Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng đầy đủ, mới nhất

IELTS Vietop IELTS Vietop
10.09.2020

Tiếng Anh xây dựng thực sự cần thiết khi các kỹ sư của Việt Nam xưa nay dù được đánh giá cao về tinh thần sẵn sàng học hỏi và làm việc chăm chỉ nhưng lại gặp rào cản về ngoại ngữ nên đã đánh rơi rất nhiều cơ hội. Làm việc trong môi trường quốc tế là cơ hội vàng để trau dồi, cọ xát với các chuyên gia tài năng, đồng thời tư duy và tác phong làm việc cũng trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn bổ sung từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng. Hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu nhé!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh văn phòng

Tiếng Anh chuyên ngành luật

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về dụng cụ xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
TừIPAÝ nghĩa
BoltbəʊltBu lông
ChiselˈʧɪzlĐục
ChainsawˈʧeɪnsɔːCưa
DrilldrɪlMáy khoan
HammerˈhæməBúa
LevelˈlɛvlỐng thăng bằng
NailneɪlĐinh
NutnʌtỐc
PincersˈpɪnsəzKìm
PilerˈpaɪləKìm
ScrewdriverˈskruːˌdraɪvəTua vít
ShearsʃɪəzKéo lớn
SpadespeɪdXẻng
TapeteɪpThước cuộn
VicevaɪsMỏ cặp
WrenchrɛnʧCờ lê

Xem thêm:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng chữ cái tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về vật liệu xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
TừIPAÝ nghĩa
BrickbrɪkGạch
ConcreteˈkɒnkriːtBê tông
Cementsi’mentXi măng
GravelˈgrævəlSỏi
IronˈaɪənSắt
MudmʌdBùn
PebbleˈpɛblĐá cuội
RockrɒkĐá viên
RubbleˈrʌblViên sỏi, viên đá
StonestəʊnĐá tảng
SandsændCát
SteelstiːlThép
WoodwʊdGỗ

Tham khảo: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí và Cơ điện tử

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về vị trí công việc trong xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
TừIPAÝ nghĩa
Bricklayer ˈbrɪkˌleɪə Thợ hồ
ContractorkənˈtræktəNhà thầu
Construction engineer kənˈstrʌkʃən ˌɛnʤɪˈnɪə Kỹ sư xây dựng
CarpenterˈkɑːpɪntəThợ mộc
Electrical engineerɪˈlɛktrɪkəl ˌɛnʤɪˈnɪəKỹ sư điện
Mechanical engineermɪˈkænɪkəl ˌɛnʤɪˈnɪəKỹ sư cơ khí
MatemeɪtThợ phụ
MasonˈmeɪsnThợ hồ
OwnerˈəʊnəChủ nhà
Plasterer ˈplɑːstərəThợ trát vôi, vữa
PlumberˈplʌməThợ sửa ống nước
Resident architect ˈrɛzɪdənt ˈɑːkɪtɛkt Kiến trúc sư thường trú
Supervisor ˈsjuːpəvaɪzəGiám sát viên
Site engineersaɪt ˌɛnʤɪˈnɪəKỹ sư công trường
Structural engineerˈstrʌkʧərəl ˌɛnʤɪˈnɪəKỹ sư kết cấu
Soil engineersɔɪl ˌɛnʤɪˈnɪəKỹ sư địa chất
Water works engineerˈwɔːtə wɜːks ˌɛnʤɪˈnɪəKỹ sư xử lý nước
WelderˈwɛldəThợ hàn

Xem ngay: Từ vựng tiếng Anh về Máy tính

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về các công việc cụ thể trong xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
TừIPAÝ nghĩa
ArchitectureˈɑːkɪtɛkʧəKiến trúc
DrainageˈdreɪnɪʤThoát nước
ElectricityɪlɛkˈtrɪsɪtiĐiện
Heating systemˈhiːtɪŋ ˈsɪstɪmHệ thống sưởi
Interior ɪnˈtɪərɪə Nội thất
LandscapingˈlænskeɪpɪŋNgoại cảnh
MechanicsmɪˈkænɪksCơ khí
Plumbing systemˈplʌmɪŋ ˈsɪstɪmHệ thống cấp nước
Sewageˈsju(ː)ɪʤNước thải
Soil boringsɔɪl ˈbɔːrɪŋKhoan đất
SurveyˈsɜːveɪKhảo sát
Structure ˈstrʌkʧə Kết cấu
Ventilation systemˌvɛntɪˈleɪʃən ˈsɪstɪmHệ thống thông gió
Water supplyˈwɔːtə səˈplaɪNguồn nước

Tham khảo: Từ vựng văn phòng phẩm tiếng Anh và mẫu email đặt hàng

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về công trình xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
TừIPAÝ nghĩa
Building site ˈbɪldɪŋ saɪt Công trường xây dựng
Basement of tamped concreteˈbeɪsmənt ɒv tæmpt ˈkɒnkriːtMóng bằng bê tông
Brick wallbrɪk wɔːlTường gạch
ChimneyˈʧɪmniỐng khói (lò sưởi)
CarcaseˈkɑːkəsKhung sườn
FloorflɔːTầng
First floorfɜːst flɔːLầu một
Ground floorgraʊnd flɔːTầng trệt
Plank platformplæŋk ˈplætfɔːmSàn lát ván
Upper Floorˈʌpə flɔːTầng trên

Tổng hợp từ vựng xây dựng chuyên dụng trong tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng
TừIPAÝ nghĩa
Atmospheric corrosion resistant steelˌætməsˈfɛrɪk kəˈrəʊʒən rɪˈzɪstənt stiːlThép chống rỉ do khí quyển
Arrangement of reinforcementəˈreɪnʤmənt ɒv ˌriːɪnˈfɔːsməntBố trí khí quyển
Average loadˈævərɪʤ ləʊdTải trọng trung bình
Anchorage lengthˈæŋkərɪʤ lɛŋθChiều dài đoạn neo giữ của cốt thép
Assumed loadəˈsjuːmd ləʊdTải trọng giả định
Articulated girderɑːˈtɪkjʊleɪtɪd ˈgɜːdəDầm ghép
Architectural concreteˌɑːkɪˈtɛkʧərəl ˈkɒnkriːtBê tông trang trí
Angle brace (Angle tie in the scaffold)ˈæŋgl breɪs (ˈæŋgl taɪ ɪn ðə ˈskæfəld)Thanh giằng góc ở giàn giáo
Allowable loadəˈlaʊəbl ləʊdTải trọng cho phép
Apex loadˈeɪpɛks ləʊdTải trọng ở nút (giàn)
Axial loadˈæksɪəl ləʊdTải trọng hướng trục
Axle loadˈæksl ləʊdTải trọng lên trục
Anchor slidingˈæŋkə ˈslaɪdɪŋĐộ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép
Arrangement of longitudinal reinforcement cut-outəˈreɪnʤmənt ɒv ˌlɒnʤɪˈtjuːdɪnl ˌriːɪnˈfɔːsmənt kʌt-aʊtBố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm
Anti symmetrical loadˈænti sɪˈmɛtrɪkəl ləʊdTải trọng phản đối xứng
Alternate loadɔːlˈtɜːnɪt ləʊdTải trọng đổi dấu
Area of reinforcementˈeərɪə ɒv ˌriːɪnˈfɔːsməntDiện tích cốt thép
Angle barˈæŋgl bɑːThép góc
Area of reinforcementˈeərɪə ɒv ˌriːɪnˈfɔːsməntDiện tích cốt thép
Alloy steelˈælɔɪ stiːlThép hợp kim
Armoured concreteˈɑːməd ˈkɒnkriːtBê tông cốt thép
Bursting concrete stressˈbɜːstɪŋ ˈkɒnkriːt strɛsỨng suất vỡ tung của bê tông
Bracket loadˈbrækɪt ləʊdTải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn
Built-up girderbɪlt-ʌp ˈgɜːdəDầm ghép
Brake loadbreɪk ləʊdTải trọng hãm
Breaking loadˈbreɪkɪŋ ləʊdTải trọng phá hủy
Built up sectionbɪlt ʌp ˈsɛkʃənThép hình tổ hợp
Building site latrineˈbɪldɪŋ saɪt ləˈtriːnNhà vệ sinh tại công trường xây dựng
BagbægBao tải
Bar (reinforcing bar)bɑː (ˌriːɪnˈfɔːsɪŋ bɑː)Thanh cốt thép
Basement of tamped concreteˈbeɪsmənt ɒv tæmpt ˈkɒnkriːtMóng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông
Bracing beamˈbreɪsɪŋ biːmDầm tăng cứng
Basic loadˈbeɪsɪk ləʊdTải trọng cơ bản
Breeze concretebriːz ˈkɒnkriːtBê tông bụi than cốc
Balance beamˈbæləns biːmĐòn cân
Braced memberbreɪst ˈmɛmbəThanh giằng ngang
Building siteˈbɪldɪŋ saɪtCông trường xây dựng
Builder’s hoistˈbɪldəz hɔɪstMáy nâng dùng trong xây dựng
BracingˈbreɪsɪŋGiằng gió
Bag of cementbæg ɒv sɪˈmɛntBao xi măng
Balancing loadˈbælənsɪŋ ləʊdTải trọng cân bằng
Brake beamˈbælənsɪŋ ləʊdĐòn hãm
Balanced loadˈbælənst ləʊdTải trọng đối xứng
Breast beambrɛst biːmTấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va
Ballast concreteˈbæləst ˈkɒnkriːtBê tông đá dăm
Buffer beamˈbʌfə biːmThanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa)
DuctdʌktỐng chứa cốt thép dự ứng lực
Dry concretedraɪ ˈkɒnkriːtBê tông trộn khô, vữa bê tông cứng
Dummy loadˈdʌmi ləʊdTải trọng giả
Dynamic loaddaɪˈnæmɪk ləʊdTải trọng động lực học
Effective depth at the sectionɪˈfɛktɪv dɛpθ æt ðə ˈsɛkʃənChiều cao có hiệu
Early strength concreteˈɜːli strɛŋθ ˈkɒnkriːtBê tông hóa cứng nhanh
Eccentric loadɪkˈsɛntrɪk ləʊdTải trọng lệch tâm
Gusset plateˈgʌsɪt pleɪtBản nút, bản tiết điểm
Gunned concretegʌnd ˈkɒnkriːtBê tông phun
Gust loadgʌst ləʊd(Hàng không) Tải trọng khi gió giật
Guard boardgɑːd bɔːdTấm chắn, tấm bảo vệ
Gypsum concreteˈʤɪpsəm ˈkɒnkriːtBê tông thạch cao
H-beameɪʧ-biːmDầm chữ “h”
Hanging beamˈhæŋɪŋ biːmDầm treo
Half-beamhɑːf-biːmDầm nửa
Railing loadˈreɪlɪŋ ləʊdTải trọng lan can
Rebound numberrɪˈbaʊnd ˈnʌmbəSố bật nảy trên súng thử bê tông
Ready-mixed concreteˈrɛdi-mɪkst ˈkɒnkriːtBê tông trộn sẵn
RailingˈreɪlɪŋLan can trên cầu
Rated loadˈreɪtɪd ləʊdTải trọng danh nghĩa
Rammed concreteræmd ˈkɒnkriːtBê tông dầm
Radial loadˈreɪdiəl ləʊdTải trọng hướng kính
Stacked shutter boards (lining boards)stækt ˈʃʌtə bɔːdz (ˈlaɪnɪŋ bɔːdz)Đống ván gỗ cốp pha, chồng ván gỗ cốp pha
Stack of bricksstæk ɒv brɪksĐống gạch, chồng gạch
Sprayed concretespreɪd ˈkɒnkriːtBê tông phun
Stamped concretestæmpt ˈkɒnkriːtBê tông đầm
Standard brickˈstændəd brɪkGạch tiêu chuẩn
Split beamsplɪt biːmDầm ghép, dầm tổ hợp
Spring beamsprɪŋ biːmDầm đàn hồi
Stainless steelˈsteɪnlɪs stiːlThép không gỉ
Wet concretewɛt ˈkɒnkriːtVữa bê tông dẻo
Wind beamwɪnd biːmXà chống gió
Web reinforcementwɛb ˌriːɪnˈfɔːsməntCốt thép trong sườn dầm
Welded wire fabric (welded wire mesh)ˈwɛldɪd ˈwaɪə ˈfæbrɪk (ˈwɛldɪd ˈwaɪə mɛʃ)Lưới cốt thép sợi hàn
Whole beamhəʊl biːmDầm gỗ
Wheel loadwiːl ləʊdÁp lực lên bánh xe
Web girderwɛb ˈgɜːdəDàn lưới thép, dầm đặc
WheelbarrowˈwiːlˌbærəʊXe cút kít, xe đẩy tay
Welded plate girderˈwɛldɪd pleɪt ˈgɜːdəDầm bản thép hàn

Trên đây là tiếng Anh chuyên ngành xây dựng dân dụng hiệu quả mà bạn có thể sẽ sử dụng trong công việc. Chúng tôi chúc các bạn học tốt từ vựng tiếng Anh và chinh phục tiếng Anh chuyên ngành xây dựng dân dụng thành công!

Vietop đang hỗ trợ các bạn test trình độ tiếng anh miễn phí, các bạn có thể đăng ký tại đây

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra