Bỏ túi 100 câu bài tập Thì hiện tại đơn có đáp án ngay

ngocdo
27.07.2022

Có thể bạn chưa biết, thì Hiện tại đơn là thì động từ đầu tiên mà bất cứ bạn học tiếng Anh nào cũng đều trải qua. Vì là thì ngữ pháp cơ bản nhất và có sự liên kết đến các thì động từ khác nên thì Hiện tại đơn cần phải được ghi nhớ kỹ càng. Ngày hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop sẽ giúp bạn tổng hợp lại kiến thức tổng quan cũng như cung cấp 100 câu bài tập Thì hiện tại đơn!

100 câu bài tập Thì hiện tại đơn

Tổng quan về thì Hiện tại đơn

Cấu trúc và dấu hiệu nhận biết của thì Hiện tại đơn

HIỆN TẠI ĐƠN(PRESENT SIMPLE)
Cấu trúc động từ to beKhẳng định: S + am/is/are + O.
Phủ định: S + am/is/are not + O.
Nghi vấn: Am/is/are + S + O?
Cấu trúc động từ thườngKhẳng định: S + V(s/es) + O.
Phủ định: S + don’t/doesn’t + V(nguyên thể) + O.
Nghi vấn: Do/Does + S + V(nguyên thể) + O?
Dấu hiệu nhận biếtTrạng từ chỉ tần suất: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day, every week, every month (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).
Các động từ thể hiện sự yêu – ghét: Love (yêu), Like (thích) = enjoy = fancy, Hate (ghét), Dislike (không thích)

Cách dùng thì Hiện tại đơn

HIỆN TẠI ĐƠN(PRESENT SIMPLE)VÍ DỤ
Dùng để miêu tả một sự thật hiển nhiên.Water freezes at 0 degrees. (Nước đóng băng lúc 0 độ)
Diễn tả một hành động hay sự việc xảy ra lâu dài hoặc gần như vĩnh viễn.I live in Vietnam. (Tôi sống ở Việt Nam.)
Nói về tương lai, sử dụng sau một số trạng từ như: when, until, as soon as,…He’ll do his housework when he gets home. (Anh ấy sẽ làm việc nhà khi anh ấy về đến nhà.)
Diễn tả một thói quen hàng ngày.I go to school at 7 a.m everyday. (Hàng ngày tôi đi học lúc 7 giờ sáng.)
Diễn tả một lịch trình, thời gian biểu, kế hoạch đã biết trước.The plane leaves at 9a.m. (Máy bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ sáng.)

Sau khi ôn lại lý thuyết tổng quan của thì Hiện tại đơn, các bạn hãy cùng Vietop áp dụng vào thực hành 100 câu bài tập dưới đây nhé!

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

100 câu bài tập Thì hiện tại đơn

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. I often ______ (go) to the cinema on Sundays.
 2. ______ (she/play) hockey every week?
 3. They ______ (watch) TV every evening.
 4. ______ (he/be) a teacher?
 5. You ______ (find) the weather here hot.
 6. ______ (they/be) on the plane?
 7. Lisa ______ (drive) to work every day.
 8. Why ______(you/be) in Japan?
 9. I ______ (not/play) the violin very often.
 10. It ______ (not/be) too cold in the South of Vietnam.
 11. The ice ______(melt) when it’s outside the fridge.
 12. She ______(come) from Korea.
 13. We ______(not/be) so late.
 14. ______(the cat/eat) fish?
 15. He ______ (play) basketball twice a week.
 16. Tommy rarely ______ (go) out with his family.
 17. They always ______ (teach) me new things.
 18. Linda ______(be) a teacher.
 19. David and Jeremy ______(swim) three times a month.
 20. How often ______(you/go) to school?
 21. Daniel ______ (fly) to London once a year.
 22. She never ______ (do) her housework.
 23. Liz ______ (try) to help her family.
 24. Timmy ______ (watch) this music show every night.
 25. Mr Brown ______(wash) the floor and Mrs Brown ______(wash) the dishes.
 26. How ______ (Taylor/fix) her car?
 27. How ______ (you/get dressed) when you go to work?
 28. What time ______(she/get up)?
 29. ______ (he/shave) often?
 30. Lux and Clove ______(not eat) meat.
 31. We ______ (not give up).
 32. ______ (he/smoke)?
 33. The bus ______ (come) at 7p.m.
 34. ______ (they/ not rest) enough?
 35. ______(your mother/bake) cakes? They ______(smell) good.
 36. I ______(love) eating ice-creams.
 37. She ______(be) such a beautiful girl.
 38. You really ______(need) to sleep.
 39. I ______(not speak) Chinese very often.
 40. Emily ______ (appear) very happy.

Bài 2: Choose the correct verb from the list below to complete the following sentences. Put the verb in the correct form of Present Simple.

visit   go tell work     like     hate     play live help be

want agree know smell   boil      fall       freeze      speak   hear   sell

 1. I ______ working. I don’t want to go to work.
 2. London ______ in England.
 3. Water ______ at 100 degrees.
 4. She often ______ to church on Sundays.
 5. Mary ______ down her bike.
 6. David doesn’t ______ clearly about her.
 7. This ______ bad.
 8. They ______ their family once a month. 
 9. I just ______ them about this once.
 10. We ______ hard.
 11. I ______ eating grape candies. They taste sweet.
 12. Water ______ at 0 degrees.
 13. They ______ English.
 14. He ______ fruits and eggs.
 15. She ______ some sounds strange.
 16. I ______ to go out with my friends.
 17. You ______ the piano very well.
 18. I ______ in Vietnam.
 19. You ______ me a lot.
 20. They ______ with me.

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He / go to work / bike / every day.
 2. I / not / think / you’re right.
 3. You / do your homework?
 4. She / have / some milk / for / breakfast / the morning.
 5. They / practice speaking Spanish / everyday?
 6. You / read this book / twice a month.
 7. He / not / watch music shows.
 8. She / dance often?
 9. Where / you / come from?
 10. He / not / drink too much wine.
 11. How / they / travel to Japan?
 12. We / not / like / eat / salad.
 13. you / speak Vietnamese?
 14. What / you / buy in the supermarket?
 15. They / be / foreigners.
 16. When / she / study?
 17. Why / they / always water the plants?
 18. What / your mother / usually cook?
 19. I / not / wash the dishes / the evening.
 20. he / teach / in S.O.S village?
 21. They / not / work / late / on Mondays.
 22. It / hurt?
 23. Isabella / love / listen to K-pop.
 24. We / go / home / at 8 p.m.
 25. Mike / not run / very fast.
 26. They / play / a lot.
 27. He / live / a big apartment?
 28. Why / Alice / sleep so late?
 29. How many / students / your class / have?
 30. What time / she / go to school?
 31. Cars / have / wheels.
 32. I / not believe / you.
 33. He / study Japanese / at a night class.
 34. He / go skiing / every winter.
 35. They / walk to the station / every day.
 36. Where / she / often go / on Tuesdays?
 37. Sarah / say / this / all the time.
 38. We / be / number one!
 39. The baby / cry / every night.
 40. Why / they / not seem / so happy?

Đáp án

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. go
 2. Does she play
 3. watch
 4. Is he
 5. find
 6. Are they
 7. drives
 8. are you
 9. don’t play
 10. is not
 11. melts
 12. comes
 13. are not
 14. Does the cat eat
 15. plays
 16. goes
 17. teach
 18. is
 19. swim
 20. do you go
 21. flies
 22. does
 23. tries
 24. watches
 25. washes – washes
 26. does Taylor fix
 27. do you get dressed
 28. does she get up
 29. Does he shave
 30. don’t eat
 31. don’t give up
 32. Does he smoke
 33. comes
 34. Don’t they rest
 35. Does your mother bake – smell
 36. love
 37. is
 38. need
 39. don’t speak
 40. appears

Bài 2: Choose the correct verb from the list below to complete the following sentences. Put the verb in the correct form of Present Simple.

 1. hate
 2. is
 3. boils
 4. goes
 5. falls
 6. know
 7. smells
 8. visit
 9. tell
 10. work
 11. like
 12. freezes
 13. speak
 14. sells
 15. hears
 16. want
 17. play
 18. live
 19. help
 20. agree

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He goes to work by bike everyday.
 2. I don’t think you’re right.
 3. Do you do your homework?
 4. She has some milk for breakfast in the morning.
 5. Do they practice speaking Spanish everyday?
 6. You read this book twice a month.
 7. He doesn’t watch music shows.
 8. Does she dance often?
 9. Where do you come from?
 10. He doesn’t drink too much wine.
 11. How do they travel to Japan?
 12. We don’t like eating salad.
 13. Do you speak Vietnamese?
 14. What do you buy in the supermarket?
 15. They are foreigners.
 16. When does she study?
 17. Why do they always water the plants?
 18. What does your mother usually cook?
 19. I don’t wash the dishes in the evening.
 20. Does he teach in S.O.S village?
 21. They don’t work late on Mondays.
 22. Does it hurt?
 23. Isabella loves listening to K-pop.
 24. We go home at 8 p.m.
 25. Mike doesn’t run very fast.
 26. They play a lot.
 27. Does he live in a big apartment?
 28. Why does Alice sleep so late?
 29. How many students does your class have?
 30. What time does she go to school?
 31. Cars have wheels.
 32. I don’t believe you.
 33. He studies Japanese at a night class.
 34. He goes skiing every winter.
 35. They walk to the station every day.
 36. Where does she often go on Tuesdays?
 37. Sarah says this all the time.
 38. We are number one!
 39. The baby cries every night.
 40. Why don’t they seem so happy?

Hy vọng rằng 100 câu bài tập Thì hiện tại đơn trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc, dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng của thì Hiện tại đơn (Present Simple Tense). Chúc các bạn chinh phục thành công thì Hiện tại đơn nói riêng và môn tiếng Anh nói chung!

Bài viết liên quan:

bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần
Tổng hợp Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án
Thì tương lai đơn (will) và tương lai gần (be going to) trong tiếng Anh tuy phổ biến nhưng lại dễ khiến nhiều bạn nhầm lẫn khi sử dụng. Với bài viết ngày hôm nay, Vietop sẽ cùng các...
cấu trúc Until
Cấu trúc Until trong tiếng Anh và bài tập vận dụng
Until là cấu trúc ngữ pháp căn bản được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp cũng như trong các kỳ thi tiếng Anh. Vietop đã tổng hợp kiến thức về định nghĩa, cách sử dụng và cả bài...
Cấu trúc Suggest
Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh và cách sử dụng đầy đủ nhất
Trong tiếng Anh có một cấu trúc ngữ pháp tương tự để ta nêu lên ý kiến, đề xuất, đó chính là cấu trúc Suggest. Với bài viết hôm nay, Vietop sẽ cung cấp đến cho các bạn những...
cách sử dụng a an the
Nằm lòng cách sử dụng A, An, The chi tiết, dễ hiểu
Mạo từ là một trong những bài học ngữ pháp cơ bản nhất mà người học tiếng Anh nào cũng cần phải biết. Có tất cả hai loại mạo từ đó là mạo từ xác định (the) và không...
Phân biệt cấu trúc How much và How many
Phân biệt cấu trúc How much và How many kèm bài tập vận dụng
Trong các cuộc hội thoại tiếng Anh hàng ngày chắc hẳn không khó để bắt gặp các câu hỏi về số lượng và giá cả. Cấu trúc phổ biến nhất khi hỏi về số lượng và giá cả  đó...
Cấu trúc Be going to trong tiếng Anh
Cấu trúc Be going to trong tiếng Anh
Thì tương lai gần là một trong những thì cơ bản trong tiếng Anh. Tuy nhiên, chắc hẳn vẫn có nhiều bạn còn chưa hiểu hết về cấu trúc cũng như cách dùng của Be going to để diễn...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0