Topic In Relationship – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3

Chủ đề về mối quan hệ – Relationships là một trong những chủ đề rất quen thuộc trong bài thi IELTS Speaking. Hãy cùng IELTS Vietop ôn lại các kiến thức cũ về chủ đề này và học thêm các từ vựng, kiểu câu hỏi và câu trả lời mới qua bài viết mẫu về IELTS Speaking Topic In Relationships. 

Từ vựng phổ biến về chủ đề IELTS Speaking Topic In Relationships

Từ vựng phổ biến về chủ đề IELTS Speaking Topic In Relationships
Từ vựng phổ biến về chủ đề IELTS Speaking Topic In Relationships
Từ vựngIPANghĩa
Empathy/ˈem.pə.θi/Sự thấu cảm
Forgiveness/fɚˈɡɪv.nəs/Sự tha thứ 
Boundary/ˈbaʊn.dər.i/Ranh giới 
Loyalty /ˈlɔɪ.əl.t̬i/Sự trung thành 
Respect/rɪˈspekt/Sự tôn trọng 
Intimacy/ˈɪn.t̬ə.mə.si/Sự thân thiết
Communication/kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/Sự truyền đạt
Trust/trʌst/Sự tin tưởng
Commitment/kəˈmɪt.mənt/Sự gắn bó
Compatibility/kəmˌpæt̬.əˈbɪl.ə.t̬i/Sựu tương hợp
Empowerment /ɪmˈpaʊ.ɚ.mənt/Sự cho phép
Vulnerability/ˌvʌn.rəˈbɪl.ə.ti/Tính dễ bị tổn thương
Open-mindedness/ˌoʊ.pənˈmaɪn.dɪd.nəs/Sự cởi mở
Infatuation/ɪnˌfætʃ.uˈeɪ.ʃən/Sự say đắm
Jealousy/ˈdʒel.ə.si/Sự ganh tị 
Compromise/ˈkɑːm.prə.maɪz/Sự thỏa hiệp

Sau đây, để có thể thực hành sử dụng những từ vựng trên, mời bạn đọc tham khảo qua phần bài mẫu. 

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

IELTS Speaking Part 1 Topic In Relationships

IELTS Speaking Part 1 Topic In Relationships
IELTS Speaking Part 1 Topic In Relationships

Mời các bạn nghe Audio 1 Topic In Relationships part 1 tại đây nhé!

Do you have a close relationship with your family?

A: Yes, I’m very close to my family. We live in the same city and we see each other often. I have a good relationship with my parents, my siblings, and my grandparents.

How often do you see your friends?

It depends on our schedules, but I try to see my friends at least once a week. We usually hang out on weekends or after work. Sometimes we go out to eat, watch a movie, or play sports together.

Have you ever been in a romantic relationship?

Yes, I have. I’ve had a few relationships in the past, but none of them lasted very long. I’m still looking for the right person to share my life with.

What qualities do you look for in a friend?

I look for someone who is loyal, trustworthy, kind, and funny. I also like friends who share similar interests and values as me. It’s important to me to have friends who are supportive and non-judgmental.

How important is trust in a relationship, in your opinion?

Trust is extremely important in any relationship, whether it’s a friendship or a romantic relationship. Without trust, there can be no true intimacy or connection. Trust is built over time through honesty, communication, and consistency.

 • Look for: tìm kiếm
 • Non-judgmental: không phán xét 
 • Consistency: tính kiên định

Xem thêm: Cách học bảng chữ cái tiếng Anh

IELTS Speaking Part 2 Topic In Relationships

Mời các bạn nghe Audio 1 Topic In Relationships part 2 tại đây nhé!

Describe a person you admire in your family.

 • Who is this person?
 • How do you know them?
 • What qualities do they have that you admire?
 • Why do you admire this person?

The person I admire the most in my family is my grandmother. She is in her 80s now, but she is still very active and energetic. She has been through a lot in her life, including the death of her husband and two of her children, but she remains positive and resilient. She is always there for her family, and she has taught me so much about love, kindness, and perseverance.

I know my grandmother very well because she has always been a big part of my life. She lives in the same city as me, and I see her often. We talk on the phone, go out to eat, and do other activities together.

There are many qualities that I admire in my grandmother. She is kind, generous, wise, and resilient. She has a great sense of humor and a positive outlook on life. She is always there for her family, and she never gives up on what she believes in.

I admire my grandmother because she has been through so much in her life, but she has never lost her spirit or her love for others. She has faced many challenges, but she has always come out stronger and more determined. She is a true inspiration to me, and I hope to be as strong and loving as she is someday.

 • Admire: ngưỡng mộ 
 • Energetic: đầy năng lượng 
 • Resilient: kiên cường
 • Perseverance: kiên nhẫn
 • Sense of humor: khiếu hài hước
 • Outlook: quan điểm
 • Give up on sth: từ bỏ một việc gì đó 

Xem thêm:

IELTS Speaking Part 3 Topic In Relationships

Topic In Relationship - Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3
Topic In Relationship – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3

Mời các bạn nghe Audio 1 Topic In Relationships part 3 tại đây nhé!

What are the benefits of being in a long-term relationship?

Being in a long-term relationship provides emotional support, stability, and a sense of belonging. It also allows for shared experiences and memories, and the opportunity to grow and develop together.

How do cultural differences affect relationships?

Cultural differences can affect relationships in many ways, including communication styles, values, and expectations. It is important to be open-minded and willing to learn from each other in order to build a successful and healthy relationship.

What are some common problems that couples face in relationships?

Some common problems that couples face in relationships include communication issues, trust issues, financial problems, and differences in values and goals. It is important to address these issues early on and work together to find solutions.

How can technology affect relationships?

Technology can both positively and negatively affect relationships. On one hand, it can improve communication and help couples stay connected. On the other hand, it can also lead to distractions and a lack of emotional connection if not used properly.

Xem ngay: Khóa học IELTS Speaking – Online và Offline cùng giáo viên IELTS 8.0+ Speaking

What are some ways to maintain a healthy relationship?

To maintain a healthy relationship, it is important to communicate openly and honestly, show appreciation and affection, respect each other’s boundaries, and work together to solve problems. It is also important to continue to prioritize the relationship and make time for each other.

 • Emotional: thuộc về cảm xúc
 • Stability: sự ổn định
 • Sense of belonging: cảm giác thuộc về một ai đó 
 • Open-minded: tư duy cởi mở
 • Distraction: sự gây nhiễu 
 • Boundary: ranh giới
 • Prioritize: đặt làm ưu tiên

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã sưu tầm thêm cho mình được những mẫu câu hay, những từ vựng mới lạ về chủ đề IELTS Speaking Topic In Relationship. IELTS Vietop chúc các bạn sẽ đạt được band điểm như mơ trong kỳ thi sắp tới. 

Luyện thi IELTS

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h