Bộ từ vựng tiếng Anh về động vật đầy đủ nhất bạn cần phải biết

IELTS Vietop IELTS Vietop
09.06.2020

Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop muốn chia sẻ đến bạn vốn từ vựng tiếng Anh về động vật. Bên cạnh đó, để việc học từ vựng trở nên dễ dàng hơn, Vietop đã phân theo các loài như loài chim, loài thú, thú nuôi,… Cùng bắt đầu nhé!

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về động vật

Từ vựng tiếng Anh về động vật
Từ vựng tiếng Anh về động vật

Từ vựng tiếng Anh theo các loài chim

TừIPAÝ nghĩa
Black birdblæk bɜːdChim sáo
Bald eaglebɔːld ˈiːglĐại bàng đầu trắng
CrowkrəʊQuạ
CormorantˈkɔːmərəntChim cốc
DovedʌvBồ câu
EagleˈiːglĐại bàng
FalconˈfɔːlkənChim ưng
FeatherˈfɛðəLông vũ
FlamingofləˈmɪŋgəʊHồng hạc
GooseguːsNgỗng
HeronˈhɛrənDiệc
HawkhɔːkChim ưng
Nest nɛst Tổ
OstrichˈɒstrɪʧĐà điểu
OwlaʊlCú mèo
Peacock ˈpiːkɒk Công (trống)
PenguinˈpɛŋgwɪnChim cánh cụt
ParrotˈpærətVẹt
PigeonˈpɪʤɪnBồ câu
PelicanˈpɛlɪkənBồ nông
RobinˈrɒbɪnChim cổ đỏ
RavenˈreɪvnQuạ
SparrowˈspærəʊChim sẻ
SwanswɒnThiên nga
SeagullˈsiːgʌlMòng biển
Storkstɔːk
TalonˈtælənMóng vuốt
TurkeyˈtɜːkiGà tây
WoodpeckerˈwʊdˌpɛkəGõ kiến

Từ vựng tiếng Anh theo các loài thú hoang dã

Từ vựng tiếng Anh về động vật hoang dã
Từ vựng tiếng Anh về động vật hoang dã
TừIPAÝ nghĩa
AntelopeˈæntɪləʊpLinh dương
BatbætDơi
Beaver ˈbiːvə Hải ly
BearbeəGấu
BoarbɔːLợn hoang (đực)
BuffaloˈbʌfələʊTrâu nước
BaboonbəˈbuːnKhỉ đầu chó
BadgerˈbæʤəLửng
CoyoteˈkɔɪəʊtSói đồng cỏ
CheetahˈʧiːtəBáo Gêpa
ChipmunkˈʧɪpmʌŋkSóc chuột
ChimpanzeeˌʧɪmpənˈziːTinh tinh
CamelˈkæməlLạc đà
DeerdɪəCon nai
ElephantˈɛlɪfəntVoi
ElkɛlkNai sừng tấm
FoxfɒksCáo
GazellegəˈzɛlLinh dương Gazen
Gnu nuː Linh dương đầu bò
GorillagəˈrɪləVượn người
GiraffeʤɪˈrɑːfHươu cao cổ
Goatgəʊt
Guinea pigˈgɪni pɪgChuột lang
HyenahaɪˈiːnəLinh cẩu
HarthɑːtHươu
HippopotamusˌhɪpəˈpɒtəməsHà mã
HedgehogˈhɛʤhɒgNhím
HorsehɔːsNgựa trưởng thành
HareheəThỏ rừng
Koala bearkəʊˈɑːlə beəGấu túi
KangarooˌkæŋgəˈruːChuột túi
LionˈlaɪənSư tử (đực)
LionessˈlaɪənɪsSư tử (cái)
Lynx (bobcat)lɪŋks (ˈbɒbkæt)Mèo rừng Mỹ
LeopardˈlɛpədBáo
MoosemuːsNai sừng tấm
MulemjuːlCon la
MoleməʊlChuột chũi
MonkeyˈmʌŋkiKhỉ
OtterˈɒtəRái cá
Polar bear ˈpəʊlə beə Gấu Bắc cực
Porcupine ˈpɔːkjʊpaɪn Nhím
PandaˈpændəGấu trúc
PumaˈpjuːməBáo
PonyˈpəʊniNgựa con
PlatypusˈplætɪpəsThú mỏ vịt
RhinocerosraɪˈnɒsərəsTê giác
RacoonrəˈkuːnGấu mèo
RatrætChuột
ReindeerˈreɪndɪəTuần lộc
SkunkskʌŋkChồn hôi
SquirrelˈskwɪrəlSóc
SlothsləʊθCon lười
SheepʃiːpCừu
WolfwʊlfChó sỏi
YakjækBò Tây Tạng
ZebraˈziːbrəNgựa vằn

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề con vật biển

Từ vựng tiếng Anh về động vật biển
Từ vựng tiếng Anh về động vật biển
TừIPAÝ nghĩa
CoralˈkɒrəlSan hô
Clamsklæmz
CrabkræbCua
DolphinˈdɒlfɪnCá heo
Fishfɪʃ
JellyfishˈʤɛlɪfɪʃSứa
Killer Whaleˈkɪlə weɪlCá voi sát thủ
LobsterˈlɒbstəTôm hùm
OctopusˈɒktəpəsBạch tuộc
Orcaˈɔr.kəCá kình
SealsiːlChó biển
ShellfishˈʃɛlfɪʃỐc
SquidskwɪdMực ống
Sea urchinsiː ˈɜːʧɪnNhím biển
ShellsʃɛlzVỏ sò
SharkʃɑːkCá mập
StarfishˈstɑːfɪʃSao biển
Sea turtlesiː ˈtɜːtlRùa biển
Sea lionsiː ˈlaɪənSư tử biển
Sea anemonesiː əˈnɛməniHải quỳ
ScallopˈskɒləpSò điệp
SalmonˈsæmənCá hồi
WalrusˈwɔːlrəsHải mã
WhaleweɪlCá voi

Từ vựng tiếng Anh về động vật trong trang trại

Từ vựng tiếng Anh về động vật trong trang trại
Từ vựng tiếng Anh về động vật trong trang trại
TừIPAÝ nghĩa
BeebiːOng
CockkɒkGà trống
CowkaʊBò sữa
Chickenˈʧɪkɪn
DuckdʌkVịt
Fishfɪʃ
Goatgəʊt
HorsehɔːsNgựa
HorseshoeˈhɔːʃʃuːMóng ngựa
HenhɛnGà mái
HoundhaʊndChó săn
OxɒksBò đực
PigpɪgLợn
PigletˈpɪglətLợn con
RabbitˈræbɪtThỏ
ShrimpʃrɪmpTôm
SheepʃiːpCừu
TurkeyˈtɜːkiGà Tây

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề côn trùng

TừIPAÝ nghĩa
AntæntKiến
AphidˈeɪfɪdRệp
BeebiːOng
BeetleˈbiːtlBọ cánh cứng
Caterpillar ˈkætəpɪlə Sâu bướm
CockroachˈkɒkrəʊʧGián
CricketˈkrɪkɪtDế
CicadasɪˈkɑːdəVe sầu
DragonflyˈdrægənflaɪChuồn chuồn
FlyflaɪRuồi
FleafliːBọ chét
GrasshopperˈgrɑːsˌhɒpəChâu chấu
HoneycombˈhʌnɪkəʊmSáp ong
LadybugˈleɪdɪbʌgBọ rùa
LarvaˈlɑːvəẤu trùng
LocustˈləʊkəstCào cào
LouselaʊsRận
MosquitoməsˈkiːtəʊMuỗi
MothmɒθBướm đêm
MillipedeˈmɪlɪpiːdRết
NymphnɪmfNhộng
ParasitesˈpærəsaɪtsKý sinh trùng
Praying mantisˈpreɪɪŋ ˈmæntɪsBọ ngựa
ScorpionˈskɔːpiənBọ cạp
SpiderˈspaɪdəNhện
TarantulatəˈræntjʊləNhện lớn
WaspwɒspTò vò

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về Biển

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề con vật lưỡng cư

TừIPAÝ nghĩa
AlligatorˈælɪgeɪtəCá sấu Mỹ
ChameleonkəˈmiːliənTắc kè hoa
Cobra ˈkəʊbrə Rắn hổ mang
Crocodile ˈkrɒkədaɪl Cá sấu
DinosaursˈdaɪnəʊsɔːzKhủng long
DragonˈdrægənRồng
FrogfrɒgẾch
LizardˈlɪzədThằn lằn
ToadtəʊdCóc
Turtle shellˈtɜːtl ʃɛlMai rùa

Từ vựng tiếng Anh theo con vật nuôi

Từ vựng tiếng Anh về động vật nuôi
Từ vựng tiếng Anh về động vật nuôi
TừIPAÝ nghĩa
CatkætMèo
Chickenˈʧɪkɪn
Cowkaʊ
DogdɒgChó
DonkeyˈdɒŋkiLừa
GoldfishˈgəʊldfɪʃCá vàng
HorsehɔːsNgựa
HamsterˈhæmstəChuột hamster
KittenˈkɪtnMèo con
LamplæmpCừu con
MousemaʊsChuột
PigletˈpɪglətLợn con
ParrotˈpærətVẹt
PigpɪgLợn
PuppyˈpʌpiChó con
RabbitˈræbɪtThỏ
Tropical fishˈtrɒpɪkəl fɪʃCá nhiệt đới
TurtleˈtɜːtlRùa

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Một số cụm từ tiếng Anh theo chủ đề con vật

TừÝ nghĩaVí dụ
Beaver awayˈbiːvər əˈweɪHọc, làm việc chăm chỉ.“Beaver” nghĩa là con hải ly. Hải ly là động vật này nổi tiếng với việc chăm chỉ xây đập nước. Vì thế, từ “beaver away” được dùng để chỉ việc làm việc và học tập chăm chỉ.I beavered away yesterday to prepare for the exam. (Tối qua tôi đã học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi.)
Chicken outˈʧɪkɪn aʊtRút luiYesterday we planned to go skydiving, but Tom chickened out at the last minute. (Hôm qua chúng tôi tôi định đi nhảy dù, nhưng Tom rút lui vào phút cuối.)
Duck outdʌk aʊtLẻn ra ngoàiDon’t worry, we will come there on time. I can duck out of the class early. (Đừng lo, chúng ta sẽ đến đúng giờ. Tôi có thể trốn về sớm buổi học hôm nay.)
Fish forfɪʃ fɔːThu thập thông tin, ý kiến một cách gián tiếpShe’s always fishing for what people think about her all the time. (Cô ta lúc nào cũng cố dò hỏi mọi người nghĩ gì về mình.)
Fish outfɪʃ aʊtLấy cái gì đó raMy father suddenly fished out a 10 dollars from his hat. (Bố tôi bỗng nhiên lấy được một tờ 10 đô-la từ cái mũ của ông.)
Ferret outˈfɛrɪt aʊtTìm raI know his name but I haven’t managed to ferret out where he lives.(Tôi biết tên anh ấy nhưng tôi không thể tìm ra chỗ anh ấy sống.)
Horse aroundhɔːs əˈraʊndGây ồn ào, làm gián đoạnHe was horsing around in the kitchen and broke my favourite bowl.(Anh ấy gây ồn ào trong phòng bếp và làm vỡ chiếc bát yêu thích của tôi.)
Leech offliːʧ ɒfLợi dụng ai đóCon đỉa là loài vật bám lấy con vật khác, con người để hút máu.Jessica’s always leeching off other studying to get good marks! (Jessica lúc nào cũng bám vào người khác để đạt điểm cao!)
Pig outpɪg aʊtĂn nhiềuYoung people today tend to pig out on junk food. (Giới trẻ ngày nay có xu hướng ăn rất nhiều đồ ăn có hại cho sức khỏe.)
Wolf downwʊlf daʊnĂn rất nhanhI gave her a plate of pasta and she wolfed it down.(Tôi đưa cô ấy một đĩa pasta và cô ấy ăn nó rất nhanh.)

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây

Từ vựng Tiếng Anh Sân bay

Từ vựng chủ đề Money

Ngoài các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề con vật, còn rất nhiều chủ đề từ vựng khác nhau. Vietop sẽ tiếp tục tổng hợp cho các bạn để bạn có nguồn học từ vựng lớn và phương pháp học tự vựng hiểu quả nhé! Chúc các bạn học tập tốt với từ vựng tiếng Anh về các loài động vật cực hữu ích trên đây nhé.

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra