Cấu trúc câu trong Tiếng Anh bạn cần nắm vững

Có thể các bạn đã biết, trong bảng chấm điểm IELTS Writing có một tiêu chí là “Grammatical Range and Accuracy”, nghĩa là phạm vi bạn có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách phù hợp trong bài viết.

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về một trong những cách để có thể lấy thêm điểm GR, thông qua việc hiểu và luân phiên sử dụng các cấu trúc câu như: câu đơn, câu ghép, câu phức và câu phức – ghép.

Bạn cần nắm vững cấu trúc câu trong Tiếng Anh, điều này sẽ giúp bạn có được nhiều lợi thế hơn

Bạn cần nắm vững cấu trúc câu trong Tiếng Anh, điều này sẽ giúp bạn có được nhiều lợi thế hơn

Câu đơn là một mệnh đề bao gồm 1 chủ ngữ và động từ.

Cấu tạo:

S + V

Ví dụ: My brother likes playing video games.

Một câu đơn có thể có nhiều hơn 1 chủ ngữ và 1 động từ.

2 chủ ngữ: S + S + V

My brother and I like playing video games.

2 động từ: S + V + V

My brother likes playing games and hates reading.

2 chủ ngữ & 2 động từ: S + S + V + V

My brother and I like playing games and hate reading.

2. Câu ghép

Câu ghép bao gồm nhiều hơn 1 mệnh đề độc lập ghép lại với nhau.

Với cấu trúc này, các mệnh đề được nối với nhau bằng những liên từ (Co-ordinating Conjuntions):

F

A

N

​B

O

Y

S

For

And

Nor

But

Or

Yet

So

Một số ví dụ về cấu trúc câu ghép:

SV and SV

My brother likes playing video games, and he is very good at competitive games such as League of Legends.

SV but SV

My brother likes playing video games, but he doesn’t spend too much time on it.

SV but SV so SV

My brother likes playing video games, but he doesn’t spend too much time on it, so he can still study properly.

Chú ý:

  • Nếu hai mệnh đề ngắn quá, chúng ta có thể không dùng dấu phẩy.
    Ví dụ: She talked and I listened.
  • Nên tránh viết quá nhiều mệnh đề vì câu sẽ trở nên rối, và bạn cũng không thể dùng một từ nhiều lần để nối câu.
    Ví dụ: My brotherlikes playing video games, and he doesn’t spend too much time on it, andhe can still study properly.
Khóa học IELTS đang được nhiều bạn tại TPHCM quan tâm tìm hiểu

3. Câu phức

Sử dụng câu phức đúng giúp bạn ghi điểm tiêu chí Grammatical Range and Accuracy

Sử dụng câu phức đúng giúp bạn ghi điểm tiêu chí Grammatical Range and Accuracy

“Phức” ở đây chính là nằm trong từ “phức tạp”, bởi tính đa dạng và sự không-mấy-dễ-dàng trong việc sử dụng.

Đó cũng là lý do nếu bạn có thể sử dụng chúng một cách chính xác thì điều đó sẽ góp phần ghi điểm tiêu chí “Grammatical Range and Accuracy”.

Câu phức là câu có mệnh đề độc lập và ít nhật một mệnh đề phụ thuộc. Chúng ta sẽ không dùng FANBOYS để nối những mệnh đề này mà phải dùng những liên từ phụ thuộc (subordinate conjunction ví dụ như là because, although, while…) hoặc đại từ quan hệ (relative pronoun như là which, who…).

Một số ví dụ của câu phức:

If

If you eat too much sweets, you may get a toothache.

Although

Although I like sweets a lot, I know it’s not good to eat it everyday.

As soon as

As soon as they arrived, we started preparing the BBQ stove.

Relative clause

I know his father, who works for my sister.

I remember a time when I went on a road trip with my pal, Thạch.

4. Bài tập

Exercise 1: Xác định loại cấu trúc câu của những câu sau

Ví dụ: I like ice cream → câu đơn

1. I love listening to music.

2. We ran home and took a hot shower.

3. Although the problem was not difficult to solve, no one wanted to sort it out.

4. We didn’t see the new movie.

5. As I arrived, they all had finished dinner.

6. She had an enjoyable graduation party.

7. After the movie, they all went for ice cream.

8. Yesterday I went out with Tom, who is a friend from high school.

9. Let’s go to the theater after lunch.

10. Vegetables are good for your health and easy to digest.

Exercise 2: Sắp xếp lại những câu sau.

1. a table / Susan and her brother / yesterday / at the restaurant / booked

2. on the bus / had / John / breakfast / this morning

3. so / Sam / never / doesn’t like / watches / cartoons / them

4. very humble / she / , yet / is / / she / / famous / / is /

5. I / out of milk / , so / was / went to / I / the store

Exercise 3: Rewrite lại những câu sau bằng cách sử dụng câu ghép

1. I don’t want to eat. I don’t want to drink.

2. They wanted to go to Đà Nẵng. I wanted to go to Hạ Long.

3. Dr. Thinh said I could come to his class on Wednesday of next week. Dr. Thinh said I could come to his class on Thursday of next week.

4. I went to the cinema. I bought a ticket.

5. They spoke to him in English. He responded in Vietnamese.

Khóa học IELTS Online trực tuyến chỉ 3-5 bạn cùng tìm hiểu ngay

Answer

Exercise 1:

1. Đơn

2. Ghép

3. Phức

4. Đơn

5. Phức

6. Đơn

7. Đơn

8. Phức

9. Đơn

10. Ghép

Exercise 2:

1. Susan and her brother booked a table at the restaurant yesterday.

2. John had breakfast on the bus this morning.

3. Sam doesn’t like cartoons, so she never watches them.

4. She is famous, yet she is very humble.

5. I was out of milk, so I went to the store.

Exercise 3:

1. I don’t want to eat nor drink.

2. They wanted to go to Đà Nẵng, but I wanted to go to Hạ Long.

3. Dr. Thinh said I could come to his class on Wednesday or Thursday of next week.

4. I went to the cinema and I bought a ticket.

5. They spoke to him in English, but he responded in Vietnamese.

Vietop hy vọng rằng những kiến thức ở bài viết trên có thể giúp bạn hiểu rõ cấu trúc câu trong Tiếng Anh và từ đó sử dụng đúng và linh hoạt trong lộ trình học IELTS của mình.

Chúc bạn thành công nhé!

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận