Danh hóa từ trong Tiếng Anh IELTS

Trong quá trình học và luyện thi IELTS, danh từ (Noun) là loại từ gặp nhiều và danh hóa từ (nomalisation) cũng vậy. Việc hiểu và sử dụng thành thạo loại từ này sẽ giúp bạn phân biệt được từ loại trong câu, từ đó học Tiếng anh hay làm bài tập ở các bài thi TOIEC, IELTS ở dạng bài xác định loại từ không quá khó.

Nomalisation (danh hóa từ) là gì?

Quá trình danh hóa từ (nomalisation) là quá trình chuyển một động từ thành danh từ. Việc này rất có lợi trong việc lấy điểm Writing và khiến câu văn trở nên trang trọng hơn, ít mang tính cá nhân, tránh lặp từ.

Cách chuyển động từ sang danh từ

Cách chuyển động từ sang danh từ

Ví dụ:

1. The natural habitats in Africa are destroyed because of deforestation.

(Môi trường sống tự nhiên ở Châu Phi bị phá hủy vì nạn phá rừng) .

-> The destruction of natural habitats in Africa is the result of deforestation.

(Sự phá hủy của môi trường sống tự nhiên ở Châu Phi là kết quả của nạn phá rừng).

Trong ví dụ này, động từ “destroy” (phá hủy) được chuyển thành danh từ “destruction” (sự phá hủy).

2. The number of tourists coming to Vietnam increased significantly in the year 2000.

(Số lượng du khách đến Việt Nam tăng đáng kể trong năm 2000).

-> There was a significant increase in the number of tourists coming to Vietnam in the year 2000.

(Có một sự gia tăng đáng kể trong số lượng du khách đến Việt Nam trong năm 2000).

Trong ví dụ này, động từ “increase” (tăng) được chuyển thành danh từ “an increase” (sự gia tăng).

Exercises

A. Find the suitable nouns for these verbs

Verb

Noun

Analyse


Assess


Assume


Establish


Investigate


Proceed


Believe


Compare


Suggest


Conclude


Determine


Fail


Require


B. Change the following sentences using nominalization to transform them into noun phrases.

1. Traffic accidents are dangerous.

2. People are using mobile phones more.

3. Children are getting less exercise.

4. Companies are slowly advertising more.

5. New products are not being introduced.

C. Fill in the blank with normalization.

1. The scene was so beautiful that it took her breath away.

-> The __________of the scene took her breath away.

2. They measured how wide the road was.

-> They measured the ____________ of the road.

3. The fact that he was thin put off the directors.

-> His _______ put off the directors.

Answer

A.

Verb

Noun

Analyse

Analysis

Assess

Assessment

Assume

Assumption

Establish

Establishment

Investigate

Investigation

Proceed

Process

Believe

Belief

Compare

Comparison

Suggest

Suggestion

Conclude

Conclusion

Determine

Determination

Fail

Failure

Require

Requirement

B.

1. The danger of traffic accidents.

2. A drop in mobile phone use.

3. A decrease in the amount of exercise in children.

4. A gradual increase in the amount of advertising.

5. A halt to the introduction of new products.

C.

1. The beauty of the scene took her breath away.

2. They measured the width of the road.

3. His thinness put off the directors.

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận