Tổng hợp các dạng bài tập về cấu trúc It was not until có đáp án

Hà Vũ
18.08.2022

Cấu trúc It was not until là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thường thấy trong cả Writing lẫn Speaking. Trong bài viết ngày hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop sẽ giúp bạn hiểu thêm về cấu trúc It was not until cũng như tổng hợp các dạng bài tập It was not until nhé!

It was not until

Tổng quan về cấu trúc It was not until

Cấu trúc, cách dùng It was not until

Cấu trúc It was not until được dùng để nhấn mạnh một khoảng thời gian, mốc thời gian, một thời điểm trong quá khứ mà sự việc xảy ra. 

It was not until + trạng ngữ chỉ thời gian + THAT + S + V(ed/cột 2) + O: Mãi đến … thì…

E.g: It was not until midnight that he came back home.

(Mãi đến nửa đêm anh ấy mới trở về nhà.)

*Lưu ý: Sau trạng ngữ chỉ thời gian phải sử dụng THAT, không dùng WHEN.

Cấu trúc đảo ngữ của It was not until

It was not until + trạng ngữ chỉ thời gian + THAT + S + V(ed/cột 2) + O
→ Not until + trạng ngữ chỉ thời gian + did + S + V(nguyên thể) + O

E.g: It was not until midnight that he came back home.

Not until midnight did he come back home.

Phân biệt cấu trúc It was not until và Only when

Về điểm giống nhau, cấu trúc It was not until và cấu trúc Only when đều có chung nghĩa là “mãi cho đến khi… thì…”. Vì vậy, cấu trúc Only when cũng thường xuyên xuất hiện trong các bài viết lại câu của It was not until.

Về điểm khác nhau, It was not until có thể đi với các trạng từ chỉ thời gian còn Only when chỉ đi với mệnh đề đảo ngữ.

E.g: It was not until 1am that she went to bed. (Mãi cho đến nửa đêm cô ấy mới lên giường đi ngủ.)

→ Only when 1a.m did she go to bed.

Cách viết lại câu với cấu trúc It was not until và Not until

S + V until S + V. (hoặc trạng ngữ chỉ thời gian)
→ It + is/was + not until + trạng ngữ/mệnh đề chỉ thời gian + that + S + V.
→ Not until + trạng ngữ/mệnh đề chỉ thời gian + trợ động từ + S + V.
→ Only when + trạng ngữ/mệnh đề chỉ thời gian + trợ động từ + S + V.

E.g: She didn’t go out with her friends until she finished her homework. (Cô ấy đã không ra ngoài đi chơi với bạn bè cho tới khi hoàn thành xong bài tập của mình.)

= It was not until she finished her homework that she went out with her friends.

= Not until she finished her homework did she go out with her friends.

= Only when she finished her homework did she go out with her friends.

Sau khi nắm rõ được kiến thức tổng quan về cấu trúc It was not until, các bạn hãy cùng Vietop áp dụng vào các dạng bài luyện tập thường thấy dưới đây nhé!

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập về cấu trúc It was not until

cấu trúc It was not until

Bài 1: Supply the correct form of the words in the brackets

 1. It was not until her mother came back home that she ______(do) homework.
 2. It was not until he was threatened that he (tell) _____ the truth.
 3. It was not until Peter (feel) ______ too exhausted that he stopped studying.
 4. It was not until we (be) _____ in grade 1 that we ______ (study) English.
 5. It was not until she ______(pass) the university exam that she ______(buy) a car.
 6. It ______(be) not until David ______(be) 14 that he ______(know) how to ride a bike.
 7. It was not until she ______(be) 20 that she ______(study) abroad.
 8. It ______(be) not until midnight that I ______(go) to bed.
 9. Not until my mother ______(call) me did I stop being upset.
 10. It was not until the end of last day that we ______(finish) our report.
 11. Not until my mother ______(come) back home did I eat dinner.
 12. It was not until the age of 40 that Michelle ______(become) famous.
 13. It was not until midday that he ______(eat) lunch.
 14. It was not until 2 hours ago that it ______(stop) raining.
 15. It was not until he ______(help) me that I ______(do) all my homework.

Bài 2: Choose the correct options

 1. It was not until midnight ______________.

A. did they sleep        B. had they slept         

C. that they had slept         D. that they slept

 1. It was not until 2015 that this hospital______________

A. builds         B. built         C. had built         D. was built

 1. It was not until 1990 that I ______________ her.

A. know         B. knowing         C. to know         D. knew

 1. It _________________ until his mother came that he cleaned his room.

A. was         B. were         C. was not         D. were not

 1. It was not until I ______________ to study university that my father bought me a new phone.

A. go         B. went         C. am going         D. will go

 1. It was not until ______________ that I visited Tokyo.

A. next month         B. last month         C. month         D. the month

 1. It was not _______________ 2010 that he played basketball.

A. in         B. at         C. until         D. by

 1. It was not until October that I ______ my homeland.

A. leave         B. leaves         C. leaving         D. left

 1. It was not until half past eight that he ______.

A. appear         B. appeared         C. appearing         D. appears

 1. It was not until he ______ that we ______ the truth.

A. told – knew            B. tell – know         

C.telling – knowing        D. tells – know

Bài 3: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

 1. It was not until the mother came when the children slept.
 2. It is not until midday that he woke up.
 3. It was not until he was 40 that he was rich.
 4. It was not until 8 o’clock that Mary finishes her task.
 5. It was not until last year that I fly to Japan.
 6. It was not until she was 10 that she could play the piano.
 7. It was not until I went to school that I realized I forget my book.
 8. It was not until we graduated that we had a job.
 9. It was not until I came that my mother cooked dinner for me.
 10. It was not until in the 19th century when the cinema became an industry.

Bài 4: Rewrite the following sentences with the words given

 1. I didn’t write an IELTS essay until midnight. (THAT)
 2. Not until he was 1 did he start walking. (DIDN’T)
 3. Not until we reached the top did we realize how far we had gone. (NOT)
 4. Not until last year did I see the ocean. (UNTIL)
 5. It was not until the water was cut off that they paid the bill. (PAY)
 6. I had reached my school before I realized that I forgot my pen. (DID)
 7. The boys didn’t stop playing games until their mother came. (THAT)
 8. It was not until yesterday that the letter arrived. (DID)
 9. Not until last summer did we travel to Vietnam. (UNTIL)
 10. The police didn’t arrest the robber until they had proof. (ARREST)

Bài 5: Rewrite these sentences with the same meaning

 1. I couldn’t finish my mathematics homework until Hannah helped me.

-> Only when _______________________________________.

 1. I couldn’t say anything until I had more information.

-> Only when _______________________________________.

 1. She didn’t become a famous singer until she left her homeland.

-> Only when _______________________________________.

 1. The children didn’t do their homework until their father came home.

-> Only when _______________________________________.

 1. He didn’t know how to swim until he was 10.

-> Only when _______________________________________.

 1. It was not until they were in grade 5 that they began to learn Chinese.

-> Only when _______________________________________.

 1. Not until the rain stopped could they go shopping.

-> Only when _______________________________________.

Đáp án

Bài 1: Supply the correct form of the words in the brackets

 1. did 2. told     3. felt 4. were – studied 5. passed – bought

      6. was – was – knew 7. was – studied 8. was – went     9.called    10.finished

      11.came   12.became   13.ate      14.stopped 15. helped – did

Bài 2: Choose the correct options

 1. D 2. D 3. D 4. C 5. B

      6. B 7. C 8. D 9. B 10.A

Bài 3: Underline and correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

 1. when -> that
 2. is -> not
 3. True
 4. finishes -> finished
 5. fly -> flied
 6. True
 7. forget -> forgot
 8. True
 9. True
 10. when -> that

Bài 4: Rewrite the following sentences with the words given

 1. It was not until midnight that I wrote an IELTS essay.
 2. He didn’t start walking until he was 1.
 3. It was not until we reached the top that we realized how far we had gone.
 4. It was not until last year that I saw the ocean.

= I didn’t see the ocean until last year.

 1. Not until the water was cut off did they pay the bill.

= They didn’t pay the bill until the water was cut off.

 1. Not until I had reached my school did I realize that I forgot my pen.
 2. It was not until their mother came that the boys stopped playing games.
 3. Not until yesterday did the letter arrive.
 4. It was not until last summer that we traveled to Vietnam.

= We didn’t travel to Vietnam until last summer.

 1. Not until the police had proof did they arrest the robber.

Bài 5: Rewrite these sentences with the same meaning

 1. Only when Hannah helped me could I finish my mathematics homework.
 2. Only when I had more information could I say anything.
 3. Only when she left her homeland did she become a famous singer.
 4. Only when their father came home did the children do their homework.
 5. Only when he was 10 did he know how to swim.
 6. Only when they were in grade 5 did they begin to learn Chinese.
 7. Only when the rain stopped could they go shopping.

Hy vọng rằng sau khi luyện tập một số dạng bài tập về cấu trúc It was not until, các bạn đã nắm được kiến thức tổng quan cũng như thành thạo loại ngữ pháp tiếng Anh nay. Vietop chúc bạn thi tốt môn tiếng Anh nhé!

Bài viết liên quan:

Cấu trúc Look forward to trong tiếng Anh
Cấu trúc Look forward to trong tiếng Anh
Look forward to là cấu trúc rất quen thuộc sử dụng trong các lá thư tiếng Anh. Thế nhưng ngoài cách sử dụng đó, Look forward còn được sử dụng như thế nào nữa không? Hãy cùng tìm hiểu...
Cấu trúc the more…the more…
Cấu trúc the more … the more … trong Tiếng Anh
Trong bài thi IELTS Writing, điểm ngữ pháp so sánh “càng… càng” khá hay và diễn tải được những hành động ” tác động kéo theo”. Hãy cùng IELTS Vietop ôn lại kiến thức về cấu trúc so sánh...
Thì hiện tại đơn và Thì hiện tại tiếp diễn
Phân biệt Thì hiện tại đơn và Thì hiện tại tiếp diễn
Bởi vì cùng đề cập đến hành động xảy ra trong quá khứ, cho nên có khá nhiều bạn vẫn còn hay nhầm lẫn khi học về thì hiện tại đơn – Present Simple và thì hiện tại tiếp...
Danh từ trong Tiếng Anh
Danh từ là gì? Cách sử dụng danh từ trong bài thi IELTS
Để có một nền tảng Tiếng Anh vững chắc bạn cần nắm được các loại từ để phát triển vốn ngữ pháp của mình. Hôm nay IELTS Vietop ôn lại Danh từ, phân loại...
tính từ sở hữu trong tiếng Anh
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh: cấu trúc, cách dùng và bài tập
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh là một trong những thành phần quan trọng giúp cấu thành câu. Để có thể nắm vững hơn và không nhầm lẫn về loại tính từ này, IELTS Vietop xin mời các...
cấu trúc Would better, Had better
Cách dùng cấu trúc Would better, Had better trong tiếng Anh
Mẫu câu dùng để khuyên bảo trong tiếng Anh có rất nhiều cách, ngoài dùng chữ “should” bạn còn có thể dùng những cụm cấu trúc khác nữa. Cấu trúc Would better, Had better cũng là một cách hay...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0