Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng [Update 2024]

Lĩnh vực Tài chính ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, bao gồm các khía cạnh như đầu tư, quản lý rủi ro và kế hoạch tài chính, … Trong một lĩnh vực như vậy, việc nắm vững từ vựng tiếng Anh là rất quan trọng. Nó giúp cá nhân có khả năng giao tiếp hiệu quả, hiểu được những khái niệm tài chính phức tạp và cập nhật với những phát triển mới nhất trong ngành. 

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn về các chủ đề từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng theo chủ đề, các mẫu câu giao tiếp và các đoạn hội thoại phổ biến.

Cùng mình học ngay thôi nào!

Nội dung quan trọng
Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng: Các vị trí trong ngân hàng, chức danh trong ngân hàng, các loại tài khoản ngân hàng, các loại ngân hàng, thuật ngữ trong tài chính ngân hàng bằng tiếng Anh thường gặp, các từ vựng viết tắt trong ngân hàng, mẫu câu giao tiếp tiếng Anh sử dụng từ chuyên ngành ngân hàng, …

1. Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Dưới đây là một số chủ đề từ vựng tiếng Anh giúp bạn mở rộng vốn từ vựng trong ngành Tài chính ngân hàng.

1.1. Từ vựng về các vị trí trong ngân hàng

Bảng từ vựng dưới đây cung cấp các từ vựng tiếng Anh liên quan đến các vị trí trong ngân hàng, giúp bạn nắm vững từng vai trò chuyên môn.

từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Từ vựng tiếng Anh về các vị trí trong ngân hàng
Từ vựngTừ loạiPhiên âmGiải nghĩa
Bank tellerNoun/bæŋk ˈtɛl.ər/Nhân viên giao dịch ngân hàng
Loan officerNoun/loʊn ˈɔf.ɪ.sər/Nhân viên tư vấn vay mượn
Branch managerNoun/bræntʃ ˈmæn.ɪ.dʒər/Quản lý chi nhánh
Financial advisorNoun/faɪˈnæn.ʃəl ˈæd.vaɪ.zər/Cố vấn tài chính
Relationship managerNoun/rɪˈleɪ.ʃənˌʃɪp ˈmæn.ɪ.dʒər/Quản lý quan hệ khách hàng
Credit analystNoun/ˈkrɛd.ɪt ˈæn.əl.ɪst/Chuyên viên phân tích tín dụng
Investment bankerNoun/ɪnˈvɛst.mənt ˈbæŋk.ər/Chuyên viên ngân hàng đầu tư
Risk managerNoun/rɪsk ˈmæn.ɪ.dʒər/Quản lý rủi ro
Operations officerNoun/ˌɑp.əˈreɪ.ʃənz ˈɔf.ɪ.sər/Nhân viên quản lý hoạt động
Compliance officerNoun/kəmˈplaɪ.əns ˈɔf.ɪ.sər/Nhân viên tuân thủ quy định
Treasury analystNoun/ˈtrɛʒ.əri ˈæn.əl.ɪst/Chuyên viên phân tích kế toán ngân sách
Wealth managerNoun/wɛlθ ˈmæn.ɪ.dʒər/Quản lý tài sản
Operations managerNoun/ˌɑp.əˈreɪ.ʃənz ˈmæn.ɪ.dʒər/Quản lý hoạt động
Customer service agentNoun/ˈkʌs.tə.mər ˈsɜr.vɪs ˈeɪ.dʒənt/Nhân viên dịch vụ khách hàng
Personal bankerNoun/ˈpɜr.sən.əl ˈbæŋk.ər/Nhân viên ngân hàng cá nhân
Credit managerNoun/ˈkrɛd.ɪt ˈmæn.ɪ.dʒər/Quản lý tín dụng
Financial analystNoun/faɪˈnæn.ʃəl ˈæn.əl.ɪst/Chuyên viên phân tích tài chính
Relationship bankerNoun/rɪˈleɪ.ʃənˌʃɪp ˈbæŋk.ər/Nhân viên quan hệ khách hàng
Branch teller supervisorNoun/bræntʃ ˈtɛl.ər ˌsuː.pərˈvaɪ.zər/Giám sát viên giao dịch chi nhánh

Xem thêm: 

1.2. Từ vựng tiếng Anh về chức danh trong ngân hàng

Trong ngành ngân hàng, có nhiều chức danh đặc thù phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tìm hiểu ngay để hiểu rõ về các vị trí quan trọng này nào!

Từ vựngTừ loạiPhiên âmGiải nghĩa
Board of DirectorNoun/bɔːrd əv dɪˈrɛktər/Hội đồng quản trị
Board chairmanNoun/bɔːrd ˈtʃɛərmən/Chủ tịch hội đồng quản trị
DirectorNoun/dɪˈrɛktər/Giám đốc
AssistantNoun/əˈsɪstənt/Trợ lý
Chief Executive OperatorNoun/tʃiːf ɪɡˈzɛkjətɪv ˈɑːpəˌreɪtər/Tổng giám đốc điều hành
HeadNoun/hɛd/Trưởng phòng
Team leaderNoun/tiːm ˈliːdər/Trưởng nhóm
StaffNoun/stæf/Nhân viên

Xem thêm: 

1.3. Từ vựng tiếng Anh về các loại tài khoản ngân hàng

Một chủ đề đặc thù liên quan đến chuyên ngành này là các loại tài khoản ngân hàng. Việc quản lý và giao dịch tài khoản ngân hàng đều đã được liệt kê trong bảng từ vựng sau:

từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Từ vựng tiếng Anh về các loại tài khoản ngân hàng
Từ vựngTừ loạiPhiên âmGiải nghĩa
Checking accountNoun/ˈtʃɛkɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản thanh toán
Savings accountNoun/ˈseɪvɪŋz əˈkaʊnt/Tài khoản tiết kiệm
Current accountNoun/ˈkɜːrənt əˈkaʊnt/Tài khoản vãng lai
Fixed deposit accountNoun/fɪkst dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
Joint accountNoun/dʒɔɪnt əˈkaʊnt/Tài khoản chung
Business accountNoun/ˈbɪznɪs əˈkaʊnt/Tài khoản doanh nghiệp
Student accountNoun/ˈstjuːdnt əˈkaʊnt/Tài khoản sinh viên
Online banking accountNoun/ˈɒnlaɪn ˈbæŋkɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản ngân hàng trực tuyến
Foreign currency accountNoun/ˈfɒrən ˈkʌrənsi əˈkaʊnt/Tài khoản ngoại tệ
Escrow accountNoun/ˈɛskroʊ əˈkaʊnt/Tài khoản tiền gửi trung gian
Retirement accountNoun/rɪˈtaɪərmənt əˈkaʊnt/Tài khoản hưu trí
Money market accountNoun/ˈmʌni ˈmɑrkɪt əˈkaʊnt/Tài khoản thị trường tiền tệ
Joint venture accountNoun/dʒɔɪnt ˈvɛntʃər əˈkaʊnt/Tài khoản liên doanh

1.4. Từ vựng tiếng Anh về các loại ngân hàng

Nếu bạn là người đang công tác ở ngân hàng hay đảm nhận các công việc liên quan đến ngân hàng, thì các từ vựng về các loại ngân hàng sẽ giúp bạn hiểu rõ về sự khác biệt và chuyên môn của từng loại đó!

Từ vựngTừ loạiPhiên âmGiải nghĩa
Commercial bankNoun/kəˈmɜːrʃəl bæŋk/Ngân hàng thương mại
Investment bankNoun/ɪnˈvɛstmənt bæŋk/Ngân hàng đầu tư
Central bankNoun/ˈsɛntrəl bæŋk/Ngân hàng trung ương
Private bankNoun/ˈpraɪvət bæŋk/Ngân hàng tư nhân
Cooperative bankNoun/koʊˈɑːpərətɪv bæŋk/Ngân hàng hợp tác xã
Online bankNoun/ˈɒnlaɪn bæŋk/Ngân hàng trực tuyến
Development bankNoun/dɪˈvɛləpmənt bæŋk/Ngân hàng phát triển
Offshore bankNoun/ˈɒfˌʃɔːr bæŋk/Ngân hàng nước ngoài
Savings and loanNoun/ˈseɪvɪŋz ænd loʊn/Ngân hàng tiết kiệm và cho vay
Internet bankNoun/ˈɪntərnɛt bæŋk/Ngân hàng trực tuyến
State bankNoun/steɪt bæŋk/Ngân hàng nhà nước
Cooperative credit bankNoun/koʊˈɑːpərətɪv ˈkrɛdɪt bæŋk/Ngân hàng hợp tác xã tín dụng

1.5. Thuật ngữ trong tài chính ngân hàng bằng tiếng Anh thường gặp

Các thuật ngữ căn bản và phổ biến trong tài chính ngân hàng bằng tiếng Anh đều được liệt kê ngay dưới đây. Đừng bỏ lỡ bất cứ từ nào nhé!

từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Thuật ngữ trong tài chính ngân hàng bằng tiếng Anh
Từ vựngTừ loạiPhiên âmGiải nghĩa
AssetNoun/ˈæsɛt/Tài sản
LiabilityNoun/ˌlaɪəˈbɪləti/Nợ, trách nhiệm
EquityNoun/ˈɛkwəti/Vốn chủ sở hữu
RevenueNoun/ˈrɛvənjuː/Doanh thu
ExpenseNoun/ɪkˈspɛns/Chi phí
ProfitNoun/ˈprɒfɪt/Lợi nhuận
LossNoun/lɒs/Lỗ
InterestNoun/ˈɪntrɪst/Lãi suất
PrincipalNoun/ˈprɪnsɪpəl/Số tiền gốc
DividendNoun/ˈdɪvɪdɛnd/Cổ tức
StockNoun/stɒk/Cổ phiếu
BondNoun/bɒnd/Trái phiếu
Mutual fundNoun/ˈmjuːtʃuəl fʌnd/Quỹ hỗn hợp
Exchange rateNoun/ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt/Tỷ giá
CreditNoun/ˈkrɛdɪt/Tín dụng
DebitNoun/ˈdɛbɪt/Nợ
InflationNoun/ɪnˈfleɪʃən/Lạm phát
DeflationNoun/dɪˈfleɪʃən/Động lực
RiskNoun/rɪsk/Rủi ro
Return on InvestmentPhrase/rɪˈtɜrn ɒn ɪnˈvɛstmənt/Tỷ suất sinh lời
LiquidityNoun/lɪˈkwɪdɪti/Tính thanh khoản
MortgageNoun/ˈmɔːrɡɪdʒ/Thế chấp
AuditNoun/ˈɔːdɪt/Kiểm toán
CapitalNoun/ˈkæpɪtl/Vốn
DerivativeNoun/dɪˈrɪvədɪv/Tài sản phái sinh

1.6. Các từ vựng viết tắt trong ngân hàng

Các từ viết tắt mà chúng ta thường gặp bạn đã hiểu rõ về chúng chưa? Tìm hiểu cùng mình ngay thôi nào!

Từ vựngTừ loạiPhiên âmGiải nghĩa
ATM (Automated Teller Machine)Noun/ˌeɪtiːˈɛm/Máy rút tiền tự động 
PIN (Personal Identification Number)Noun/pɪn/Mã PIN 
IBAN (International Bank Account Number)Noun/aɪˈbæn/Số tài khoản ngân hàng quốc tế 
EFT (Electronic Funds Transfer)Noun/iːɛfˈtiː/Chuyển khoản điện tử 
ACH (Automated Clearing House)Noun/eɪsiːˈeɪtʃ/Hệ thống thanh toán tự động 
APR (Annual Percentage Rate)Noun/eɪpiːˈɑːr/Lãi suất hàng năm 
AML (Anti-Money Laundering)Noun/eɪɛmˈɛl/Chống rửa tiền 
ETF (Exchange-Traded Fund)Noun/iːtiːˈɛf/Quỹ giao dịch được niêm yết 
IPO (Initial Public Offering)Noun/ˈaɪpiːˈoʊ/Công khai lần đầu cổ phiếu ra công chúng 
ROA (Return on Assets)Noun/ɑːr oʊ eɪ/Tỷ suất sinh lợi trên tài sản 
ROE (Return on Equity)Noun/ɑːr oʊ iː/Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu 
FD (Fixed Deposit)Noun/ˌɛf ˈdiː/Tiền gửi có kỳ hạn 
APR (Annual Percentage Rate)Noun/eɪpiːˈɑːr/Lãi suất hàng năm 
IRA (Individual Retirement Account)Noun/aɪɑːrˈeɪ/Kế hoạch tiết kiệm hưu trí 
P2P (Peer-to-Peer)Noun/piː tuː piː/Chuyển tiền từ người dùng đến người dùng 

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh sử dụng từ chuyên ngành ngân hàng

Trong lĩnh vực ngân hàng, việc hiểu và sử dụng đúng thuật ngữ chuyên ngành là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh sử dụng từ vựng chuyên ngành Ngân hàng, giúp bạn tương tác một cách chuyên nghiệp với nhân viên ngân hàng và hiểu rõ hơn về các quy trình và dịch vụ tài chính.

2.1. Mẫu câu tiếng Anh về mở và đóng tài khoản (dành cho đối tượng là khách hàng)

Nếu bạn đang có ý định mở tài khoản ngân hàng hoặc đóng tài khoản hiện có, việc sử dụng một số mẫu câu tiếng Anh phù hợp sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận quy trình này. Từ cung cấp thông tin cá nhân đến chuyển tiền và nhận xác nhận, các câu ví dụ này đề cập đến các bước cơ bản trong quản lý tài khoản của bạn.

Mẫu câu giao tiếp về mở tài khoản:

 • I would like to open a new bank account. (Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng mới.)
 • Could you please assist me in opening a savings account? (Bạn có thể giúp tôi mở một tài khoản tiết kiệm không?)
 • I am interested in starting a business account. Can you provide me with the necessary information? (Tôi quan tâm mở một tài khoản doanh nghiệp. Bạn có thể cung cấp cho tôi thông tin cần thiết không?)
từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Mẫu câu tiếng Anh về mở và đóng tài khoản

Mẫu câu giao tiếp về cung cấp thông tin cá nhân:

 • Here are my identification documents for opening the account. (Đây là giấy tờ tôi để mở tài khoản.)
 • I need to provide my proof of address before the account can be opened. (Tôi cần cung cấp bằng chứng địa chỉ trước khi tài khoản được mở.)
 • Could you please assist me in filling out the account opening form? (Bạn có thể giúp tôi điền vào mẫu đăng ký mở tài khoản không?)

Mẫu câu giao tiếp về đóng tài khoản:

 • I would like to close my bank account. (Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình.)
 • What is the procedure for closing a savings account? (Thủ tục đóng tài khoản tiết kiệm như thế nào?)
 • Please guide me on the steps to close my business account. (Xin hướng dẫn tôi về các bước để đóng tài khoản doanh nghiệp của tôi.)

Mẫu câu giao tiếp về chuyển tiền:

 • Before closing my account, I would like to transfer the remaining funds to my new account. (Trước khi đóng tài khoản, tôi muốn chuyển số dư còn lại vào tài khoản mới của tôi.)
 • Could you assist me in transferring the funds from my savings account to my checking account? (Bạn có thể giúp tôi chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản thanh toán không?)
 • I need to withdraw the funds from my account before closing it. How can I proceed? (Tôi cần rút tiền từ tài khoản trước khi đóng nó. Tôi nên làm thế nào?)

Mẫu câu giao tiếp về xác nhận đóng tài khoản:

 • Can you please provide me with a confirmation letter stating that my account has been closed? (Bạn có thể cung cấp cho tôi một bức thư xác nhận cho biết tài khoản của tôi đã được đóng không?)
 • I would like to receive a closing statement for my records. (Tôi muốn nhận được một bản sao kết quả đóng tài khoản cho việc lưu trữ của tôi.)
 • Is there any further action required from my side after the account closure? (Có cần phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào từ phía tôi sau khi đóng tài khoản không?)

2.2. Mẫu câu tiếng Anh về gửi tiền (dành cho đối tượng là khách hàng)

Việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng là một quy trình quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân. Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp khi gửi tiền, giúp bạn đưa ra yêu cầu, cung cấp thông tin tài khoản, và nhận được các tài liệu xác nhận cho giao dịch của mình.

Mẫu câu giao tiếp về gửi tiền:

 • I would like to deposit some cash into my account. (Tôi muốn gửi một số tiền mặt vào tài khoản của tôi.)
 • Could you please assist me in depositing a check? (Bạn có thể giúp tôi gửi một séc không?)
 • I want to make a deposit of $100 into my savings account. (Tôi muốn gửi một khoản tiền là $100 vào tài khoản tiết kiệm của tôi.)

Mẫu câu giao tiếp về cung cấp thông tin tài khoản:

 • Here is my account number for the deposit. (Đây là số tài khoản của tôi để gửi tiền.)
 • I need to provide my identification for the deposit transaction. (Tôi cần cung cấp giấy tờ tùy thân để giao dịch gửi tiền.)
 • Could you please fill out the deposit slip with my account details? (Bạn có thể điền vào tờ gửi tiền với thông tin tài khoản của tôi không?)

Mẫu câu giao tiếp về yêu cầu biên nhận:

 • Can I get a receipt for the deposit, please? (Tôi có thể nhận được biên nhận cho giao dịch gửi tiền không?)
 • I would like a proof of deposit for my records. (Tôi muốn có một bằng chứng gửi tiền cho công tác lưu trữ cá nhân.)
 • Could you provide me with a deposit confirmation? (Bạn có thể cung cấp cho tôi một xác nhận gửi tiền không?)

Mẫu câu giao tiếp về hỏi về giới hạn tiền gửi:

 • What is the maximum deposit limit for this type of account? (Giới hạn gửi tiền tối đa cho loại tài khoản này là bao nhiêu?)
 • Are there any restrictions on the amount I can deposit? (Có bất kỳ hạn chế nào về số tiền tôi có thể gửi không?)
 • Could you please inform me about the deposit limits for different currencies? (Bạn có thể thông báo cho tôi về giới hạn gửi tiền cho các loại tiền tệ khác nhau không?)

2.3. Mẫu câu tiếng Anh về rút tiền (dành cho đối tượng là khách hàng)

Việc hiểu và sử dụng một số mẫu câu tiếng Anh về rút tiền sẽ giúp bạn tương tác một cách chuyên nghiệp với ngân hàng và thực hiện các giao dịch tài chính dễ dàng hơn. Dưới đây là một số câu ví dụ về yêu cầu rút tiền mặt, chuyển khoản và thảo luận về các quy định và phí dịch vụ liên quan đến việc rút tiền.

Mẫu câu giao tiếp về rút tiền mặt:

 • I would like to withdraw $100 from my checking account. (Tôi muốn rút $100 từ tài khoản thanh toán của tôi.)
 • Could you please assist me in withdrawing cash from my savings account? (Bạn có thể giúp tôi rút tiền mặt từ tài khoản tiết kiệm của tôi không?)
 • I need to make a cash withdrawal of 500,000 VND. (Tôi cần rút tiền mặt là 500.000 VND.)

Mẫu câu giao tiếp về yêu cầu mệnh giá cụ thể:

 • I would like to withdraw 50,000 VND bills, please. (Tôi muốn rút tiền mệnh giá 50.000 VND, làm ơn.)
 • Could you provide me with a mix of 100,000 VND and 200,000 VND bills? (Bạn có thể cung cấp cho tôi tiền mặt gồm các mệnh giá 100.000 VND và 200.000 VND không?)
 • I prefer to receive my cash withdrawals in smaller denominations. (Tôi muốn nhận tiền rút mặt nhỏ hơn mệnh giá.)

Mẫu câu giao tiếp về xác minh tài khoản và nhận dạng:

 • Here is my account number for the withdrawal. (Đây là số tài khoản của tôi để rút tiền.)
 • I need to provide my identification for the withdrawal transaction. (Tôi cần cung cấp giấy tờ tùy thân để giao dịch rút tiền.)
 • Could you please confirm my available balance before processing the withdrawal? (Bạn có thể xác nhận số dư khả dụng của tôi trước khi thực hiện rút tiền không?)
từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Mẫu câu giao tiếp về xác minh tài khoản và nhận dạng

2.4. Mẫu câu tiếng Anh về lãi suất ngân hàng

Các mẫu câu giao tiếp về lãi suất ngân hàng là công cụ hữu ích để bạn thể hiện sự hiểu biết về lĩnh vực tài chính và xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp với ngân hàng. Với những câu này, bạn có thể đặt câu hỏi, yêu cầu thông tin chi tiết hoặc thảo luận về các giao dịch tài chính. đó!

 • The interest rate on your savings account is 1%. (Lãi suất trên tài khoản tiết kiệm của bạn là 1%.)
 • We offer competitive interest rates for our mortgage loans. (Chúng tôi cung cấp lãi suất cạnh tranh cho các khoản vay mua nhà.)
 • The central bank has lowered the interest rates to stimulate economic growth. (Ngân hàng trung ương đã giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế.)
 • You can earn higher interest rates by investing in long-term bonds. (Bạn có thể kiếm được lãi suất cao hơn bằng cách đầu tư vào trái phiếu dài hạn.)
 • The interest rate for this credit card is 18% APR. (Lãi suất cho thẻ tín dụng này là 18% hàng năm.)
 • Customers with a good credit score are eligible for lower interest rates. (Khách hàng có điểm tín dụng tốt sẽ được hưởng lãi suất thấp hơn.)
 • I’m considering refinancing my loan to take advantage of the current low interest rates. (Tôi đang xem xét tái cấp vay để tận dụng lãi suất hiện tại thấp.)
 • The bank offers a special promotional interest rate for new customers. (Ngân hàng có mức lãi suất ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mới.)
 • It’s important to compare interest rates from different banks before making a decision. (Quan trọng để so sánh lãi suất từ các ngân hàng khác nhau trước khi đưa ra quyết định.)

2.5. Mẫu câu tiếng Anh về giao tiếp ngân hàng dành cho nhân viên

Các mẫu câu giao tiếp trong ngành ngân hàng không chỉ giúp nhân viên tương tác hiệu quả với khách hàng mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và sự quan tâm đến nhu cầu tài chính của họ. Với những câu này, nhân viên ngân hàng có thể cung cấp thông tin, tư vấn và giải quyết các vấn đề khác nhau với sự tự tin và linh hoạt.

từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Mẫu câu tiếng Anh về giao tiếp ngân hàng dành cho nhân viên
 • Good morning, how may I assist you today? (Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay?)
 • Welcome to our bank. How can I help you with your financial needs? (Chào mừng bạn đến với ngân hàng của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì cho bạn về nhu cầu tài chính?)
 • Could you please provide your identification and account number for verification? (Bạn có thể cung cấp số CMND và số tài khoản để xác minh không?)
 • I apologize for the inconvenience. Let me check the system and resolve the issue for you. (Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Hãy để tôi kiểm tra hệ thống và giải quyết vấn đề cho bạn.)
 • Based on your financial goals, I recommend our savings account with a higher interest rate. (Dựa trên mục tiêu tài chính của bạn, tôi đề xuất tài khoản tiết kiệm của chúng tôi với lãi suất cao hơn.)
 • To apply for a loan, please fill out this form and provide the necessary documents. (Để xin vay, vui lòng điền vào mẫu đơn này và cung cấp các tài liệu cần thiết.)
 • Our bank offers various investment options such as mutual funds, stocks, and bonds. Would you like more information about them? (Ngân hàng của chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư như quỹ hỗn hợp, cổ phiếu và trái phiếu. Bạn có muốn biết thêm thông tin về chúng không?)
 • We have a mobile banking app that allows you to easily manage your accounts and make transactions on the go. (Chúng tôi có ứng dụng ngân hàng di động giúp bạn dễ dàng quản lý tài khoản và thực hiện giao dịch khi đang di chuyển.)
 • For any further assistance, feel free to reach out to our customer service hotline or visit our nearest branch. (Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ tổng đài dịch vụ khách hàng hoặc đến chi nhánh gần nhất của chúng tôi.)
 • Thank you for choosing our bank. We appreciate your trust and look forward to serving you. (Cảm ơn bạn đã chọn ngân hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và mong muốn được phục vụ bạn.)

Xem thêm: Self-study 1000+ từ vựng tiếng Anh giao tiếp cho mọi tình huống

3. Các đoạn hội thoại phổ biến trong ngân hàng bằng tiếng Anh

Cùng xem một số đoạn hội thoại phổ biến trong ngân hàng ngay dưới đây nhé!

Conversation 1:

 • Customer: I would like to open a checking account, please. (Tôi muốn mở một tài khoản thanh toán.) 
 • Bank Staff: Certainly, I can assist you with that. Could you please provide your identification and proof of address? (Tất nhiên, tôi có thể giúp bạn với việc đó. Bạn có thể cung cấp số CMND và chứng minh địa chỉ không?)

Conversation 2:

 • Customer: I’m interested in applying for a personal loan. What are the requirements? (Tôi quan tâm đến việc xin vay cá nhân. Yêu cầu như thế nào?) 
 • Bank Staff: To apply for a personal loan, you will need to provide proof of income, employment details, and a completed application form. (Để xin vay cá nhân, bạn cần cung cấp chứng minh thu nhập, thông tin về việc làm và một mẫu đơn hoàn thành.)

Conversation 3:

 • Customer: I would like to inquire about the interest rates for a fixed deposit account. (Tôi muốn hỏi về lãi suất cho tài khoản gửi tiền có kỳ hạn.) 
 • Bank Staff: Certainly, for a fixed deposit account, our current interest rate is 2.5% per annum. How much would you like to deposit and for how long? (Tất nhiên, đối với tài khoản gửi tiền có kỳ hạn, lãi suất hiện tại của chúng tôi là 2.5% hàng năm. Bạn muốn gửi bao nhiêu tiền và trong bao lâu?)

Conversation 4:

 • Customer: I need to transfer funds to another bank account. What is the process for that? (Tôi cần chuyển tiền sang một tài khoản ngân hàng khác. Quy trình như thế nào?) 
 • Bank Staff: To transfer funds, you can do it through online banking, mobile banking, or by visiting our branch. You will need the recipient’s account details and the amount you wish to transfer. (Để chuyển tiền, bạn có thể thực hiện qua ngân hàng trực tuyến, ngân hàng di động hoặc bằng cách đến chi nhánh của chúng tôi. Bạn cần có thông tin tài khoản của người nhận và số tiền bạn muốn chuyển.)

Conversation 5:

 • Customer: I have noticed some unauthorized transactions on my credit card. What should I do? (Tôi đã nhận thấy một số giao dịch không được phép trên thẻ tín dụng của tôi. Tôi nên làm gì?) 
 • Bank Staff: I’m sorry to hear that. Please provide me with the details of the unauthorized transactions, and we will initiate an investigation and block your card for security purposes. (Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Vui lòng cung cấp cho tôi thông tin về các giao dịch không được phép, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và chặn thẻ của bạn vì mục đích bảo mật.)

4. Download bộ từ vựng ngành tài chính ngân hàng PDF

Tổng hợp từ vựng và mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng đã sẵn sàng! Download ngay và học cùng mình nào!

5. Bài tập về từ vựng ngành tài chính ngân hàng dựng có đáp án

Mình đã tổng hợp các dạng bài tập luyện từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng, kèm đáp án chi tiết, dễ hiểu. Thông qua các ví dụ này, các bạn không chỉ ghi nhớ tốt hơn, mà còn biết và hiểu thêm nhiều ngữ cảnh của mỗi từ vựng đó đấy! Hãy ôn tập cùng nhau nào!

 • Điền từ vào chỗ trống.
 • Chọn đáp án đúng.
 • Viết lại câu hoàn chỉnh .

Exercise 1: Fill in the blanks 

(Bài tập 1: Điền từ vào chỗ trống)

 1. The ……….. is responsible for cultivating and managing customer relationships.
 2. The ……….. analyzes cash flow and market trends to optimize financial strategies.
 3. The ……….. evaluates creditworthiness and makes loan decisions.
 4. The ……….. provides personalized guidance for investment and financial planning.
 5. The ……….. oversees daily operations and supports teller staff.
1. Relationship banker2. Treasury analyst3. Credit analyst4. Financial advisor5. Branch teller supervisor

Exercise 2: Choose the right answers

(Bài tập 2: Chọn đáp án đúng)

1. What type of account is suitable for long-term savings and planning for retirement?

 • A. Retirement account
 • B. Business account
 • C. Fixed deposit account

2. Which account option is designed specifically for businesses to manage their finances?

 • A. Retirement account 
 • B. Business account
 • C. Fixed deposit account

3. Where can I invest my money for a fixed period of time and earn a guaranteed interest rate?

 • A. Retirement account 
 • B. Business account
 • C. Fixed deposit account

4. What type of account is ideal for storing funds for short-term goals and everyday transactions?

 • A. Savings account
 • B. Fixed deposit account
 • C. Retirement account

5. Which account allows you to easily access and manage your day-to-day finances, including writing checks and making online payments?

 • A. Retirement account
 • B. Checking account
 • C. Fixed deposit account
Đáp ánGiải thích
1. A Loại tài khoản phù hợp để tiết kiệm dài hạn và lập kế hoạch nghỉ hưu là Retirement account.
2. BTài khoản được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp để quản lý tài chính của họ là Business account.
3. CĐầu tư tiền vào Fixed deposit account trong một khoảng thời gian cố định và nhận được lãi suất đảm bảo.
4. ALoại tài khoản lý tưởng để lưu trữ tiền cho các mục tiêu ngắn hạn và giao dịch hàng ngày là Savings account.
5. BChecking account cho phép bạn dễ dàng truy cập và quản lý tài chính hàng ngày của mình, bao gồm viết séc và thanh toán trực tuyến.

Exercise 3: Rewrite the sentences

(Bài tập 3: Viết lại câu hoàn chỉnh)

1. / wide/ banks/ businesses./ services/ provide/ a/ to/ range/ of/ Commercial/ financial/ individuals/ and/ 

⇒ …………………………………………………………………..

2. / wealth/ banks/ offer/ banking/ Private/ and/ management/ for/ high-net-worth/ individuals./ personalized/ services/

⇒ …………………………………………………………………..

3. / banks/ are/ state/ regional/ government-owned/ institutions/ financial/ that/ the/ level./ State/ operate/ or/ at/

⇒ …………………………………………………………………..

4. / convenient/ services/ Online/ offer/ banks/ platforms./ banking/ internet/ through/

⇒ …………………………………………………………………..

5. / operated/ Cooperative/ are/ and/ by/ their/ communities/ owned/ members,/ specific/ or/ sectors./ banks/ serving/

⇒ …………………………………………………………………..

1. Commercial banks provide a wide range of financial services to individuals and businesses.

⇒ Giải thích: Các ngân hàng thương mại cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp.

2. Private banks offer personalized banking and wealth management services for high-net-worth individuals.

⇒ Giải thích: Các ngân hàng tư nhân cung cấp dịch vụ ngân hàng cá nhân và quản lý tài sản cho các cá nhân có giá trị ròng cao.

3. State banks are government-owned financial institutions that operate at the state or regional level.

⇒ Giải thích: Ngân hàng nhà nước là các tổ chức tài chính thuộc sở hữu của chính phủ hoạt động ở cấp tiểu bang hoặc khu vực.

4. Online banks offer convenient banking services through internet platforms.

⇒ Giải thích: Các ngân hàng trực tuyến cung cấp các dịch vụ ngân hàng tiện lợi thông qua nền tảng internet.

5. Cooperative banks are owned and operated by their members, serving specific communities or sectors.

⇒ Giải thích: Các ngân hàng hợp tác được sở hữu và điều hành bởi các thành viên, phục vụ các cộng đồng hoặc lĩnh vực cụ thể.

8. Kết luận

Học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Nó giúp bạn giao tiếp một cách hiệu quả trong môi trường quốc tế, hiểu rõ về các khái niệm tài chính, tiếp thu thông tin dễ dàng hơn và nâng cao cơ hội nghề nghiệp. Vì vậy, đầu tư thời gian và nỗ lực học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng là một quyết định thông minh để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Đừng ngần ngại để lại câu hỏi nếu bạn đang có bất cứ thắc mắc nào về các chủ đề từ vựng tiếng Anh ngành tài chính ngân hang này. Ngoài ra, chuyên mục Vocabulary được cập nhật liên tục, chắc chắn sẽ có những chủ đề từ vựng hay ho mà có thể bạn đang tìm kiếm đó. Theo dõi ngay để học thêm nhiều từ mới để cùng học thật tốt nha! 

Tài liệu tham khảo:

 • Banking Vocabulary: https://www.englishclub.com/business-english/vocabulary-banking.php – Ngày truy cập: 29/05/2024.
 • Banking Vocabulary in English: https://promova.com/english-vocabulary/banking-vocabulary-in-english – Ngày truy cập: 29/05/2024.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h