Quantifying expressions – Từ định lượng

IELTS Vietop chia sẻ với bạn đọc một số từ định lượng mà chúng ta thường xuyên gặp  trong văn viết IELTS Writing và cả trong giao tiếp thường ngày. Cùng tìm hiểu nhé.

Là những từ, cụm từ thể hiện số lượng để giúp chúng ta biết rõ có bao nhiêu, đi cùng danh từ trong câu. Số lượng có thể xác định hoặc không xác định rõ ràng.

Ví dụ:

 • I have some apples.
 • I don’t have much milk.

Hai từ in đậm như trên chính là các từ định lượng.

Ở câu 1, apples là danh từ đếm được nên dung some. Ở câu 2, milk là là danh từ không đếm được nên từ much được sử dụng.

Chúng ta có các loại định lượng từ chia theo danh từ như sau:

 • Chỉ sử dụng cho danh từ đếm được: many, several, a couple of, a great/number large of, few...
 • Dùng cho danh từ không đếm được: a little, much, quite a bit of, a great amount of, not much...
 • Dùng được cho cả danh từ đếm được hay không đếm được: some, any, not any, no, a lot of, all, most, plenty of...

Các từ định lượng phổ biến

Some

Đây là một trong số các đại từ định lượng vô cùng quen thuộc với nghĩa : một vài, một ít và được sử dụng trong câu khẳng định. Nó có thể đi cùng với cả danh từ đếm được và không đếm được.

Ví dụ:

 • I need some pens.
 • There’s some cheese in the kitchen.

Any

“Any” dịch sang tiếng Việt có ý nghĩa na ná “nào” và nó được sử dụng hoàn toàn ngược với “some” trong câu, tức là nó được sử dụng trong câu phủ định, hơn thế nữa nó còn được dung trong câu nghi vấn.

Ví dụ:

 • There aren’t any chairs in the room.
 • Have you got any butter?

Much/Many

Trong những từ định lượng này, many sẽ đi được với danh từ đếm được số nhiều, còn much đi với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • We didn’t drink much orange juice.
 • We drank a lot of milk in the party.

Dưới đây là bảng tóm tắt cách sử dụng các từ định lượng đã nêu ở trên:

Header

Danh từ đếm được

Danh từ không đếm được

Câu khẳng định

I have some apples.

I have some rice.

Câu phủ định

I don’t have any cabbages.

I don’t have any milk.

Câu nghi vấn

Do you have any onions?

Do you have any meat?

A lot of
(Câu khẳng định)

We have a lot of sweets in the cupboard.

We have a lot of ice cream in the freezer.

Much/Many
(Câu phủ định & nghi vấn)

How many carrots do we need?
He doesn’t have many friends.

How much water do I put in?
You don’t need to add much oil.

Hy vọng rằng bài viết trên đây đã giúp bạn thành thạo trong việc sử dụng từ định lượng. Nếu có bất cứ thắc mắc nào các bạn có thể gửi cho chúng tôi, IELTS Vietop sẽ giải đáp ngay mọi thắc mắc của bạn.

Bình luận

Bình luận