Câu hỏi đuôi (Tag Questions) trong Tiếng Anh

Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop sẽ tổng hợp cho bạn về điểm ngữ pháp Câu hỏi đuôi (Tag Questions): chức năng, cấu trúc, và những lưu ý thành lập câu. Cùng tìm hiểu nhé!

Xem thêm một số bài viết hữu ích sau:

Câu hỏi đuôi (Tag Questions) trong Tiếng Anh
Câu hỏi đuôi (Tag Questions) trong Tiếng Anh

A. Chức năng

Câu hỏi đuôi thường được sử dụng để kiểm tra thông tin mà chúng ta nghĩ là đúng.

Ví dụ:              They’ve been to Japan, haven’t they?

                        (Họ đã đi đến Nhật Bản, phải không?)

B. Cấu trúc

Main clause, tag question?

Một câu hỏi đuôi sẽ gồm 2 phần:

 • Mệnh đề (Main clause)
 • Câu hỏi đuôi (Tag question)

Hai phần này thường sẽ ở thể trái ngược nhau , nghĩa là:

 • Nếu mệnh đề chính là thể khẳng định, thì câu hỏi đuôi sẽ là phủ định

Ví dụ:        Youare Tom, aren’tyou?

 • Ngược lại, nếu mệnh đề chính là thể phủ định, thì câu hỏi đuôi là khẳng định

Ví dụ:        Heisn’t Joe, ishe?

Khi viết câu hỏi đuôi, giữa mệnh đề chính và câu hỏi đuôi được ngăn cách bởi dấu phẩy “,”.

Trong phần câu hỏi đuôi, theo sau dấu phẩy là động từ, còn chủ ngữ sẽ được đưa ra sau cùng.

C. Các lưu ý khi thành lập câu hỏi đuôi

1. Chủ ngữ

 • Nếu chủ ngữ là đại từ, thì chúng ta lặp lại đại từ

dụ:  She had a great time, didn’t she?

 • Nếu chủ ngữ là danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay thế

dụ:  The girls wanted to go home, didn’t they?

 • Với everything, nothing, anything, something, chúng ta dùng đại từ it cho câu hỏi đuôi

dụ: Everything is good, isn’t it?

 • Nếu chủ ngữ là đại từ bất định chỉ người như nobody, somebody, everybody, no one, someone hoặc everyone, chúng ta dùng they trong câu hỏi đuôi

dụ

Nobody asked for me, did they?

Someone lives here, do they?

2. Động từ

2.1. Có trợ động từ (do, does, did, have, has)

Nếu trong mệnh đề chính có trợ động từ, ta sử dụng nó ở dạng phủ định để tạo thành câu hỏi đuôi

Ví dụ:

You‘ve got a car, haven’tyou?

I don’t need to finish this today, do I?

James is working on that, isn’t he?

Your parents have retired, haven’t they?

The phone didn’t ring, did it?

Your mum hadn’t met him before, had she?

2.2. Không có trợ động từ

Trong trường hợp mệnh đề chính không có trợ động từ, và động từ chính của nó ở thì hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn, ta sử dụng don’t, doesn’t , didn’t hoặc haven’t cho câu hỏi đuôi tuỳ theo thì trong mệnh đề chính

Ví dụ: 

Jenni eats cheese, doesn’t she?

I said that already, didn’t I?

Theyplay football on Sundays, don’tthey?

2.3. Động từ chính là động từ tobe

Nếu động từ trong mệnh đề chính là tobe như is, am, are (hiện tại đơn) và was, were (quá khứ đơn) thì ta dùng động từ tobe đó ở thể ngược lại trong câu hỏi đuôi. 

dụ:

The bus stop‘s over there, isn’t it?

None of those customers were happy, were they?

2.4. Có modal verb

Nếu động từ trong mệnh đề chính là modal verb, chúng ta sử dụng modal verb đó ở thể ngược lại trong câu hỏi đuôi

Ví dụ:

They could hear me, couldn’t they?You won’t tell anyone, will you?

3. Các trường hợp đặc biệt

 • Ta dùng câu hỏi đuôi ở thể khẳng định sau một mệnh đề chính có các từ phủ định như never, hardly, nobody

Ví dụ:

Nobody lives in this house, do they?

You’ve never liked me, have you?

He never goes out with his dog, doeshe?

 • Với used to trong mệnh đề chính, ta dùng “didn’t” trong câu hỏi đuôi

dụ:

You used to work here, didn’t you?

He used to have long hair, didn’t he?

 • Trong các câu cầu khiến, chúng ta thường sử dụng will trong câu hỏi đuôi nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng would, could, can và won’t.

dụ:

Turn the TV down, will you?

Don’t shout, will you? I can hear you perfectly well.

Come here a minute, can you?

Open the window, wouldyou?

 • Nếu mệnh đề chính sử dụng “let’s”, ta sử dụng “shall” we cho mệnh đề sau

Ví dụ:  Let’s take the next bus, shallwe?

 • Nếu trong mệnh đề chính có sử dụng “am”, câu hỏi đuôi dạng khẳng định sẽ là am I , nhưng dạng phủ định sẽ là aren’t I

Ví dụ:

Iam late, aren’tI?

I’m in charge of the food, aren’t I?

I’m never on time, am I?

I’m going to get an email with the details, aren’t I?

5. Ngữ điệu trong câu hỏi đuôi

Nếu chúng ta không biết câu trả lời và không chắc chắn, lên giọng ở câu hỏi đuôi

Ví dụ: You don’t know where the boss is, do you? ↗

Nếu chúng ta biết câu trả lời và hỏi chỉ để xác nhận thông tin, chúng ta xuống giọng ở câu hỏi đuôi

Ví dụ: That film was fantastic, wasn’t it? ↘

D. Bài tập thực hành

Bài tập

Choose the correct word.

 1. They’re working on the project, …………………?
 2. It wasn’t my fault, …………………?
 3. Bill got what he wanted, …………………he ?
 4. It won’t be hard to convince her, …………………?
 5. We can’t leave him alone, …………………?
 6. We’ve done our job, …………………?
 7. You should apologize for what you have done, ………………… ?
 8. They didn’t start the meeting at two o’clock………………… ?
 9. They finish work at five o’clock, …………………?
 10. She doesn’t like him, …………………?

Answer Key

 1. aren’t they?
 2. was it?
 3. didn’t he ?
 4. will it ?
 5. can we ?
 6. haven’t we ?
 7. shouldn’t you ?
 8. did they ?
 9. don’t they ?
 10. does she?

Chúc các bạn học tiếng anh IELTS tốt với câu hỏi đuôi (Tag Questions) trong Tiếng Anh!

Luyện thi IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận