Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học

Trang Đoàn Trang Đoàn
08.04.2023

Văn học là một trong những chủ đề khó đối với người học tiếng Anh, đặc biệt là các bạn học IELTS, bởi đây là chủ đề có ít từ vựng, cũng như nhiều từ khó, ít được sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, chủ đề này cũng được gặp khá nhiều trong IELTS ReadingIELTS Writing. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, IETLS Vietop sẽ giúp bạn tổng hợp đầy đủ nhất các từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học nhé!

Tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học hay gặp

Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học
Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn họcPhiên âmNghĩa tiếng Việt
Abode/əˈbəʊd/Nơi ở
Access/ˈæksɛs/Một sự bùng nổ của một cảm xúc
Adieu/əˈdjuː/Tạm biệt
Aesthetic/iːsˈθɛtɪk/Thẩm mỹ
Afar/əˈfɑː/Xa
Alliteration/əˌlɪtəˈreɪʃ(ə)n/Phép điệp âm
Apace/əˈpeɪs/Mau
Argosy/ˈɑːgəsi/Một tàu buôn lớn
Arrant/ˈærənt/Thốt ra
Artistic/ɑːˈtɪstɪk/Nghệ thuật
Artwork/ˈɑːtˌwɜːk/Tác phẩm nghệ thuật
Atrabilious/ˌætrəˈbɪljəs/U sầu hoặc xấu tính
Aurora/ɔːˈrɔːrə/Bình minh
Bard/bɑːd/Thi nhân
Barque/bɑːk/Một chiếc thuyền
Bedizen/bɪˈdaɪzn/Ăn mặc gaudily
Beget/bɪˈgɛt/Gây ra
Behold/bɪˈhəʊld/Nhìn
Beseech/bɪˈsiːʧ/Yêu cầu khẩn cấp và nhiệt tình
Bestrew/bɪˈstruː/Tiêu tan
Betake oneself/bɪˈteɪk/ /wʌnˈsɛlf/Đi đến
Betide/bɪˈtaɪd/Xảy ra
Betoken/bɪˈtəʊkən/Đánh thức
Blade/bleɪd/Lưỡi
Blank verse/blæŋk/ /vɜːs/Thơ không vần
Blank verse/blæŋk/ /vɜːs/Thơ không vần
Blithe/blaɪð/Vui tươi
Bosky/ˈbɒski/Bao phủ bởi cây hoặc bụi cây
Brand/brænd/Nhãn hiệu
Brume/bruːm/Sương mù hoặc sương mù
Canonical/kəˈnɒnɪkəl/Kinh điển
Celerity/sɪˈlɛrɪti/Sự nhanh nhẹn
CircumvallateCircumvallateBao quanh với một bức tường hoặc tường
Clarion/ˈklærɪən/Oang oang
Classical/ˈklæsɪkəl/Cổ điển
Cleave to/kliːv/ /tuː/Tách ra
Cockcrow/ˈkɒkkrəʊ/Con gà trống
Comics/ˈkɒmɪks/Truyện tranh
Crescent/ˈkrɛsnt/Hình bán nguyệt
Deep/diːp/Sâu
Dell/dɛl/Một thung lũng nhỏ
Developer/dɪˈvɛləpə/Nhà phát triển
Dialogue/ˈdaɪəlɒg/Hội thoại
Dingle/ˈdɪŋgl/Một thung lũng rừng sâu
Dives/ˈdaɪviːz/Một người giàu có
DolourDolourMàu hồng
Dome/dəʊm/Mái vòm
Drama/ˈdrɑːmə/Kịch
Dramatic/drəˈmætɪk/Kịch tính
Dulcify/ˈdʌlsɪfaɪ/Ngọt ngào
Effulgent/ɛˈfʌlʤənt/Tỏa sáng rạng rỡ
Eld/ɛld/Tuổi già
Elegy/ˈɛlɪʤi/Thơ buồn, khúc bi thương
Eminence/ˈɛmɪnəns/Một mảnh đất tăng
Empyrean/ˌɛmpaɪˈri(ː)ən/Bầu trời
Epic/ˈɛpɪk/Sử thi
Epic/ˈɛpɪk/Thiên anh hùng ca, sử thi
Epic poem/ˈɛpɪk/ /ˈpəʊɪm/Thơ sử thi
Epistolary/ɪˈpɪstələri/Biên thơ
Ere/eə/Trước
Erne/ɜːn/Một con đại bàng biển
Espy/ɪsˈpaɪ/Làm phiền
Essay/ˈɛseɪ/Tiểu luận
Ether/ˈiːθə/Bầu trời trong vắt
Evanescent/ˌiːvəˈnɛsnt/Sự yếu đuối
Fantasy/ˈfæntəsi/Tưởng tượng
Farewell/ˈfeəˈwɛl/Từ biệt
Fervid/ˈfɜːvɪd/Hăng hái
Fiction/ˈfɪkʃən/Viễn tưởng
Fidus achatesFidus achatesMột người bạn trung thành
Film/fɪlm/Phim ảnh
Finny/ˈfɪni/Liên quan đến cá
Firmament/ˈfɜːməmənt/Bầu trời
Flaxen/ˈflæksən/Màu vàng nhạt
Fleer/flɪə/Cười một cách thiếu tôn trọng
FlexuousFlexuousĐầy uốn cong và đường cong
FolktaleFolktaleTruyện dân gian
Free verse/friː/ /vɜːs/Thơ tự do
Fulgent/ˈfʌlʤənt/Tỏa sáng rạng rỡ
FulgurationFulgurationSự bực dọc
Fuliginous/fjuːˈlɪʤɪnəs/Lộng lẫy
Fulminate/ˈfʌlmɪneɪt/Phun ra
Furbelow/ˈfɜːbɪləʊ/Tô điểm cho trang trí
Genre/ˈ(d)ʒɑːŋrə/Thể loại
Glaive/gleɪv/Một thanh kiếm
Gloaming/ˈgləʊmɪŋ/Hoàng hôn
Grammar/ˈgræmə/Ngữ pháp
Graphic/ˈgræfɪk/Đồ họa
Greensward/ˈgriːnswɔːd/Bãi cỏ
Gyre/ˈʤaɪə/Xoáy hoặc cuộn tròn
Gird/gɜːd/Bao vây
Hark/hɑːk/Nghe đây
Horripilation/hɒˌrɪpɪˈleɪʃən/Kinh tế
Hymeneal/ˌhaɪmɛˈni(ː)əl/Liên quan đến hôn nhân
Ichor/ˈaɪkɔː/Máu, chất lỏng màu đỏ giống như máu
IlludeIlludeLừa ai đó
Imagery/ˈɪmɪʤəri/Hình ảnh
Imbrue/ɪmˈbruː/Thanh kiếm nhuốm máu, tay dính máu
ImpuissantImpuissantBất lực
Incarnadine/ɪnˈkɑːnədaɪn/Màu (cái gì đó) màu đỏ thẫm
Inly/ˈɪnli/Bên trong
IngrateIngrateVong ân
Inhume/ɪnˈhjuːm/Hít vào
Ire/ˈaɪə/Sự phẫn nộ
Isle/aɪl/Một hòn đảo
Knell/nɛl/Tiếng chuông
Lacustrine/ləˈkʌstraɪn/Liên kết với hồ
Lachrymal/ˈlækrɪməl/Kết nối với khóc hoặc nước mắt
Lambent/ˈlæmbənt/Thô lỗ
Lave/leɪv/Rửa
Lay/leɪ/Đặt nằm
Lea/liː/Đồng cỏ
Lenity/ˈlɛnɪti/Khoan dung
Lightsome/ˈlaɪtsəm/Nhẹ nhàng
Literary/ˈlɪtərəri/Văn chương
Literary criticism/ˈlɪtərəri/ /ˈkrɪtɪsɪzm/Phê bình văn học
Literary genre/ˈlɪtərəri/ /ˈ(d)ʒɑːŋrə/Thể loại văn học
Literary study/ˈlɪtərəri/ /ˈstʌdi/Nghiên cứu văn học
Literary work/ˈlɪtərəri/ /wɜːk/Tác phẩm văn học
Lucent/ˈluːsnt/Sáng suốt
Lyric/ˈlɪrɪk/Thơ trữ tình
Madding/ˈmædɪŋ/Hành động điên rồ; điên cuồng
Mage/meɪʤ/Nhà ảo thuật
Main, the/meɪn/, /ðiː/Đại dương rộng mở
Malefic/məˈlɛfɪk/Gây hại
Manifold/ˈmænɪfəʊld/Nhiều và nhiều
Marge/mɑːʤ/Cái lề
Masterpiece/ˈmɑːstəpiːs/Kiệt tác
Mead/miːd/Một đồng cỏ
Memoir/ˈmɛmwɑː/Hồi ký
MephiticMephiticMùi hôi
Mere/mɪə/Hồ hoặc ao
Metaphor/ˈmɛtəfə/Phép ẩn dụ
Meter/ˈmiːtə/Người đo
Metric/ˈmɛtrɪk/Số liệu
Moon/muːn/Một tháng
Morrow, the/ˈmɒrəʊ/, /ðiː/Ngày hôm sau
Muliebrity/ˌmjuːlɪˈɛbrɪti/Người phụ nữ
Musical/ˈmjuːzɪkəl/Âm nhạc
Mythological/ˌmɪθəˈlɒʤɪkəl/Thần thoại
Naturalism/ˈnæʧrəlɪzm/Chủ nghĩa tự nhiên
Nescient/ˈnɛsɪənt/Thiếu kiến ​​thức; dốt
Nigh/naɪ/Ở gần
NiveousNiveousCó tuyết rơi
Nocuous/ˈnɒkjʊəs/Độc hại, độc hại hoặc độc
Noisome/ˈnɔɪsəm/Mùi hôi
Nonfiction/ˌnɒnˈfɪkʃən/Phi hư cấu
Novel/ˈnɒvəl/Tiểu thuyết
Nymph/nɪmf/Một người phụ nữ trẻ đẹp
Orb/ɔːb/Một mắt
OrgulousOrgulousTự hào hay nghịch ngợm
Pantheon/ˈpænθɪən/Đền
Paradigmatic/ˌpærədɪgˈmætɪk/Thuộc về mô thức
Pentameter/pɛnˈtæmɪtə/Pentameter
PerfervidPerfervidMãnh liệt và say mê
Perfidious/pɜːˈfɪdɪəs/Lừa gạt và không đáng tin cậy
Performance/pəˈfɔːməns/Hiệu suất
Plangent/ˈplænʤənt/To và buồn rầu
Plash/plæʃ/Một âm thanh bắn tung tóe
Plenteous/ˈplɛntiəs/Dồi dào
Plot/plɒt/Âm mưu
Plumbless/ˈplʌmləs/Cực kỳ sâu
Poem/ˈpəʊɪm/Bài thơ
Poetic/pəʊˈɛtɪk/Thơ mộng
Poetry/ˈpəʊɪtri/Thơ
Poetry/ˈpəʊɪtri/Thơ phú
Point of view/pɔɪnt/ /ɒv/ /vjuː/Quan điểm
Prescriptive/prɪsˈkrɪptɪv/Mô tả
Prose/prəʊz/Văn xuôi
Prose/prəʊz/Văn xuôi
Prosody/ˈprɒsədi/Ưu tú
Philippic/fɪˈlɪpɪk/Một cuộc tấn công bằng lời nói cay đắng
Realism/ˈrɪəlɪzm/Chủ nghĩa hiện thực
Rhyme/raɪm/Vần điệu
Rhyming/ˈraɪmɪŋ/Vần điệu
Rhyming/ˈraɪmɪŋ/Vần điệu
Rhythm/ˈrɪðəm/Nhịp
Romance/rəʊˈmæns/Sự lãng mạn
Satire/ˈsætaɪə/Châm biếm
Satirical/səˈtɪrɪkəl/Châm biếm
Science fiction/ˈsaɪəns/ /ˈfɪkʃən/Khoa học viễn tưởng
Short story/ʃɔːt/ /ˈstɔːri/Truyện ngắn
Syllable/ˈsɪləbl/Âm tiết
Symbolism/ˈsɪmbəlɪzm/Biểu tượng
Syntax/ˈsɪntæks/Cú pháp
Text/tɛkst/Bản văn
Topic/ˈtɒpɪk/Đề tài
Theatre/ˈθɪətə/Sân khấu
Theatrical performance/θɪˈætrɪkəl/ /pəˈfɔːməns/Hiệu suất sân khấu
Tragedy/ˈtræʤɪdi/Bi kịch
Unrhymed/ˌʌnˈraɪmd/Không được nói
Utilitarian/ˌjuːtɪlɪˈteərɪən/Tiện lợi
Verse/vɜːs/Thơ
Verse form/vɜːs/ /fɔːm/Dạng câu
Wax/wæks/Trở nên lớn hoặc mạnh hơn
Wayfarer/ˈweɪˌfeərə/Một người đi bộ
Wed/wɛd/Kết hôn
Wind/wɪnd/Thổ
Writer/ˈraɪtə/Nhà văn

Xem ngay:

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thi Đại học

Từ vựng tiếng Anh văn phòng phổ biến nhất

Đón xuân vui - Khui quà khủng - Giảm 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học được sử dụng như một thuật ngữ 

Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học được sử dụng như một thuật ngữ 
Một số từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học được sử dụng như một thuật ngữ 
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học – Thuật ngữNghĩa tiếng Việt
AestheticThẩm mỹ
AlliterationPhép điệp âm
ArtisticNghệ thuật
ArtworkTác phẩm nghệ thuật
BalladBản ballad
Blank verseThơ không vần
CanonicalKinh điển
ClassicalCổ điển
DeveloperNhà phát triển
DialogueHội thoại
DramaKịch
DramaticKịch tính
EmotiveCảm xúc
EpicSử thi
Epic poemThơ sử thi
EpistolaryBiên thơ
EssayTiểu luận
FantasyTưởng tượng
FictionViễn tưởng
FilmPhim ảnh
FolktaleTruyện dân gian
Free verseThơ tự do
GenreThể loại
GrammarNgữ pháp
GraphicĐồ họa
HaikuMột hình thức thơ của nhật bản
HomerNhà thơ sử thi hy lạp cổ đại
IliadMột bài thơ sử thi hy lạp mô tả cuộc bao vây của troy
ImageryHình ảnh
LanguageNgôn ngữ
LiteraryVăn chương
Literary criticismPhê bình văn học
Literary genreThể loại văn học
Literary studyNghiên cứu văn học
Literary workTác phẩm văn học
LiteratureVăn chương
MasterpieceKiệt tác
MemoirHồi ký
MetaphorPhép ẩn dụ
MeterĐồng hồ đo
MetricSố liệu
MusicalÂm nhạc
MythologicalThần thoại
NaturalismChủ nghĩa tự nhiên
NonfictionPhi hư cấu
NovelCuốn tiểu thuyết
OdysseyMột bài thơ sử thi hy lạp
OperaMột bộ phim thành nhạc
Opera OperaMột bộ phim thành nhạc
PantheonĐền
ParadigThuộc về mô thức
ParadigmaticThuộc về mô thức
PentameterTham số
PerformanceHiệu suất
PlatoNhà triết học athenian cổ đại
PlotÂm mưu
PoemBài thơ
PoeticThơ mộng
PoetryThơ phú
Point of viewQuan điểm
PrescriptiveMô tả
ProseVăn xuôi
ProsodyƯu tú
RealismChủ nghĩa hiện thực
RhymeVần điệu
RhythmNhịp
RomanceSự lãng mạn
RomanticLãng mạn
SatireChâm biếm
SatiricalChâm biếm
Science fictionKhoa học viễn tưởng
SyllableÂm tiết
SymbolismBiểu tượng
SyntaxCú pháp
TextBản văn
TopicĐề tài
TheatreRạp hát
TheatricalSân khấu
Theatrical performanceHiệu suất sân khấu
TragedyBi kịch
UnrhymedKhông được nói
UtilitarianTiện lợi
VerseThơ
Verse formDạng câu
VideoVideo
VocabularyTừ vựng
WriterNhà văn

Xem thêm:

STT tình yêu

Câu nói tiếng Anh hay

Tên tiếng anh hay cho nữ

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sơn

Các cách học từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học hiệu quả 

Cũng giống như các cách học từ vựng của các chủ đề khác, để học từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học hiệu quả, điều quan trọng nhất đó là sự chăm chỉ, nhẫn nại. Dưới đây là một số cách học mà Vietop muốn chia sẻ cho bạn.

Cách học động từ ghép trong tiếng Anh
Các cách học từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học hiệu quả 

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học bằng Flashcards

Flashcards là một trong những công cụ học tiếng Anh rất hiệu quả, được nhiều bạn học áp dụng. Flashcards là một bộ thẻ, với mỗi thẻ là một từ vựng. Mặt trước của thẻ thường là từ vựng, cách đọc, còn mặt sau là nghĩa và ví dụ trong câu. Bạn có thể dễ dàng tự làm cho mình một bộ thẻ Flashcards từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn Học. 

Đặt câu cho mỗi từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học

Vừa có thể nhớ được từ mới, vừa dễ dàng nhớ cách áp dụng từ vựng vào thực tế, cách học từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học là một trong những cách học hiệu quả và được khuyến khích nhiều nhất. Bạn có thể sử dụng một cuốn sổ, sau đó với mỗi từ vựng mới, hãy đặt một câu hoặc một tình huống thú vị có chứa từ vựng đó. Một mẹo đó là câu càng thú vị thì bạn càng dễ nhớ từ vựng hơn đó!

Chăm chỉ và kiên nhẫn trong việc học từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học

Không chỉ là từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học, việc học bất kỳ từ vựng chủ đề nào cũng sẽ không hiệu quả nếu bạn không chăm chỉ và kiên nhẫn. Hãy lặp đi lặp lại việc học từ vựng hàng ngày, chia nhỏ lượng từ vựng cần học để từ vựng được lưu trữ trong trí nhớ của bạn lâu hơn nhé!

Xem thêm: Khóa học IELTS – Luyện thi IELTS toàn diện 4 kỹ năng tại IELTS Vietop

Trên đây, IELTS Vietop đã giúp bạn tổng hợp lại rất nhiều từ vựng tiếng Anh chủ đề Văn học rồi. Hãy lưu lại những từ vựng trên và áp dụng cách học của mình để ghi nhớ hết những từ vựng trên nhé. Sau khi học xong, đừng quên tham khảo các từ vựng chủ đề khác trong chuyên mục IELTS Vocabulary nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra