Topic Handwriting – IELTS Speaking Part 1

Chủ đề Handwriting trong IELTS Speaking Part 1 không phải quá khó. Tuy nhiên, để được giám khảo đánh giá cao. Vậy nên bạn cần có một số idiom và từ vựng Handwriting đúng và áp dụng kèm cấu trúc câu và discourse marker để triển khai ý hiệu quả.

Đề IELTS thường ra những chủ đề mới lạ, để chuẩn bị tốt hơn cho kì thi IELTS năm 2021. IELTS Vietop sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như học viên tại Vietop chủ đề HANDWRITING và bài mẫu bên dưới đây nhé.

1. Từ vựng Speaking chủ đề Handwriting

Spidery/ˈspaɪ.dər.i/nguyệch ngoạc
Intellectual development/ˌɪntɪˈlɛktjʊəl dɪˈvɛləpmənt/phát triển trí thông minh
Illegible/ɪˈledʒ.ə.bəl/không thể đọc được
Possess/pəˈzes/sở hữu
Brilliant/ˈbrɪl.jənt/thông minh
Flourish/ˈflʌr.ɪʃ/phát triển mạnh
Undermine/ˌʌn.dəˈmaɪn/làm suy giảm
Từ vựng Speaking chủ đề Handwriting

2. Sample chủ đề Handwriting – Speaking Part 1

Speaking chủ đề Handwriting

1. Do you often handwrite?

Not very often. Recently, I spend more time on typing on computers and texting on my phone, so I no longer use handwriting. However, I still love handwriting a lot, although my handwriting sometimes is spidery and illegible.

2. Do you prefer handwriting or typing on the computer?

Honestly, I love handwriting more. Although, the benefits of typing on computers are enormous on these days, I still love handwriting. Because, I think that I can use my own style in my handwriting and it is completely unique.

3. What are the benefits of handwriting?

On my perspective, the most obvious benefit of handwriting is that it can promote people intellectual development. To me, people possessing good handwriting skills are often smarter and have leadership role.

4. Would you say that having good handwriting is important?

Definitely yes! In my opinion, possessing good handwriting skills is obviously crucial because it can promote people intellectual development. Most of my friends who have good handwriting are more brilliant than the other ones.

5. Do you think that computers will completely replace handwriting?

Absolutely no! As you know, in the fourth industrial revolution when modern techonology is flourishing, technological devices are used more frequently, the importance of handwriting is undermined. I, however, strongly believe that computers cannot completely replace handwriting. Handwriting can be of some help on certain occasion. For example, I often handwrite party invitations to my friends to show my love and honesty to them.

Trên đây là phần bài mẫu part 1 và các từ vựng liên quan thông dụng thường dùng nhất đối với chủ đề Handwriting. Trung tâm Anh ngữ IELTS Vietop hi vọng các bạn cũng như học viên ghi nhớ các từ vựng về chủ đề Handwring này để áp dụng vào các bài viết trong các kỳ thi tốt nhất nhé.

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận