Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

To what extent là gì? Dạng đề To what extent do you agree or disagree trong IELTS Writing task 2

Trang Đoàn Trang Đoàn
06.09.2023

To what extent là gì? Dạng đề To what extent do you agree or disagree trong IELTS Writing Task 2 có khác dạng Do you agree or disagree không? Với bài viết hôm nay, mời các bạn cùng IELTS Vietop giải đáp các câu hỏi trên nhé!

1. To what extent là gì? 

Trong tiếng Anh, To what extent là cụm từ được sử dụng để hỏi về mức độ, phạm vi hoặc độ lớn của một sự việc, sự thay đổi hoặc một ý kiến, chỉ việc khám phá và đánh giá mức độ tác động, quan trọng hoặc sự thỏa mãn đạt được của một vấn đề có thể hiểu là bao nhiêu.

To what extent là gì 
To what extent là gì 

Cụm từ to what extent thường được sử dụng trong câu hỏi, và thường đi kèm với động từ do, does, did hoặc can, để yêu cầu một trả lời chi tiết về mức độ hoặc phạm vi của một tình huống hoặc sự vụ.

E.g.:

 • To what extent did the new marketing campaign contribute to the increase in sales? (Trong mức độ nào, chiến dịch tiếp thị mới đã đóng góp vào việc tăng doanh số bán hàng?)
 • To what extent do you agree with the statement that technology has improved our lives? (Trong mức độ nào, bạn đồng ý với tuyên bố rằng công nghệ đã cải thiện cuộc sống của chúng ta?)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Dạng đề To what extent do you agree or disagree trong IELTS Writing Task 2

Dạng đề To what extent do you agree or disagree trong IELTS Writing Task 2
Dạng đề To what extent do you agree or disagree trong IELTS Writing Task 2

Nếu đã quen chinh chiến với các đề thi IELTS thì hẳn cụm từ To what extent đã không còn quá xa lạ với bạn, đặc biệt là ở phần Writing Task 2. 

Thông thường, cụm từ này được sử dụng để yêu cầu ý kiến của bạn với một mức độ cụ thể nào đó và thường yêu cầu bạn cung cấp các lập luận và dẫn chứng để hỗ trợ cho quan điểm của mình.

Dưới đây là một đề thuộc dạng To what extent do you agree or disagree trong IELTS Writing Task 2:

The government’s investment in arts, music and theater is a waste of money. Governments should invest these funds in public services instead.
To what extent do you agree or disagree with this statement?

Xem thêm:

 • Pick up là gì? Cấu trúc Pick up thường gặp trong tiếng Anh
 • Get on là gì? Cách sử dụng cụm động từ get on trong tiếng Anh
 • Go off là gì? Cấu trúc và cách dùng Go off trong tiếng Anh

3. Dạng đề To what extent do you agree or disagree và Do you agree or disagree trong IELTS Writing Task 2

Mặc dù mang ý nghĩa khá giống nhau về việc yêu cầu thí sinh phải trình bày quan điểm đồng ý hoặc không với một ý kiến nào đó, tuy nhiên dạng đề To what extent do you agree or disagree? Và Do you agree or disagree? trong IELTS Writing Task 2 có một số khác biệt trong cách yêu cầu và cách bạn phải trình bày quan điểm của mình.

IELTS Vietop chỉ ra các điểm khác nhau dưới đây:

Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 - Agree or Disagree chi tiết
Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

3.1. Dạng đề To what extent do you agree or disagree

Đây là một câu hỏi phức tạp hơn yêu cầu bạn đưa ra quan điểm của mình và đánh giá mức độ đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm được đề cập.

Bạn cần phải đưa ra quan điểm của mình ngay trong câu mở đầu của bài viết và sau đó sử dụng các đoạn văn để minh chứng và phát triển quan điểm. Ngoài ra, bạn cũng cần phải đưa ra các lập luận và ví dụ để chỉ ra mức độ đồng ý hoặc không đồng ý của mình.

E.g.: Being a celebrity, there are benefits as well as problems to be faced in society. To what extent do you agree or disagree with this statement? (Là một người nổi tiếng, có những lợi ích cũng như những vấn đề phải đối mặt trong xã hội. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này ở mức độ nào?)

3.2. Dạng đề Do you agree or disagree?

Đây là một câu hỏi đơn giản, yêu cầu bạn chỉ đưa ra quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm được đề cập trong câu hỏi.

Bạn có thể đưa ra quan điểm của mình ngay trong câu mở đầu của bài viết và sau đó sử dụng các ý tưởng và dẫn chứng để phát triển quan điểm của mình.

E.g.: In the interest of public health, governments should ban cigarettes and other tobacco products. Do you agree or disagree? (Vì lợi ích của sức khỏe cộng đồng, các chính phủ nên cấm thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Tóm lại, ta có thể hiểu rằng với To what extent do you agree or disagree, bạn có thể trình bày ý kiến của mình theo các mức độ như như đồng ý/không đồng ý hoàn toàn hoặc đồng ý/không đồng ý một phần. Cách trả lời của dạng đề này tổng thể sẽ rộng hơn so với Do you agree or disagree.

Tham khảo: Trọn bộ đề IELTS Writing Task 1IELTS Writing Task 2 qua từng năm

3.3. Cách viết dạng đề To what extent do you agree or disagree trong IELTS Writing Task 2

Để tạo ấn tượng tốt hơn với giám khảo và đạt điểm cao trong phần IELTS Writing Task 2 với dạng đề To what extent do you agree or disagree, bạn nên phân tích cả 2 mặt của vấn đề (lý do nào khiến bạn đồng ý/ không đồng ý) sau đó chốt lại rằng mình thiên về mặt Agree hay Disagree hơn.

Dàn bài dạng đề To what extent do you agree or disagree có thể tham khảo như sau:

Introduction

 • Giới thiệu chủ đề và mô tả tình huống chung (paraphrase đề bài)

Body Paragraph 1 – Quan điểm đồng ý

 • Trình bày quan điểm đồng ý của bạn với tuyên bố/ý kiến trong đề bài
 • Đưa ra lập luận, ví dụ, hoặc dẫn chứng để hỗ trợ quan điểm của bạn
 • Phát triển ý tưởng chi tiết, logic

Body Paragraph 2 – Quan điểm không đồng ý

 • Trình bày quan điểm không đồng ý của bạn với tuyên bố/ý kiến trong đề bài
 • Đưa ra lập luận, ví dụ, hoặc dẫn chứng để hỗ trợ quan điểm của bạn
 • Phát triển ý tưởng chi tiết, logic

Body Paragraph 3 – Quan điểm trung lập hoặc sự cân nhắc

 • Trình bày quan điểm trung lập hoặc thể hiện sự cân nhắc của bạn
 • Đưa ra lập luận, ví dụ, hoặc dẫn chứng để hỗ trợ quan điểm của bạn
 • Phát triển ý tưởng chi tiết, logic

Conclusion

 • Tóm lại quan điểm của bạn, kết luận tổng quát dựa trên các lập luận đã trình bày, xem bạn thiên về ý kiến nào hơn
 • Kết thúc bài viết một cách mạch lạc và súc tích

Dưới đây là một đề bài mẫu:

To what extent do you agree or disagree with the statement that social media has a negative impact on society? (Ở mức độ nào bạn đồng ý hoặc không đồng ý với tuyên bố rằng phương tiện truyền thông xã hội có tác động tiêu cực đến xã hội?)

Bài mẫu

In the contemporary era of advanced technology, social media has become an indispensable aspect of our existence. There are those who contend that it exerts an adverse influence on society, whereas others maintain that it yields manifold advantages. This essay aims to elucidate my standpoint regarding the degree to which I concur with the assertion that social media has a deleterious effect on society.

Firstly, social media platforms often promote unrealistic beauty standards, leading to a rise in body image issues among young individuals. The constant exposure to carefully curated images of flawless individuals can create feelings of inadequacy and low self-esteem. Moreover, cyberbullying has become prevalent on social media, causing significant psychological distress and even leading to tragic consequences in extreme cases.

However, it is important to acknowledge that social media also serves as a powerful tool for communication and social connectivity. It allows individuals to stay connected with friends and family, especially in long-distance relationships or during times of physical separation. Additionally, social media provides a platform for marginalized voices to be heard, raising awareness about important social issues and facilitating social change.

While social media undoubtedly has negative aspects, I believe its impact on society is not solely negative. It is crucial for individuals to develop digital literacy skills and exercise responsible usage to mitigate potential harm. By promoting digital literacy and online safety education, we can empower users to navigate social media platforms more effectively and protect themselves from negative consequences.

In conclusion, social media has both positive and negative impacts on society. While it can contribute to body image issues and cyberbullying, it also facilitates communication and social awareness. Therefore, I partially agree with the statement that social media has a negative impact on society, but I believe that its overall influence can be shaped by responsible usage and education.

Bản dịch:

Trong kỷ nguyên đương đại của công nghệ tiên tiến, phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một khía cạnh không thể thiếu trong sự tồn tại của chúng ta. Có những người cho rằng nó gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, trong khi những người khác cho rằng nó mang lại nhiều lợi ích. Bài tiểu luận này nhằm mục đích làm sáng tỏ quan điểm của tôi về mức độ mà tôi đồng tình với khẳng định rằng mạng xã hội có ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Thứ nhất, các nền tảng truyền thông xã hội thường quảng bá các tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế, dẫn đến sự gia tăng các vấn đề về hình ảnh cơ thể trong giới trẻ. Việc thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh được tuyển chọn cẩn thận về những cá nhân hoàn hảo có thể tạo ra cảm giác kém cỏi và hạ thấp lòng tự trọng. Hơn nữa, việc bắt nạt trên mạng đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội, gây ra sự đau khổ tâm lý trầm trọng và thậm chí dẫn đến hậu quả bi thảm trong những trường hợp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, điều quan trọng là ta phải thừa nhận rằng phương tiện truyền thông xã hội cũng đóng vai trò là một công cụ mạnh mẽ để giao tiếp và kết nối xã hội. Nó cho phép các cá nhân duy trì kết nối với bạn bè và gia đình, đặc biệt là trong các mối quan hệ yêu xa hoặc trong thời gian xa cách. Ngoài ra, phương tiện truyền thông xã hội cung cấp một nền tảng cho những tiếng nói bên lề được lắng nghe, nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội quan trọng và tạo điều kiện thay đổi xã hội.

Mặc dù mạng xã hội chắc chắn có những mặt tiêu cực, nhưng tôi tin rằng tác động của nó đối với xã hội không chỉ thế. Điều quan trọng đối với các cá nhân là phát triển các kỹ năng hiểu biết về kỹ thuật số và thực hiện việc sử dụng có trách nhiệm để giảm thiểu tác hại tiềm ẩn. Bằng cách thúc đẩy kiến thức kỹ thuật số và giáo dục an toàn trực tuyến, ta có thể trao cho người dùng điều hướng các nền tảng truyền thông xã hội hiệu quả hơn và bảo vệ họ khỏi những hậu quả tiêu cực.

Tóm lại, phương tiện truyền thông xã hội có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với xã hội. Mặc dù nó có thể góp phần gây ra các vấn đề về hình ảnh cơ thể và bắt nạt trên mạng, nhưng nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp và nhận thức xã hội. Do đó, tôi đồng ý một phần với tuyên bố rằng mạng xã hội có tác động tiêu cực đến xã hội, nhưng tôi tin rằng ảnh hưởng tổng thể của nó có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng có trách nhiệm và giáo dục.

Trên đây là bài viết To what extent là gì? Dạng đề To what extent do you agree or disagree trong IELTS Writing Task 2 từ IELTS Vietop. Hy vọng bài viết đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về dạng đề To what extent để có thể thể hiện tốt hơn trong kỳ thi IELTS và ứng dụng được vào tiếng Anh hằng ngày. Chúc các bạn học tốt!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra