Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 06/04/2019

Hồng Lê Hồng Lê
06.04.2019

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 06/04/2019 cùng theo dõi bên dưới nhé.

Đề bài

Task 2: People have little understanding of the importance of the natural world, what are the reasons and how can people learn more about the natural world?

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2

Xem thêm: Khóa học IELTS onlineluyện thi IELTS được nhiều bạn tại TPHCM theo học nhất – Cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Topic analysis:

Category (thể loại đề): cause and solution (nguyên nhân và biện pháp)Issue (vấn đề cần bàn): việc mọi người không biết nhiều về thế giới tự nhiên

2. Brainstorming/outlining:

 • Causes (Nguyên nhân):Education: lack of practice, only theories about this topic (chỉ có lí thuyết, thiếu thực hành về chủ đề này);Not enough number of qualified social campaigns on the media (không có đủ lượng chiến dịch xã hội trên mạng xã hội);
 • Solutions (Biện pháp):Academic programs should be adjusted (chương trình học thuật cần được điều chỉnh); Government should invest in more social campaigns (chính phủ nên đầu tư hơn vào chiến dịch xã hội).

Xem thêm: Cách viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Sample essay

In this era, knowledge about natural habitats is sadly not widely known. The reasons for this may be numerous; however, there are a few main causes for which solutions can be suggested.

The two chief sources of this trend are poor education and the lack of social campaigns. First and foremost, it is likely that people possess little knowledge about the natural world since they are insufficiently taught about this topic in schools. Indeed, most academic programs in many countries only focus on theory instead of providing students with practice.

For instance, children are not able to learn about how ecosystems work without truly witnessing that with their own eyes. This leads to the fact that lessons about nature are easily forgotten and diluted. Secondly, this tendency may be the result of the lack of social campaigns.

Specifically, these campaigns would be able to educate a great number of citizens about nature with the support of media development. However, they do not receive sufficient investments, which results in the fact that there are few contents shown to the public with little quality.

As a consequence, a few steps can be taken to tackle this problem. Firstly, academic programs should be redesigned with more practical contents. For example, there could be more extracurricular activities for students to obtain some actual experience by visiting nature conservation areas or zoos.

Besides, the government should consider investing greater financial resources in making social campaigns about the natural world. In particular, the content should be interesting enough to capture public attention, imprint the relevant knowledge in their minds, and compete with commercials in terms of on-air time.

In general, the shortage of practical contents in schools and the low number of social campaigns are the two major causes, and making positive adjustments to education and governmental funding are two possible solutions to this issue.

Tham khảo:

-309 words- Written by IELTS Vietop

Vocabulary

 • In this era: Ở thời đại ngày nay;
 • Natural habitat: Môi trường sống tự nhiên;
 • Widely: Rộng rãi;
 • Chief = main = major: Chính;
 • Social campaign: Chiến dịch xã hội;
 • Possess: Sở hữu;
 • Insufficiently: Một cách không đầy đủ -> sufficient: Đầy đủ;
 • Academic program: Chương trình đào tạo;
 • Theory: Lí thuyết;- Ecosystem: Hệ sinh thái;
 • Truly: Thật sự;- Witness: Chứng kiến;
 • Tendency: Xu hướng;
 • The lack of sth = the shortage of sth: Sự thiếu thốn…;
 • A great number of….: Một số lượng lớn của…;
 • Citizen: Người dân;
 • Investment: Sự đầu tư  invest in sth: Đầu tư vào…;
 • Tackle: Giải quyết;- Redesign: Thiết kế lại;
 • Extracurricular activity: Hoạt động ngoại khóa;
 • Obtain experience: Lấy kinh nghiệm
 • Nature conservation area: Khu bảo tồn thiên nhiên;
 • Imprint knowledge in sb’s mind: Khắc sâu kiến thức vào tâm trí ai đó;- Commercial: Quảng cáo thương mại;
 • Adjustment: Sự điều chỉnh;- Governmental funding: Quỹ chính phủ.

Xem thêm: Cách làm chủ ngữ pháp trong IELTS Writing giúp bạn đạt 8.0 dễ dàng

Structures:

There are a few main causes for which solutions can be suggested: Có một vài nguyên nhân mà từ đó các biện pháp có thể được đề xuất;

 • It is likely that S+V+O: Có khả năng…;
 • This leads to the fact that S+V+O: Điều này dẫn đến sự thật là….;
 • S+ be the result of ….: Là kết quả của…;
 • S + result in….: Điều gì đó dẫn đến…;

Vietop chúc bạn học tập tốt với BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 06/04/2019 nhé!

Xem thêm:

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra