So sánh hơn (Comparative) trong Tiếng Anh

So sánh nhất, so sánh nhất, so sánh bằng là những điểm ngữ pháp vô cùng cơ bản và quan trọng trong Tiếng Anh mà bạn nào đang học Tiếng Anh cũng phải nắm vững. Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop muốn chia sẻ đến bạn chủ điểm so sánh hơn trong Tiếng Anh. Bắt đầu nhé!

A. So sánh hơn là gì?

so sánh hơn trong Tiếng Anh

So sánh hơn dùng để so sánh 2 đối tượng với nhau về một đặc điểm nào đó.

Ex: His bicycle is more expensive than mine. (Xe đạp của anh ấy thì mắc hơn của tôi.)

B. Cách sử dụng so sánh hơn với tính từ

1. Cấu trúc

 

Cấu trúc

Ví dụ

Với tính từ ngắn (1 âm tiết)

Subject 1 + adj-er + than + Subject 2

Mike is shorter than Josh.

Với tính từ dài (2 âm tiết trở lên)

Subject 1 + more + adj + than + Subject 2

The pineapple juice is more expensive than the tomato juice.

2. Tính từ ngắn và tính từ dài

Ví dụ tính từ ngắn (1 âm tiết): smart, fat, short, young, old,…

– Tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng ‘–er, -le, -ow, -et,’ được xem như là tính từ ngắn.Ex: narrow -> narrower

– Tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm trước đó có nguyên âm thì gấp đôi âm cuối rồi thêm ‘-er’.Ex: big -> bigger

– Tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng ‘-y’, khi thêm –er thì chuyển ‘–y’ thành ‘-i’ rồi thêm đuôi so sánh. Ex: healthy-> healthier

Ví dụ tính từ dài (2 âm tiết trở lên): expensive, beautiful, difficult, gorgeous,…

Các tính từ so sánh hơn bất quy tắc:

Tính từ

Tính từ so sánh hơn

Far

Bad

Many

Much

Little

Good

Farther/further

Worse

More

More

Little

Better

Xem thêm: Cấu trúc the more…the more… trong Tiếng Anh

C. Cách sử dụng so sánh hơn với trạng từ

1. Cấu trúc

 

Cấu trúc

Ví dụ

Với trạng từ ngắn (1 âm tiết)

Subject 1 + Verb + adv-er + than + Subject 2

Mike runs later than Josh.

Với trạng từ dài (2 âm tiết trở lên)

Subject 1 + Verb + more + adv + than + Subject 2

This machine works more efficiently than the previous one.

2. Trạng từ ngắn và trạng từ dài

– Trạng từ ngắn (1 âm tiết): hard, fast, late,…

– Trạng từ dài (2 âm tiết trở lên): beautifully, seriously, quietly,…

– Các tính từ so sánh hơn bất quy tắc:

Trạng từ

So sánh hơn

Badly

Far

Little

Well

Worse

Farther/further

Less

better

D. Bài tập

Bài tập

Write each adjective or adverb in the comparative form:

 1. This blouse is ………. than that T-shirt. (cheap)
 2. The book is ………. than the computer game. (good)
 3. He is ………. than his sister. (difficult)
 4. She is ………. than her brothers and sisters. (popular)
 5. The theatre is ………. to her home than the opera. (close)
 6. The opera is ………. away than the theatre (far)
 7. She usually behaves ………. than her brothers and sisters. (bad)
 8. He is at English ………. than his sister. (good)
 9. She is at English ………. than her brother (bad)
 10. It’s ………. to take the train, isn’t it? (safe)

Đáp án:

 1. Cheaper
 2. Better
 3. More difficult
 4. More popular
 5. Closer
 6. Farther/further
 7. Worse
 8. Better
 9. Worse
 10. Safer

Chúc các bạn học tập tốt và đạt được kết quả cao với bài viết so sánh hơn (Comparative) trong Tiếng Anh này nhé.

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận