Cách sử dụng As soon as trong tiếng Anh chuẩn

As soon as là một cụm từ khá hay được sử dụng trong tiếng anh hằng ngày và tất nhiên là một chủ điểm ngữ pháp vừa dễ sài, vừa có tính ứng dụng cao trong IELTS. As soon as có nghĩa là “ngay khi” và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách sử dụng As soon as trong tiếng Anh chuẩn thú vị này nhé!

A. Diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Công thức:

S1+V(ed/2)1 as soon as S2+ V(ed/2)2

 

As soon as S2 + V(ed/2)2, S1 + V(ed/2)1

Trong đó, S2+V(ed/2)2 là mệnh đề điều kiện.

Ex: I cooked some dishes for my mother as soon as I came home.As soon as I came home, I cooked some dishes for my mother.

B. Diễn tả hai hành động nỗi tiếp nhau sẽ xảy ra trong tương lai

Công thức:

S1+will +V1 as soon as S2+V2

 As soon as S2+V2, S1+will+V1

Ex: John will call you as soon as he arrives.As soon as John arrives, he will call you.

C. As soon as possible (ASAP)

As soon as possible (ASAP)
As soon as possible (ASAP)

Môt cụm từ hữu dụng không thể bỏ quả đó là As soon as possbile (ngay khi có thể). Cụm từ này được sử dụng khá nhiều trong tiếng anh hằng ngày nhưng nó chỉ được đặt cuối câu và thường được sử dụng để nhắc nhở hay một hành động sẽ diễn ra trong tương lai.

Ex: Jack will call me as soon as possible.Please reply my email as soon as possbile.

D. Bài tập thực hành – Chia động từ trong ngoặc

 1. As soon as I … , I will call you (arrive)
 2. She immediately gave Jack a hug as soon as she… Jack (meet)
 3. My little dog barked as soon as I … home (get)
 4. I think his mom will burst into tears as soon as he … her his present. (give)
 5. As soon as Jack … his daughter, she vomited. (spoon-feed)
 6. I … you know as soon as possible. (let)
 7. Cody will propose his fiancee as soon as he … ( get promoted)
 8. The security officer immediately checked my body temperature as soon as I … the supermarket (enter)

Đáp án:

 1. As soon as I arrived , I will call you.
 2. She immediately gave Jack a hug as soon as she met Jack.
 3. My little dog barked as soon as I got home (get)
 4. I think his mom will burst into tears as soon as he gives her his present.
 5. As soon as Jack spoon-fed his daughter, she vomited.
 6. I will let you know as soon as possible.
 7. Cody will propose his fiancee as soon as he gets promoted.
 8. The security officer immediately checked my body temperature as soon as I entered the supermarket.

Chúc các bạn học tập tốt với cách sử dụng As soon as trong tiếng Anh chuẩn!

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận