Bài tập phát âm thi THPT Quốc gia có đáp án chi tiết

Trang Đoàn Trang Đoàn
15.08.2022

Dạng bài nhận biết Pronunciation – ngữ âm luôn luôn xuất hiện trong các kỳ kiểm tra ở trường, kỳ thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3 và dĩ nhiên không thể thiếu ở kỳ thi THPT Quốc Gia – kỳ thi quan trọng nhất, quyết định kết quả 12 năm cắp sách đến trường của các bạn học sinh.

Với bài viết hôm nay, IELTS Vietop sẽ cùng các bạn hệ thống lại một số kiến thức cần thiết để làm dạng bài này, cũng như cung cấp cho các bạn một số bài tập Phát âm thi THPT Quốc gia để thực hành. Đây cũng là điểm mấu chốt để bạn đạt điểm cao trong phần IELTS Speaking vì thế bạn nên luyện tập thật tốt nhé!

Bài tập Phát âm thi THPT Quốc gia

Tham khảo:

Tổng hợp điểm ngữ pháp Tiếng Anh cho kỳ thi THPT Quốc gia

Minh họa Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Tiếng anh

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2022 – Môn tiếng Anh

IELTS Speaking Part 2

Tổng quát về ngữ âm trong tiếng Anh

Bảng IPA

Bảng phiên âm quốc tế IPA – International Phonetic Alphabet, là phần kiến thức quan trọng giúp các bạn định hình được cách phát âm những từ trong tiếng Anh mà không phải “đoán già đoán non” cách đọc. Việc nắm vững bảng IPA còn giúp được bạn làm tốt phần trắc nghiệm chọn từ phát âm khác với các từ còn lại trong bài kiểm tra tiếng Anh nữa đấy!

Bảng IPA

Quy tắc phát âm -s trong tiếng Anh

Quy tắc phát âm -s trong tiếng Anh

Xem ngay: Cách phát âm s es z chuẩn quốc tế – Phát âm tiếng Anh cơ bản

Quy tắc phát âm -ed trong tiếng Anh

Quy tắc phát âm -ed trong tiếng Anh

Tham khảo:

Cách phát âm /k/ và /g/ chuẩn quốc tế – Phát âm tiếng Anh cơ bản

Cách phát âm /θ/ và /ð/ chuẩn quốc tế

IELTS Speaking part 3

8 quy tắc nhấn âm trong tiếng Anh

1. Danh từ và tính từ có hai âm tiết

Quy tắc: Khi một danh từ hoặc tính từ có hai âm tiết, trọng âm thường nằm đầu tiên.

E.g.: table /TA-ble/ ; scissors /SCI-ssors/ ; pretty /PRE-tty/ ; clever /CLE-ver/

Ngoại lệ: Những trường hợp ngoại lệ có thể là một từ được mượn từ một ngôn ngữ khác hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên. Cách duy nhất để nhớ chúng là học thuộc lòng.

E.g.: hotel /ho-TEL/ ; extreme /ex-TREME/ ; concise /con-CISE/

2. Động từ và giới từ có hai âm tiết

Quy tắc: Khi một động từ hoặc một giới từ có hai âm tiết, trọng âm thường ở âm tiết thứ hai.

E.g.: present /pre-SENT/ ; export /ex-PORT/ ; aside /a-SIDE/ ; between /be-TWEEN/

3. Những từ vừa là danh từ vừa là động từ

Quy tắc: Một số từ trong tiếng Anh có thể vừa là danh từ vừa là động từ. Trong những trường hợp đó, danh từ có trọng âm ở âm tiết đầu tiên, và với động từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: 

 • present /PRE-sent/ (danh từ – món quà) vs. present /pre-SENT/ (động từ – tặng theo nghĩa trang trọng)
 • export /EX-port/ (danh từ – sự xuất khẩu) vs. export /ex-PORT/ (động từ – xuất khẩu)
 • suspect /SU-spect/ (danh từ – nghi phạm) vs suspect /su-SPECT/ (động từ – nghi ngờ)

Tuy nhiên, có những ngoại lệ đối với quy tắc này. Ví dụ: từ “respect” (danh từ – sự tôn trọng, động từ – tôn trọng) có trọng âm ở âm tiết thứ hai kể cả khi nó là danh từ hay động từ.

Xem thêm: Khóa học IELTS Online – Học trực tuyến cùng chuyên gia IELTS 8.5

4. Các từ có ba âm tiết kết thúc bằng -er và -ly

Quy tắc: Những từ có ba âm tiết và kết thúc bằng -er hay -ly  thường có trọng âm ở âm tiết đầu tiên.

E.g.: orderly /OR-der-ly/ ; quietly /QUI-et-ly/ ; manager /MA-na-ger/

5. Các từ kết thúc bằng -ic, -sion và -tion

Quy tắc: Khi một từ kết thúc bằng -ic, -sion hay -tion, trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ hai từ cuối lên.

E.g.: creation /cre-A-tion/ ; commission /com-MI-ssion/ ; photographic /pho-to-GRA-phic/

6. Các từ kết thúc bằng -cy, -ty, -phy, -gy và -al

Quy tắc: Khi một từ kết thúc bằng -cy, -ty, -phy, -gy và -al, trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ ba từ cuối lên.

E.g.: democracy /de-MO-cra-cy/ ; photography /pho-TO-gra-phy/ ; logical /LO-gi-cal/ ; commodity /com-MO-di-ty/ ; psychology /psy-CHO-lo-gy/

7. Danh từ ghép

Quy tắc: Trong hầu hết các danh từ ghép, trọng âm của từ nằm trên danh từ đầu tiên.

E.g.: football /FOOT-ball/ ; keyboard /KEY-board/

8. Tính từ và động từ ghép

Quy tắc: Trong hầu hết các tính từ ghépđộng từ ghép, trọng âm nằm ở từ thứ hai.

E.g.: old-fashioned /old-FA-shioned/ ; understand /un-der–STAND/

Xem ngay:

Tổng quan về phát âm trong Tiếng Anh

7 lỗi phát âm dễ gây mất điểm – IELTS Speaking

5 phần mềm Đọc tiếng Anh miễn phí cực hiệu quả

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập Phát âm thi THPT Quốc gia

Bài tập Phát âm thi THPT Quốc gia

Bài 1: Indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 1. A. justice B. campus C. culture D. brush
 2. A. work B. form C. stork D. force
 3. A. eleven B. elephant C. examine D. exact
 4. A. assure B. pressure C. possession D. assist
 5. A. species B. invent C. medicine D. tennis
 6. A. deal B. teach C. break D. clean
 7. A. supported B. approached C. noticed D. finished
 8. A. justice B. campus C. culture D. brush
 9. A. date B. face C. page D. map
 10. A. dressed B. dropped C. matched D. joined
 11. A. walk B. call C. take D. talk
 12. A. find B. think C. drive D. mind
 13. A. hood B. hook C. stood D. tool
 14. A. canal B. journal C. infernal
 15. A. definition B. suggestion C. situation D. production
 16. A. exported B. enjoyed C. existed D. crowded
 17. A. Wednesday B. handsome C. dependent D. grandchild
 18. A. ocean B. official C. sincere D. ancient
 19. A. missed B. filled C. published D. watched
 20. A. walked B. involved C. missed D. jumped

Bài 2: Put the following words in the correct columns according to the sound of the plural or third person -s

Helps, races, freezes, sleeps, sits, bridges, crabs, talks, kings, belongs, fixes, wishes, sniffs, rugs, gloves, garages, graphs, witches.

/iz//s//z/

Bài 3: Put the following words in the correct columns according to the sound of the adjective or regular past -ed

Knitted, cleaned, baked, cooked, guided, called, kissed, chatted, flooded, pronounced, wished, worked, allowed, watched, begged.

/t//d//id/

Bài 4: Indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

 1. a. Pyramid b. Egyptian c. belongs d. transcription
 2. a. construction b. suggestion c. accurate d. hi-’jacket
 3. a. dedicate b. impressive c. reminder d. descendant
 4. a. remember b. ‘company c. ‘technical d. ‘interview
 5. a. electric b. computer c. ‘fascinate d. fantastic
 6. a. domestic b. investment c. substantial d. undergo
 7. a. confident b. influence c. computer d. memory
 8. a. optimist b. powerful c. terrorist d. contrary
 9. a. government b. destruction c. contribute d. depression
 10. a. institute b. consumption c. specific d. encounter
 11. a. tableland b. apparent c. atmosphere d. applicant
 12. a. vulnerable b. satellite c. eleven d. element
 13. a. arrival b. technical c. proposal d. approval
 14. a. empire b. employer c. conductor d. transistor
 15. a. celebrate b. fascinating c. survive d. elephant
 16. a. habitat b. generate c. canoe d. penalty
 17. a. expression b. decisive c. dependent d. independence
 18. a. decision b. reference c. wedding d. important
 19. a. cooperate b. permanent c. recognize d. industry
 20. a. attractive b. sociable c. dynamic d. conservative
 21. a. entertain b. enjoyable c. anniversary d. introduce
 22. a. approval b. attractive c. sacrifice d. romantic
 23. a. conical b. ancestor c. ceremony d. traditional
 24. a. romantic b. following c. summary d. physical
 25. a. maintenance b. appearance c. develop d. different
 26. a. contractual b. significant c. Asia d. demanding
 27. a. appearance b. measurement c. counterpart d. cultural
 28. a. majority b. minority c. partnership d. enjoyable
 29. a. marvellous b. argument c. apoplectic d. maximum
 30. a. departure b. separate c. necessary d. wrongdoing
 31. a. attention b. appropriate c. terrible d. non-verbal
 32. a. according b. informality c. expensive d. acceptable
 33. a. assistance b. consider c. politely d. compliment
 34. a. mischievous b. family c. supportive d. suitable
 35. a. memory b. typical c. reward d. marketing

Đáp án

Bài 1

 1. B /ə/ trong khi A, C, D phát âm là /ʌ/
 2. A /ɜː/ trong khi  B, C, D  phát âm là /ɔː/
 3. B /e/ trong khi A, C, D  phát âm là /ɪ/
 4. D /s/ trong khi A, B, C  phát âm là / ʃ/
 5. A /ɪ/ trong khi B, C, D  phát âm là /e/
 6. C /eɪ/ trong khi A, B, D  phát âm là / iː/
 7. A /ɪd/ trong khi B, C, D  phát âm là /t/
 8. B /ə/ trong khi A, C, D  phát âm là /ʌ/ 
 9. D /æ/ trong khi A, B, C  phát âm là /eɪ/
 10. D /d/ trong khi A, B, C  phát âm là /t/
 11. C /eɪ/ trong khi A, B, D  phát âm là /ɔː/
 12. B /ɪ/ trong khi A, C, D  phát âm là /aɪ/
 13. D /uː/ trong khi A, B, C  phát âm là /ʊ/
 14. A /æ/ trong khi B, C, phát âm là /ːn/
 15. B /tʃən/ trong khi A, C, D phát âm là /ʃn/
 16. B /d/ trong khi A, C, D phát âm là /ɪd/
 17. C /d/ trong khi A, B, D là âm câm (không phát âm)
 18. C /s/ trong khi A, B, D  phát âm là /ʃ/
 1. B /d/ trong khi A, C, D  phát âm là /t/
 2. B /d/ trong khi A, C, D  phát âm là /t/

Bài 2

/iz//s//z/
races
freezes
bridges
fixes
wishes
garages
witches
helps
sleeps
sits
talks
sniffs
graphs
crabs
kings
belongs
rugs
gloves

Bài 3

/t//d//id/
baked
cooked
kissed
pronounced
wished
watched
cleaned
called
worked
allowed
begged
knitted
guided
chatted
flooded

Bài 4

 1. a. Pyramid b. Egyptian c. belongs d. transcription
 2. a. construction b. suggestion c. accurate d. hi-jacket
 3. a. dedicate b. impressive c. reminder d. descendant
 4. a. remember b. ‘company c. technical d. interview
 5. a. electric b. computer c. fascinate d. fantastic
 6. a. domestic b. investment c. substantial d. undergo
 7. a. confident b. influence c. computer d. memory
 8. a. optimist b. powerful c. terrorist d. contrary
 9. a. government b. destruction c. contribute d. depression
 10. a. institute b. consumption c. specific d. encounter
 11. a. tableland b. apparent c. atmosphere d. applicant
 12. a. vulnerable b. satellite c. eleven d. element
 13. a. arrival b. technical c. proposal d. approval
 14. a. empire b. employer c. conductor d. transistor
 15. a. celebrate b. fascinating c. survive d. elephant
 16. a. habitat b. generate c. canoe d. penalty
 17. a. expression b. decisive c. dependent d. independence
 18. a. decision b. reference c. wedding d. important
 19. a. cooperate b. permanent c. recognize d. industry
 20. a. attractive b. sociable c. dynamic d. conservative
 21. a. ‘entertain /1/ b. enjoyable c. anniversary d. ‘introduce
 22. a. approval b. attractive c. sacrifice d. romantic
 23. a. conical b. ancestor c. ceremony d. traditional
 24. a. romantic b. following c. summary d. physical
 25. a. maintenance b. appearance c. develop d. different
 26. a. contractual b. significant c. Asia d. demanding
 27. a. appearance b. measurement c. counterpart d. cultural
 28. a. majority b. minority c. partnership d. enjoyable
 29. a. marvellous b. argument c. apoplectic d. maximum
 30. a. departure b. separate c. necessary d. wrongdoing
 31. a. attention b. appropriate c. terrible d. non-verbal
 32. a. according b. informality c. expensive d. acceptable
 33. a. assistance b. consider c. politely d. compliment
 34. a. mischievous b. family c. supportive d. suitable
 35. a. memory b. typical c. reward d. marketing

Xem thêm:

Top 6 phần mềm luyện phát âm tiếng Anh tốt nhất

Bảng chữ cái Tiếng Anh và cách phát âm chuẩn (Audio)

Cách phát âm đuôi ed trong tiếng Anh dễ nhớ nhất

Hy vọng sau khi xem bài viết và hoàn thành các bài tập Phát âm thi THPT Quốc gia trên, các bạn học sinh đã có thể hệ thống lại kiến thức về ngữ âm tiếng Anh để có thể chuẩn bị kỹ càng hơn cho kỳ thi vô cùng quan trọng. Luyện thi IELTS Vietop chúc các bạn học tốt và xin hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra