gạch ngang, hãy đảm bảo mình hiểu rõ về chức năng của các loại dấu câu đó nếu không bạn sẽ bị trừ điểm trong bài viết của mình.
 • Không nên sử dụng dấu nháy đơn trong bài viết IELTS Writing với mục đích viết tắt các từ.

Ví dụ: “do not” thành “don’t”hay “has not” thành “hasn’t”

 • Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng dấu nháy đơn để thể hiện sự sở hữu

Ví dụ: the government’s decision.

Xem thêm: Cách luyện IELTS Writing Task 2 ăn trọn điểm trong vòng 1 tháng

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

B. Chức năng dấu câu trong Tiếng Anh

Chức năng dấu câu trong Tiếng Anh
Chức năng dấu câu trong Tiếng Anh

1. Dấu câu kết thúc câu

Loại dấu câuChức năng và ví dụ
Period (dấu chấm)Chủ yếu được sử dụng ở cuối câu hoặc lời khẳng định được coi là hoàn chỉnh.
Ví dụ: My name’s Beth and I was 18 in July
Dấu chấm câu cũng được sử dụng sau chữ viết tắt.
Ví dụ: MrsJones waved to Sarah.
Question mark (dấu hỏi)Nếu một câu đặt ra một câu hỏi trực tiếp, nó sẽ kết thúc bằng một dấu hỏi.
Ví dụ:
Did you remember to buy milk?
How much do I owe you?
Is this the right way to the park?  
Exclamation point (dấu chấm than)Để nhấn mạnh hoặc để chỉ ra rằng các từ đang được nói trong sự phấn khích, ngạc nhiên hoặc báo động
Ví dụ: I just heard the news – congratulations! “Oh no!” She stared at the mess in dismay. 
Lưu ý: Các dấu chấm than thường không thích hợp trong văn bản trang trọng như các bài tiểu luận học thuật hoặc báo cáo kinh doanh. Chúng ta chỉ nên sử dụng một dấu chấm than khi viết một cái gì đó không trang trọng (chẳng hạn như tin nhắn văn bản cho bạn bè).

Xem thêm: Khóa học IELTS Writing – Trọng tâm 10 buổi nâng 1.0 band

2. Dấu câu trong 1 câu

Comma (dấu phẩy)Để phân tách hai câu hoàn chỉnh: 
Ví dụ: We went to the movies, and then we went out to lunch.
Để phân tách các từ liệt kê từ 3 cái trở lên trong 1 câu.
Ví dụ: His problem affects individuals, communities and society in general.
Lưu ý:  Khi liệt kê hai đối tượng, không sử dụng dấu phẩy để phân tách mà dùng “an” (A and B). Nếu muốn liệt kê hai đối tượng trở lên, thì nên sử dụng dấu phẩy trước từ nối “and” hoặc “or”
Để phân tách các phần trong ngày tháng
Ví dụ: July 4, 1776, was an important day in American history. I was born on Sunday, May 12, 1968.
Để tách 2 mệnh đề độc lập (2 mệnh đề có đầy đủ S và V), được nối với nhau bằng FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so …).
Ví dụ: We visited Paris in September, and then we visited Berlin in October. We’ve invited the boss, but she may decide not to come.
Đối với câu có mệnh đề quan hệ xác định, ta thêm dấu phẩy giữa mệnh đề quan hệdanh từ mà nó bổ nghĩa.
Ví dụ: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos
Khi chúng ta bắt đầu câu bằng các trạng từ và từ nối như Nowadays, Recently, Firstly, Secondly, Finally, Furthermore, In addition, Also, However, By contrast, On the other hand, In my opinion,…, hãy thêm dấu phẩy sau chúng
Ví dụ: Nowadays, children challenge their parents’ authority far more than they did in the past.
Trong câu điều kiện nếu mệnh đề If đứng trước.
Ví dụ: “If all supermarkets charged a fee for the use of plastic bags, more people would be encouraged to bring their own reusable bags when shopping.”  
Semicolon (dấu chấm phẩy)Dấu chấm phẩy có chức năng giống chức năng của dấu chấm, dùng để tách 2 mệnh đề độc lập về ngữ pháp nhưng có liên quan với nhau về nghĩa hơn so với dấu chấm
Ví dụ: John was hurt; he knew she only said it to upset him. My friends caught the bus without me; I was left standing around on my own.
Colon (dấu hai chấm)Dấu hai chấm có ba chức năng chính Liệt kê
Ví dụ: He was planning to study four subjects: politics, philosophy, sociology, and economics.
Giải thích hay bổ sung thêm thông tin.
Ví dụ: I didn’t eat the sandwich: it had way too much mayo. Math is such a hard : if you don’t follow the rules, you can’t find the answer!
Trích dẫn: Ví dụ:  Shakespeare said it best: “To thine own self be true.”
Dấu hai chấm còn dùng để nối hai mệnh đề với điều kiện mệnh đề sau giải thích hoặc tóm tắt mệnh đề trước  
Ví dụ: I didn’t have time to get changed: I was already late. Life is like a puzzle: half the fun is in trying to work it out.
Dash (Dấu gạch ngang)Dấu gạch ngang được sử dụng để Đánh dấu một mệnh đề chen vào, hoặc tách các phần khác nhau của một vấn đề.
Dấu gạch ngang trông giống như dấu gạch nối, nhưng dài hơn.
Ví dụ: Driving at night—especially in the rain—can be dangerous and requires more attention than daytime driving.
Quotation marks (dấu ngoặc kép)Dấu ngoặc kép được sử dụng khi trích dẫn trực tiếp một câu nói
Ví dụ: John said, “I really hate when it’s hot outside.”
Nếu câu trên được đổi thành lời nói gián tiếp (Reported speech), ta bỏ dấu ngoặc kép -> John said he hated when it was hot outside.  
Ellipsis (dấu ba chấm)Dùng thay cho một hay một số từ còn thiếu để hoàn thành câu, dùng bỏ bớt những từ, câu hoặc đoạn không cần thiết so với nguyên bản.
Ví dụ: “After school I went to her house … and then came home.” One happy customer wrote: “This is the best program…that I have ever seen.”  
Parentheses (Dấu ngoặc đơn)Dùng để đưa thêm thông tin, ví dụ nhằm giải thích hoặc làm rõ nghĩa cho từ hoặc cụm từ đứng trước.
Ví dụ: She was his sister (from his father’s first marriage). The graphs below compare the average monthly earnings of male and female graduates in three different countries (Egypt, Brazil and New Zealand).  

3. Dấu trong một từ

Loại dấu câuCách sử dụng
Apostrophe (dấu nháy đơn)Diễn tả sự sở hữu: dùng khi nói đến một vật thuộc quyền sở hữu của ai đó.
Ví dụ:
Sams cake was much nicer than the one Tom made.
My sister’s new bag is expensive
Khi viết tắt một từ nào đó:
Ví dụ:
She doesn’t talk to me I don’t have time to get involved.
She hasn’t replied to my letter
Hyphen (dấu gạch nối)Dấu gạch nối nối hai từ (hoặc hơn) với nhau thành một từ ghép.
Ví dụ:
He studies eighteenthcentury literature.
We want to foster our students’ selfconfidence. 
I get on very well with my motherinlaw.
Để nối từ với tiền tố
Ví dụ:  These things happened before the pre-enlightenment era.
Lưu ý: Dấu gạch nối (-) ngắn hơn so với dấu gạch ngang. Dấu gạch nối có thể được sử dụng trong các từ ghép, để liên kết các từ với tiền tố. Trước và sau gạch nối không có khoảng trắng  
Lưu ý: Trong IELTS Writing task 1, nếu muốn miêu tả số liệu bằng phân số, chúng ta cần dùng dấu gạch nối giữa hai mẫu số và tử số.
Ví dụ:
Two-fifth
More than one-third of registered voters oppose the measure.
Tuy nhiên nếu ta dùng phân số bắt đầu bằng “a” hoặc “an” thì không cần phải gạch dấu gạch nối
More than a third of registered voters oppose the measure.    

Tham khảo: Cách tính điểm Writing Task 1 và Task 2 như thế nào?

C. Lưu ý khi sử dụng dấu câu trong tiếng Anh

Dưới đây là những lưu ý khi dùng dấu câu trong tiếng Anh, cùng IELTS Vietop tìm hiểu ngay nhé! 

 • Thông thường trong tiếng Anh – Anh không dùng dấu phẩy trước chữ “and”, tuy nhiên với tiếng Anh – Mỹ, dấu phẩy lại được dùng nhiều trước chữ “, and”.
 • Vị trí đứng của dấu câu trước hoặc sau dấu nháy kép đóng là khác nhau.
 • Dấu hai chấm và dấu chấm phẩy luôn đứng ngoài dấu nháy kép, “like so”;
 • Vị trí của dấu chấm và dấu phẩy trong dấu nháy kép giữ tiếng Anh – Mỹ và Anh Anh là khác nhau. Đối với tiếng Anh – Mỹ luôn đặt dấu chấm và dấu phẩy bên trong dấu nháy kép và ngược lại với tiếng Anh – Anh vị trí hai dấu câu này đặt ở bên ngoài của dấu nháy kép.                        

Ex: Anh – Mỹ “like so.”

      Anh – Anh “like so”

 • Trong văn viết mang tính trang trọng, nên hạn chế việc dùng dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Thay vào đó nên dùng câu tường thuật và những cấu trúc đặc biệt trong bài viết.
 • Cùng giống như dấu chấm hỏi và chấm than, khi viết bài với văn phong trang trọng thì cần hạn chế dùng dấu gạch ngang. Tuy vậy bạn có thể thay thế bằng dấu ngoặc đơn hay dấu phẩy. 
 • Dù dấu gạch ngang và dấu ngoặc đơn có cách dùng tương tự nhau, nhưng dấu ngoặc đơn biểu đạt “sự chú giải” mạnh mẽ hơn so với dấu gạch ngang.
 • Cần ghi dấu trích dẫn khi cần thiết.
 • Dấu chấm hỏi và dấu chấm than tùy vào từng ngữ cảnh mà có cách dùng khác nhau. Nếu trong toàn bộ câu đều là câu hỏi và lời trích dẫn là một từ hoặc cụm từ đứng cuối câu, dấu chấm hỏi sẽ đặt bên ngoài dấu nháy kép. Nếu trong toàn bộ câu là câu tường thuật và lời trích dẫn là câu hỏi thì dấu chấm hỏi sẽ đặt bên trong dấu nháy kép.      

Ex: Do you like to watch “The Company”?                                        

        She shouted, “Where do you think you’re going?”

→ Bạn có thể dùng dấu gạch ngang ngắn thay vì dùng dấu gạch nối khi tạo các danh từ ghép.              

Ex: Germany-France route

Dấu gạch ngang ngắn còn được dùng giữa những chữ số, như trong số trang hoặc năm, để chỉ một dãy số. 

Ex: A discussion on personal finance is found on pages 40-49.

→ Trong đoạn văn trên không nên viết một câu dài hơn 20 từ. Nếu cảm thấy rằng một câu có vẻ dài dòng, hãy tìm cách thêm một hoặc hai dấu hoặc tách chúng thành các câu đơn nhỏ để bài văn rõ ràng và súc tích hơn, tạo cảm giác thoải mái, dễ hiểu và không làm rối mắt người đọc. 

D. Bài tập thực hành dấu câu trong IELTS Writing

Bài tập 1: Mỗi câu sau đây đều có lỗi sai về dấu câu, hãy sửa lại cho đúng

 1. While companies A and B saw waste output fall over the 15 year period. The amount of waste produced (by company C) increased considerably.
 2. By contrast; company C saw an increase in waste production of approximately 4 tonnes, over the same 10 year period.
 3. Well paid employees are likely to be highly-motivated to work hard
 4. In 2008; British parents spent an average of around (£20) per month on their children sporting activities.
 5. In 2005, 42% of school A pupils found it difficult to follow instructions whereas only 6% of pupils in school B experienced this problem.
 6. Hollywood blockbusters like Avatar or Avengers are examples of big budget movies.
 7. Brighton and Hove saw the second biggest increase 109% in the number of residents cycling to work

Bài tập 2: Sử dụng các dấu câu trên điền vào chỗ trống trong các câu sau đây.

(Một số chỗ trống có thể không cần dùng dấu câu)

 1. In my opinion __ parents are responsible for teaching their children values like kindness __and compassion.
 2. Scientists have been warning us about the effects of climate change for years yet __many people have chosen not to listen
 3. Immigration isn’t a black and white issue __it’s actually much more complicated than most people think.
 4. The process of making plastic products can be divided into three main stages __the production of long molecules from raw materials__the transformation from molecules to mould __and the handling of the finished product.
 5. When faced with difficult situations, people always have two choices __ run away or fight.
 6. Elderly people teach us values __traditions __and how to deal with life experiences.
 7. At this stage of the process__colours are added__and the pots are then fired for the second time in another kiln to become fully shaped__coloured ceramic pots.
 8. The mixture is left for fermentation for 2 days __48 hours__and subsequently liquidised __with solid wastes being released as by-products.
 9. The Internet is a growing market for advertisers__More people each and every year get their news from the Internet.
 10. More than one__third of household __expenditure in Japan was on housing.

Answer key

Bài tập 1

 1. While companies A and B saw waste output fall over the 15-year period, the amount of waste produced by company C increased considerably.
 2. By contrast, company C saw an increase in waste production of approximately 4 tonnes over the same 10-year period.
 3. Well-paid employees are likely to be highly motivated to work hard.
 4. In 2008, British parents spent an average of around £20 per month on their children’s sporting activities.
 5. In 2005, 42% of school A’s pupils found it difficult to follow instructions, whereas only 6% of pupils in school B experienced this problem.
 6. Hollywood blockbusters like ‘Avatar’ or ‘Avengers’ are examples of big-budget movies
 7. Brighton and Hove saw the second biggest increase (109%) in the number of residents cycling to work

Bài tập 2

 1. In my opinion, parents are responsible for teaching their children values like kindness, and compassion.
 2. Scientists have been warning us about the effects of climate change for years, yet many people have chosen not to listen.
 3. Immigration isn’t a black and white issue; it’s actually much more complicated than most people think.
 4. The process of making plastic products can be divided into three main stages: the production of long molecules from raw materials, the transformation from molecules to mould, and the handling of the finished product.
 5. When faced with difficult situations, people always have two choices: run away or fight.
 6. Elderly people teach us values, traditions, and how to deal with life experiences.
 7. At this stage of the process, colours are added, and the pots are then fired for the second time in another kiln to become fully shaped, coloured ceramic pots.
 8. The mixture is left for fermentation for 2 days (48 hours) and subsequently liquidised, with solid wastes being released as by-products. 
 9. The Internet is a growing market for advertisers: More people each and every year get their news from the Internet.
 10. More than one-third of household expenditure in Japan was on housing.

Tham khảo: Trọn bộ đề IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2 qua từng năm

Trên đây là thông tin phân loại cũng như cách dùng dấu câu đúng trong IELTS Writing mà bạn cần lưu ý. Hy vọng bạn sẽ áp dụng đúng và hiệu quả trong bài thi IELTS Writing của mình!

Và nếu trong quá trình ôn luyện IELTS mà có băn khoăn nào thì đừng ngại để lại tin nhắn hoặc ĐẶT HẸN để Vietop tư vấn bạn nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra