Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Tất tần tật tên các con vật bằng tiếng Anh dễ thương có phiên âm

Trang Đoàn Trang Đoàn
12.08.2022

Chủ đề về động vật là một trong những chủ đề thường thấy trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Bạn đã bao giờ tự hỏi những con vật sẽ được gọi bằng tiếng Anh như thế nào chưa? Ngày hôm nay, hãy cùng Luyện thi IELTS Vietop khám phá tất tần tật tên các con vật bằng tiếng Anh dễ thương, theo bảng chữ cái, có phiên âm nhé!

tên các con vật bằng tiếng Anh
Tất tần tật tên các con vật bằng tiếng Anh dễ thương có phiên âm

Nội dung chính

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ A

 1. Albatross /ˈæl.bə.trɑːs/: Chim hải âu
 2. Alligator /ˈæl.ɪ.ɡeɪ.tər/: Cá sấu
 3. Ant /ænt/: Kiến
 4. Anteater /ˈæntˌiː.tər/: Thú ăn kiến
 5. Armadillo /ˌɑːr.məˈdɪl.oʊ/: Tê tê
 6. Aardvark /ˈɑːrd.vɑːrk/: Lợn đất
 7. Axolotl /ˈæk.sə.lɒt.əl/: Kỳ giông Mexico

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ B

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ B
Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ B
 1. Baboon /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó
 2. Badger /ˈbædʒ.ər/: Lửng
 3. Bat /bæt/: Dơi
 4. Bear  /beər/: Gấu
 5. Beaver /ˈbiː.vər/: Hải Ly
 6. Beetle /ˈbiː.təl/: Bọ cánh cứng
 7. Bird /bɜːd/: Chim
 8. Boar /bɔːr/: Heo rừng
 9. Buffalo /ˈbʌf.ə.loʊ/: Trâu
 10. Bull /bʊl/: Bò đực
 11. Bee /biː/: Ong
 12. Bison /ˈbaɪ.sən/: Bò rừng
 13. Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: Bướm

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C
Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C
 1. Camel /ˈkæm.əl/: Lạc đà
 2. Cat /kæt/: Mèo
 3. Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: Sâu bướm
 4. Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: Tắc kè
 5. Cheetah /ˈtʃiː.tə/: Báo
 6. Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/: Gà
 7. Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: Tinh tinh
 8. Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột
 9. Cow /kaʊ/: Bò sữa
 10. Crab /kræb/: Cua biển
 11. Crocodile /ˈkrɑː.kə.daɪl/: Cá sấu
 12. Capybara /ˌkæp.ɪˈbɑːr.ə/: Chuột lang nước
 13. Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: Rết
 14. Chinchilla /tʃɪnˈtʃɪl.ə/: Sóc sin-sin
 15. Coyote /kaɪˈoʊ.t̬i/: Sói đồng cỏ

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ D

 1. Deer /dɪər/: Dê
 2. Dodo /ˈdoʊ.doʊ/: Chim Đô-đô
 3. Dog /dɒɡ/: Chó
 4. Dolphin /ˈdɒl.fɪn/: Cá heo
 5. Donkey /ˈdɒŋ.ki/: Lừa
 6. Duck /dʌk/: Vịt
 7. Dragonfly /ˈdræɡ.ən.flaɪ/: Chuồn chuồn

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E

 1. Eagle /ˈiː.ɡəl/: Đại bàng
 2. Eel /iːl/: Lươn
 3. Elephant /ˈel.ə.fənt/: Voi
 4. Emu /ˈiː.mjuː/: Đà điểu
 5. Earthworms /ˈɜːθ.wɜːm/: Giun đất
 6. Elk /elk/: Nai sừng tấm

Xem thêm: Khóa học IELTS – Luyện thi Ielts toàn diện 4 kỹ năng tại TPHCM

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ F

 1. Ferret /ˈfer.ɪt/: Chồn hôi
 2. Fish /fɪʃ/: Cá
 3. Flamingo /fləˈmɪŋ.ɡoʊ/: Hồng hạc
 4. Fox /fɒks/: Cáo
 5. Frog /frɒɡ/: Ếch

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ G

 1. Gecko /ˈɡek.oʊ/: Thạch sùng
 2. Gerbil /ˈdʒɜː.bəl/: Chuột nhảy
 3. Giraffe /dʒɪˈrɑːf/: Hươu cao cổ
 4. Goat /ɡoʊt/: Dê
 5. Goose /ɡuːs/: Ngỗng
 6. Gorilla /ɡəˈrɪl.ə/: Khỉ đột
 7. Greyhound /ˈɡreɪ.haʊnd/: Chó săn
 8. Guinea Pig /ˈɡɪn.i ˌpɪɡ/: Chuột bạch

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ H

 1. Hamster /ˈhæm.stər/: Chuột Ham-xờ-tơ
 2. Hare /heər/: Thỏ rừng
 3. Hedgehog /ˈhedʒ.hɑːɡ/: Nhím
 4. Hippopotamus (Hippo) /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: Hà mã
 5. Horse /hɔːrs/: Ngựa
 6. Hyena /haɪˈiː.nə/: Linh cẩu
 7. Heron /ˈher.ən/: Diệc
 8. Hornet /ˈhɔːr.nət/: Ong bắp cày

Bạn muốn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của mình với các chủ đề từ vựng mới hay ho?

Đăng ký ngay để nhận:

 • Danh sách đầy đủ tên các con vật bằng tiếng Anh có phiên âm chuẩn và các chủ đề từ vựng khác.
 • Tài liệu bổ sung về từ vựng tiếng Anh.
 • Cơ hội tham gia các hoạt động học tập tiếng Anh hấp dẫn khác

Đừng bỏ lỡ cơ hội này!

Nhấp vào đây để đăng ký ngay: https://www.ieltsvietop.vn/dat-hen/

Xem thêm:

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ I

 1. Ibis /ˈaɪ.bɪs/: Cò quăm
 2. Iguana /ɪˈɡwɑː.nə/: Kỳ nhông
 3. Insect /ˈɪn.sekt/: côn trùng
 4. Impala /ɪmˈpɑː.lə/: Linh dương

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ J

 1. Jaguar /ˈdʒæɡ.wɑːr/: Báo đốm
 2. Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Sứa

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ K

 1. Kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/: Chuột túi
 2. Kingfisher  /ˈkɪŋˌfɪʃ.ər/: Chim bói cá
 3. Kiwi /ˈkiː.wiː/: Chim Kiwi
 4. Koala /koʊˈɑː.lə/: Gấu túi
 5. Komodo Dragon /kəˌmoʊ.doʊ ˈdræɡ.ən/: Rồng Komodo
 6. Kitten /ˈkɪt.ən/: Mèo con
 7. Krill /krɪl/: Nhuyễn thể

Tham gia ngay chương trình thi thử IELTS miễn phí của IELTS Vietop để kiểm tra năng lực và xác định band điểm IELTS của bạn một cách chính xác nhất. Còn chần chờ gì nữa? Đăng ký thi thử IELTS miễn phí ngay hôm nay để đánh giá trình độ và lên kế hoạch học hiệu quả!

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ L

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ L
Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ L
 1. Leopard /ˈlep.əd: Báo
 2. Lion /ˈlaɪ.ən/: Sư tử
 3. Lizard /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn
 4. Llama /ˈlɑː.mə/: Lạc đà không bướu
 5. Lobster /ˈlɒb.stər/: Tôm hùm
 6. Lynx /lɪŋks/: Linh miêu
 7. Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ cánh cam
 8. Lemur /ˈliː.mər/: Vượn cáo đuôi vòng
 9. Lemming  /ˈlem.ɪŋ/: Chuột Lemming

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ M

 1. Meerkat /ˈmɪr.kæt/: Cầy
 2. Mole /moʊl/: Chuột chũi
 3. Mongoose /ˈmɑːŋ.ɡuːs/: Cầy lỏn
 4. Monkey /ˈmʌŋ.ki/: Cầy
 5. Moose /muːs/: Nai sừng tấm
 6. Mouse /maʊs/: Chuột
 7. Magpie /ˈmæɡ.paɪ/: Chim ác là
 8. Manatee /ˌmæn.əˈtiː/: Lợn biển
 9. Mice /maɪs/: Chuột
 10. Moorhen /ˈmʊr.hen/: Kịch
 11. Moth /mɑːθ/: Bướm đêm

Xem thêm: Tên tiếng Anh

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ N

 1. Newt /nuːt/: Sa giông

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ O

 1. Octopus /ˈɑːk.tə.pəs/: Bạch tuộc
 2. Ostrich /ˈɑː.strɪtʃ/: Đà điểu
 3. Otter /ˈɒt.ər/: Rái cá
 4. Owl /aʊl/: Cú
 5. Ox /ɑːks/: Bò
 6. Ocelot /ˈɑː.sə.lɑːt/: Mèo gấm
 7. Okapi /oʊˈkɑː.pi/: Hươu đùi vằn
 8. Orangutan /ɔːˈræŋ.ə.tæn/: Đười ươi
 9. Oryx (Antelope) /ˈɔːr.rɪks/: Linh dương
 10. Osprey /ˈɑː.spri/: Ưng biển

Xem thêm:

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P

 1. Panther /ˈpæn.θər/: Báo đen
 2. Parrot /ˈper.ət/: Vẹt
 3. Peacock /ˈpiː.kɒk/: Công
 4. Pelican /ˈpel.ə.kən/: Bồ nông
 5. Penguin /ˈpeŋ.ɡwɪn/: Chim cánh cụt
 6. Pheasant /ˈfez.ənt/: Gà lôi
 7. Pig /pɪɡ/: Heo, lợn
 8. Polar Bear /ˌpəʊ.lə ˈbeər/: Gấu Bắc Cực
 9. Puffin /ˈpʌf.ɪn/: Hải âu cổ rụt
 10. Puma /ˈpuː.mə/: Báo sư tử
 11. Polecat /ˈpoʊl.kæt/: Chồn hôi châu Âu

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ Q

 1. Quail /kweɪl/: Chim cun cút
 2. Quokka /ˈkwɑː.kə/: Chuột cười

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ R

 1. Rabbit /ˈræb.ɪt/: Thỏ
 2. Raccoon /rækˈuːn/: Gấu mèo
 3. Rat /ræt/: Chuột cống
 4. Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: Tuần lộc
 5. Rhinoceros (Rhino) /raɪˈnɒs.ər.əs/: Tê giác
 6. Rattlesnake /ˈræt.əl.sneɪk/: Rắn đuôi chuông
 7. Red Panda /ˌred ˈpæn.də/: Gấu trúc đỏ

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S

 1. Seal /siːl/: Hải cẩu
 2. Shark /ʃɑːrk/: Cá mập
 3. Sheep /ʃiːp/: Cừu
 4. Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi
 5. Snail /sneɪl/: Ốc sên
 6. Snake /sneɪk/: Rắn
 7. Squirrel /ˈskwɪr.əl/: Sóc
 8. Swan /swɑːn/: Thiên nga
 9. Seagull /ˈsiː.ɡʌl/: Mòng biển
 10. Sea Lion /ˈsiː ˌlaɪ.ən/: Sư tử biển
 11. Seahorse /ˈsiː.hɔːrs/: Cá ngựa
 12. Serval /ˈsɜː.vəl /: Linh miêu đồng cỏ
 13. Skylark /ˈskaɪ.lɑːrk/: Sơn ca
 14. Sloth /sloʊθ/: Lười
 15. Slug /slʌɡ/: Ốc sên không vỏ
 16. Spider /ˈspaɪ.dər/: nhện
 17. Stoat /stoʊt/: Chồn Ecmin

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T
 1. Tiger /ˈtaɪ.ɡər/: Hổ
 2. Tortoise /ˈtɔː.təs/: Rùa cạn
 3. Turkey /ˈtɝː.ki/: Gà Tây
 4. Turtle /ˈtɜː.təl/: Rùa biển

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ V

 1. Vulture /ˈvʌl.tʃər/: Kền kền

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ W

 1. Walrus /ˈwɑːl.rəs/: Hải mã
 2. Whale /weɪl/: Cá voi
 3. Wolf /wʊlf/: Sói
 4. Wombat /ˈwɑːm.bæt/: Gấu túi mũi trần
 5. Wasp /wɑːsp/: Ong vò vẽ
 6. Weasel /ˈwiː.zəl/: Chồn
 7. Wallaby /ˈwɑː.lə.bi/: Chuột túi Wallaby
 8. Warthog /ˈwɔːrt.hɑːɡ/: Lợn bướu
 9. Wildebeest /ˈwɪl.də.biːst/: Linh dương đầu bò
 10. Wolverine /ˌwʊl.vəˈriːn/: Chồn sói

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ Z

Tên các con vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ Z
 1. Zebra /ˈziː.brə/: Ngựa vằn

Trên đây là tổng hợp tất cả tên các con vật tiếng Anh dễ thương chi tiết và đầy đủ từ A đến Z. Vietop hy vọng rằng sau bài viết này, bạn học có thể biết thêm đa dạng từ vựng về chủ đề động vật hơn. Chúc các bạn học tốt môn tiếng Anh!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h