Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Trần Tiến Duy
27.07.2022

Trong thời buổi bùng nổ công nghệ hiện nay, tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng. Bạn đang theo đuổi ngành công nghệ thông tin? Hay bạn đang làm việc trong lĩnh vực này?

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Ngoài ra bạn xem thêm các chủ đề từ vựng khác nhé:

Việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thông tin nói riêng cũng như học tiếng Anh nói chung sẽ giúp chúng ta đến gần hơn với đỉnh cao công nghệ bởi tiếng Anh là ngôn ngữ chung của công nghệ thông tin. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

Thuật ngữ tiếng Anh công nghệ thông tin

 1. Demagnetize (v) Khử từ hóa
 2. Tape /teɪp/: Ghi băng, băng
 3. Transmit /trænsˈmɪt/: Truyền
 4. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng
 5. PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
 6. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập
 7. Priority /praɪˈɒrəti/: Sự ưu tiên
 8. Memory /ˈmeməri/: bộ nhớ
 9. OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI
 10. Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhận
 11. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định
 12. Union catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư
 13. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/: giám sát
 14. Quantity/ˈkwɒntəti: Số lượng
 15. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 16. database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu
 1. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác
 2. consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn
 3. Division /dɪˈvɪʒn/ Phép chia
 4. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/: Hiệu suất.
 5. Process /ˈprəʊses/: Xử lý
 6. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu
 7. Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh
 8. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/: Khả năng
tu vung tieng anh chuyen nganh cong nghe thong tin
 1. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình
 2. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực
 3. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt
 4. Packet: Gói dữ liệu
 5. Minicomputer (n) Máy tính mini
 6. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
 7. Pulse /pʌls/: Xung
 8. Address /əˈdres/: Địa chỉ
 9. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến
 10. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển
 11. Allocate/ˈæləkeɪt/: Phân phối
 12. abbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọn
 13. Background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợ
 14. Subject entry: thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm
 15. Clarify /ˈklærəfaɪ/: Làm cho trong sáng dễ hiểu
 16. Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng
Remote Access
Remote Access
 1. Develop /dɪˈveləp/: phát triển
 2. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi
 3. Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng
 4. Ribbon /ˈrɪbən/: Dải băng
 5. Perform /pəˈfɔːm/: Tiến hành, thi hành
 6. Common /ˈkɒmən/: thông thường
 7. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế
 8. Command/kəˈmɑːnd/: Ra lệnh, lệnh (trong máy tính)
 9. Graphics /ˈɡræfɪks/: đồ họa
 10. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 11. Addition /əˈdɪʃn/: Phép cộng
 12. Quality /ˈkwɒləti/: Chất lượng.
 13. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ
 14. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn
 15. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất
 16. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn
 17. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa
 18. Low /ləʊ/: yếu, chậm
 19. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường
 20. Solution /səˈluːʃn/: Giải pháp, lời giải
 21. Chain /tʃeɪn/: Chuỗi.
 22. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến
 23. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc
 24. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứu
 25. Signal (n): Tín hiệu
 26. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông
 27. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 28. Chief/tʃiːf/: giám đốc
 29. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/: Máy tính
Computer
Computer

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

101 từ vựng thường gặp trong đề thi IELTS Reading

 1. Dependable/dɪˈpendəbl/: Có thể tin cậy được
 2. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật
 3. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát
 4. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo
 5. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu
 6. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 7. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu
 8. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp
 9. Devise /dɪˈvaɪz/: Phát minh
 10. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/: Cá nhân, cá thể
 11. Solve /sɒlv/: giải quyết
 12. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 13. Chief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa.
 14. Convenience convenience: thuận tiện
 15. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
Data
Data

Xem thêm: Lưu ngay vốn từ vựng tiếng Anh văn phòng thông dụng

 1. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/: lưu trữ
 2. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng
 3. Inertia /ɪˈnɜːʃə/: Quán tính
 4. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn
 5. Cataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing
 6. Abacus/ˈæbəkəs/: Bàn tính.
 7. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận
 8. Disk /dɪsk/: Đĩa
 9. eyestrain: mỏi mắt
 10. Operation (n): Thao tác
 11. Convert /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi
 12. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp
 13. level with someone (verb): thành thật
 14. Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.
 15. Similar /ˈsɪmələ(r)/: Giống.
 16. Digital /ˈdɪdʒɪtl/: Số, thuộc về số
 17. Customer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàng
 18. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/: Tin học hóa
 19. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 20. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty
 21. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ
 22. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời
 23. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng
 24. Tiny /ˈtaɪni/: Nhỏ bé
 25. Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau
 26. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/: thao tác
 27. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích
 28. Multi-user (n) Đa người dùng
 29. Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái
 30. Binary /ˈbaɪnəri/: Nhị phân, thuộc về nhị phân
 31. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 32. Numeric /njuːˈmerɪkl/: Số học, thuộc về số học
 33. Analog /ˈænəlɒɡ/: Tương tự
 34. Component/kəmˈpəʊnənt/: Thành phần
 35. Terminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy trạm
 36. Text /tekst/: Văn bản chỉ bao gồm ký tự
 37. Deal /diːl/: giao dịch
 38. Device /dɪˈvaɪs/ Thiết bị
 39. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm
 40. Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)
 41. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế
 42. Technology /tekˈnɒlədʒi/: Công nghệ
 43. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm
 44. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch
 45. Schedule /ˈskedʒuːl/: Lập lịch, lịch biểu
 46. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép nhân
 47. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/: Lưu trữ
 48. Broad classification: Phân loại tổng quát
 49. Operating system (n): hệ điều hành
 50. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì
 51. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên
 52. Subtraction /səbˈtrækʃn/: Phép trừ
 53. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết
 54. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế
 55. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/: Giao thức
 56. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/: Tổng
 57. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích
 58. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý
 59. Switch /swɪtʃ/: Chuyển
 60. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
 61. Output /ˈaʊtpʊt/: Ra, đưa ra
 62. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/: Số học
 63. Port /pɔːt/: Cổng
 64. Multi-task: Đa nhiệm.
 65. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/: Sự bất thường, không theo quy tắc
 66. Real-time: Thời gian thực
 67. Appropriate /əˈprəʊpriət/: Thích hợp

Như vậy, với bài viết trên đây, chúng tôi đã cung cấp cho bạn một lượng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thông dụng để bạn sử dụng trong quá trình nghiên cứu, học tập về ngành khoa học này. Hãy lưu lại và luyện tập hằng ngày nhé! Chúc các bạn thành công.

Bài viết liên quan:

Từ vựng tiếng Anh về Biển
Từ vựng tiếng Anh về Biển
Mùa xuân đến là thời điểm tuyệt vời để tận hưởng cảm giác thoải mái, thử giãn cùng với gia đình và bạn bè. Những ngày Tết đến Xuân về, các bãi biển, khu du lịch trở nên đông...
Từ vựng tiếng Anh về Trường học
Từ vựng tiếng Anh về Trường học
Với mỗi chủ đề trong giao tiếp, những bạn cần có vốn từ vựng nền móng, dần dần thông qua giao tiếp xã hội vốn từ của bạn sẽ tăng dần lên. Hôm nay, IELTS Vietop sẽ gửi tới  bạn nhóm từ vựng tiếng...
Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập
Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập
Tiếng Anh chủ đề liên quan đến đồ dùng học tập đề cập đến những vật dụng khá quen thuộc hàng ngày với mọi người. Vậy những đồ dùng học tập trong tiếng Anh sẽ như thế nào?  Mặc...
Từ vựng tiếng Anh về Phương tiện giao thông
Từ vựng tiếng Anh về Phương tiện giao thông
Trong cuộc sống hằng ngày, chắc hẳn chúng ta sẽ thường xuyên nhắc đến những phương tiện giao thông. Nhưng liệu bạn có nắm được từ vựng tiếng Anh về phương tiện giao thông không? Hiểu biết được các...
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí và Cơ điện tử
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí và Cơ điện tử
Ngày nay, trong khi kinh tế quốc tế ngày càng hội nhập thì tiếng Anh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ một số lĩnh vực về Kinh tế mới cần đến ngoại ngữ mà...
Từ vựng tiếng Anh về Tình bạn
Từ vựng tiếng Anh về Tình bạn
Ai đó đã từng nói: “Con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội”, một cá thể không thể sống vui vẻ, hạnh phúc khi chỉ đơn độc không có bạn bè xung quanh. Vậy các...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0