Mạo từ (Article) là gì? Cách sử dụng a, an, the như thế nào trong IELTS?

Thanh Thảo
08.09.2021

Hôm nay IELTS Vietop xin chia sẻ với bạn về Mạo từ (a, an, the) và cách sử dụng trong quá trình luyện thi IELTS. Cùng tìm hiểu nhé!

Mạo từ là gì?

Mạo từ là gì?
Mạo từ là gì?

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.

Phân loại

1. Mạo từ xác định: THE

Dùng cho danh từ xác định đếm được hoặc không đếm được. Hoặc nói cách khác: sử dụng “the” khi danh từ chỉ đối tượng / sự vật được cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng / sự vật đó.

 • Khi vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất

Ví dụ: the Sun, the Moon, the world, the earth, …

 • Trước một danh từ đã được đề cập trước đó​​​

Ví dụ: I saw a beggar in the street. The beggar looked miserable.

 • Trước một danh từ được xác định bằng một cụm từ hoặc mệnh đề

Ví dụ:

The girlin red dress is my sister. (Cô gái trong chiếc váy đỏ là em gái tôi.)

The daywhen we got married. (Ngày khi chúng ta kết hôn.)

 • Trước so sánh cực cấp (most, best, first, second, only,…)

Ví dụ:

Thefirst day (ngày đầu tiên)

Thebest way (cách tốt nhất)

 • The + danh từ số ít = danh từ chỉ nhóm

Ví dụ:Thefast food is not good for our health. (Đồ ăn nhanh thì không tốt cho sức khỏe.)

 • The + tính từ = danh từ chỉ lớp người

Ví dụ:

The poor (người nghèo)

The rich (người giàu)

 • The + tính từ chỉ quốc tịch

Ví dụ:

The Vietnamese, the Japanese, …

The French are famous for their food. (= the French people)

 (Người Pháp nổi tiếng về các món ăn của họ.)

 • The + danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo, dãy núi, rừng, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miền

Ví dụ:

The Pacific, the Nile, the United States, the Alps, the Middle East, the Sahara, the Amazon,…

 • The + họ (số nhiều) = gia đình

Ví dụ:

The Browns (gia đình Brown)

The Smiths (gia đình Smith)

 • The + hệ thống, dịch vụ

Ví dụ: The cinema, the theater, the radio, …

 • The + nhạc cụ

Ví dụ: The piano, the guitar, …

Bài viết liên quan cần chú ý:

2. Mạo từ không xác định: A, AN

Dùng để nói về một sự vật hoặc sự việc bất kỳ nào đó chưa được xác định cụ thể.

a + danh từ bắt đầu bằng phụ âm

an + danh từ bắt đầu bằng nguyên âm

LƯU Ý: phụ âm hay nguyên âm ở đây là cách phát âm chứ không phải cách viết.

Ví dụ: Một số từ trong cách viết bắt đầu bằng nguyên âm ‘u’ nhưng phát âm lại là /j/ như ‘university’ /juːnɪˈvəːsɪti/ => ta vẫn dùng mạo từ ‘a’ trước đó.

Ví dụ:

a pen, an apple, a cup, an orange

Cách sử dụng của mạo từ ‘a/an’

 • Dùng cho danh từ đếm được số ít chưa xác định cụ thể, mới nhắc tới lần đầu tiên

Ví dụ:

– I have acat. (Tôi có một con mèo.)

– I want to buy apen. (Tôi muốn mua một cái bút.)

 • Dùng cho danh từ làm bổ ngữ chỉ nghề nghiệp

Ví dụ:

– He is a doctor. (Anh ấy là một bác sĩ.)

– She is an actress. (Cô ấy là một nữ diễn viên.)

 • Dùng trong các cụm chỉ số lượng

Ví dụ:

A lot of (nhiều), a couple (cặp, đôi), a dozen (một tá), a quarter (một phần tư), a half of (một nửa), a cup of/ a glass of (một tách/một cốc)

 • Dùng trước các phân số

Ví dụ: a third, a half, a quarter, a fifth,…

 • Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ

Ví dụ: $4 a kilo, 2 times a day, 100 kilometers an hour,…

3. Trường hợp không sử dụng mạo từ

Không sử dụng THE

 • Trước tên quốc gia, châu lục, tên núi, hồ, vịnh, đảo, đường phố, thành phố, hành tinh

Ví dụ:

Vietnam, Asia, Europe, Mount Everest, Hoan Kiem Lake, Ha Long Bat, Cat Ba Island, Nguyen Thai Hoc street, Hanoi, Venus, Mars…

 • Trước danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều dùng theo nghĩa chung

Ví dụ:

– I don’t like German beer. (Tôi không thích bia Đức.)

– I like coffee. (Tôi thích cà phê.)

 • Trước tên gọi các bữa ăn

Ví dụ:

 • Trước các môn thể thao

Ví dụ: basketball, football, badminton…

 • Trước danh từ trừu tượng, trừ khi nó chỉ trường hợp cá biệt

Ví dụ: Everybody loves peace.

The death of the President made the whole country shock.

 • Trước tên các môn học nói chung

Ví dụ: mathematics, linguistics, English

 • Trước tên các ngày lễ, tết

Ví dụ: Christmas, Thanksgiving

Không sử dụng A,AN

 • Trước danh từ số nhiều

Ví dụ:

a dog / dogs

an hour / hours

 • Trước danh từ không đếm được

Ví dụ: My mother gives me good advice (Mẹ tôi cho tôi lời khuyên hay)

 • Trước tên gọi các bữa ăn

4. Generalisation

Generalisation: khái quát hóa danh từ: cách nói chung, không cụ thể.

Khi một danh từ được sử dụng để diễn tả ý chung chung, không ám chỉ hay xác định cụ thể một đối tượng một vật nào đó thì danh từ đó thường ở dạng số nhiều (plural form) và không có mạo từ phía trước.

Ví dụ: Consumers are mostly concerned with costs.

Ở đây consumer (khách hàng) và cost (chi phí, giá cả) không được xác định rõ ràng (khách hang gì, giá cả của cái gì,…) , mà chỉ được ám chỉ tất cả những người mua hàng và chi phí giá cả nói chung nên hai danh từ này ở dạng số nhiều và không có mạo từ.

Lưu ý chung

Sử dụng Mạo từ trong bài thi IELTS
Sử dụng Mạo từ trong bài thi IELTS

1. Listening

Trong kỹ năng nghe, ở những câu hỏi có dạng điền từ (đặc biệt là section 4), nhờ vào phần ngữ pháp về mạo từ và generalisation này, bạn có thể đoán trước loại từ mình cần điền vào từng câu. Nhờ đó, khả năng điền chính xác đáp án (không thừa / thiếu “s” số nhiều) sẽ cao hơn.

Ví dụ:

Write ONE WORD ONLY for each answer.

THE SLEEPY LIZARD (TILIQUA RUGOSA)

Description

They are common in Western and South Australia

They are brown, but recognisable by their blue 31………………..

-> không có mạo từ ->  có thể là danh từ số nhiều (cách nói khái quát)

They are relatively large.

Their diet consists mainly of 32……………….

-> không có mạo từ ->  có thể là danh từ số nhiều (cách nói khái quát)

Their main predators are large birds and 33…………….

-> không có mạo từ -> có thể là danh từ số nhiều (cách nói khái quát)

Navigation study

One study found that lizards can use the 34to help ………. them navigate.

-> có mạo từ xác định (the) ->  có thể là danh từ số ít

Đáp án: 31. tongues, 32. pla+nts, 33. snakes, 34. sky.

2. Speaking and Writing

Mạo từ (ARTICLE) là một điểm ngữ pháp khá quan trọng và cơ bản. Vì vậy, với kỹ năng Writing và Speaking, bạn cần chắc chắn về Mạo từ nếu không sẽ bị đánh giá ngữ pháp không tốt và có thể giảm điểm của bạn.

Xem ngay: Cách làm chủ ngữ pháp trong IELTS Writing giúp bạn đạt 8.0 dễ dàng

Bài tập

Chọn đáp án đúng

A. Circle the best option to complete each sentence

1. He is _________ engineer.

a. an          b. a          c. the          d. no article

2. My parents are always at _________ home on Sundays.

a. the          b. a          c. an          d. no article

3. What’s _________ weather like in winter in your country?

a. the          b. a          c. an          d. no article

4. What’s her job? She’s _________ lecturer

a. an university           b. a university          c. one university          d. university

5. Are you a vegetarian? Yes, I never eat _________

a. meat          b. the meat          c. some meat          d. a meat

B. Put in the or a/an where necessary

 1. Rita is studying English and Maths this semester
 2. He works as assistant in same shop as I do
 3. Last night, there was _ bird singing outside my house
 4. What do you eat for _ breakfast this morning?
 5. Rita plays violin and her sister plays guitar

C. Điền mạo từ the/a/an hoặc x (không cần mạo từ) vào chỗ trống để hoàn thành bài speaking Part 3

Do you think the Internet influences the types of news stories people hear about?

 • Oh definitely! There’s so much gossip about 1……. celebrities on 2…… Internet. It seems to be even worse than what is shown on TV. Also due to 3……. Bloggers, we can get 4……. lot of news and commentary about issues that don’t make 5……. mainstream media…you know… people can surf around and find out 6…….. news about whatever interests them 7……. most. That’s 8……. greatest thing about the Internet people can choose what they’re interested in.

D. Điền mạo từ the/a/an hoặc x (không cần mạo từ) vào chỗ trống để hoàn thành bài Writing task 1

The diagram provides 1……. breakdown of how ethanol is produced from corn. From 2……. overall perspective, it is readily apparent that the making of maize-based ethanol includes corn undergoing various physical and biological processes under different conditions, 3……. product of which is later stored and eventually delivered to gas stations.

The process commences when corn is harvested and stored in warehouses, before being ground by 4……. use of a turbine-driven mill. Thereafter the ground corn, with the addition of 5…….. unspecified amount of water, is cooked within 4 hours in 6…….. cylindrical device before being fermented in another set of cylinders. 7…….. mixture is left for fermentation for 2 days (48 hours) and subsequently liquidised, with solid wastes being released as by-products. The liquidized substance, now called ethanol, is further purified under laboratory conditions for another 5 hours, after which it is stored in 8…….. large containers and eventually transported to gas stations.

Đáp án

A. 1. a          2. d         3. a         4. b         5. a

B. 1. x,x          2. an, the         3. a         4. x         5. x,x

C. 1. x         2. the         3. x         4. a         5. the         6. the          7. the         8. the

D. 1. a         2. an         3. the         4. the         5. an         6. A         7. the         8. x

Chúc các bạn học IELTS thật tốt với bài viết Mạo từ (Article) là gì? Cách sử dụng a, an, the như thế nào trong IELTS? trên đây nhé.

Trung tâm luyện thi IELTS Vietop

Bài viết liên quan:

Chủ đề Health trong bài thi IELTS – Vocabulary và Bài mẫu
Chủ đề Health trong bài thi IELTS – Vocabulary và Bài mẫu
Chủ đề Health là chủ đề gặp phổ biến trong giao tiếp hằng ngày cũng như xuất hiện trong các phần kỹ năng của bài thi IELTS. Cùng Vietop tìm hiểu bài viết sau để đạt được điểm số...
Từ vựng tiếng Anh trong Nhà hàng
Từ vựng tiếng Anh trong Nhà hàng
Ngày nay, khi mà thế giới đang trong giai đoạn hội nhập, nhân sự trong lĩnh vực Nhà hàng cũng yêu cầu trau dồi vốn tiếng Anh chuyên môn để dễ dàng làm việc và mang lại kết quả...
Cách dùng mệnh đề danh ngữ trong IELTS Writing
Cách dùng mệnh đề danh ngữ trong IELTS Writing
Mệnh đề danh ngữ, là ngữ pháp quen thuộc được sử dụng trong phần thi IELTS Writing. Nó có cấu trúc, cách dùng như thế nào? Trong bài viết này IELTS Vietop sẽ cùng bạn tìm hiểu và giải...
Review Sách Focus on Academic Skills for IELTS
Review Sách Focus on Academic Skills for IELTS
Nếu bạn đang luyện thi IELTS bạn không nên bỏ qua sách Focus on Academic Skills for IELTS. Sách được đánh giá là một tài liệu học IELTS chất lượng, nội dung ôn luyện cho cả 4 kỹ năng....
Collocation là gì?
Collocations là gì? Cách sử dụng hiệu quả Collacations trong IELTS
Bên cạnh bài học IELTS Vocabulary mà IELTS Vietop đã chia sẻ với các bạn trước đó, hôm nay IELTS Vietop giới thiệu thêm với các bạn tổng hợp những Collocations rất thường gặp trong bài thi Speaking và...
Từ vựng miêu tả con người
Từ vựng miêu tả con người
Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop sẽ cung cấp cho bạn nguồn từ vựng miêu tả con người về tính cách, ngoài hình, sở thích cũng như cảm nhận với người đó. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0