Từ vựng tiếng Anh với những lời chúc 20/11 hay ý nghĩa

Trần Tiến Duy
12.07.2021

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến gần. Các bạn đã chuẩn bị những bông hoa đỏ thắm hay những lời chúc thân thương dành cho thầy cô chưa? Vậy các bạn nghĩ sao nếu khiến cho thầy cô bất ngờ bằng những lời chúc chân thành nhất bằng tiếng Anh? Điều này chắc chắn sẽ tạo nên dấu ấn sâu sắc vào ngày 20-11 cho các Thầy cô giáo của bạn.

Từ vựng tiếng Anh với những lời chúc 20/11 hay ý nghĩa
Từ vựng tiếng Anh cùng những lời chúc thầy cô 20/11

Xem thêm các bài viết khác đang được quan tâm:

Và để làm điều đó, các bạn không thể nào bỏ qua những vốn từ vựng tiếng Anh nhân ngày lễ đặc biệt này để tạo nên một câu chúc thật ý nghĩa dành cho Thầy cô. Vậy nên, IELTS Vietop hôm nay xin chia sẻ tổng hợp cho bạn học từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 qua bài viết này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Tổng hợp 127 từ vựng về chủ đề Thầy cô, trường lớp

Dưới đây là 127 từ vựng về chủ đề Thầy cô, trường lớp mà IELTS VIETOP đã tổng hợp cho bạn:

 1. Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
 2. Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
 3. Class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: thầy cô
 4. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
 5. College /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
 6. Credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
 7. Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
 8. Mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
 9. Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
 10. Theme /θiːm /: chủ điểm
 11. Topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề
 12. Technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
 13. Tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm
 14. Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
 15. Teacher training /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
 16. Distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa
 17. Vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề
 18. Evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá
 19. Mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
 20. Class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học
 21. Pass /pæs /: điểm trung bình
 22. Credit / ˈkredɪt/: điểm khá
 23. Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
 24. High distinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
 25. Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
 26. University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
 27. Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
 28. Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
 29. Teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
 30. Pass (an exam) /pæs/: đỗ
 31. Class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ
 32. Take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
 33. Realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan
 34. Civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân
 35. Continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên
 36. Course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử
 37. Course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
 38. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
 39. Tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
 40. Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting  teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
 41. Homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
 42. Lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
 43. Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh
 44. Conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm
 45. President /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
 46. School records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl  ˈrekərd bʊk/: học bạ
 47. Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu
 48. Performance /pərˈfɔːrməns /: học lực
 49. Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ
 50. Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
 51. Science (pl. sciences) /ˈsaɪəns /: khoa học tự nhiên (môn học)
 52. Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường
 53. Test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra
 54. Accredit /əˈkredɪt/, accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng
 55. Poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
 56. Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
 57. Skill /skɪl/: kỹ năng
 58. Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp
 59. Certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng
 60. Nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
 61. Kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo
 62. Research /rɪˈsɜːrtʃ /, research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk /: nghiên cứu khoa học
 63. Break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
 64. Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
 65. Extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
 66. Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /; số lượng học sinh nhập học
 67. Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
 68. Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /: phát triển chuyên môn
 69. District department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dục
 70. Teaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viên
 71. Department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạo
 72. Hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống
 73. Learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học làm trung tâm
 74. Cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi)
 75. Student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: quản lý học sinh
 76. Post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/: sau đại học
 77. Prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên)
 78. Textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa
 79. School-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường
 80. Provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục
 81. Master /ˈmæstər /: thạc sĩ
 82. Education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh tra giáo dục
 83. Group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm
 84. Physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục
 85. Best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏi
 86. University/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
 87. High school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT
 88. Final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp
 89. Objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm
 90. Subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận
 91. Candidate /ˈkændɪdət /: thí sinh
 92. Practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành
 93. Practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)
 94. Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợp
 95. Ph.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /), doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ
 96. Class /klæs /, class hour /klæs ˈaʊər/, contact hour /  ˈkɑːntækt  ˈaʊər/: tiết học
 97. Primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học
 98. Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl  /: trung học cơ sở
 99. Upper-secondary school /ˈʌpər  ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
 100. Day school /deɪ skuːl/: trường bán trú
 101. State school /steɪt skuːl/ college /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường công lập
 102. Boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trú
 103. Private school /ˈpraɪvət skuːl/ /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường tư thục
 104. Director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/: trưởng phòng đào tạo
 105. Fail (an exam) /feɪl /: trượt
 106. Optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn
 107. Elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc
 108. Socialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: xã hội hóa giáo dục
 109. Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học
 110. Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học
 111. Complementary education /ˌkɑːmplɪˈmentri ˌedʒuˈkeɪʃn / : bổ túc văn hóa
 112. Junior colleges /ˈdʒuːniər ˈkɑːlɪdʒ/ : Trường cao đẳng
 113. Candidate-doctor of science /ˈkændɪdət ˈdɑːktər əv ˈsaɪəns /: Phó Tiến sĩ
 114. Service education /ˈsɜːrvɪs ˌedʒuˈkeɪʃn /: Tại chức
 115. Post-graduate courses / poʊst ˈɡrædʒuət kɔːrsɪs/ : nghiên cứu sinh
 116. Research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học
 117. Drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
 118. Drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
 119. Exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
 120. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
 121. Mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
 122. Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
 123. Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
 124. Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
 125. Syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
 126. Venerable: đáng kính
 127. Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)

2. Một số lời chúc bằng tiếng Anh nhân ngày 20-11

Để tạo nên những lời chúc tiếng Anh ý nghĩa nhất dành cho các Thầy cô nhân dịp lễ 20-11, chúng tôi đã giúp bạn tổng hợp một số lời chúc hay và ý nghĩa nhất dưới đây:

Một số lời chúc bằng tiếng Anh nhân ngày 20-11
Một số lời chúc bằng tiếng Anh nhân ngày 20-11

Xem thêm: Lời chúc tiếng Anh hay

 • Happy VietnameseTeachers’ Day! Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today.

(Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Cảm ơn Thầy Cô đã truyền đạt cho chúng em để chúng em được trưởng thành như ngày hôm nay.)

 • The further I am away from you, the more I am thinking of you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.

(Khi đã khôn lớn, em càng nhớ về Thầy nhiều hơn. Những lời Thầy dạy bảo chưa bao giờ em quên được. Em chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an và mãi hạnh phúc.)

 • Wish you Happy Vietnamese Teachers’ Day!!! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others

(Chúc mừng Thầy Cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Thầy Cô chính là một ngọn nến rực cháy để soi đường cho chúng em.)

 • Teachers, I believe, are the most responsible and important members of society because their professional efforts affect the fate of the earth.

(Thầy ơi, em tin rằng, đây là nghề quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong xã hội vì những nỗ lực mà thầy mang lại có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh thế giới.)

 • “On occasion of Vietnam Teacher’s Day. Wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.”

(Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Em kính chúc thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.)

 • Teacher! It is not only on November 20th that I remember you. For me, every day is November 20th. I wish you to be happy forever and be proud of your students who are always your good and excellent ones.

(Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20/11 con mới nhớ đến Thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là 20/11. Em kính chúc Thầy luôn trẻ trung, hạnh phúc và tự hào về những người học trò của mình.)

 • A great thanks to you! You are our teachers who give us a voice, an image and a thought to help build our live.

(Xin cảm ơn Thầy Cô – Người đã đem đến cho chúng em những lời nói, những hình ảnh, những lý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời).

 • On occasion of Vietnamese Teacher’s Day, wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.

(Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Kính chúc thầy cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.)

 • Wish you Happy Vietnamese Teacher’s Day!!! A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others

(Kính chúc Thầy Cô ngày nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui. Người thầy giống như một ngọn nến rực cháy để soi đường cho trò ngoan.)

 • Thanks for being my teacher. Happy Vietnamese Teacher’s Day!!

(Xin cảm ơn Thầy vì đã dạy dỗ em. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.)

 • Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Happy Vietnamese Teacher’s Day!

(Không có Thầy Cô chắc có lẽ chúng em đã lầm đường lạc lối. Cảm ơn Thầy Cô đã chỉ dạy, truyền cảm hứng cho chúng em để chúng em có được ngày hôm nay. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.)

Xem thêm bài viết khác về:

3. Một số bài hát tiếng Anh cho ngày 20-11

Ngoài những lời chúc dành tặng các Thầy cô ra, những bài hát tiếng Anh sẽ lại càng bày tỏ lòng chân thành hơn cả trong ngày lễ 20-11 mà các bạn dành tặng Thầy cô của mình. Dưới đây là một số bài hát tiếng Anh dành cho Thầy cô nhân lễ 20-11:

 • Bụi Phấn: Chalk dust
  Bụi phấn (tiếng Anh)
Một số bài hát tiếng Anh cho ngày 20-11 - Bụi phấn (Chalk dust)
Một số bài hát tiếng Anh cho ngày 20-11 – Bụi phấn (Chalk dust)

Dưới đây là tên một số bài hát khác bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo:

 • Nhớ ơn thầy cô: Grateful teachers
 • Khi tóc thầy bạc: When his hair is silver
 • Kỷ niệm mái trường: Memory the school
 • Mái trường mến yêu: The beloved school
 • Tháng năm học trò: May students
 • Người thầy năm xưa: The old teacher
 • Người thầy: Teacher
 • Thầy cô là tất cả: Teachers are all
Từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11
Hi vọng từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11 trên đây giúp các bạn ôn thêm kiến thức và có những lời chúc hay ý nghĩa đến với thầy cô của mình

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là một ngày lễ đặc biệt để tri ân tất cả công lao mà Thầy cô đã tận tâm giảng dạy cho chúng ta trên con đường học tập va đường đời. Chúng tôi hy vọng các bạn có thể bày tỏ những tâm tư trong lòng gửi đến Thầy cô bằng ngôn ngữ tiếng Anh một cách chân thành nhất qua bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề 20-11. Cuối cùng, VIETOP xin chúc quý Thầy cô và các bạn có một mùa 20-11 thật hạnh phúc và ý nghĩa.

Bài viết liên quan:

5 phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất
5 phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất
Hiện nay rất nhiều người đang loay hoay để tìm cho mình một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất để giúp cải thiện cả 4 kỹ năng của bản thân trong quá trình luyện thi IELTS. Dường...
IELTS là gì | Những thông tin ít ai biết về bài thi IELTS 2021
IELTS là gì | Những thông tin ít ai biết về bài thi IELTS 2021
Đã từ lâu nay chứng chỉ tiếng Anh IELTS là một phần không thể thiếu khi nộp hồ sơ đi du học đồng thời cũng là loạ​i giấy tờ nhiều công ty có yếu tố nước ngoài yêu cầu...
Xin học bổng thạc sĩ toàn phần – Không cần phải là “con nhà người ta”!
Kinh nghiệm xin học bổng Thạc sĩ toàn phần – Không cần phải là “con nhà người ta”!
Trích dẫn từ chia sẻ Kinh nghiệm Xin học bổng Thạc sĩ toàn phần từ giảng viên IELTS Vietop. “Vừa qua mình đã dành được học bổng toàn phần Hornby Scholarship – một học bổng danh giá hệ thạc...
Tổng hợp mẫu CV Tiếng Anh giúp bạn cực kỳ nổi bật
Cách làm CV tiếng anh ấn tượng và các mẫu CV đẹp bạn có thể tham khảo
CV Tiếng Anh là một phần không thể thiếu của các ứng viên trong hồ sơ xin việc gửi cho nhà tuyển dụng của các công ty nước ngoài. Vì vậy trong bài viết này Vietop sẽ chia sẻ...
Quên câu "I Miss You" đi! Hãy dùng 44 câu tiếng Anh cực "deep" sau
Quên câu “I Miss You” đi! Hãy dùng 44 câu tiếng Anh cực “deep” sau
Khi nhớ người thương của mình, bạn thường sẽ nói với người ấy “I Miss You”. Tuy nhiên, câu này dường như quá thường và nhàm chán nhỉ? Trên thực tế, tiếng Anh vẫn còn rất nhiều cách diễn...
24 Other Ways To Say "Happy Birthday" in English
Đừng mãi dùng “Happy Birthday!”, hãy dùng 24 câu chúc sinh nhật cực hay sau
Khi đến sinh nhật của ai đó, chúng ta thường sẽ thấy khắp trang mạng xã hội lời chúc quên thuộc “Happy Birthday”. Bạn đã tháy nhàm chán và muốn tạo sự khác biệt và ấn tượng với sinh...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0