Cách ghi ngày tháng trong IELTS

Nghe và viết ngày tháng là một trong những câu phổ biến trong phần thi IELTS Listening, đặc biệt là trong Section 1. Bên cạnh đó, cách viết ngày tháng theo văn phong Anh-Anh và Anh-Mỹ khác nhau đôi chút có thể làm cho các sĩ tử bối rối. Bài viết này IELTS Vietop sẽ giúp các bạn hiểu rõ cách đọc và viết ngày tháng tiếng anh trong IELTS để các bạn có thể dễ dàng ghi điểm trong phần thi Listening. 

1.1. Cách viết và đọc các thứ trong tuần lần lượt như sau

Thứ

Cách viết

Cách đọc


Thứ hai

Monday

/ˈmʌn.deɪ/

Thứ ba

Tuesday

/ˈtʃuːz.deɪ/

Thứ tư

Wednesday

/ˈwenz.deɪ/

Thứ năm

Thursday

/ˈθɝːz.deɪ/

Thứ sáu

Friday

/ˈfraɪ.deɪ/

Thứ bảy

Saturday

/ˈsæt̬.ɚ.deɪ/

Chủ nhật

Sunday

/ˈsʌn.deɪ/

Chú ý:

 • Giới từ đi kèm thứ là “on” với các thứ cụ thể
 • Giới từ “on” hay “at” dùng với “weekends” và giới từ “on” dùng với “weekday”
 • Trong phần thi IELTS listening, không được viết tắt các thứ trong tuần mà phải viết theo dạng đầy đủ như bảng trên.

1.2. Ngày trong tháng 

Ngày trong tháng trong Tiếng Anh

Ngày trong tháng trong Tiếng Anh

Chú ý:

 • Giới từ đi kèm ngày là “on”
 • Trong phần thi IELTS listening, ngày được phép viết tắt và không bắt buộc phải ghi số các kí tự chỉ thứ tự như “st”, “nd”, “rd”, “th” ở phía sau

1.3. Tháng trong năm

Tháng trong năm trong Tiếng Anh

Tháng trong năm trong Tiếng Anh

Chú ý:

 • Giới từ đi kèm với tháng là “in”
 • Trong phần thi IELTS listening, tháng không được phép viết tắt

Thứ tự viết và cách đọc ngày tháng 

2.1. Thứ tự viết và cách đọc ngày tháng Anh-Anh

Thứ tự viết

Thứ, ngày + tháng + năm

Ví dụ: Saturday, 28 September 2019 hoặc Saturday, 28th September 2019

Cách đọc

Day, the date + (of) + month + year

Mạo từ “the” và giới từ “of” luôn đi với nhau trong cách đọc Anh-Anh

Ví dụ: Saturday, the twenty-eighth of September two thousand and nineteen 

2.2. Thứ tự viết và cách đọc ngày tháng Anh-Mỹ

Thứ tự viết

 • Thứ, tháng + ngày + năm (day, month + date + year)
 • Viết tháng trước, viết ngày sau và luôn có dấu “,” ngăn cách giữa thứ và ngày. Có thể ghi kí hiệu chỉ thứ tự của ngày (như là “th”, “rd”, “st”, “nd”)

Ví dụ: Saturday, September 28 2019 hoặc September 28th 2019

Cách đọc

Day, month + (the) date + year

Ví dụ: Saturday September the twenty-eighth two thousand and nineteen 

Bài tập hệ thống lại kiến thức

Exercise 1: Ghi các ngày tháng dựa trên phát âm

 1. The Twenty-fifth of March two thousand and eight
 2. The Twelfth of January nineteen ninety-two
 3. The Tenth of August eighteen eighty-four
 4. The Second of December twenty seventeen
 5. The Fifteenth of May two thousand and eight
 6. The Twentieth of September seventeen seventy

Exercise 2: Điền giới từ vào chỗ trống

 1. Mozart was born in Salzburg …………….1756.
 2. Columbus made his first voyage from Europe to America……………. 1492
 3. I've been invited to a wedding …………….14 February.
 4. Electricity prices are going up ……………. October
 5. ……………. weekends, we often go for long walks in the country.
 6. I haven't seen Kate for a few days. I last saw her ……………. Tuesday.
 7. There are usually a lot of parties ……………. New Year's Eve.
 8. The course begins …………….7 January and ends sometime ……………. April.
 9. I might not be at home ……………. Tuesday morning

Đáp án

Exercise 1:

 1. 20 March 2018
 2. 12 January 1992
 3. 10 August 1882
 4. 2 December 2017
 5. 15 May 2008
 6. 20 September 1770

Exercise 2:

 1. In
 2. In
 3. On
 4. In
 5. On or at
 6. On
 7. At
 8. On, in
 9. On

Hãy chia sẻ bài viết này nếu thấy hữu ích nhé!

Tham gia cộng đồng IELTS

Bình luận

Bình luận