Cấu trúc Would Rather trong Tiếng Anh

Would rather có thể được dùng để thay thế cho những cấu trúc câu đơn giản hơn như I like, I want,… với ý nghĩa là “thích một cái gì đó hơn”. Hãy cùng Vietop tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh dưới đây nhé.

A. Sử dụng “would rather” trong câu có cùng 1 chủ ngữ

1. Hiện tại/ tương lai

Khi muốn thể hiện mình thích một việc gì hơn, ta dùng cấu trúc:

Subject + would rather / ‘d rather (not) + verb (infinitive)

Ví dụ:

– I would rather watch movies at home rather than go out in this rain.
– She would rather work at the office than work at home.
– My family would rather go to a professional lawyer than work with a law student.

Đối với những trường hợp ta chỉ muốn nói “thích” một việc gì đó đơn thuần, ta có thể bỏ vế sau của cấu trúc trên, ví dụ:

– I would rather watch movies at home.
– She would rather not work at home.
– My family would rather go to a professional lawyer.

2. Quá khứ

Đối với những trường hợp ta muốn thể hiện mong muốn của bản thân ở một điều đã không xảy ra trong quá khứ, ta sử dụng cấu trúc sau:

S + would rather / ‘d rather (not) + have + V (past participle)

Ví dụ:

– I would rather have done the homework last week.
-> Tôi muốn làm bài tập từ tuần trước rồi. (Nhưng thực tế là tuần trước tôi không làm bài tập.)
– My father would rather have quit smoking a few years ago.
-> Bố tôi muốn bỏ thuốc lá từ nhiều năm trước rồi. (Nhưng thực tế là ông đã không bỏ thuốc vào nhiều năm trước.)

Xem thêm: Câu hỏi đuôi (Tag Questions) trong Tiếng Anh

B. Sử dụng “would rather” trong câu khác chủ ngữ

1. Hiện tại / tương lai

Đối với trường hợp khi người nói cần một người khác làm điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai, ta sẽ dùng cấu trúc sau:

S1 + would rather (that) + S2 + V (past simple)

Tuy nhiên, ta cần lưu ý:

– Động từ to be cần đổi thành “Were”
– Đối với những trường hợp cần diễn đạt ý phủ định, thêm didn’t / weren’t sau S2

Ví dụ:

– My mom would rather I did not talk to her after the party.
– I would rather my mom bought me that dress.
– My sister would rather her son went to bed at 10 p.m.

2. Quá khứ

Đối với trường hợp khi người nói cần người khác làm điều gì đó không xảy ra trong quá khứ, ta có công thức như sau:

S1 + would rather (that) + S2 + V (past perfect)

Ví dụ:

– My girlfriend would rather I had phoned her after work.
-> Bạn gái tôi muốn tôi gọi điện cho cô ấy sau giờ làm việc. (Nhưng thực tế tôi đã gọi điện trong giờ làm việc.)
– My grandfather would rather my uncle had not taken him home last week.
-> Ông nội tôi muốn chú tôi đưa ông về nhà tuần trước. (Nhưng thực tế là chú tôi đã không làm vậy.)

Xem thêm: Từ đa nghĩa trong Tiếng Anh

C. Dạng rút gọn của “would rather”.

“Would rather” có thể được viết tắt thành “ ‘d rather”. Ví dụ:
– I would rather = I’d rather
– He would rather = He’d rather
– My family would rather = My family ‘d rather
– They would rather = they ‘d rather

D. Bài tập áp dụng

Exercise 1. Supply the correct verb forms:

 1. I would rather (stay) _________ home tonight.
 2. Mr. Timmy would rather (stay) _________ home last night.
 3. We would rather (drink) _________ tea than coffee.
 4. I’d rather you (tell) __________ the truth.
 5. Would you rather we (not go) __________ out tonight?
 6. Sam would rather Jill (be) _________ here with her tomorrow.
 7. I would rather my brother (not fail) _________ the driving test yesterday.
 8. We would rather you (go) _________ to bed now.
 9. We would rather you (do) __________ the work yourself.
 10. I would rather you (go) _____________ home now.

Answer

 1. stay
 2. had stayed
 3. drink
 4. told
 5. didn’t go
 6. be
 7. hadn’t failed
 8. went
 9. did
 10. went

Hy vọng những kiến thức cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS nhé!

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận